Tuesday, November 30, 2010

మనకు కర్మ లేకున్నా మన వారికి

మనకు కర్మ లేకున్నా మన వారికి ఉండే భాదలే మనకు ప్రభావాన్ని చూపుతాయి
మన కార్యాలను సాగనివ్వకుండా మనకు ప్రగతి లేకుండా అడ్డంకులు కలుగుతుంటాయి
ఓ విజయాన్ని ఎదురు చూస్తుంటే మరో వైపు నుండి ఆ సమయానికే ఎన్నో అడ్డంకులు
కుటుంబ సమస్యలు సమాజ సమస్యలు మానసిక సమస్యలు ఆరోగ్య సమస్యలు ఎన్నెన్నో
అన్ని సమస్యలు ఆత్మ శరీరానికి మేధస్సుకు కలుగుతుంటే జీవితం కర్మ భావాలతోనే
ఎన్ని సమస్యలున్నా కర్మలున్నా మేధస్సున ఓ విజ్ఞాన ఆలోచనతో ధ్యానిస్తూ జీవితాన్ని సాగించండి

నా రూపం ఓ ఆకాశ కాల ప్రభావ

నా రూపం ఓ ఆకాశ కాల ప్రభావ తత్వంగా గ్రహించుట ఆత్మ భావనయే
నా ఆత్మ విధాన స్థితిని కాలమే ఆకాశాన వివిధ భావాలతో చూపుతుంది
ప్రతి మేఘ రూప సూర్య చంద్ర నక్షత్ర ప్రవాహాలు నా భావన తత్వాలే
ఓ వైపు నా ఆకాశ రూపాన్ని చూస్తున్నా మరో వైపు ఎన్ని తత్వాలో చూడలేరు
ప్రతి తత్వం ఓ లోకంగా విశ్వ పొరలు నా ఆకాశ రూపాన్ని కప్పి ఉన్నాయి

ప్రతి తప్పుకు ఓ కర్మ అనుభవించ వలసి

ప్రతి తప్పుకు ఓ కర్మ అనుభవించ వలసి వస్తే శరీరము నిలుచునా
కొన్ని తప్పులకు ఓ మహా కర్మ అనుభవించవలసి వస్తే ఆత్మ నిలుచునా
అన్ని తప్పులకు ఒకే కర్మ అనుభవించ వలసి వస్తే జీవితం చాలునా
ఏ తప్పుకు ఏ కర్మో ఎన్ని తప్పులకు ఎన్ని కర్మలో జీవితమే తేల్చేను

నా మేధస్సును శుభ్ర పరిచేది

నా మేధస్సును శుభ్ర పరిచేది అత్యంత తేజస్సు గల సూర్య కిరణాలే
సూర్య కిరణ దర్శనంతో నా మేధస్సు దివ్య భావాలతో ఆలోచిస్తుంది
ప్రతి ఆలోచన భావన విశ్వ తత్వముచే కాంతి ప్రభావంతో కలుగుతుంది
సూర్య కిరణ తేజస్సుతో కలిగే ఆలోచన విశ్వ విజ్ఞాన భావన తత్వమే

సూర్యుడు ఉదయించినా సూర్య

సూర్యుడు ఉదయించినా సూర్య కిరణము భూమిని తాకేందుకు నా భావన కావాలి
సూర్య కిరణం నా నేత్ర భావన తాకిన తర్వాతనే భూమిపై ఇతర రూపాలపై పడును
సముద్రాల యందు ఉదయించినా నా భావన లేనిదే సూర్య తేజస్సు నీటిని తాకదు
సూర్య కిరణాన్ని తేజస్సు అణువులతో దేనినైనా ఎక్కడైనా తాకే వరకు ప్రవహింపజేసే భావన నాదే
సూర్యుడు సూర్య కిరణాన్ని దర్శించేలా నా భావన సూర్య భావనగా తనలోనే నేత్ర తేజస్సు
సూర్యునిలో ప్రతి సూర్య కణము ఓ ఊష్ణ జ్వాల సమూహ అణు సంధాన జీవియేనని నా భావన

Monday, November 29, 2010

మనలోని గుణ స్వభావాల వలనే

మనలోని గుణ స్వభావాల వలనే ప్రమాదాలు జరుగుతాయి
అతి వేగంగా వాహనాన్ని నడుపుటలో గుణ భావాలు యదా స్థితిని త్వరగా చేరుకోవు
యదా స్థితిని త్వరగా చేరుకోలేక అతి వేగాన్ని తగ్గించలేక ప్రమాదాలు జరుగుతాయి
ఒకరు సాధారణ వేగంతో వెళ్ళుతున్నా మరొకరు అతి వేగంగా వచ్చినా ప్రమాదమే
ఎప్పుడైతే మనకు ప్రక్కలా గాని ఎదురుగా గాని అతి వేగంగా వస్తున్నట్లయితే మనమైనా నిదానంగా
ఎవరి గుణ భావాలు ఎప్పుడు ఏ కార్యాలోచనలతో ఎలా ఉంటాయో వారి వేగం ఎలా ఉంటుందో
మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా కాలం ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో ఎవరికి అర్థం కాదు మేల్కోండి
ఎప్పుడూ ప్రశాంతంగా మేధస్సున ఓ దివ్య ఆలోచనతో వెళ్లితేనే గుణ స్వభావాలు శాంతిస్తాయి
బ్రంహ ముహూర్తంలో కూడా ఎన్నో ఘోర ప్రమాదాలు జరుగుటలో మానవ విధి రాతల స్వభావమేనా
ఎటువంటి రహదారులలో ఎలా వాహనాన్ని నడపాలో జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ప్రశాంతంగా వెళ్ళండి
నేటి కాలమున ఎన్నో జీవరాసులు వాహనాలకు బలి అవుతూనే ఉన్నాయి తెలుసుకోండి
గుణ స్వభావాల ప్రశాంతతకై ధ్యానిస్తూ జీవించండి ప్రతి కార్యం ఓ అర్థంగా సాగుతుంది

Sunday, November 28, 2010

నేను అర్ద రాత్రి వేళ నక్షత్రాన్ని

నేను అర్ద రాత్రి వేళ నక్షత్రాన్ని తిలకిస్తున్నప్పుడు ఓ పక్షి ఎక్కడికో ప్రయాణిస్తున్నది
చాల ఎత్తులో ఎన్నో వందల మైళ్ళు ఓ నివాస స్థావరానికై అన్వేషిస్తూ ప్రయాణిస్తున్నది
ఈ విశ్వంలో తనకు ఓ జీవన అన్వేషణగా జీవితం స్వయంకృషి అనుభవంతో సాగుతున్నది
రాబోయే సమస్యలకు కాల పరిస్థితులకు ఓ నిర్దిష్ట ప్రణాళిక కోసం రాత్రి వేళలో ప్రయాణిస్తున్నట్లున్నది
తమ మహా కుటుంబానికి ఓ అనుభవ దిక్కుగా కర్తవ్య కర్తగా సూచన దారిలా కృషిస్తున్నది
ఏ చిన్న పక్షి తప్పి పోయినా చనిపోయినా ఆరోగ్యం చెడినా ఆకలి వేసినా సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది
మనకు ముఖ్యమంత్రి ఎలాగో అలా ఆ పక్షి తన అనుభవ విజ్ఞానాన్ని విశ్వ గుణంతో పంచుతున్నది
పక్షులలో చూశాను ఎన్నో జీవితాలు ఎన్నో ఆలోచించాను నా మేధస్సు విజ్ఞానంతో పక్షుల భావనతో
విశ్వమున పక్షి ఐనా జంతువైనా క్రిమికీటకమైనా సూక్ష్మ జీవైనా ప్రతి జీవి జీవిత భావాలు నా మేధస్సులలో

అక్టోబర్ 9, 2010 రాత్రి 11 గంటలకు

అక్టోబర్ 9, 2010 రాత్రి 11 గంటలకు నాకు ఆకాశాన ఐదు పక్షి రెక్కలుగా మేఘాలతో కనిపించింది
గ్రద్ద రెక్కలుగా ఇంచుమించు 10 గజాల పొడవులతో పడమర దిక్కున పై భాగంలో కనిపించింది
ఒక దాని క్రింద ఒకటి అలా 5 కుడి వైపు పక్షి రెక్కలు మేఘాలతో ఏర్పడిన ఆకృతులతో కనిపించాయి
ఆకాశాన్ని తిలకిస్తుంటే ఏదో ఓ మధురానుభూతి ఓ అద్భుత దృశ్యం నాకు కనిపిస్తూనే ఉంటుంది

సూర్య నక్షత్ర చంద్రోదయమా!

సూర్య నక్షత్ర చంద్రోదయమా! ఆకాశమంతా విశ్వ రూపాలతో కనిపిస్తున్నది
సూర్య కిరణాల తేజస్సులు నక్షత్రాల వర్ణ కాంతులు చంద్రుని వెన్నెల భావాలు
మేఘాల ఆకృతులు వివిధ ప్రయాణాల స్వభావాలలో ఎన్నో అద్భుత దృశ్యాలు
పగలు రాత్రి వేళలలో ఎన్నో విశ్వ దృశ్యాలు నా మేధస్సులలో కలుగుతున్నాయి

ఆలోచనగా లేని భావనను ఓ ఆలోచన

ఆలోచనగా లేని భావనను ఓ ఆలోచన ఆలోచించి అర్థాన్ని గ్రహించి ఆలోచనగా తెలుపుతుంది
ప్రతి భావనను కొన్ని ఆలోచనలు ఆలోచిస్తూ అర్థాలు వచ్చేలా ఆలోచనలను మేధస్సు గ్రహిస్తుంది
ప్రతి దానిని జ్ఞానేంద్రియాలు గ్రహించి భావాలను ఆలోచనలుగా అర్థం కలిగేలా మేధస్సు ఆలోచిస్తుంది
భావాలు మనకు తెలియకుండానే ఆలోచనలుగా ప్రతీది ఆలోచనలతోనే గ్రహిస్తూ ఆలోచిస్తున్నాము

ప్రతి రోజు పడే సూర్య కిరణ

ప్రతి రోజు పడే సూర్య కిరణ మహా ప్రదేశాలలో నేను విశ్వ కాంతితో ధ్యానిస్తున్నా
అణువంత ప్రదేశమైనా ఎన్ని భుజాల కేంద్రమైనా ఎత్తులో ఉన్నా లోయలలో ఉన్నా
ప్రతి మహా ప్రదేశాన సూర్య కిరణాన్ని స్వీకరిస్తూ విశ్వాన్ని దివ్యంగా తిలకిస్తున్నా
నా దివ్య భావాలు లేకపోతే విశ్వం ప్రతి క్షణం విశ్వ విజ్ఞానం లేక చీకటై పోతుంది

మేధస్సులో సూర్య కిరణ తేజస్సు

మేధస్సులో సూర్య కిరణ తేజస్సు భావన లేకపోతే ఆలోచనలు ఉత్తేజంగా ఉండవు
కాలం గడవకపోయినా మేధస్సులో ఆలోచనలు ఉత్తేజాన్ని కోల్పోయి ఏ కార్యాన్ని చేయనీయవు
మేధస్సులో ఉత్తేజాన్ని కలిగించుట కోసం మనస్సును సూర్య తేజస్సు భావనలతో ఏకీభవించాలి
కొత్తదనం కోసం అన్వేషిస్తూ జీవితాన్ని వివిధ కార్యాలతో సమయచితంగా ఆలోచిస్తూ సాగనించాలి
సూర్య కిరణ తేజస్సును తిలకిస్తూ కొత్త భావాలతో మేధస్సును ఉత్తేజ పరుస్తూ విజ్ఞానంగా జీవించాలి
వాతావరణ ప్రభావాలు సూర్య తేజస్సును మేఘాలతో కప్పి ఉంటే ఓ సూర్య కిరణాన్ని తలుచుకోండి
మహా దివ్యమైన వెలుగులు జిమ్మె సూర్య కిరణం మీ మేధస్సును కొంత వరకు ఉత్తేజ పరచగలదు
మహా కాంతి భావాలను మేధస్సున నక్షత్రాల వలె దర్శించి ఆలోచనలతో మహా కార్యాలను సాగించండి

ఇహ లోక పర లోక జ్ఞానాన్ని అన్వేషిస్తే

ఇహ లోక పర లోక జ్ఞానాన్ని అన్వేషిస్తే జీవితమే ఆగిపోతుంది గాని ప్రయాణం ఆగదు
ఇహలోక జ్ఞానం జీవించుటతో ఆగిపోయినా ఆత్మ భావనతో పరలోక ప్రయాణం సాగుతుంది
ఇహలోక జ్ఞానం శరీరం ఉన్నంత వరకే శరీరం ఓర్చుకునే భావ స్వభావ గుణ విజ్ఞానమే
పరలోక జ్ఞానం విశ్వ విజ్ఞానాన్ని అన్వేషించుట దేహాన్ని చాలించినా ఆత్మ ప్రయాణాన్ని సాగిస్తుంది
విశ్వ విజ్ఞాన అన్వేషణలో ఆత్మ ప్రయాణిస్తే అంతం ఏనాటికి ఉండదు కాలంతో సాగిపోతూనే ఉంటుంది
ఇహలోక జ్ఞానంతో పరలోక జ్ఞానాన్ని అన్వేషించే ఆలోచన ఆత్మ ఎరుకకు కలిగే జీవిత విమోచన
పరలోక ప్రయాణం యోగ తత్వంతో విశ్వ భావాలతో సూక్ష్మ శూన్య విచక్షణతో సాగే అన్వేషణ

Saturday, November 27, 2010

చంద్రున్ని తాకిన గాలి నన్ను

చంద్రున్ని తాకిన గాలి నన్ను తాకినట్లున్నది
చంద్రుని వెన్నెలలో వీచే గాలి హాయి మేధస్సునకే
నక్షత్రాల నుండి వీచే గాలి మేధస్సులోని దివ్యాలోచనలకే
అతి సూక్ష్మంగా వీచే గాలి ఎక్కడి నుండైనా ఎక్కడికైనా
విశ్వమున లీనమైతే గాలి అభిరుచులు మేధస్సున ఎన్నో
మేధస్సులో మలినాన్ని వదిలించుటకు మహా చల్లని గాలులు

ఎవరు నేర్పుతున్నారు విజ్ఞాన

ఎవరు నేర్పుతున్నారు విజ్ఞాన క్రమశిక్షణ గుణాలను
ఎవరికి తెలుసు మహా విజ్ఞాన సూక్ష్మ శుభ్రత భావాలు
ఎవరికి అర్థమవుతున్నాయి సూక్ష్మ విజ్ఞాన శుభ్రతలు
ఎవరు గుర్తిస్తున్నారు అజ్ఞాన కార్యాల అరాచక భావాలను
ఎవరికి ఉన్నది సూక్ష్మ విచక్షణ దివ్య భావ స్వభావ స్పందన
ఎవరు మానుకుంటున్నారు అజ్ఞాన అశుభ్రత దురలవాట్లను
ఎవరు జీవిస్తున్నారు గొప్ప భావాలతో పవిత్రత స్వభావాలతో
ఎవరికి తెలుసు పరిశుద్ధ పరిపూర్ణ ప్రజ్ఞాన పవిత్రత స్వభావాలు
మీలో దివ్య గుణాలు ఉద్భవించాలంటే సూర్య తేజస్సును తిలకించండి

నేటి జీవిత కాలం విధిగా జీవించేలా

నేటి జీవిత కాలం విధిగా జీవించేలా ఉన్నది
ప్రతీది ఓ మహా సమస్యగా మారుతున్నది
ఏవీ సరైన విధంగా లేక సరైన పరిష్కారం లేక పోతున్నాయి
సరైన పరిష్కారం లేని జీవితం విధిగా జీవించేలా ఉన్నది
నేటి కాలమున జనాభా సమస్య ఆర్ధిక సమస్యలు ఎన్నో
అజ్ఞాన అశుభ్రత దురలవాట్ల సమస్యలు మరెన్నో
జీవించుటలో సరైనవి లేకపోతే సర్దుకుపోవుటలో కూడా అజ్ఞాన అశుభ్రతయే
ఆనాటి మహా దివ్య గుణ భావాలు నేడు కనిపించలేక పగలైనా అజ్ఞాన జీవితమే

