Friday, February 26, 2016

స్త్రీ పురుష కలయికల సంయోగమే కళ్యాణ సంభోగము

స్త్రీ పురుష కలయికల సంయోగమే కళ్యాణ సంభోగము
జీవుల బంధాల సవ్వడి భావాలే సంయోగ సంభోగము
బంధాలతో సాగే జీవనమే శుద్దాత్మల జీవిత యోగము
బహు రూపాల భేద విశేషణమే ఆత్మ జీవుల శుద్దార్థము  

Thursday, February 25, 2016

సాధన చేసినా స్వర్గపు ఆనందం ఏమున్నది

సాధన చేసినా స్వర్గపు ఆనందం ఏమున్నది
సాధించేసినా జగతిలోని అనుభూతి ఏమన్నది
సాధన చేయగా లోకంలో ఆవేదన ఏదన్నది
సాధన చేయడంలో విశ్వమున అనురాగం ఎంతన్నది 

Tuesday, February 23, 2016

అప్పుడెప్పుడో జత కలిసి ఇప్పుడిప్పుడే ఒంటరిగా మరణంతో

అప్పుడెప్పుడో జత కలిసి ఇప్పుడిప్పుడే ఒంటరిగా మరణంతో విడిపోయి ఒకరిగా జీవిస్తున్నా
అలవాటైన జత జీవితం ఒంటరి తనంతో ఆలోచనలు జ్ఞాపకాలుగా ఎక్కడికో సాగుతున్నాయి
మేధస్సులో దాగిన జ్ఞాపకాలు ఆనాటి భావాలను తెలుపుతున్నా మనస్సులో నిరాశాస్పందనయే
పలకరించే భావాలలో భేదాలు లేకున్నా మనిషిగా తలచే ఒంటరి తనమే మహా విభేదమయ్యేను
కళ్యాణంతో సాగే నూతన జత జీవితం మరణంతో సాగేను మరో నూతన ఒంటరి జీవన విధానము
ఎప్పుడు ఎవరికి ఎవరో కాలమే తెలుపునా నేడు ఉన్నవారు ఏనాటి వరకో తెలియక పోవునా
ఒంటరిగా ఉన్నా ఉన్న వారితో కలిసిపోయే జీవనమే జీవిత కాలాన్ని సాగిస్తూ మిగిలిపోయేను
జన్మించుట ఒకరి కోసం మరణించుట మన కోసమే నని మనకు తెలిసి తెలియక పోవునేమో

Friday, February 19, 2016

చరిత్రలో భావమై నిర్మాణాలలో ఆలోచననై

చరిత్రలో భావమై నిర్మాణాలలో ఆలోచననై
ప్రదేశంలో శక్తినై విశ్వానికి మేధస్సునై
కాలానికి తోడునై జీవికి ఉత్తేజమై ప్రకృతికి అథిదినై జీవిస్తున్నా ఈ లోకంలో
స్వరాలలో రాగ భావమై తాళాలలో తావినై గాలిలో సుగంధమై
సాగరంలో ప్రయాణమై కెరటాలలో అలలనై తీరంలో చేరువై
ఆకాశానికి సూర్యుడినై చీకటికి నక్షత్ర కాంతినై ఉన్నాను చంద్ర లోకంలో
ప్రతి అణువుకు భావమై ప్రతి జీవికి ఆలోచననై విశ్వానికి అనుభూతినై
వర్ణానికి తేజస్సునై విజ్ఞానానికి అనుభవమై వేదాలకు ప్రతిభనై
శ్వాసకు ధ్యాసనై దేహానికి దైవమై కొలువై ఉన్నాను ఈ జగతిలో 