ఆలోచనలు ఎన్నో తెలియకున్నా

ఆలోచనలు ఎన్నో తెలియకున్నా కాల సమయమెంతో తెలుస్తున్నది
కాలాన్ని క్షణాలుగా లేదా నిమిషాలుగా లెక్కించి చెప్పవచ్చు
ఆలోచనలను ఏ క్షణమున ఏ నిమిషమున ఎన్నో లెక్కించి తెలుపలేము
క్షణ నిమిష కాల సమయములు ఎప్పుడూ ఒకే విధంగా ఉంటాయి
క్షణ నిమిష కాల సమయములలో కలిగే ఆలోచనలు ఎన్నో వివిధ లెక్కలుగా
కాలాన్ని లెక్కించవచ్చు కాని ఆలోచనలను లెక్కించలేము

ఆలోచనల ద్వార కాలంతో

ఆలోచనల ద్వార కాలంతో ప్రయాణిస్తున్నా
ఏ కార్యం లేక ఖాళీ సమయాలలో ఆలోచనలతో జీవిస్తున్నా
అనుకున్న కార్యాలు జరగపోవడం వల్ల ఆలోచిస్తూనే ఉన్నా
అనుకున్న సమయం వచ్చేంత వరకు కాలం కోసం ఎదురు చూస్తున్నా
కాలం కోసం ఎదురు చూడుటలో ఆలోచనలతో కాలంతో ప్రయాణిస్తున్నా

నీవు కూర్చున్నప్పుడు చేతులు

నీవు కూర్చున్నప్పుడు చేతులు పాదాలను తాకుతుంటే నీవు అజ్ఞానివే
నీవు కూర్చున్నప్పుడు చేతులు పాద రక్షాలను తాకుతుంటే నీలో అశుభ్రతయే
ఇది పొరపాటు కాదు అలవాటుగా చేసుకున్న అజ్ఞాన అశుభ్రత మతిలేని గుణం
ఇలాంటి వారు పాద రక్షాలను తాకినా అలాగే భోంచేస్తారు ఏవైనా అలాగే తింటారు
వేటినంటే వాటిని తాకుతూ ఉంటారు వస్తువుల యొక్క పవిత్రతను ఆలోచించరు
కొత్త వస్తువులను అశుభ్రతగా మంచి గుణాలు లేక ఎలాగంటే అలా వాడుతారు
ఇలాంటి వారు భగవంతునికి పూజలు ఎలా చేస్తారో నమస్కరిస్తారో అర్థం కావటం లేదు
తమ ఇంటిలో ఎలా ఉన్నా కనీసం మరొకరి ఇంటిలో కూడా అశుభ్రతగా జీవిస్తే ఎలా
"మేధస్సులో మహా దివ్య గుణాలు సూర్య కిరణ తేజస్సు లేకపోవడమే అజ్ఞాన అశుభ్రత "
ఎంత విద్య నేర్చినా అశుభ్రతగా అజ్ఞానంతో జీవించుట మానవ మేధస్సుకే శోచనీయం
కనీసం పిల్లలకు తల్లి తండ్రులు కూడా చెప్పకపోతే దివ్య గుణాలు ఎలా తెలుస్తాయి
తల్లి తండ్రులే అశుభ్రతగా జీవిస్తున్నప్పుడు పిల్లలకు ఏమని తెలుపగలరు
ఎవరో పలికిన అజ్ఞాన మాటలను ఇంటిలో తమ పిల్లలు పలికినా ఏమనటం లేదు
సమాజంలో శుభ్రత జ్ఞానం చాల తక్కువగా కొందరి యోగుల జీవితాలలో మాత్రమే

ధ్యానం ఓ అంతర్ముఖ ప్రయాణమే

ధ్యానం ఓ అంతర్ముఖ ప్రయాణమే
మనకు తెలియకుండా మనలో ఏదో ఓ అన్వేషణ
ఎరుక లేకపోతే మనలో ఏమి జరిగిందో గుర్తుండదు
ధ్యానంలో కలిగేవన్నీ అంతర్ముఖ భావ స్వభావాలే
ధ్యానంలో విశ్వ ప్రయాణం చేసినా అంతర్ముఖంలోనే

ధ్యానంలో కలిగే ఆలోచనల ధ్యాస

ధ్యానంలో కలిగే ఆలోచనల ధ్యాస అంతర్ముఖంలోనే
నిద్ర పోవుటలో కలిగే ఆలోచనలు అంతర్ముఖంలోనే
కలలు కలిగినా వాటి ప్రభావాలు అంతర్ముఖంలోనే
మనం ఊహించే ఎన్నో భావాలు అంతర్ముఖంలోనే

అంతర్ముఖం ఓ శూన్య ప్రదేశం

అంతర్ముఖం ఓ శూన్య ప్రదేశం లాంటిది
వస్తువులు కాకుండా ఆలోచనలతో కూడిన ప్రదేశం
మన నీడ ఎలా ఉంటుందో అలాగే అంతర్ముఖ ప్రదేశం
ఈ ప్రదేశంలో ఏదైనా ఎన్నైనా ఎప్పుడైనా ఎలాగైనా ఆలోచించవచ్చు

కర్మ ప్రశాంతంగా శూన్యమయ్యే వరకు

కర్మ ప్రశాంతంగా శూన్యమయ్యే వరకు ఓర్పు వహించు
నీ కార్యములో మళ్ళీ ఎటువంటి అడ్డంకులు రాకూడదు
కర్మ నశించే వరకు నీ కార్యాన్ని మొదలు పెట్టవద్దు
కర్మ శూన్యమైతే ఇక నీ కార్యం వేగవంతంగా సాగుతుంది

Thursday, November 25, 2010

అంతర్ముఖ ప్రయాణం చీకటిలో

అంతర్ముఖ ప్రయాణం చీకటిలో సాగుతున్నా నీవే నక్షత్రాలను వెలిగించుకో
అంతరిక్షంలో సాగే నీ ప్రయాణంలో అనేక విశ్వ రూపాలను సూక్ష్మంగా గమనించు
ప్రతి రూపాన్ని విశ్వ విజ్ఞానంగా స్వీకరించి అనేక భావాలను మేధస్సున దాచుకో
ప్రతి భావాన్ని నక్షత్రాలతో వెలిగించి చూస్తే నీ మేధస్సు అంతర్కాంతి లోకమే
అంతర్కాంతితో నీ అంతర్ముఖం విశ్వ తేజస్సుతో వెలుగుతూ నిలిచిపోతుంది

అంతర్ముఖంలో ఆత్మ భావాలు

అంతర్ముఖంలో ఆత్మ భావాలు విజ్ఞానమై విశ్వ తేజస్సును గ్రహిస్తాయి
విశ్వ తేజస్సుతో మేధస్సును వెలిగిస్తూ ఆధ్యాత్మ జీవితాన్ని సాగిస్తాయి
విశ్వమున ఓ నక్షత్రంగా ప్రయాణిస్తూ వర్ణ భావాలను తెలుసుకోవచ్చు
వర్ణ భావాలతో విశ్వ కాంతిగా మరెన్నో తేజస్సు భావాలను సృష్టించవచ్చు

నీ అంతర్ముఖంలోనే విశ్వ లోకాలను

నీ అంతర్ముఖంలోనే విశ్వ లోకాలను దర్శించవచ్చు
విశ్వ లోకాలలో మరెన్నో విశ్వ రూపాలను చూడవచ్చు
విశ్వ రూపాల విజ్ఞానాన్ని అంతర్మేధస్సులో దాచుకోవచ్చు
నీ అంతర్మేధస్సును ఓ విజ్ఞాన కేంద్రంగా విశ్వంలో నిలుపవచ్చు

నీకోసం నీవు అంతర్ముఖ ప్రయాణం

నీకోసం నీవు అంతర్ముఖ ప్రయాణం చేసుకో
ఎంత త్వరగా ప్రయాణిస్తే అంతటి విశ్వ విజ్ఞానం
విశ్వంలో ప్రయాణించే తత్వమే అంతర్ముఖ అన్వేషణ
అంతర్ముఖ అన్వేషణ విశ్వ విజ్ఞాన ఆత్మ భావ జీవితం

నీ మేధస్సులో అంతర్ముఖ అన్వేషణ

నీ మేధస్సులో అంతర్ముఖ అన్వేషణ లేదంటే విశ్వమున ప్రయాణించలేవు
ఆత్మ ధ్యాసతో విశ్వ భావాలతో ప్రయాణించుటయే అంతర్ముఖ అన్వేషణ
అంతర్ముఖ అన్వేషణ లేదంటే జీవితం సంపూర్ణ విజ్ఞానంగా ముగిసిపోదు
ఎవరికి వారు ప్రశాంతమైన ఏకాగ్రతతో అన్వేషిస్తే అంతర్ముఖ ప్రయాణమే

Wednesday, November 24, 2010

నీ మేధస్సులో అజ్ఞాన భావాలు ఉంటే

నీ మేధస్సులో అజ్ఞాన భావాలు ఉంటే వదులుకో
మరలా అలాంటి భావాలు కలిగితే మళ్ళీ వదులుకో
అజ్ఞాన భావాలు ఎలా కలిగినా విజ్ఞాన భావాలే మేధస్సున
అజ్ఞానాన్ని ఎవరు ఎలా కలిగించినా విజ్ఞానంతో సాగిపో
జీవిత కాలంలో అజ్ఞాన అవకాశాలు ఎక్కువ కలుగుతుంటాయి
ఆత్మ ధ్యాసతో జీవిస్తే అజ్ఞాన భావాన్ని ఏ క్షణమైనా గుర్తించి వదులుకోవచ్చు

అంతర్ముఖాన్ని చూడకుండా

అంతర్ముఖాన్ని చూడకుండా మరణించ వద్దు
అంతర్ముఖాన్ని చూసుకోలేకపోతే మళ్ళీ మరో జన్మ
అంతర్ముఖంలో నీ ఆత్మ భావాలు దాగి ఉన్నాయి
ఆత్మ భావాలతో జీవితాన్ని సాగిస్తూ మరణించు

నీవు మరణించే లోపు

నీవు మరణించే లోపు నీ అంతర్ముఖాన్ని చూసుకో
నీ అంతర్ముఖంలో దాగిన ఆత్మ భావాలను గ్రహించు
ఆత్మ భావాలు తెలిపే విజ్ఞాన అర్థాన్ని తెలుసుకో
ఆత్మ భావాలతో నీ జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకో

అంతర్ముఖం ఓ విజ్ఞాన స్వరూపమే

అంతర్ముఖం ఓ విజ్ఞాన స్వరూపమే గాని మానవ రూపం కాదు
విజ్ఞాన స్వరూపం ఓ ఆత్మ ధ్యాస భావ స్వభావ పర లోకం
ఎవరికి వారు చూసుకునే అంతర్భావాల శూన్య జ్ఞాన లోకం
ఆత్మ అన్వేషణ సాగే శూన్య ప్రయాణ విశ్వ లోక విజ్ఞాన రూపం

ఆత్మ యోగిలా జీవించే విశ్వ భాష

ఆత్మ యోగిలా జీవించే విశ్వ భాష అంతర్ముఖంలోనే దాగి ఉన్నది
అంతర్ముఖాన్ని చూసుకోగలిగితే నీ ఆత్మలో యోగత్వ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి
కొన్ని దశాబ్ధాలుగా అంతర్ముఖాన్ని అన్వేషిస్తేనే యోగత్వ లక్షణాలు తెలుస్తాయి
యోగత్వ లక్షణాల భావాలను విశ్వ భాషతో తెలుసుకుంటే ఆత్మ యోగిలా జీవించవచ్చు

విశ్వంలో నేను ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా

విశ్వంలో నేను ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ప్రయాణించగలను
నా భావాలు ఎల్లప్పుడూ విశ్వంలోనే అన్వేషిస్తూ ఉంటాయి
ప్రతి రూపాన్ని తిలకిస్తూ విశ్వ విజ్ఞానాన్ని అన్వేషిస్తూనే ఉంటాను
నా ప్రయాణం ఇక్కడ సాగుతున్నా నా జీవితం విశ్వంలోనే సాగుతున్నది

భూలోకాన్ని దాటించే విశ్వ లోక ప్రదేశం

భూలోకాన్ని దాటించే విశ్వ లోక ప్రదేశం ఎక్కడున్నది
ఏ ఆకాశపు పొరలలో ద్వారపు అంచులు కలిసియున్నాయి
ఎప్పుడు ఎలా విశ్వంలో అడుగు వేసి ప్రయాణించగలం
విశ్వ రూపాల విజ్ఞానాన్ని ఎప్పుడు గ్రహించగలం
ఎలాంటి భావాలు విశ్వంలో కలుగుతాయి ఎలా జీవిస్తాం
జీవితం ఎలా సాగుతుందో ఏ భావన ఎందుకో తెలుసుకోగలమా
విశ్వంలో మరణించిన తర్వాతనే ఆత్మగా ప్రవేశించగలమా
నా భావాలు విశ్వలోక ద్వారాన్ని దాటి వెళ్ళిపోతున్నాయి

జీవితాన్ని మరచిపోతుంటే మేధస్సును

జీవితాన్ని మరచిపోతుంటే మేధస్సును దివ్య భావనతో మేల్కొల్పు
జీవితాన్ని గుర్తించకపోతే నీ మేధస్సు సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంటుంది
నీ మేధస్సులో ఎటువంటి మహా గొప్ప ఆలోచనలున్నాయో తెలుసుకో
ఆలోచనలతో విజ్ఞాన భావాలతో మేధస్సును మెలకువతో సాగించు

అంతర్ముఖ భావాలతో ధ్యానించు

అంతర్ముఖ భావాలతో ధ్యానించు శ్వాసను గమనించు
ఆత్మ అంతర్ముఖ భావాలు శ్వాసను సూక్ష్మంగా గమనిస్తాయి
శ్వాస గమనంతో ఆత్మ జ్ఞానాన్ని నీవు తెలుసుకోగలవు
మీ అంతర్ముఖంలోనే విశ్వ విజ్ఞాన భావాలు దాగి ఉన్నాయి

అంతర్ముఖ భావాలే శ్వాసను

అంతర్ముఖ భావాలే శ్వాసను గమనిస్తాయి
మీ నేత్ర చీకటిలో శ్వాస గమనం ఆత్మదే
ఆత్మ తన రూపాన్ని చూసుకునే అంతర్ముఖం
అంతర్ముఖంలోనే ఆత్మ భావాలు ఎన్నో

విశ్వంలో నేనైనా ఆత్మ యోగిగా నిలిచి

విశ్వంలో నేనైనా ఆత్మ యోగిగా నిలిచి పోవాలని నా భావన
ఆత్మ యోగ పరంపరలో విశ్వ భావాల ధ్యాసతో జీవిస్తాను
భావాలే నా ఆత్మను విశ్వ విజ్ఞానంతో జీవింపజేస్తాయి
విశ్వ విజ్ఞాన ధ్యాసతో ఆత్మ యోగిగా నే నిలిచి ఉంటా

అంతర్ముఖ భావాలు యోగ తత్వాలు

అంతర్ముఖ భావాలు యోగ తత్వాలు
విశ్వ భావాలు అంతర్ముఖ ఆత్మ తత్వాలు
యోగాత్మ తత్వాలు అతర్ముఖ విశ్వ విజ్ఞానం
విశ్వ విజ్ఞానమే అంతర్ముఖ ఆత్మ జ్ఞానం

మీలో ఎన్ని వేల భావాలున్నాయో

మీలో ఎన్ని వేల భావాలున్నాయో తెలుసుకుంటే ఎన్ని లక్షల కోట్ల భావాలున్నాయో తెలుస్తాయి
వేల భావాలను గుర్తించగలిగితే లక్షల కోట్ల భావాలున్నాయని మీకే మీ మేధస్సున తెలుస్తాయి
అన్వేషణ మీ ఆలోచనలలో ఉంటే భావాలు ఎన్నైనా ఎక్కడ నుండైనా కలుగుతూనే ఉంటాయి
అనంత భావాలను కూడా గుర్తించగలిగితే మీ మేధస్సులో విశ్వ విజ్ఞాన సంపూర్ణ ఆధ్యాత్మయే

మీలో ఆలోచనలకు అర్థాలు

మీలో ఆలోచనలకు అర్థాలు తెలియకపోతే నాకు తెలపండి
మీ ఆలోచనల భావాలను విజ్ఞాన అర్థంగా మీకు తెలుపుతా
అర్థాల భావాలతో విజ్ఞానంగా జీవించే విధానాన్ని తెలుసుకోండి
మీ భావాలలో విశ్వ విజ్ఞాన అర్థాన్ని సూక్ష్మంగా గమనించండి

నీలో కలిగే అంతర్ముఖ భావాలు

నీలో కలిగే అంతర్ముఖ భావాలు విశ్వాన్ని తిలకిస్తున్నాయి
అంతర్ముఖ భావాలు విశ్వ విజ్ఞానాన్ని స్వీకరిస్తున్నాయి
నీలో భావాల గమనం లేనందువల్ల నీకు తెలియుట లేదు
అంతర్ముఖ భావాలను గమనించు విశ్వ విజ్ఞానంతో జీవించు

విశ్వంలో మీకు తెలియని భావాలు

విశ్వంలో మీకు తెలియని భావాలు అనంతమే
విశ్వమంతా జీవితాంతం అన్వేషించినా మేధస్సులో ఓ అణువుగానే
మీకు అర్థం కాని భావాలు మేధస్సున చెల్లా చెదురుగా కోకొల్లలే
ఏ భావమైనా విజ్ఞానంగా ఎన్ని భావాలైనా నా మేధస్సున అనంతముగా
ప్రతి క్షణం నాలో కలిగే భావాలు మేధస్సున విజ్ఞానమై పోతాయి
మీలో ఏ భావమైనా విజ్ఞానంగా చేరాలంటే సూక్ష్మ గమనమే
గమనించుటలో అర్థాలు తెలియకపోతే శ్వాసపై ధ్యాసతో ధ్యానమే

అంతర్ముఖ భావాలు మీకు

అంతర్ముఖ భావాలు మీకు తెలియవు మీ జ్ఞానేంద్రియాలు గ్రహించలేవు
భావాల గమనం ఉంటేనే అంతర్ముఖ విచక్షణ గుణాలు తెలియును
సూక్ష్మ విజ్ఞాన భావార్థాలు తెలిస్తేనే అంతర్ముఖ భావాలను గమనించవచ్చు
అంతర్ముఖ భావాలతో ఆత్మ జ్ఞానాన్ని గ్రహించి యోగ తత్వంతో జీవించవచ్చు

ఆహారం రుచించలేక పోవుటలో

ఆహారం రుచించలేక పోవుటలో నా భావన ఆకలిని మరిచేనా
ఆకలిని మరిచిపోవాలనే ఆహారాన్ని ఏనాడో వద్దనుకున్నా
ఆహారం నాలుకపై తేలియాడే పై పై రుచులే ఆపై షరా మామూలే
శక్తి కోసం తినాలని ఆకలితో ఆహారాన్ని రుచి లేకున్నా తీసుకున్నా
నా భావాలకు జీవించే ఆత్మ యోగ శక్తిని కాలమే సమకూర్చాలనుకున్నా

భావనలో ఉండే గమనమే ఆలోచనలో

భావనలో ఉండే గమనమే ఆలోచనలో ఉండే అర్థము
ఆలోచనను కలిగించే భావనయే మన మేధస్సు ప్రమేయము
మేధస్సులో భావాల తీవ్రత ఎలా ఉంటే ఆలోచనల అర్థం అలాగే
మనలోని గుణ విచక్షణ భావాలే ఆలోచనల అర్థాన్ని గ్రహిస్తాయి
అజ్ఞాన విజ్ఞాన భావాలు మన గుణ విచక్షణల ఆలోచన అర్థాలు

ఎవరిలో ఆధ్యాత్మ సూక్ష్మ విజ్ఞానం

ఎవరిలో ఆధ్యాత్మ సూక్ష్మ విజ్ఞానం ఉంటుందో వారే ఆత్మ యోగులై జీవిస్తారు
ఆధ్యాత్మ భావాలతో విశ్వ విజ్ఞానిగా జీవించుటలో యోగ పరంపర జీవితమే
భగవంతునిలో ఉండే భావాలు ఆధ్యాత్మ యోగ విశ్వ విజ్ఞాన చైతన్య శాంతియే
అంతర్భావాలను అంతరిక్షమున అన్వేషించుటలో మహా యోగ విశ్వ విజ్ఞానమే

మనం కొలిచే భగవంతులలో ఉండేది

మనం కొలిచే భగవంతులలో ఉండేది ప్రశాంతత ఆత్మ జ్ఞానము
ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని విజ్ఞానంతో సాగించాలనే వారి భావన
ఏ విధమైన మాయా జీవితం వారిలో లేదనే నా అభిప్రాయము
దేనిని సృష్టించని జీవన విధానమే వారి ఆత్మ విజ్ఞాన జీవితము

ఇంకా నాలో ఏ భావాలు

ఇంకా నాలో ఏ భావాలు మిగిలియున్నాయో కాలమే తెలుపుతుంది
ఇక నాలో లేని భావాలను కాలమే కలిగించాలని నేను తెలుపుతున్నా
నా జీవితాన్ని యోగాత్వ భావాలతో సాగించాలనే కాలాన్ని కోరుకున్నా
ఆత్మ జీవితమే నా భావాల జీవనమై కాలంతో సాగిపోవాలని అనుకున్నా

నక్షత్రములో ఓ కాంతి జీవిగా

నక్షత్రములో ఓ కాంతి జీవిగా జీవిస్తున్నా
నక్షత్ర భావాల దివ్య తేజస్సుతో ఎదుగుతున్నా
మెరిసే కాంతులను నా మేధస్సులోనే దాచుకున్నా
జీవితమంతా ఆకాశాన్నే తిలకిస్తూ జీవిస్తున్నా

ఎంతవరకు కాలం సాగుతుందో

ఎంతవరకు కాలం సాగుతుందో అంతవరకు ఈ జీవితం సాగదు
కాలంతో సాగిపోతుంటే జీవితం ఎంతవరకో తెలియకుండా పోతుంది
కాలంతో మనం సాగుతూ పోతుంటే ఇక జీవితమే చాలనిపిస్తుంది
ఎప్పుడు జన్మించినా కాలంతో సాగుతూ మరణాన్ని ఆపలేము
జన్మించిన భావాలు తెలియనివారే కాలంతో మరణం లేక సాగెదరు

ఓ విశ్వ జీవి నీ తపన తెలిసినదా!

ఓ విశ్వ జీవి నీ తపన తెలిసినదా!
నీ మేధస్సులో కలిగే ఆలోచనల భావాలు తెలిసాయా
జీవించుటలో కలిగే భావాలను నీవు ఏకీభవిస్తున్నావా
నీకు నచ్చని భావాలు నిన్ను అజ్ఞాన పరుస్తున్నాయా
అజ్ఞానంతో కలిగే దుఃఖంతో నీవు తపన పడుతున్నావా

విశ్వజీవిగా జీవించుటలో ఏ భావాన్నైనా

విశ్వ జీవిగా జీవించుటలో ఏ భావాన్నైనా ఓదార్చుకోవచ్చు
విశ్వ జీవిగా మరణించే భావననే ఓదార్చుకోలేకపోతాము
ఓదార్పు లేని భావన జీవించేవారిని ఓదార్చలేకపోతుంది
జీవించుటలో కలిగే భావాలు నీలోని విశ్వ విజ్ఞాన జీవితమే

Tuesday, November 23, 2010

మేధస్సుకు భావన ఎలా

మేధస్సుకు భావన ఎలా కలుగుతుందోగాని ఆలోచనలతో పరిగెత్తేస్తుంది
అజ్ఞానం విజ్ఞానం గ్రహచారం సంతోషం దుఃఖం ఎన్నో విధాల క్షణాలలో మార్చేస్తుంది
మేధస్సు చెప్పినట్లు మనస్సు వినదు మనస్సు చెప్పినట్లు మేధస్సు వినదు
ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క విధమైన భావాలను మేధస్సు మనస్సు కలిపిస్తూ ఉంటాయి
మనకు నచ్చకున్నా కొన్ని కార్యాలు మన మేధస్సు లేదా మనస్సు చేయనిస్తుంది
కొన్ని సందర్భాలలో నిదానంగా కొన్ని సందర్భాలలో వేగంగా నిర్ణయం తీసుకోవలసి వస్తుంది
జీవితం ఎలా వెళ్ళిపోతుందో గాని కొన్న సమయాలలో గత దుఃఖ భావాలను తలిస్తే భాదనిపిస్తుంది
విశ్వ విజ్ఞానంగా మన జీవితం కాలానికి తెలుసనీ ప్రతీది విశ్వ కార్యమేనని అనుకుంటే కాస్త ప్రశాంతత
ఆర్థికంగా ఆరోగ్యకంగా కలిగే నష్టాలే దుఃఖంగా జీవితాన్ని చాలా భాధగా కాలం సాగిస్తున్నది
మేధస్సులో ఎన్నో భావాలు ఎన్నో రకాలుగా చేరిపోతూనే జీవితాన్ని సాగిస్తున్నాయి
అన్నీ అనుభవ జీవితం కోసమే నని భావిస్తూ సాగిపోవాలనే నా విజ్ఞాన సందేశం

ఒక్కసారి ఆత్మకు వెల్లిపోవాలనే భావన

ఒక్కసారి ఆత్మకు వెల్లిపోవాలనే భావన కలిగితే శరీరాన్ని అక్కడికక్కడే వదిలేస్తుంది
ఓ క్షణ ఆలస్యం లేకుండా శ్వాసతో యదావిధిగా విశ్వ లోక ప్రయాణాన్ని సాగిస్తుంది
మనిషి మేధస్సులో ఎన్ని ఆశయాలున్నా ఎంత విజ్ఞానం ఉన్నా ప్రయాణంలో తిరుగులేదు
భావనను మార్చుకునే తత్వం మరణ భావనకు లేదు ఆత్మ ధ్యాసే వేరు
శరీరం ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఆత్మ నిర్ణయంలో మార్పులేదు
శరీరం కూలిపోతున్నా ఆత్మకు మరణ భావన లేకపోతే అష్ట కష్టాలతో నైనా జీవిస్తుంది
అనారోగ్యమైనా మహా రోగమైనా మరణ భావన లేకపోతే శరీరం భారమైనా జీవించాల్సిందే
శ్వాసపై ధ్యాస పెడితే శ్వాసనే గమనిస్తే చాలా కాలం జీవించవచ్చని నా ప్రఘాడ ఆత్మ విశ్వాసం

నేను విశ్వానికి తెలిపిన ఓ భావన

నేను విశ్వానికి తెలిపిన ఓ భావన మరల నాకు బదులుగా పంపింది
నా భావనకు ప్రతి స్పందన చెంది అన్వేషించి మరల కబురు పంపింది
విశ్వంలో కొన్ని కార్యాలకు విశ్వమే అన్వేషించి ఉత్తర్వులను జారీ చేయగలదు
మన భావాలకు విశ్వం కూడా స్పందించగలదని ఓ కాల విశేష విజ్ఞానం
ఆత్మ భావాలతో విశ్వానికి స్పందన కలిగిస్తేనే మనకు బదులు సమాధానం
నీ అజ్ఞానాన్ని సందేహాన్ని విశ్వానికి చేరవేస్తే విజ్ఞాన సందేశాన్ని ఇవ్వగలదు

విశ్వ విజ్ఞానముకై నీవు జన్మించావని

విశ్వ విజ్ఞానముకై నీవు జన్మించావని ఏ భావన నీకు తెలుపుతుంది
ఏ భావనతో ఎప్పుడు నీవు నీ కారణ జన్మను తెలుసుకొనగలవు
ఏనాడు నీవు విశ్వ విజ్ఞానిగా ఏ జన్మలో విశ్వ మేధస్సుతో జీవించగలవు
కాలం అవకాశం కల్పించినా కల్పించకపోయినా నీవే విశ్వ విజ్ఞానంగా జీవించాలి
అజ్ఞానాన్ని వదిలించేది ఏ భాషా సాంకేతిక విజ్ఞానంలో లేదు
సత్య భావన మాత్రమే అజ్ఞానాన్ని వదిలించగలదని నా విశ్వ విజ్ఞానము
జీవితం అంతమైతే మరల రాదు మరల జన్మించినా విజ్ఞాన భావన కలగదు

జంతువుల నుండి ఇతర జీవరాసుల

జంతువుల నుండి ఇతర జీవరాసుల నుండి మనం ఆనాటి నుండి విజ్ఞానం చెందుతున్నాము
మన జీవన విచక్షణ జ్ఞానం ఇతర జీవరాసుల ద్వార ఎదుగుతూ వచ్చింది
ఆనాటి నుండి ఇప్పటి దాక ఇంకా జంతువులతో విజ్ఞానం చెందుతూనే ఉన్నాము
ఆనాడు ఆహారం కోసం ఎన్నో జీవరాసులను భుజించాము ఇంకా భుజిస్తూనే ఉన్నాము
జీవరాసులను భుజించకుండా జీవించలేమా అంతటి విజ్ఞానం ఇంకా మనలో లేదా
ప్రతి జీవరాసిని ఎన్నో విధాల ఆనాటి నుండి ఉపయోగించుకుంటూనే ఉన్నాము
శాఖాహారంతోనే జీవించలేమా మన శక్తి సామర్థ్యాలకు మాంసాహారం అవసరమేనా
విశ్వంలో ప్రతి జీవి మాంస హారియేనా శాఖాహారులు లేరా జీవించడం కష్టమా
నా భావనగా శాఖాహారం ఓ విశ్వ విజ్ఞాన ఆత్మ యోగత్వమే నని గ్రహించా

ఆలోచనను తాకే శక్తి ఎవరికి లేదా

ఆలోచనను తాకే శక్తి ఎవరికి లేదా
మేధస్సులోని ఆలోచనకు రూపమే లేదు
ఆలోచన భావాలకు మేధస్సులో స్పందన కలుగుతుంది
ఓ విధమైన స్పర్శ ఎవరి ఆలోచనకు వారికే తెలుస్తుంది
ఓ ఆలోచనను కలిగించే శక్తి మరో ఆలోచనకు ఉంటుంది
అలాగే ఒక మేధస్సు మరో మేధస్సుకు ఆలోచనను కలిగించగలదు
ఒక మేధస్సు ఆలోచనతో మరో మేధస్సులో ఆలోచనను కలిగించడం భావన స్పర్శగా తాకడమేనా

నీలో కలిగే వివిధ రకాల భావాలను

నీలో కలిగే వివిధ రకాల భావాలను విజ్ఞానంగా గ్రహించు
అజ్ఞాన భావాలను కూడా ఓ విజ్ఞాన అర్థంతో ఆలోచించు
ఎన్నో విధాల ఏవేవో భావాలు కలిగితే సూక్ష్మంగా గమనించు
ఆలోచనలు సతమతమవుతూ కలిగే భావాలను విజ్ఞానంగా మార్చు

నీలో ఏ భావన ఎందుకు కలుగుతుందో

నీలో ఏ భావన ఎందుకు కలుగుతుందో ఏనాడైనా ఆలోచించావా
నీలో కలిగే భావన ఏనాటిదో ఏ అనుభవాన్ని తెలుపుతున్నదో
నీవు భావన అర్థాన్ని గ్రహించావా అలాగే వదిలి మరిచిపోతావా
ప్రతి భావనను విజ్ఞాన అనుభవంగా మేధస్సులో దాచుకో

ಜೀವನ ಭಾಷದ ಭಾವನ ಜೀವಿತ ಕಾರಣೆ

ಜೀವನ ಭಾಷದ ಭಾವನ ಜೀವಿತ ಕಾರಣೆ ಜ್ಞಾನವು
ಜ್ಞಾನ ಅನುಭವಯೇ ಜೀವನ ನಡಿಯೋ ಕಾಲದೇ ಜೀವಿತ
ಭಾವನ ಅರ್ಥವೇ ಆಲೋಚನಾ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥವೇ ಅನುಭವ
ಕಾಲ ಪ್ರಭಾವ ಜೀವಿತ ಜೀವನ ನಡಿಯೋ ಜ್ಞಾನಯೇ