ఏమిటో ఈ జీవన విధానము దిక్కులకే తోచని ఆలోచనల అలజడులు

ఏమిటో ఈ జీవన విధానము దిక్కులకే తోచని ఆలోచనల అలజడులు
ఏ ఆలోచన ఏమి తెలుపునో ఏ మనస్సు ఏమని కావాలని అంటుందో
మనస్సు మేధస్సుల ఆలోచనలలో జీవనం ఎటువైపు సాగుతున్నదో
తీరని కోరికల తెలియని ఆలోచనల అనుభవమా మనకు తెలిసేదెలా
మేధస్సులోని విజ్ఞానం జయం కలిగిన నాడు మనస్సునే మెప్పించునా
ఆలోచనలను అదుపులో దాచి అర్థాలను విజ్ఞానంతో సాధనగా సాగించాలి
విజ్ఞాన సాధన అర్థమే అనుభవమైన విజయమై జీవితాన్ని మార్చును
దిక్కులలో కలిగే ఆలోచనలు మనస్సుకే ఐనా మేధస్సుకే అప్పగించండి 

Wednesday, February 17, 2016

అందాల రవి కిరణం మేఘంలో దాగిన వర్ణ సుందరం

అందాల రవి కిరణం మేఘంలో దాగిన వర్ణ సుందరం
అభినయ వర్ణ రూపం ఆకాశాన మెరిసే రవి వర్మం
అభి రాముని మోహా ఛాయం ముఖ బింభపు నీలి వర్ణం
దశరథుని మొహా కాంతం దశాబ్ధాలతో సాగే ఛాయా చిత్రం 

Tuesday, February 16, 2016

ఆత్మనై వచ్చాను ఈ జగతికి - జీవమై ఉన్నాను ఈ లోకానికి

ఆత్మనై వచ్చాను ఈ జగతికి - జీవమై ఉన్నాను ఈ లోకానికి
విశ్వమై ఉంటాను ఈ కాలానికి  - దైవమై ఉన్నాను ఈ సృష్టికి
పంచ భూతమై నిలిచాను ఈ ప్రకృతిలో - పరమాత్మలా జీవిస్తున్నాను ప్రతి అణువులో ॥

శ్వాసలో ధ్యాసనై మరణం వరకు ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాస లతో జీవమై జీవిస్తున్నా
మేధస్సులో భావమై ఆలోచనలతో కార్యమై అజ్ఞాన విజ్ఞానాలతో సాగుతున్నా

ప్రపంచమే పరమావధిగా అంతరిక్షమే బ్రంహాన్డముగా విశ్వ పరంపరలలో దాగి ఉన్నా
ఆకాశమే విజ్ఞాన క్షేత్రంగా సముద్రమే విజ్ఞాన కెరటంగా అలల మేఘాలతో సాగుతున్నా

సుమదుర భావాల సువర్ణాలలో ఆకార రూపాల ఆభరణాలలో గుణ లక్షణమై ఒదిగున్నా
అమృత స్వరాల స్వప్నములలో గంధర్వపు గాలుల సవ్వడులలో హాయిగా నిద్రిస్తున్నా ॥

సూర్యుడినై విశ్వమంతా ప్రకాశిస్తూ జీవ బంధాలకు తేజమునై తరతరాలుగా సాగుతున్నా
చంద్రుడినై చీకటికి కాంతి వెన్నెలగా నక్షత్ర కూటమిలో మూల కేంద్రమై ఆకాశాన్ని వీక్షిస్తున్నా

భూగోళానికే గురుత్వాకర్షణ నై భూ మండలానికే విశ్వ విఖ్యాత కీర్తి ప్రతిభనై నే ఉన్నా
విశ్వ దేశాలకు అధిపతినై కాల భావాలకు ప్రత్యక్షమై కాల ప్రభావాలకు అతిధినై ఉన్నా

జీవించుటలో సర్వము నేనై ధ్యానించుటలో సమస్తము నేనై జగతికి ప్రతి రూపమై ఉన్నా
అనంత రూపాలలో అణువులనై ఆఖండ దేశాలలో ఆశ్చర్యమై విజ్ఞాన పరిశోధన చేస్తున్నా ॥  