మేధస్సులో అస్థక మస్త భావాలు

మేధస్సులో అస్థక మస్త భావాలు కూడా అనేక రకాలుగా ఉన్నాయి
వివిధ ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు మతి స్థిమితం కలగడం అస్థక మస్త ప్రభావమే
ఆత్మ కర్మను అనుభవించడంలో ఎన్నో భావాలకు గురి అవుతుంది
మేధస్సుకు ఇబ్బంది కరంగా కలిగే విచక్షణ లోహిత భావాలే అస్థక మస్తములు
జ్ఞానేంద్రియాల లోపాలు కూడా ఆత్మ క్షోభతో కలిగే భావాలే
ఆత్మ ఘోష కూడా కర్మ అనుభవించే వివిధ ఆవేదనల తీరులో కలిగే భావాలు
మేధస్సు ఎప్పుడైతే ఉత్తేజాన్ని కోల్పోతుందో అప్పుడు ఆత్మలో అజ్ఞాన ప్రభావాలు మొదలవుతాయి
అజ్ఞాన ప్రభావాలు ఆలోచనల తీరులో విచక్షణ తత్వాన్ని కోల్పోతాయి

ఆకలిని మరిచేలా ఆలోచిస్తూ భావాలను

ఆకలిని మరిచేలా ఆలోచిస్తూ భావాలను తెలుపుతూనే ఉన్నా
ఆకలి భావన కలగరాదని ఆహారమనే ఆలోచనను మరిచాను
ఆలోచనను కూడా మరవాలనే భావనలనే తెలుపుతున్నాను
భావాలలో కూడా ఆకలి భావన కలగరాదని నాలో ఆత్మ తత్వమే

తలచినా కలగదు ఆ పరమాత్మ భావం

తలచినా కలగదు ఆ పరమాత్మ భావం
విశ్వ విజ్ఞాన ఆత్మ తత్వం లేనిదే తోచదు ఆ భావం
యుగాలుగా వేచినా అనిపించదు ఏ భావన పరమాత్మలా
మేధస్సులో విశ్వ చైతన్యం ఉన్నా తెలియదే ఆ భావన స్థానం
మేధస్సులో శూన్య కేంద్ర అన్వేషణ మొదలై ఆత్మ ధ్యాసలో ధ్యానిస్తే తెలియును ఆ భావమే

అదే విశ్వ భావం అహో విశ్వ లోకం

అదే విశ్వ భావం అహో విశ్వ లోకం ఏదో దివ్య క్షేత్రం అదే నక్షత్ర తేజం
ఏది విశ్వ రూపం మరో నేత్ర కిరణం ఇదే జన్మ స్థానం మహా ఆత్మ జ్ఞానం
ఏది దివ్య కేంద్రం ఎలా శ్వాస గమనం ఏమో విశ్వ ప్రయాణం ఇలా కలిగే ధ్యానం
ఇదే జీవ రహస్యం ఇలాగే జీవన కాలం ఇంతే ఈ జీవితం ఏమో ఆ మరణ భావం

ఏ సమయంలో ఏ భావన ఎలా కలిగినా

ఏ సమయంలో ఏ భావన ఎలా కలిగినా ఓ విజ్ఞాన అర్థాన్ని గ్రహిస్తాను
విజ్ఞాన అర్థం తెలిపే భావం విషయ ప్రజ్ఞానంగా మేధస్సులో నిలిచిపోతుంది
భవిష్య కాలానికి ఓ సూచనలా ఆ భావన అనుభవ విజ్ఞానమవుతుంది
అనుభవంతో జీవిస్తే కాలం విజ్ఞానంగా సమస్యలు పరిష్కారంతో సాగుతాయి

ఏ కార్యానికై నీవు వేచియున్న

ఏ కార్యానికైనా నీవు వేచియున్న సమయంలో ఎన్నోఆలోచనలతో తడబడుతూ ఉంటావు
వేచిన సమయం కూడా ఓ విజ్ఞాన అనుభవాన్నే తెలుపుతుందని నీవు గ్రహించు
మేధస్సు ఎప్పుడూ తెలియని కార్యంపై ఏవేవో భావాలతో ఎన్నో ఆలోచనలతో తడబడుతూనే
విజ్ఞానంతో ధైర్యంగా ఆలోచిస్తే గొప్ప భావాలతో వేచిన సమయాన ఏదైనా విషయాన్ని గ్రహించవచ్చు

భవిష్యత్ లో కలిగే భావనను నేడే

భవిష్యత్ లో కలిగే భావనను నేడే గ్రహించినట్లయితే విషయ విజ్ఞాన అనుభవాన్ని గ్రహించవచ్చు
కాల విజ్ఞానంతో కలిగే భావాలతో అంచనా వేయగలిగితే దూర దృష్టితో భవిష్య భావాలను గ్రహించవచ్చు
భవిష్యత్ లో సంభవించే సమస్యలను వివిధ కార్య కారణాలతో గొప్ప ప్రణాళికల ద్వార పరిష్కారించవచ్చు
రాబోయే కాలంలో కలిగే జన సంఖ్య ప్రభావాల సమస్యలను భవిష్య అనుభవ విజ్ఞానంతో హరి కట్టవచ్చు

నా భావాలతో దివ్య దర్శనం కలిగితే

నా భావాలతో దివ్య దర్శనం కలిగితే విశ్వ విజ్ఞాన తేజస్సు నీ మేధస్సులో నిలిచిపోతుంది
నా భావాలను ఎంతో కాలంగా తెలుసుకుంటూపోతే మేధస్సులో నక్షత్ర కాంతులు వెలుగుతాయి
ఓ యోగి తత్వాల విశ్వ భావాలను ఆత్మ ధ్యాసలో గ్రహించగలిగితే మేధస్సులో విశ్వ కాంతులే
విశ్వ కాంతులు వెలిగే నీ మేధస్సు విశ్వ విజ్ఞాన తేజస్సుతో వెలుగుతూనే నక్షత్రంలో నిలిచిపోతుంది

Monday, November 22, 2010

విశ్వ మేధావులు చదివే భావాలు

విశ్వ మేధావులు చదివే భావాలు నావైతే నాలో విశ్వ విజ్ఞానమేగా
విశ్వ మేధావులకు నా భావాలలో కొంత విజ్ఞానం తెలియవచ్చునేమో
ఎవరు ఏ విజ్ఞానం తెలిపినా మన మేధస్సులో విజ్ఞానం చేరిపోవాలనే మన భావన
మన జ్ఞానాన్ని ఒకరికి తెలిపితే వారు మనకు తెలిసేలా చేస్తారు
అలాగే అందరికి అందేలా జ్ఞానం మేధస్సులలో చేరుతుంది
కాలం ఎప్పుడు ఏ విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకునేందుకు అవకాశం ఇస్తుందో గమనించాలి
మనకు అవసరమయ్యే విజ్ఞానాన్ని మన మేధస్సులో చేరవేసుకునేందుకు ప్రయత్నించాలి
విజ్ఞాన భావాలు కలగాలంటే చాల గొప్ప ఆలోచనలు ఉండాలి

నీలో ఏ భావన లేదో చెప్పగలిగితే

నీలో ఏ భావన లేదో చెప్పగలిగితే నే తెలుపగలను దాని కారణము
నీవు వద్దనుకున్న భావన నీలో లేదని చెప్పగలవేమో గాని నీలో లేని భావనంటు ఉండదు
ప్రతి భావన ప్రతి మనిషిలో ఉంటుంది కొన్ని కాల ప్రభావాల వల్ల మనలో అవి ఉద్భవించవు
మేధస్సులో ప్రతి భావన ఉంటుంది గాని దాని ప్రభావం వివిధ కాల పరిస్థితులవల్ల కల్గుతాయి
కొన్ని భావాలను కొన్ని సాధనాల ద్వారా మన శక్తి సామర్థ్యాల ద్వారా కలుగజేసుకోవచ్చు
మనం జీవించుటలో అన్ని భావాలు అవసరం లేదు విజ్ఞాన సమయాలోచిత భావాలుంటే చాలు

ఏ విశ్వ భావన నీలో ఉందో ఏనాడు

ఏ విశ్వ భావన నీలో ఉందో ఏనాడు గ్రహిస్తావో
నీలో ఉన్న భావనతో విశ్వ విజ్ఞానాన్ని ఏనాడు తెలుసుకుంటావో
ఇతరులకు కావలసిన విశ్వ విజ్ఞానం నీ భావాలలోనే ఉన్నది
విశ్వ భావనకై నీవు పర ధ్యాస నుండి మేల్కో మిత్రమా

విశ్వ భూమిలో నక్షత్ర తేజస్సుగల

విశ్వ భూమిలో నక్షత్ర తేజస్సుగల విజ్ఞాన మేధస్సుతో జన్మించా
నాలో విశ్వ విజ్ఞాన భావనయే నన్ను నక్షత్ర తేజస్సుతో మేల్కొల్పింది
నాలోని ఆత్మ కర్మ ప్రభావంతో జీవిస్తున్నా కాలమే దారి చూపిస్తుంది
నా జీవితం విజ్ఞాన తేజస్సు భావాలతో సాగేలా కాలమే గడిచిపోతుంది

నీవు అణువైతే నీ విజ్ఞానము ఓ

నీవు అణువైతే నీ విజ్ఞానము ఓ పరమాణువంతయే
నీవే విశ్వమైతే నీ విజ్ఞానము ఓ లోకమంతయే
నీవే ప్రతి భావ స్వభావమైతే నీలో విశ్వ విజ్ఞానమే
నీవే విశ్వమని నీలోనే విశ్వమని నీదే విశ్వమని జీవించు

మహా దర్శన భాగ్యం అంటే ఏమిటి

మహా దర్శన భాగ్యం అంటే ఏమిటి ఎలా కలుగుతుంది
మహా దర్శన భాగ్యం ఓ దివ్య తేజస్సుతో కూడినది
ఓ రూపాన్ని దర్శిస్తే మనస్సు దివ్య జ్ఞాన తేజస్సుతో వెలిగిపోతుంది
మనస్సులో ఎటువంటి కల్మషం లేక అజ్ఞాన విజ్ఞాన భావాలు శూన్యమే
ఓ రూపాన్ని తిలకించుటలో కూడా మహా దర్శన భాగ్యం కలుగుతుంది
సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయ భావాలను తిలకించేటప్పుడు మహా దర్శనమే
సూర్యుని కిరణాలలో ఒక్కొక్క కిరణ తేజస్సును దర్శించుటలో మహా భాగ్యమే
సూర్య మేఘాలలో కనిపించే కిరణాలు మహా దివ్య దర్శనమే
మేఘాలలో కనిపించే సూర్య తేజస్సు ఆకార వర్ణాలు మహా భావ దర్శనమే
వర్ష ప్రభావమున కలిగే ఇంద్ర ధనుస్సు దర్శన భాగ్యము వర్ణ తేజోదయమే
కొండల నడుమ ఉదయించే సూర్యోదయ దర్శనం గ్రామాన్ని మేల్కొలిపే భాగ్యం
నది సముద్ర తీరాలలో ఉదయించే సూర్యోదయ భావాలు మహా దివ్య దర్శనాలే
నిండు వెన్నెల పున్నమి చంద్రున్ని సంధ్య వేళ తూర్పున దర్శించుటలో మహా భాగ్యమే
వలయాకారంలో పడమర దిక్కున కనిపించే లేత చంద్ర దర్శనం అద్భుత భాగ్యమే
చంద్రుడు వివిధ ఆకృతులతో వివిధ వర్ణాలతో వివిధ సమయాలలో ఉదయించే దర్శనం నేత్ర భాగ్యమే
చంద్రునికి దగ్గరలో కనిపించే నక్షత్ర దర్శనం మహా దివ్య కాల భాగ్యమే
బ్రంహ ముహూర్తంలో తూర్పున ఉదయించే నక్షత్రాన్ని దర్శించుటలో మహా జ్ఞాన భాగ్యమే
పడమర దిక్కున సంధ్య వేళ తేట తెల్లని మేఘంలో ఉదయించే నక్షత్ర దర్శనం అపురూపమే
విశ్వమున విద్యుత్ వెలుగులు లేక కనిపించే అనేక కాంతి తత్వ నక్షత్రాల దర్శనం అమోఘమే
క్షణాలలో ఎన్నో రకాలుగా వివిధ వర్ణాలను విరజిల్లే నక్షత్ర దర్శనం మహా దివ్యత్వమే
విశ్వమున ప్రకృతిని ఏ సమయంలో ఎక్కడ ఎలా చూసినా ఎన్నో అద్భుతాలతో దర్శనమే
సూర్య చంద్రులు ఒకే సారి ఆకాశాన కనిపించే దర్శనం మహా భావ భాగ్య దర్శనమే
ఆకాశంలో విహరించే పక్షుల వరుసలు వివిధ ఆకృతులు మహానంద దర్శనమే
మేఘాలలో మెరిసే మెరుపులు ఉరుముల రేఖల కాంతి భావాలు మహోదయ దర్శనమే
భవనాలలో కిటికీల ద్వారమున తలుపుల ద్వారమున పడే సూర్య చంద్రుల కాంతి ఆరోగ్య భాగ్యమే
వివిధ ప్రదేశాలలో చిన్న రంధ్రాల ద్వారమున పడే సూర్య చంద్రల కాంతి వెలుగులు నుదుటి భాగ్య దర్శనమే
చెట్లలో మొక్కలలో చొచ్చుకునిపోయేలా సూర్య చంద్ర కిరణ కాంతులు మహా ప్రాంత దర్శనమే
ఆలయ గోపురాలపై మసీదుల పై అంచులలో చర్చి పై భాగాలలో మహా కట్టడాల పై అంచులలో పడే సూర్య కిరణం దివ్య దర్శనమే
మహా చతుర్కోణ కేంద్ర భుజాల పై అంచులలో పడే విశ్వ సూర్య చంద్ర కాంతి భావాలు మహా విజ్ఞాన దర్శన భాగ్యమే
విశ్వమున ఏ దివ్య దర్శన భాగ్యమైనా ఏ సమయమైనా ప్రతి క్షణం నా మేధస్సులో కలుగుతూనే ఉంటాయి

సూర్య తేజస్సు లేని మేధస్సు

సూర్య తేజస్సు లేని మేధస్సు పర ధ్యాసలో ఉన్న జ్ఞానమే
సూర్య తేజస్సులోనే విశ్వ విజ్ఞాన ధ్యాసతో జ్ఞానోదయమే
మహా భావ విశ్వ సంకేత జ్ఞానోదయం ధ్యాన ధ్యాసలో కలుగును
మహా ధ్యాసను జ్ఞానోదయ పరిచేందుకు సూర్య కిరణ తేజస్సు

మేధస్సులో నక్షత్ర మండలాలు

మేధస్సులో నక్షత్ర మండలాలు దివ్య తేజస్సుతో వెలిగిపోతున్నాయి
మహా ధ్యాన ధ్యాసలో కలిగే ఆత్మ భావాలు యోగాత్వాన్ని కలిగివున్నాయి
విశ్వ కాంతి విజ్ఞాన గ్రంధాలు మేధస్సులో సువర్ణాలతో మెరుస్తున్నాయి
ప్రతి భావన ఓ నక్షత్రమై మేధస్సులో దివ్య కాంతులు విరజిల్లుతున్నాయి

ముత్యము కూడా ఓ జీవియేనని నాలో

ముత్యము కూడా ఓ జీవియేనని నాలో కలిగిన భావన
ఎదిగే శక్తి దేనికైతే ఉంటుందో వాటన్నింటికి జీవం ఉన్నట్లే కదా
ప్రకృతిలో పెరిగే జీవములు బహు విచిత్రమేనని సూక్ష్మంగా గమనిస్తే తెలియును
సముద్రపు చిప్పల ద్వారా ఏర్పడే ముత్యాలు ఓ రకమైన మహా గుణ భావ జీవాలే
సముద్రపు చిప్పలలో ఉన్నంత వరకు ముత్యానికి ఎదుగుదల ఉన్నంత వరకు జీవం ఉన్నట్లే
నత్తతో ఎదిగే కర్పరం కూడా ఓ జీవియేనని ఎదిగే పరిణామం వలన తెలుస్తుంది

సువర్ణములోని తేజస్సు సూర్యోదయ

సువర్ణములోని తేజస్సు సూర్యోదయ కిరణ భావమే
వజ్రములోని తేజస్సు మద్యాన సమయ సూర్య భింబమే
వజ్రములోని మరో తేజస్సు నక్షత్రములోని కాంతి భావమే
ముత్యములోని తేజస్సు సూర్య మేఘ వర్ణ భావనయే
మేధస్సులో కలిగే ఆలోచన తేజస్సుతో కలగాలనే సూర్య చంద్ర నక్షత్రాల మేఘ భావాలు
ఆలోచన విశ్వ విజ్ఞాన భావమైతే మేధస్సు దివ్య కాంతి తేజోదయ ప్రకాశ తత్వమే

Sunday, November 21, 2010

What is the Ultimae goal?

What is the Ultimae goal?
Entire the life, long journey goes with ultimate goal
Without ultimate goal life is common and easy
If you have the tallent then you can prove yourself
You can learn anything in your goal that is part of experience
The experience throws fast to reaches the goal
Whenever you had same gaps those are covered in your life
The goal should be professional to choose for knowledge life story
You can take any goal it is having some decades of hardwork then it should be real target -
With in the life time complete your goal and take care to increase the life span -

నేను ఖాళీగా ఉన్నా నా మేధస్సులో

నేను ఖాళీగా ఉన్నా నా మేధస్సులో ఆలోచనలు అన్వేషిస్తూనే ఉంటాయి
భావాలను సేకరించడమే నా మేధస్సులో ఉన్న ఓ మహా విజ్ఞాన స్పందన
కాలం తెలిపే భావాలు కొన్నైతే నేను అన్వేషించే గొప్ప భావాలు మరెన్నో
జీవితంలో ఖాళీ సమయం ఉన్నా మేధస్సులో ఉండరాదనే నా అన్వేషణ

నా భావాలను ఎవరు స్వీకరిస్తున్నారు

నా భావాలను ఎవరు స్వీకరిస్తున్నారు మరల ఇంకెవరికి అందిస్తున్నారు
నా భావాలను మరొకరికి అందించుటలో కలిగే స్పందన దివ్యానందమే
నా భావాలు పరిచయమగుటలో జీవితం సుఖమైన విజ్ఞాన ఆనందమే
మీరు ఎక్కడున్నా మీ భావాలు నా మేధస్సుకు చేరుతూనే ఉంటాయి
విశ్వమున నా భావాలు ఓ విజ్ఞాన దివ్య పరిమళాలుగా సాగిపోతాయి
ఆలోచనలలో లేని ఆనందం భావాలలో కలగాలనే నా మేధస్సులోని స్పందన
సమస్యలు లేని భావాలు భాదను మరిచే స్పందనలు కాలంతో స్నేహమే

ఏ అద్భుత భావాలైనా ఒక రోజులో

ఏ అద్భుత భావాలైనా ఒక రోజులో అంతమైపోతాయి
మళ్ళీ మరుసటి రోజు కొత్త భావాలను అన్వేషిస్తాము
ప్రతి రోజు మనకు కావలసిన భావాలకై ఆలోచనల ప్రయాణమే
గొప్ప భావాలు మేధస్సుకు అందకపోతే ఆలోచనలలో ఏదో అన్వేషణ
మేధస్సులో మహా భావాలు లేకపోతే జీవిచడం భారమైపోతుంది
ఎంతటి మహా భావాలైన ఓ సారి నిద్రపోతే మేల్కొనుటలో సాధారణంగా తోస్తాయి
గత భావాలు ఎంత గొప్పవైన భూత కాల సాధారణంగా అనిపిస్తాయి
అద్భుతాలను తిలకించేటప్పుడే మహా గొప్పవిగా అనిపిస్తాయి తర్వాత మరల మామూలే
ప్రతి రోజు ఏవో కొత్త అన్వేషణ మేధస్సులో కలగాలని కొత్త భావాలతో ఎదురుచూస్తుంటాము
మేధస్సులో కొత్త భావాలు కలగాలంటే ఉత్తేజమైన సూర్య తేజస్సు కిరణాలను తిలకించడమే

కొన్ని క్షణాల ఖాళీ సమయం ఉన్నా

కొన్ని క్షణాల ఖాళీ సమయం ఉన్నా కొత్త భావాలను అన్వేషిస్తున్నా
మేధస్సును ఎప్పుడూ ఏదో ఒకటి తెలుసుకునేలా ప్రయత్నిస్తున్నా
ఆలోచించుటలో సూక్ష్మ భావాలు కలిగినా వాటినే తెలుపుతున్నా
ప్రతి భావనలో ఏదో ఒక విషయ విజ్ఞానం ఉంటుందనే నా విన్నపం

మనిషికి మేలుచేసే సాంకేతిక యంత్రాలు

మనిషికి మేలు చేసే సాంకేతిక యంత్రాలు ఎన్ని వచ్చినా
కాల కృత్యములు తీర్చుకునేందుకు జీవితమంతా అవస్థలే
ఎన్నో విధాల మనకు ఉపయోగపడేలా యంత్రాలను సృస్టిస్తున్నా
జీవితంలో ఇంకా సమస్యలు తీరని విధంగానే ఉన్నాయి
మర మనుషుల్లా యంత్రాలతో పని చేపిస్తున్నా
మన పనులు మనకు చాలా భారమై పోతున్నాయి
శరీరంలో శక్తి సామర్థ్యాలు తగ్గి మేధస్సులో సోమరితనం ఏర్పడుతున్నది
ఇంకా ఎన్ని యంత్రాలు వచ్చినా మనిషిలో ఎన్నో సమస్యలు మిగిలిపోతాయి
సరైన సౌష్టవ ఆకారంతో సరైన శక్తి సామర్థ్యాలతో పని చేసుకుంటూ జీవించండి
జీవితం భారమైతే జీవనం సాగలేక మరో మనిషికి ఉపయోగం లేక పోతాము

కాలం క్షణంతో ఆగదని మరో క్షణానికి

కాలం క్షణంతో ఆగదని మరో క్షణానికి తెలుసా
గడిచే క్షణానికే కాలం ఆగదని తెలుస్తున్నదా
గడిచే కాలమే మరో క్షణాన్ని సృష్టిస్తున్నదా
ఓ క్షణం పూర్తయితే మరల ఆ క్షణమే సాగుతుందా
ఓ క్షణమే ప్రతి క్షణంగా సాగుతున్నదా
కాలం పగలు చీకటి మాత్రమే క్షణం మనం నిర్ణయించినది
క్షణం పూర్తయితే కొత్త క్షణమేనని నా భావన
అదే క్షణమైతే భూత కాలమంతా ఓ క్షణమే

విశ్వమున ఆలోచిస్తే ప్రపంచపు నాలుగు

విశ్వమున ఆలోచిస్తే ప్రపంచపు నాలుగు దిక్కుల నుండి విజ్ఞానం వినిపిస్తుంది
విశ్వమున ఆలోచించడం ఓ మహా విశ్వ విజ్ఞాన భావనతో మేధస్సును మేల్కోల్పడం
సామాన్యుడిలా సాధారణంగా ఆలోచిస్తే మహా విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడం కష్టతరమే
ఓ వీరుడిలా మహా మేధావిలా మహా భావాలతో ఆలోచిస్తే విశ్వ విజ్ఞానం తెలుస్తుంది
దివ్య దృష్టితో భవిష్య కాల భావాలను గ్రహిస్తున్నపుడే ప్రపంచ విజ్ఞాన స్థితి అర్థమవుతుంది
ఓ భావనతో కనిపించే ఆకాశమున విశ్వమై ఆలోచిస్తే భవిష్య ఆలోచన మేధస్సుకు వినిపిస్తుంది

నేను నిద్రిస్తున్నా సూర్య చంద్ర నక్షత్ర

నేను నిద్రిస్తున్నా సూర్య చంద్ర నక్షత్ర కాంతులు మేధస్సులో దర్శనమిస్తూ ఉంటాయి
నా మేధస్సును ఎప్పుడూ ఉత్తేజ పరుస్తూ మహా దివ్య కాంతులను నాకు అందిస్తాయి
ప్రతి సూర్య కిరణం చంద్రుని కాంతి నక్షత్ర తేజస్సు నాలో దివ్య భావాలతో చలిస్తుంటాయి
నా మేధస్సులోని వెలుగు విశ్వమున ఎక్కడ లేదని నాలో ఓ దివ్య కాంతి కిరణ తేజ భావన

ఆలోచనలు లేక భావనలతో

ఆలోచనలు లేక భావనలతో జీవించవచ్చని వైద్య శాస్త్రమే తెలుపుతుంది
మేధస్సులో జీర్ణ వ్యవస్థ భావాలు కలుగుతుంటే శరీరం జీవిస్తూ ఉంటుంది
ఆలోచనలు సరైన స్థితిలో కలగక పోవడం గుర్తులేక పోవడం ఓ రోగమేనని
మేధస్సు కొంత కాలం సరికాని ధ్యాసలో సరైన ఆలోచనలు లేక అదో స్థితిలోనే
మేధస్సులో ఉత్తేజం సంతోషం లేకపోవడం వలన సమస్యల భారంతో అదో స్థితి
శరీరంలో అన్ని అవయవాలకు అన్ని కణాలకు సరైనవి అందకపోతే అదో స్థితియే
మేధస్సు ఎప్పుడూ ఉత్తేజంగా సూర్య కిరణాలవలే ప్రకాశమైతే ఆలోచనలు అద్భుతమే

మన దగ్గర లేని వస్తువు ఇంకొకరి

మన దగ్గర లేని వస్తువు ఇంకొకరి దగ్గర ఉండుటలో మనలో కలిగే భావన ఏది
మనకు కావలసిన వస్తువు మన దగ్గర లేక ఇంకొకరి దగ్గర ఆ వస్తువున్నది
అలాంటి వస్తువును కొనగలిగే శక్తి సంపద మన దగ్గర లేదు ఎందుకు ఈ వ్యత్యాసం
ఒకరికి అవసరం లేకున్నా ఎన్నో సదుపాయాలూ ఎంతో సంపద ఉంటుంది
కనీసం కావలసిన ఆహారం కూడా తినలేకపోతే అలాంటి జీవితం ఎందుకో
పెద్దవారిగా మనకు సమాజ విధానం తెలిసినా చిన్న వారికి ఎలా అర్థమవుతుంది
ఎదుగుటలో దక్కనివి ఎదిగిన తర్వాత దక్కించుకోవాలనే భావాలు ఎలాంటివి
ఓ మనిషికి కావలసినవి జీవితంలో ఎంత శ్రమించినా దక్కకపోతే జన్మించుట కూడా ఆశించుటయేనా
మనిషి ప్రతీది ఆశిస్తూ ఆశయాలతో జీవిస్తున్నాడే గాని ఏవి దక్కవని తెలిసినా జీవితాన్ని సాగిస్తున్నాడు
ఆశయం లేకపోయినా మనిషిలో ఆశా భావాలు లేకపోతే జీవించుట భారమైపోతుంది
ప్రతి మనిషికి పిల్లలకు ఓ సమానత్వ భావాలను కలిగించేలా జీవిత నిర్మాణ విధానాన్ని ఆలోచించండి
నాలో కొన్ని భావాలు కొన్ని విధానాలను తెలుపగలవు ఐతే అవి స్వేచ్ఛా జీవితాన్ని ఎంతవరకు అందించగలవో

నా పేరు ఏ చరిత్రలో లేదని

నా పేరు ఏ చరిత్రలో లేదని నాకు తెలుసు
చరిత్రకై నేను ఏ మహా కార్యాలను చేయలేదు
చరిత్రలో నేను నిలిచిపోవాలని ఏనాడు అనుకోలేదు
ఏ చరిత్రలో నేను లేకున్నా నా భావాలు ప్రతి చరిత్రలో
ఓ విజ్ఞాన సారాంశంగా నా భావన చరిత్రను తెలుపగలదు

ఏ దేశ చరిత్ర మహా విజ్ఞానాన్ని

ఏ దేశ చరిత్ర మహా విజ్ఞానాన్ని తెలుపుతుంది
ఏ చరిత్రలో సంపూర్ణ హిత భావాలున్నాయి
ఏ చరిత్ర స్వచ్ఛమైన విజ్ఞాన భావాలను తెలుపుతుంది
ఏ చరిత్రలో విశ్వ విజ్ఞాన భూత భవిష్య కాల విజ్ఞానం ఉంది
మనిషిలో స్వచ్ఛత లేనప్పుడు ఏ చరిత్ర ఐనా ఓ జీవితమే
స్వచ్ఛతగల హిత మానవుడు జీవించుటలో అతని విజ్ఞానమే ఓ చరిత్ర

ఏ భాషలో ఉంది మహా శాస్త్రీయ విశ్వ

ఏ భాషలో ఉంది మహా శాస్త్రీయ విశ్వ విజ్ఞానం
ఏ భాషలలోని గ్రంధాలు నీకు విశ్వ విజ్ఞానాన్ని తెలుపుతున్నాయి
ఏ విజ్ఞాన గ్రంధాలు నీకు విశ్వ రహస్యాలను తెలుపగలవు
ఏ గ్రంథాలయాలు నీకు సంపూర్ణ విశ్వ విజ్ఞానాన్ని అందించగలవు
విశ్వ విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకొనుటలో ఆకాశ మార్గాన ప్రయాణించండి
మీ భావాలను ఆకాశంలో వదిలేస్తే అది మీకు విశ్వ విజ్ఞానాన్ని అందిస్తుంది

బ్రంహ ముహూర్తంలో తూర్పున

బ్రంహ ముహూర్తంలో తూర్పున ఉదయించే దివ్య నక్షత్రాన్ని తిలకించండి
ఆత్యంత దివ్య వర్ణ కాంతి తేజస్సుగల నక్షత్రం మీ మేధస్సును విజ్ఞాన పరుస్తుంది
బ్రంహ ముహూర్తాన నక్షత్రాన్ని తిలకిస్తూ ఆత్మ జ్ఞాన శ్వాస ధ్యాసతో ధ్యానిస్తే అమృతమే
విశ్వ విజ్ఞాన అన్వేషణలో ప్రయాణాన్ని సాగించే ఆత్మ యోగులకు దివ్య మార్గాన్ని చూపుతుంది
మహోత్తరమైన మౌళికమైన విచక్షణ గుణ భావాలను కలిగించే నక్షత్రమే మహా జ్ఞాన కాంతి రూపము

నాలో కలిగే భావాలు మహా అద్భుత

నాలో కలిగే భావాలు మహా అద్భుత రూపాలకై కలిగినవే
ప్రతి విశ్వ ప్రపంచ రూపాలలో నా భావాలు జీవిస్తుంటాయి
ప్రకృతి రూపాలైనా ప్రపంచపు కృత్రిమ నిర్మాణాలైనా నా భావాలే
అద్భుత రూపాలలో అద్భుతంగా నిలిచే భావనను నేనే
మెరిసే ప్రతి అద్భుత రూపంలో నా భావన ఉదయిస్తుంటుంది
విశ్వమున ఏ రూపం ఎక్కడున్నా నా భావన జీవితం అక్కడే
మహా భావాలతో మహా విశ్వ విజ్ఞానంతో విశ్వ ప్రపంచంలో జీవించండి