మరణించాక మాయ లేదు జన్మించాక మర్మము లేదు

మరణించాక మాయ లేదు జన్మించాక మర్మము లేదు
ఉదయించాక చీకటి లేకున్నా అజ్ఞానము కలిగి ఉండెను
మరణించాక చీకటి ఉన్నా అజ్ఞానము తొలగి పోయెను
జీవము ఉన్నంతవరకే అజ్ఞాన విజ్ఞాన సామరస్యములు
ఏ జీవికి విజ్ఞానమొక్కటే గాని అజ్ఞానమొక్కటే గాని నిలవవు
అజ్ఞాన విజ్ఞాన కలయికలు కాల కార్యములలో కలుగుతూ సాగేను
అజ్ఞానము ఎక్కువగా ఉంటే అల్పకుడు విజ్ఞానము ఎక్కువగా ఉంటే విజ్ఞాని
విజ్ఞాన ఆలోచనలతో కార్యాలను సాగిస్తూ విజ్ఞానవంతుడిగా జీవించు
అజ్ఞానాన్ని ఎప్పటికప్పుడు వదిలేస్తూ విజ్ఞానంతో కార్యాలోచన సాగించాలి
విజ్ఞానంతో కార్యాన్ని సాగిస్తే విజయంతో కార్య సిద్ధి ఫలితం లభించును
విజ్ఞానములో అనుభవమున్నది అలాగే అజ్ఞానములోనూ ఉన్నది
అజ్ఞానంతో వచ్చిన అనుభవాన్ని మరల అదే కార్యాన్ని అలాగే సాగించరాదు
అజ్ఞానంతో చేసిన కార్యాన్ని అనుభవంతో విజ్ఞాన కార్యంగా సాగించాలి
ఎంత అనుభవం ఉన్నా యంత్రములో మంత్రమున్నది అందులో మాయ ఉన్నది
మేధస్సు ఉన్నంతవరకే కార్యాలోచన సాగుతూ యంత్ర తంత్రాన్ని సృష్టించవచ్చు
మేధస్సులోనే మాయ ఉన్నది మర్మమున్నది అజ్ఞాన విజ్ఞాన అనుభవమున్నది  

ఈ జగమంతా శివ రూపం ఈ జగమంతా శివ నామం

ఈ జగమంతా శివ రూపం ఈ జగమంతా శివ నామం
ఈ జగమంతా శివ ధ్యానం ఈ జగమంతా శివ భావం
అంతా శివ ఆకారమే అంతా శివ స్వరూపమే
సర్వం శివ ప్రమేయమే సమస్తం శివ సన్నిధియే ॥ ॥

శివుడే అర్ధనారీశ్వరీయ జగన్నాటక సూత్రధారి
శివుడే పురుషస్త్రీయ పర లోక జీవ మోక్షకారి

శివాయే సర్వ పూజిత నిత్య మంగళ ఆది శేషగిరి
శివాయే విశ్వ త్రి నేత్రిత దివ్య జ్యోతియ కరుణాకరి

శివ శంకరుడే శంఖు పూరిత సూర్యోదయ ధారి
శివ శంకరుడే కపాల పూర్ణిత అన్నపూర్ణ దేహి ॥ ॥

శివ నాధుడే శ్రీ కైలాస హిమాలయ నివాసి
శివ నాధుడే శ్రీ క్షేత్ర శ్రీశైల అరణ్య నివాసి

శివుడే త్రీలోక విజ్ఞాన వేద పాండిత్య సంపన్నుడు
శివుడే ముక్కోటి దేవతల సర్వ భూత సర్వజ్ఞుడు

శివ శంకరుడే విశ్వ ప్రాణుల మార్కండేయుడు
శివ శంకరుడే అల్ప జీవుల యోగ క్షేమంధరుడు ॥ ॥