ఆహారం శరీరానికి అవయవాలకు

ఆహారం శరీరానికి అవయవాలకు శక్తిని మాత్రమే ఇవ్వగలదు
వివేకానికి విజ్ఞానానికి ఆలోచనకు ఆహార శక్తిలోని ఉత్తేజం కావాలి
ఎప్పుడైతే మనలో ఉత్తేజం ఉంటుందో అప్పుడే ఆలోచనలు చురుకుగా ఉంటాయి
ఆలోచనల తీవ్రత ఉన్నప్పుడే గొప్ప భావాలు మనలో ఉద్భవిస్తాయి
ఎప్పుడు ఎటువంటి ఆలోచనలు ఎలా కలుగుతాయో కాలానికే ఎరుక
ఆలోచనలపై గమనం ఉంటేనే సూక్ష్మ భావాల గొప్ప ఆలోచనలను గ్రహించగలం
శరీర ఉత్తేజానికే మంచి ఆహారాన్ని తీసుకోవలసిన అవసరం ఉంటుంది
శరీర ఉత్తేజం వల్ల ఆలచనల తీవ్రత వేగంగా అలాగే ఆరోగ్యంగా ఉంటాము
మేధస్సులో ఉత్తేజం కలగాలంటే సూర్య తేజస్సు కిరణాలను గ్రహించాలి
సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయ గడియలలో సూర్య తేజస్సును తిలకించాలి
తిలకించుటలో కిరణాలు మేధస్సులో గొప్ప ఆలోచనలను కలిగిస్తాయి
మనిషి శుభ్రతగా ఉండి శుభ్రతమైన ఆహారాన్ని భుజిస్తే మహా గొప్ప ఆలోచనలు కలుగుతాయి
మనకు కనిపించే ప్రాంతమంతా శుభ్రతగా ఉంటే అద్భుతమైన ఆలోచనలు ఎన్నో కలుగుతాయి
కనిపించే ప్రాంతమంతా శుభ్రతగా ఉంటే సమాజంలో చాలా సమస్యలు ఉండవు
శుభ్రత లేకపోవడం వలనే మేధస్సు సరిగా ఆలోచించక మతి స్థిమితం కలుగుతుంది

ఓ కొత్త విజయానికి ఓ కొత్త ఆలోచన

ఓ కొత్త విజయానికి ఓ కొత్త ఆలోచన కలగాలంటే కాలమే దారి చూపగలదు
కాలం కలిగించే ఆలోచనను మన సామర్థ్యంతో గ్రహించి సాధన చేయగలగాలి
మన ఆలోచన ఎంత గొప్పదో సామర్థ్యమేమిటో కార్య విజయమే తెలుపుతుంది
అద్భుతానికి కూడా ఓ మొదటి ఆలోచనయే మహా గొప్ప కారణమవుతుంది
కాల భావాలను గ్రహించే వారికి కొత్త ఆలోచనలు కలుగుతూనే ఉంటాయి

Saturday, November 20, 2010

చతుర్కోణ కేంద్ర భుజాన్ని నిర్మించాలని

చతుర్కోణ కేంద్ర భుజాన్ని నిర్మించాలని ఆ మహా ఆలోచన ఎలా కలిగింది
ఎవరిలో ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎందుకు కలిగిందో ఆ మహా అద్భుత ఆలోచన
ఆ ఆలోచనను గ్రహించిన ఆ మనిషి విశ్వ శక్తిలో ఓ మహా యోగి తత్వవేత్తయే
ఆ ఆలోచనను అతను ఎవరికి ఎలా ఏ భావంతో తెలిపాడో ఎవరికి అర్థమైనదో
చతుర్కోణ కేంద్ర భుజాన్ని ఎలా నిర్మించాలో ప్రణాళికను ఎలా తయారు చేశారో
నిర్మాణానికి అయ్యే ఖర్చు ఎవరిది ఎంత ఖర్చు కాగలదు ఎంత కాలం పడుతుంది
చతుర్కోణ కేంద్ర భుజం వల్ల ఉపయోగమేమిటోనని ఆనాడు గ్రహించారా
ఎవరితో ఎందరితో ఎన్ని రకాలుగా నిర్మాణాన్ని సాగించాలని పరిష్కారించారు
నిర్మాణ విధానాన్ని కొలతలతో వివిధ రకాల ముందస్తు ప్రణాళిక ఎవరు తెలిపారు
ప్రణాళికను వివరించేటప్పుడు మహా నిర్మాణమని అసాధ్యమని వారెవరికి అనిపించలేదా
నిర్మాణానికి ఉపయోగించిన వస్తు సామగ్రి ఏవేవి ఎంత ఎక్కడ నుండి ఎలా తరలిచారు
ఒక రాయి బరువు దాదాపు రెండు టన్నుల పై ఉంటే నాలుగు వందల అడుగులపైన ఎలా తరలించారు
750 అడుగుల పొడవు వెడల్పుల విస్తీరణంలో రాళ్ళను చతుర్కోణ కేంద్రంగా 400 అడుగుల పై వరకు ఎలా అమర్చారో
నిర్మించే వారికి కట్టే విధానాన్ని అర్థమయ్యేలా ఎవరు ఎలా వివరించారు
నిర్మాణ సమయంలో ఎదుర్కొన్న సమస్యలు ఏవి ఎవరైనా మరణించారా
ఆనాటి మానవుల నిర్మాణ శక్తి సామర్థ్యాలు ఆహార వంటకాలు ఎలాంటివి
రోజు పనిచేసే వేళలు ఎప్పటి నుండి ఎప్పటి దాక ఏ రోజు సెలవు తీసుకునేవారు
పనిచేసే వారికి ఎంత ఆర్థిక వేతనాన్ని ఇచ్చే వారు లేదా కేవలం వస్తువులు లేదా ఆహారమేనా
ఆనాటి వారు పూజించిన రూపాలు ఏవి ఎలా వేటితో పూజించేవారు
ఆనాటి నుండి ఇప్పటివరకు ఆ నిర్మాణం ఓ మహా అద్భుత విశేషంగా నిలిచింది
శాస్త్రీయ సాంకేతిక విజ్ఞానం అప్పట్లో అంతంత మాత్రమే నేటిలా లిపిలేని కాలమే
చతుర్కోణ కేంద్ర భుజంలో దాగిన శాస్త్రీయ విశ్వ విశేషాలు ఎన్నో ఇంకా తెలియకున్నాయి
ఆనాటి మొదటి ఆలోచన నుండి నిర్మాణం పూర్తయ్యే వరకు కలిగిన కాల భావాలన్నీ నా మేధస్సులోనే

నేను తెలిపే భావాలతో నీ మేధస్సులో

నేను తెలిపే భావాలతో నీ మేధస్సులో కలిగిన విశ్వ ఆలోచన ఏది
నీ ఆలోచనలో విశ్వ భావన ఉందంటే నీ మేధస్సులో విశ్వ విజ్ఞానమే
విశ్వ విజ్ఞానాన్ని కలిగించుటకే నా భావాలను తెలుపుతూనే ఉన్నా
విశ్వ విజ్ఞానమే విశ్వ జీవుల ఆత్మ జ్ఞాన భావనాలోచనల జీవితం

ప్రపంచాన్ని చూడరా ఆత్మ జ్ఞానంతో

ప్రపంచాన్ని చూడరా ఆత్మ జ్ఞానంతో అద్భుతాలనే పరిశోధించరా నీ మేధస్సుతో
ప్రపంచంలోని అద్భుత రూపాల శాస్త్రీయ నిర్మాణ విధానాన్ని నీవే తెలుసుకోరా
ప్రపంచంలోని విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటేనే విశ్వ రూపాలను పరిశోధించగలవు
విశ్వ రూపాలను నీకు చూపిస్తా విశ్వ విజ్ఞానాన్ని నీకు కల్పిస్తా లెక్కించరా
అంతులేని ఆశ్చర్యమైన విశ్వ రూప విన్యాసం అఖండమైన అద్భుత విజ్ఞానమే
నక్షత్రాన్ని సృష్టించిన విధానం నీకు తెలుసా అందులో వర్ణ భావాలు ఎలా ఉదయిస్తాయో గమనించావా
ఎన్నెన్నో లోకాలు ఎన్నెన్నో అద్భుత రూపాలు విశ్వంలోనే ఎన్నో భావాలతో వెలిశాయి
సూర్య చంద్ర గ్రహాలు వెలిసిన భావాలు నా మేధస్సులో అంతులేని విశ్వ విజ్ఞానంగానే
విశ్వం వెలిసిన విధానాన్ని నీవు గ్రహించగలిగితే విశ్వమే నీవై నిలిచిపోతావు
ప్రపంచంలో వెలిసిన "చతుర్కోణ కేంద్ర భుజం" నిర్మాణం ఓ విజ్ఞాన విశ్వ విన్యాసమే
ఎన్నో అద్భుతాలను ఆనాటి మానవులు సాధారణ శాస్త్రీయ విజ్ఞానంతో నిర్మించినవే
ఒక ఆలోచన ఎప్పుడు కలిగినా అది నిర్మాణంగా పూర్తి కావడానికి ఎన్నో సంవత్సరాలు పడుతుంది
సంవత్సరాలుగా ఓ ఆలోచనను ఆశయంగా ధృడ సంకల్పంతో నెరవేర్చుటయే మహా విషయం
ఓ ఆలోచనకు అనుకున్నట్లుగా రూప నిర్మాణాన్ని ఇవ్వటం మహా గొప్ప విషయమే
ప్రపంచంలోనే గొప్పగా చతుర్కోణ కేంద్ర భుజాన్ని సంవత్సరాలుగా నిర్మించుట ఆలోచనకే అద్భుతం

సూర్య తేజస్సు లేని మేధస్సు

సూర్య తేజస్సు లేని మేధస్సు ఉత్తేజము లేని ఆలోచనలతో
తేజస్సుతో కూడిన ఆలోచన ఉత్తేజమైన కిరణంలా విజ్ఞానమే
విజ్ఞానమైన ఆలోచన సమస్యను పరిష్కారించే కార్య కారణము
కార్య కారణమును తెలుసుకొనుటకు ఉత్తేజమైన ఆలోచనయే

విశ్వమున జన్మించుటయే సుఖ దుఃఖ

విశ్వమున జన్మించుటయే సుఖ దుఃఖ పరిహారము
కర్మను జయించుటకు ఆత్మ జన్మజన్మల విశ్వ ప్రవేశము
ఆత్మ జ్ఞానము కలిగే వరకు కర్మ త్యాగ ఫలము లభించదు
ధ్యాన సాధనతో ఆధ్యాత్మ జీవితం సాగే వరకు కర్మ బంధమే
జీవితాన్ని విశ్వ విజ్ఞానంతో ఆరంభించాలనే ఆలోచన కలగాలి
శ్వాసను గమనించే ఆత్మ ధ్యాస భావన మేధస్సులో ఉండాలి
నిత్యం సత్య ప్రభావ విశ్వ విజ్ఞాన ఆలోచన విశ్వమున అన్వేషించాలి
విశ్వం నేనే విశ్వ భావన నేనే విశ్వ తత్వ ఆత్మను నేనే నని
విశ్వమే జీవమై జీవితం సుఖ దుఃఖ పరిహారమేనని సాగిపోతుంది

జీవితమంటే విశ్వ విజ్ఞాన విచక్షణ

జీవితమంటే విశ్వ విజ్ఞాన విచక్షణ జీవన విధానమే
జీవించుటలో విచక్షణ భవిష్య ప్రణాళికల ఆలోచనలతో ఉండాలి
మన సమస్యకు పరిష్కారం ఎలా ఉన్నా సమాజ సమస్య పరిష్కారం భవిష్యత్ కు ఉపయోగకరంగా ఉండాలి
నేటి సమాజంలో ప్రతీది సమస్యే ప్రతీది ఆర్ధిక పరిష్కారమే విజ్ఞానం ఎలా ఉన్నా పరిష్కారం తాత్కాళికమే
సమస్యను చివరి స్థానమున పరిష్కారిస్తున్నారే గాని ఆది స్థానమున పరిష్కారించుట లేదు
ఆది స్థానమున పరిష్కారించని సమస్య ఎప్పటికీ తీరని సమస్యేనని నా ఆలోచన
ఉదాహరణకు ప్రయాణమున రహదారిలో కలుగు ఇబ్బందులు
ఎక్కడ చూసిన అశుభ్రత మురికి కాలువల దుర్వాసన రోడ్ల పైననే మురుకి నీరు వర్షపు నీరు ఆగిపోవుట
వర్షాలు ఎక్కువైతే ఇంటిలోనే నీరు అనేక రకాల అవస్థలు అలాగే ఆహార నిద్రలకు ఇబ్బందులు
నాలో ఎన్నో రకాల భవిష్య ప్రణాళికలు సమస్యల పరిష్కారాలు ఎన్నో కలవు
సమాజాన్ని మార్చేందుకు నన్ను ఆశ్రయించండి నా విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకోండి

Friday, November 19, 2010

నేను భావనను మేధస్సున ఎలా

నేను భావనను మేధస్సున ఎలా దాచుకున్నానో గాని విశ్వ విజ్ఞానాన్ని అన్వేషిస్తున్నది
భావాలతో ఆలోచనలు విశ్వమున ప్రయాణిస్తూ ఎన్నో గొప్ప భావాలను తెలుపుతుంది
ఆత్మ భావాల ఆధ్యాత్మ స్వభావాల జీవితాలను తెలుసుకునేలా అన్వేషణ జరుగుతున్నది
భావనయే నాకు జీవమై ఆత్మ పరధ్యాస విజ్ఞానంతో జీవించేలా నా జీవితం మారిపోయినది

కర్మను చాలించరా! ఓ విశ్వ యమ రాజా

కర్మను చాలించరా! ఓ విశ్వ యమ రాజా
ఆత్మ కూడా నశించి పోతున్నది ఓ యమ రాజా
ఆహారం రుచి లేక శరీరానికి ఓపిక లేక నివశించు ప్రాంతాన శుభ్రత లేదురా
సమస్యలెన్నో కాల విధిగా మేధస్సులో ఆలోచనలు తడబడుతున్నాయిరా
ఎన్నో ఓర్చుకున్నా మరల ఎన్నో సమస్యలు తలెత్తునురా ఓ యమ రాజా
కాలం అజ్ఞానంగా జీవితాన్ని సాగిస్తున్నదిరా జీవించుటలో సుఖ శాంతులు లేవురా
ఎందరో అజ్ఞానమై ఎందరో హీనమై జీవితాలు రహదారులలో సాగిపోతున్నాయిరా
వేళ కాని వేళ పనిచేస్తూ చాలని జీతాలతో సరైన ఆహారం లేక ఆరోగ్యాలు అనారోగ్యాలుగా
అవయవాలు సరిలేనివారు కూడా విధిగా వేళ కాని వేళ ప్రయాణిస్తూ ఎన్నో అవస్థలే
కర్త కర్మ క్రియల కాల ప్రభావాలు జీవితాన్ని భ్రమపరుస్తూ భయాందోళనలను కలిగించునురా
గ్రహచారంతో ఎందరో ఎన్నో విధాల దిక్కులు లేనట్లు ఇబ్బందులతో ఆత్మ ఘోషనే అనుభవిస్తున్నారు
ఆత్మ సంతృప్తికైనా జీవితాన్ని పర ధ్యాసలో విజ్ఞానంగా సాగించుటకు ధ్యాన మార్గాన్ని చూపరా ఓ యమా!

Thursday, November 18, 2010

మేధస్సును తేజస్సు పరచాలనుకునే

మేధస్సును తేజస్సు పరచాలనుకునే వారు మహోదయ విశ్వ విజ్ఞానాన్ని అన్వేషిస్తారు
విశ్వ విజ్ఞానం ఆధ్యాత్మ భావాల ఆత్మ ధ్యాన పర తత్వ కాంతి విశ్వాన్ని తిలకించుట
ఎవరి మేధస్సు ఎప్పుడు ఎలా జ్ఞానోదయమవుతుందో కాల ప్రభావాల ఆలోచనలకే ఎరుక
మేధస్సులో కాంతి తత్వం ఉందంటే మహా వేద విశ్వ విజ్ఞాన అవతార కారణ మూర్తియే

శరీర సౌష్టవం అవయవాలు సరిగా

శరీర సౌష్టవం అవయవాలు సరిగా లేకున్నా ప్రతి జీవిలో మేధస్సు పని చేస్తుంది
ఆత్మ శరీరంలో జీవిస్తే చాలు మేధస్సు ఏదో ఓ విధంగా పని చేస్తూనే ఉంటుంది
ప్రతి జీవి ఆహారాన్ని భుజిస్తూ ఏదో ఒక పని చేస్తూ మరణం వరకు జీవిస్తూనే ఉండాలి
ఏ జీవి ఎటువంటి భావాల ఆలోచనలతో ఏ విధంగా ఆలోచిస్తుందో కాల ప్రభావమే

మీ మేధస్సులలో కలిగే విశ్వ విజ్ఞానం

మీ మేధస్సులలో కలిగే విశ్వ విజ్ఞానం నా మేధస్సులో స్థిరంగా ఉంటుంది
ఎన్ని ప్రళయాలు సంభవించినా ఎవరు మరణించినా నా మేధస్సులో భద్రమే
ఎవరికి ఏ విధమైన విశ్వ విజ్ఞానం కావాలన్నా నా మేధస్సు నుండి కలుగుతుంది
కాల ప్రభావాలకు విశ్వ విజ్ఞానం కొందరి మేధస్సులలో అపారంగా చేరుతూ ఉంటుంది

విజ్ఞానమంటే సమస్యను

విజ్ఞానమంటే సమస్యను పరిష్కారించడమేనా
సమస్య పరిష్కారణలో అజ్ఞానం ఉండదా జరగదా
ఒక జీవికి అనవసరంగా భాద కలిగించడం అజ్ఞానం కాదా
ఒక వస్తువును అనవసరంగా దుర్వినియోగం చేయడం అజ్ఞానం కాదా
ఏ సమస్యకు ఎటువంటి పరిష్కారమో ఏ విజ్ఞానం సరిగ్గా తెలుపును
విశ్వ విజ్ఞానాన్ని అన్వేషించుటలో సరైన పరిష్కార మార్గం తెలియునేమో
ఓ ఆధ్యాత్మ ఆత్మ పరంగా విశ్వ తత్వంతో ధ్యానిస్తూ జీవించలేమా సమస్యను విజ్ఞానంగా పరిష్కారించలేమా
కొన్ని సమస్యలకు సూక్ష్మంగా ఆలోచించే విజ్ఞానం కూడా అవసరమే
ఏమిటి ఈ విశ్వ విజ్ఞాన భావన నాలో ఇంకా అన్వేషణ జరుగుతూనే ఉంది

నీకు తెలియని జీవరాసులు

నీకు తెలియని జీవరాసులు నీ మేధస్సులోనే ఉన్నాయి
నీవు కొత్తగా చూసిన జీవరాసిని కొంత కాలం తర్వాత తలిస్తే ఎక్కడో ఎప్పుడో చూసినట్లు తెలియును
ఆ జీవరాసితో కొంత సమయాన్ని కేటాయిస్తే ఎక్కడో ఆత్మీయ భావం కలుగుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది
విశ్వమున ఆత్మ పరంగా అణువులన్నీ ఒక్కటే అలాగే జీవరాసులన్నీ పరమాత్మ ఆత్మ జీవములే
ఆత్మలోని ఎరుక జ్ఞానోదయమైతే విశ్వ విజ్ఞానంగా నీకు ప్రతి జీవరాసి మేధస్సున తెలియును
ప్రతి జీవి ఓ విశ్వమే ప్రతి ఆత్మ నీవే ప్రతి భావన నీ విజ్ఞానం కోసమే జీవించుటలో ఓ ఆత్మ బంధమే

నాలో విశ్వం లేకపోతేనే ఆహారం

నాలో విశ్వం లేకపోతేనే ఆహారం అవసరం
నా శ్వాసలో విశ్వ భావనే గాని విశ్వం లేదేమో
ఆహారంతో కలిగే భావన నా శ్వాసలో లేదో విశ్వమున లేదో
ఎన్ని దివ్య భావాలను ఆకలికి ఆహారంగా దాచుకున్నానో
ఇంకా ఎన్నో భావాలను ఆకలికి ఆహారంగా అన్వేషిస్తున్నా
భావాలతో ఆకలి తీరక ఆహారాన్ని విశ్వంగా స్వీకరిస్తున్నా

నీ మేధస్సు విశ్వం కన్నా భారమైతే

నీ మేధస్సు విశ్వం కన్నా భారమైతే నీలో కలిగే భావన ఎలాంటిది
విశ్వ భారాన్ని వెళ్లనిచ్చే మహా దివ్య భావన ఏదో నీకు తెలుసా
భవిష్య కారణ కాల పరిష్కార భావన నీలో లేకపోతే మహా సమస్యే
దివ్య తేజస్సుతో ప్రకాశించే సూర్యోదయ కిరణాన్ని తిలకిస్తే భారం తేలికే
సూర్యోదయానికి ముందే తూర్పున ఉదయించే నక్షత్రాన్ని తిలకించినా తేలికే
విశ్వంలో ఎన్ని దివ్య భావాలున్నాయో విశ్వ అన్వేషణలోనే తెలియును

నా మేధస్సులో భావాలను ఎలా

నా మేధస్సులో భావాలను ఎలా దాచుకుంటానో మేధ కణాలకే తెలుసు
భావాలు ఎలా కలుగుతాయో నా విజ్ఞాన దృష్టిగా జ్ఞానేంద్రియాలకే తెలుసు
భావాలను ఎలా గ్రహిస్తానో కాల ప్రాంత గమన మేధ విచక్షణకే తెలుసు
భావాలు ఎలా ఉంటాయో నాలో దాగిన దివ్య తేజ కాంతి ప్రకాశాలకే తెలుసు

కొన్ని క్షణాల క్రితం కలిగే భావాలకు

కొన్ని క్షణాల క్రితం కలిగే భావాలకు అర్థాలు మరల కొన్ని క్షణాలు గడిచిన తర్వాత తెలియును
సూక్ష్మంగా ఆలోచిస్తే గాని తెలుసుకోలేని విధంగా ఎన్నో భావాలు తెలియకుండా వెళ్ళిపోతాయి
నీలో మహా సూక్ష్మ అనుభవ ఆలోచన ఎరుక స్వభావ తత్వం ఉంటేనే నీకు భావాలు తెలుస్తాయి
కొన్ని భావాలకు విజ్ఞానం లేకున్నా కొన్ని సందర్భాలలో కీలకమైన ఆలోచనలను కలిగిస్తాయి
విజ్ఞానాన్ని ఆలోచనల ద్వారనే కాక భావాలతో కూడా అన్వేషించి తెలుసుకోవచ్చని నా సందేశం

Wednesday, November 17, 2010

విశ్వపు అంచులను ఆలోచనగా

విశ్వపు అంచులను ఆలోచనగా తాకినా నేత్ర భావన మేధస్సుకే తెలుస్తుంది
నీవు వెళ్ళలేని విశ్వపు అంచులలో నేత్రము దర్శించినట్లు మేధస్సులో భావన
ఆలోచనగా విశ్వమున నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ భావన మేధస్సుకే తెలుస్తుంది
మానశికంగా చేరుకోలేని ప్రయాణించని విశ్వపు అంచులలో భావాలే వెళ్ళగలవు
విశ్వమున మానవుడు వెళ్ళలేని చూడలేని దివ్య రూప ప్రాంతాలలో ఆలోచనను అన్వేషించు
మరల నీవు వెళ్ళలేవు వెళ్లాలని ఆలోచన కలగదేమో భావాలతో విశ్వమంతా ప్రయాణించు
విశ్వ విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకునే భావన విశ్వ భావాల ప్రయాణములో తెలియునేమో గ్రహించు

ఎన్ని శరీరాలు వదిలినా నీ ఆత్మ

ఎన్ని శరీరాలు వదిలినా నీ ఆత్మ వెంట వచ్చేది విశ్వ విజ్ఞానమేనని ఆలోచించు
కొత్త జన్మతో శరీరం వదిలినా నీ ఆత్మ వెంట విశ్వ విజ్ఞానం వస్తూనే ఉన్నది
నీకు తెలియని విధంగా గత భావాలు మరో జన్మతో మరచినట్లే ఉంటాయి
మరల నీవు విశ్వ విజ్ఞానాన్ని గుర్తు చేసుకొనుటకే శ్వాసపై ధ్యాస ధ్యానమే
ధ్యాన ధ్యాసలో మరల జ్ఞానోదయమైతే నీలో విశ్వ విజ్ఞానమే ఉదయిస్తుంది

మీరు జీవించుటలో దేనిని ఆత్మ పరంగా

మీరు జీవించుటలో దేనిని ఆత్మ పరంగా గమనించారు
మీ ఆత్మ వయసు మీకు తెలుసా మీ ఆత్మ అనుభవం మీకు తెలుసా
మీ జీవితం విజ్ఞానంగా సాగుతున్నదా విశ్వ విజ్ఞానం మీకు గుర్తుందా
ఆత్మ అనుభవం గుర్తులేని విధంగా జీవితాన్ని మరో వైపు సాగిస్తున్నారు
విశ్వ విజ్ఞానంతో సాగించలేని జీవితం ఆత్మ జ్ఞానం లేని సాధారణ జీవనమే
యుగాలుగా ఎన్నో శరీరాలు వదిలినా ఆత్మకు కర్మ ఫలమే గాని మోక్ష జ్ఞానం లేదు
మోక్షం లేని ఆత్మ మరల మరో శరీరంతో కర్మతో జన్మిస్తుందేగాని విశ్వ చైతన్యం పొందదు
శ్వాసను గమనిస్తే ఆత్మ పరంగా నీవు ధ్యానిస్తూ విశ్వ విజ్ఞానంతో ఆధ్యాత్మకంగా జీవించగలవు

నీ మేధస్సుకు తెలియకుండా నీలో

నీ మేధస్సుకు తెలియకుండా నీలో ఓ కొత్త భావన చేరుతుంది
కాలం నీకు తెలియక నీలో ఎన్నో భావాలను మేధస్సున కలుగజేస్తుంది
నీకు తెలియని భావాలు నీలో ఎన్నో ఆత్మ పరంగా లోలోపల దాగి ఉన్నాయి
ఆత్మకు జన్మ జన్మల ఎన్నో రకాల భావాలు అందుతూనే ఉంటాయి
విశ్వ కాలం ప్రతి క్షణాన ఎన్నో రకాల భావాలను మేధస్సుకు తెలియకుండా కలుగజేస్తుంది
ఆత్మకు తెలియని భావన లేదు మేధస్సు మరవని ఆలోచన లేదు ఆత్మ ఓ మహా విశ్వమే
ఓ జన్మలో తెలిసినవి ఆ జన్మలోనే గుర్తు ఉండేలా మేధస్సుకు మరో జన్మకు గుర్తులేక పోతాయి
నేటి కాలమున నీకు కలిగే ఓ కొత్త భావన విశ్వ విజ్ఞానాన్ని అన్వేషించడమే

విశ్వ లోకాన సువర్ణ వజ్ర వైడూర్యములు

విశ్వ లోకాన సువర్ణ వజ్ర వైడూర్యములు కనిపించినా తీసుకోవాలని ఆశ కలగదు
జీవించుటలో భూలోకాన కాస్తైనా కావాలనే జీవితమంతా తపిస్తూ ఉంటాము
ధనం సువర్ణం వజ్రం ముత్యం ఇలా ఎన్నో కోరుకుంటూనే జీవితాన్ని వాటికై సాగిస్తాము
విశ్వ విజ్ఞానంగా ఆలోచిస్తే జీవించుటకు కావలసినవి ఉంటే చాలు వాటిపై మోజు అనవసరమే
ఎంతో విలువ గల ఆభరణాలకై తపించుట జీవితాన్ని వాటికే అంకితం చేయుట ఆశా అజ్ఞానమే
విశ్వ లోకాలను మేధస్సున దాచుకో అన్నీ నీలోనే ఉంటాయి ఏ భయాందోళనలు ఉండవు

పాద రక్షములు దురలవాట్ల

పాద రక్షములు దురలవాట్ల వస్తు సామగ్రి కనిపిస్తున్నంతవరకు విశ్వమున అశుభ్రత ఉంటుంది
మనం వాడే పదార్థాలు ఉపయోగించని వస్తువుల నుండి కూడా ఎంతో వ్యర్థము ఏర్పడుతుంది
వ్యర్థములను చెత్త సామగ్రిని సరైన ప్రాంతమున ఉంచకపోతే విశ్వమంతా అశుభ్రతగా కనిపిస్తుంది
శుభ్రత గురించి తెలియకపోయినా మేధస్సులో అంతా అశుభ్రతగా ఆలోచనలు అజ్ఞానంగా ఉంటాయి
అశుభ్రతను శుభ్రం చేసేవారు చెత్తలో ఉపయోగకరమైన వస్తువులకి అన్వేషిస్తే మళ్ళీ శుభ్రత అశుభ్రతగా
కొందరి జీవితాలు అశుభ్రతతోనే సాగుతాయి ఎప్పటికి మారునో వారో జీవితాలు శుభ్రతగా దివ్యంగా
నగరములు విశాలమయ్యే కొద్ది చెత్తను దూరంగా తరలించకపోవటంతో నగరాలన్నీ అశుభ్రతగానే
సరైన సమయానికి చెత్తను నిర్మూలించక పోవటంతో ఎన్నో అశుభ్రత జీవరాసులు ఉద్భవించును
పాద రక్షములను కొన్ని రకాల వృత్తి పరమైన వాటికి వాడవలసిన ఆవశ్యకము ఉన్నది
శుభ్రతను తెలుసుకోండి శుభ్రతగా జీవించండి శుభ్రతకై కృషించండి శుభ్రతనే పూజించండి మీరు జీవిస్తారు ఆరోగ్యంగా వేల యుగాలు

ఏ రోగాన్ని ఏ భావన వదిలించునో

ఏ రోగాన్ని ఏ భావన వదిలించునో విశ్వమున అన్వేషించు
విశ్రాంతి భావాలలో ఉందా మహా ఆరోగ్య ఆనంద భావన
నిద్రించే భావాలలో ఉందా శరీర ఉత్తేజ దివ్యాలోచన భావన
గాలి భావాలలో ఉందా మాహా ప్రశాంతమైన శాంతి భావన
సంగీత భావాలలో ఉందా మేధస్సును తేజస్సు పరిచే భావన
ప్రకృతి భావాలలో ఉందా మానసిక రోగాన్ని వీడే భావన
పంచ భూతాలలో ఉందా కర్మ రోగాన్ని వదిలించే భావన
ధ్యాన భావాలలో ఉందా ఆత్మను శుద్ధి చేసే భవిష్య భావన
వైద్య శాస్త్రీయములలో ఉన్నాయా మహా రోగాన్ని వదిలించే భావనలు

నా భావాలను మరల అన్వేషించే కాలం

నా భావాలను మరల అన్వేషించే కాలం వస్తుందని నా భవిష్య ఆలోచన
నా భావాలలో ఉన్న గుణ జ్ఞాన విశ్వ విజ్ఞాన కాల భావాలు అవసరమే
అజ్ఞానంతో జీవించే వారికి కాల విజ్ఞాన జ్ఞానోదయం కావాలని నా భావన
సాగిపోయే కాలంలో మరల కలిగే దివ్య భావాలు తెలియకుండా పోతాయి
ఎవరికి తెలియని మహా దివ్య భావాలు మనిషిని మహాత్మగా మార్చునేమో

నీవు ఇతరులకు మంచి చేసినా

నీవు ఇతరులకు మంచి చేసినా చెడు చేసినా ఇతరులు నీకు మంచి చేసినా చెడు చేసినా
విశ్వ విజ్ఞానంతో అందరు సుఖంగా చైతన్య స్నేహ భావాలతో జీవించాలని కోరుకుందాము
గతమంతా ఓ భవిష్య విజ్ఞానమే నని మంచి చెడులు గుణ పాఠాలేనని విజ్ఞానంగా ఆలోచిద్దాం
ఒకరిని ఒకరు అర్థం చేసుకుంటూ మహా గుణ భావాలతో విజ్ఞానంగా జీవిస్తూ సాగిపోదాము
విశ్వ జగతిని విజ్ఞాన జ్యోతిగా దివ్య ప్రకాశ తేజస్సులతో వెలిగిద్దామని నాలోని మహా ఆలోచన

మీలో జ్ఞానేంద్రియాలు అవయవాలు

మీలో జ్ఞానేంద్రియాలు అవయవాలు సరిగ్గా పనిచేస్తున్నంతవరకు కర్మను నశింపజేసుకునే అవకాశం నీకు విశ్వ కాలం కల్పిస్తున్నది
విశ్వ విజ్ఞానంతో ఆలోచిస్తే నీ జీవితం సుఖంగా ప్రశాంతంగా లేక గత జన్మ కర్మలు నీ వెంట ఉన్నట్లు నీ మేధస్సుకు తెలుస్తుంది
విశ్వ విజ్ఞానిగా ధ్యానిస్తూ ఆత్మ తత్వంతో శ్వాసను గమనిస్తే నీలోని గత జన్మ కర్మలన్నీ నశించి కాల క్రమేణ శూన్యమగును
నీవు మానసికంగా ఎటువంటి కఠిన సమస్యలు లేకుండా జ్ఞాన విచక్షణ దివ్యాలోచనలతో జీవిస్తున్నావంటే గత జన్మ పుణ్యమే

నా భావాలు మీ మేధస్సులో

నా భావాలు మీ మేధస్సులో సరి తూగితే మీరు ఆనాటి విశ్వ విజ్ఞానులే
ఏదో ఓ కర్మ వల్ల మళ్ళీ జన్మించినట్లు నీవు ఎరుకతో ఆలోచిస్తే తెలుస్తుంది
మళ్ళీ నీవు ఆత్మ జ్ఞానంతో జీవిస్తూ ఆధ్యాత్మ జీవితాన్ని సాగిస్తే విశ్వ విజ్ఞానివే
నీలోని శ్వాసను గమనించు ఆత్మ పర ధ్యాసతో ధ్యానించు విశ్వ విజ్ఞానంతో జీవించు

ఓ అణువు వృధా కారాదని సరిగ్గా

ఓ అణువు వృధా కారాదని సరిగ్గా ఉపయోగించుకోవాలని ఆలోచిస్తే ప్రతీది జాగ్రత్తగానే
అణువు కూడా ఆత్మ పరమాణువుగా పరమాత్మచే నిర్మితమైనదని గ్రహించుట గొప్పదే
ప్రతి అణువులో పరమార్థాన్ని గమనించి ప్రతి పదార్థాన్ని వస్తువును సద్వినియోగం చేసుకోవాలి
వినాశనం మన చేతిలో ఉంటుందేమో గాని సృష్టించడం మన చేతిలో లేదు కనుక ప్రతీది జీవమే

నేను కూడా నక్షత్రమైతే నా జీవితం

నేను కూడా నక్షత్రమైతే నా జీవితం అద్భుతమే
నక్షత్రాలలో కలిగే భావాలు నాలో కూడా కలిగేను
ఆత్మగా నేను కూడా మహా దివ్య కాంతి స్వరూపాన్నే
ఆకాశంలో ఎప్పటికి మీకై నే ప్రకాశిస్తూ నిలిచివుంటా

ఎక్కడ ఎవరికి కలుగును విశ్వ

ఎక్కడ ఎవరికి కలుగును విశ్వ విజ్ఞాన భావన
ఆశామాషిగా ఎవరికంటే వారికి కలిగే భావన కాదు
విశ్వ తత్వాలు తెలిస్తే గాని ఆధ్యాత్మ పరంగా భావాలు అర్థం కావు
ఆత్మ ధ్యాన ధ్యాసలో కలిగే జ్ఞానోదయ విజ్ఞానమే విశ్వ భావాలు

నేను తెలిపే విశ్వ భావాలు ఎక్కడ

నేను తెలిపే విశ్వ భావాలు ఎక్కడ వినిపిస్తున్నాయి
ఏ విశ్వ రూపాలలో ఎవరికి ఏ లోకాన కలుగుతున్నాయి
ఏ లోకంలో నా భావా స్వభావాలు కనిపిస్తున్నాయి
ఏ ఆత్మ తత్వాలు ఏ విశ్వ విజ్ఞానాన్ని తెలుపుతున్నాయి
ఏ ఆకాశపు అంచులలో ఏ లోకాలలో దాగి ఉన్నాయి
ఏ మార్గాన అన్వేషించి ఏ లోకాన్ని ఏ భావనతో చేరుకోవాలో

What Quality contribute to the Brand

What Quality contribute to the Brand name and therefore increases to high cost
Initially the quality technique logic and design were very common
Quality is durable but can't guarantee its worth
People are purchasing only if it is needed, not to spend more money

Tuesday, November 16, 2010

ఏది తోచినా తోచకపోయినా

ఏది తోచినా తోచకపోయినా మేధస్సులోనే అన్వేషణ సాగుతుంది
ఏదో ఒకటి తెలిసినది లేదా తెలుస్తున్నది మేధస్సున సాగిపోవాలి
మేధస్సున ఏదీ లేకపోతే అన్వేషణలో ఏదీ అందకపోతే తల భారమే
ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి మేధస్సుకు అందిస్తూ ఉండాలి లేదంటే తలపోటే
ఏదీ తోచని సమయాన మహా భావాలతో విశ్వములో అన్వేషించండి
విశ్వాన్ని తిలకిస్తూ ప్రకృతిని గమనిస్తూ ధ్యాన ధ్యాసతో విజ్ఞానాన్ని పొందండి

మనస్సు పాడగలదు అంతర్భావాలలో

మనస్సు పాడగలదు అంతర్భావాలలో ఏక సంతాగ్రహిగా
ఏ స్వర రాగమైనా అలాగే ఆ ధోరణితో మనస్సు పాడగలదు
అంతర్భావాలలో పాడినట్లు యదార్థముగా అదే విధంగా పాడలేము
సాధన చేయగలిగిన వారు సంగీత అనుభవం ఉన్నవారు పాడగలరు
మనం విన్న ఏ పాటైనా మనస్సు ఆ ధోరణితో అలాగే పాడగలదు
మనస్సు ఏ భావాన్నైనా గ్రహిస్తుంది దానిని స్వర పరచడానికి మేధస్సుకు సామర్థ్యం ఉండాలి

యుగానికి ఒక్కరు చాలు నా భావాలను

యుగానికి ఒక్కరు చాలు నా భావాలను గ్రహించుటకు
కాల భావాలను తెలిపే మహా విశ్వ విజ్ఞానం మానవులకే
మహాత్ములుగా వేలిసేందుకే నా భావాల కాల విజ్ఞానము
ఏ యుగానికి ఎవరు తెలిపినా భావన స్వభావాలు నావే

కాలానికి నీ ఆత్మ భాషను తెలిపి

కాలానికి నీ ఆత్మ భాషను తెలిపి భావాలతో స్నేహం చేసుకో
విశ్వ భాషగా నీలో కలిగే ఆత్మ భావాలు స్నేహంతో పంచుకో
కాలమే నీకు కలిగించును విశ్వ విజ్ఞాన మహా దివ్య భావాలు
విశ్వ కాల విజ్ఞానిగా మరో జీవితాన్ని సాగించు ఆత్మ భాషతో

ఏ గాలి ఎక్కడ ఎలా ఎప్పుడు వీస్తుందో

ఏ గాలి ఎక్కడ ఎలా ఎప్పుడు వీస్తుందో తెలియనట్లుగానే నీలో ఆలోచనలు కలుగుతాయి
ఏ ఆలోచన ఎక్కడ ఎందుకు ఎలా కలుగుతుందో నీవే నీ మేధస్సు విజ్ఞానంతో నిర్ణయించుకో
భవిష్య అనుభవ విజ్ఞానం లేకపోతే నీ ఆలోచనలు సమస్యలుగా మారే అవకాశం ఉందేమో
ప్రతి సమస్యను పరిష్కారించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోయే ఆలోచనలు ఎలా కలుగునో ఏమో
నీ మేధస్సుతో నీవే నీ ఆలోచనలను సృష్టించుకొని నీవే కాలంతో మహా విజ్ఞానంగా సాగిపో
ఓ గొప్ప ఆలోచనను తెలిపే కాలం నీ కోసమే వచ్చిందని ఓ ఆలోచనగా మేధస్సున గ్రహించు

కాలానికి ఎన్ని భావనలో ప్రతి క్షణం

కాలానికి ఎన్ని భావనలో ప్రతి క్షణం అనంతమై పోతున్నాయి
ప్రతి క్షణం విశ్వంలో కలిగే ప్రతి అణువు భావన కాలానికే చెల్లును
స్వరాలలో కలిగే ఏ రూప భావాలైనా కాలమే స్వీకరించును
విశ్వమున ఏ భావమైనా కాలమే నిదర్శనమై తెలుపుతుంది

భావాలను తెలిపే నీ విజ్ఞానం

భావాలను తెలిపే నీ విజ్ఞానం విశ్వపు అంచులు దాటి మరో లోకాలకు చేరుతున్నాయి
మహాత్ముల ఆత్మలలో మరో నూతన చైతన్య భావాలు కలిగేలా నీ విజ్ఞానం ప్రవహిస్తున్నది
విశ్వ భావాలలో దాగిన నీ విజ్ఞానం మేధస్సునే ప్రకాశింపజేసేలా ఆత్మ తత్వాలే ఉన్నాయి
పరమాత్ముని సన్నిది చేరే నీ భావాలు ప్రతి లోకంలో వినిపించేలా కాంతి జీవులు లిఖించారు
కరుణామృతాన్ని తెలిపే నీ భావాలు ప్రతి జీవిలో కలిగేలా ఎప్పటికి నిలిచే ఉంటాయి

నా మేధస్సులో ఉదయించిన

నా మేధస్సులో ఉదయించిన తర్వాతనే ఆకాశంలో మెరిసే దివ్య రూపాలు దర్శనమిచ్చేను
నా మేధస్సులో మెరిసే దివ్య కాంతి వెలుగులు లోకాన్ని పరిపూర్ణ భావాలతో దర్శించును
విశ్వ మేధస్సుగా మెరిసే నా మేధస్సు మహా విశ్వ రూపాలకు ఆది స్థానమై నిలిచియున్నది
నా మేధస్సులోనే సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలు దర్శన మిచ్చి మరల విశ్వానికి వెలుగునిస్తాయి
తొలి కిరణం తొలి మెరుపు తొలి కాంతి తొలి వర్ణం తొలి భావన నా మేధస్సులోనే కేంద్రమవుతాయి

ఏ క్షణం నీవెంట వచ్చును ఏ భావన

ఏ క్షణం నీవెంట వచ్చును ఏ భావన నీకు తోడుగా నిలుచును
ఏ భావన ఏ క్షణాన కలుగును ఏ క్షణం నీకు భావనను తెలుపును
భావనలేని క్షణం లేదు భావనను గ్రహించని క్షణాలు ఎన్నో ఉండును
మేధస్సు భావనను మరచినా కాలానికి తెలియునులే ఆ భావన ఏదో
నీలో లేని భావన నీవు మరణించిన తర్వాత నీ ఆత్మ వెంట వచ్చేనులే
నీవు లేకున్నా నీ ఆత్మ భావన కోసం ఓ క్షణం ఎప్పటికి నీ జన్మకు ఉంటుందిలే

నేనెవరినో కాలానికి తెలుసునా

నేనెవరినో కాలానికి తెలుసునా నా జీవితం విశ్వానికి తెలియునా
ఎలా జీవిస్తున్నానో ఎందుకు జన్మించానో లోకానికే తెలుస్తున్నదా
కాలమే భావాలుగా నాలో తెలిపే భావన విజ్ఞానం విశ్వానికే అవసరమా
ధ్యాసే ధ్యానముగా శ్వాసే గమనముగా నాలో జీవించే భావన లోకానికేనా
నేనెవరినో లోకానికి తెలియకపోయినా నా విజ్ఞానం విశ్వానికి అందించవా కాలమా

యోగ నిద్ర చేసే మహాత్మ

యోగ నిద్ర చేసే మహాత్మ విశ్వాన్ని చూడవా మరోసారి నీ దివ్య నేత్రాలతో
అసంఖ్యాక జీవరాసుల జీవిత రాతలు ఆత్మ ఘోషగా నీకు తెలియునా
నీలోని విశ్వ చైతన్యం జీవించే ఆత్మలకు కలిగేలా దైవ విజ్ఞానాన్ని భోధించు
అజ్ఞానాన్ని మేల్కొలిపే విశ్వ విజ్ఞానాన్ని విధిగా జీవించే మేధస్సులలో కలిగించు
నీ నేత్రాలలో దాగిన కాంతిని విశ్వానికి మరోసారి విజ్ఞానంగా అందించు

వర్షానికి తడిసే జీవరాసులెన్నో అగ్నికి

వర్షానికి తడిసే జీవరాసులెన్నో అగ్నికి ఆహుతయ్యే జీవరాసులెన్నో
ఎండకు చలి గాలులకు మరణించే జీవరాసుల ఇబ్బందులు ఎన్నెన్నో
ప్రతి క్షణాన్ని ఆలోచిస్తే దిక్కు తోచని విధంగా తెలియును ఎన్నో కఠిన సమస్యలు
కాల ప్రభావాలకు విధిగా అనుభవిస్తే తెలియను ఎన్నో జీవితాల భయభ్రాంతులు
జీవితాన్ని నేర్చుకున్నా తెలియకున్నా జీవించాలి ఎన్నో విధాల ఎన్నో జీవరాసులు
రోగామైనా భారమైనా షాకి ఉన్నా లేకున్నా ఎవరున్నా లేకున్నా జీవించాలి ఎలాగైనా
ఎవరి జీవితం వారిదే ఎవరి కర్మ వారిదే ఎవరి మేధస్సు వారిదే కాని కాలం విశ్వానిదే
విశ్వ లోకంలో ఎలా జీవించాలో తెలుసుకున్నా జీవితం భారమైపోతే విశ్వ విజ్ఞానం ఏమిటో
ఆత్మ తత్వాలతో జీవించే భావాల జీవరాసులు నా మేధస్సులో విజ్ఞానాన్ని అన్వేషిస్తున్నాయి

ఆత్మలో పరిశుద్ధ పరిపూర్ణ తత్వమే

ఆత్మలో పరిశుద్ధ పరిపూర్ణ తత్వమే దివ్య రూపాలలో పరిశుద్ధ పరిపూర్ణ భావాలే
ఆత్మలో విశ్వ భావ చైతన్యం సంపూర్ణ విజ్ఞాన తత్వం విశిష్టతగా ఇమిడి ఉంటాయి
దివ్య రూపాలలో మహా చైతన్యం విశ్వ కాంతి తేజస్సు వివిధ వర్ణాలలో ఉంటాయి
ఆత్మ పరిశుద్ధమైతే రూపం మహా కాంతి భావ తేజస్సుతో విశ్వ చైతన్యమవుతుంది

ఏ యోగి తత్వాలను తెలుపను

ఏ యోగి తత్వాలను తెలుపను ఏ మహాత్మ భావాలను వివరించను
ఆత్మలో ఉన్న తత్వాలే యోగత్వంలో కనిపించే భావాలే తెలుపనా
మహాత్మలో దాగిన విశ్వ భాషా భావాలు రూపత్వంలో కనిపించునా
యోగిలోనే విశ్వ తేజం మహాత్మలోనే విశ్వ రూపాన్ని చూడగలవా

నేను తలచిన కార్యం ఒకటైతే

నేను తలచిన కార్యం ఒకటైతే జరుగుటలో మరో విధమైన కార్యంగా మారినది
జరుగుటలో మన ప్రమేయం కన్నా కాలానికే బాగా తెలుసనీ నా అభిప్రాయం
ఎప్పుడు ఏది ఎక్కడ ఎలా జరగాలో కాలానికే తెలుసనీ అందుకు అలా జరుగుతుంది
మన కార్యాన్ని ఇతరులకు అప్పగించినా మనకు కావలసిన విధంగా జరగదు
మనము ప్రయత్నించే వారమే గాని కార్య ఫలితము కాలమే నిర్ణయించును
కాల ప్రభావాలు చాలా విచిత్రంగా గ్రహచార దోషాలుగా కూడా సంభవిస్తాయి
చాలా జాగ్రత్తగా మన కార్యాలను చేసుకుంటూ మళ్ళీ ఓ సారి వివరణ చేయాలి
వివరణ లేకపోతే మనం చేసిన తప్పులు చేయలేని చిన్న కార్యాలు తెలియవు
అనుకున్న కార్యాన్ని అనుకున్న విధంగా జరిగేలా వ్రాసుకోండి తర్వాత మళ్ళీ వివరించుకోండి
చాలా సూక్ష్మంగా ఆలోచించి ప్రతి కార్యాన్ని ఎరుకతో క్రమ కార్య విధానంతో చేయండి

ఆనాటి పదాల వ్యాకరణాలు

ఆనాటి పదాల వ్యాకరణాలు నేటి జనులకు కొత్తగా తెలుస్తున్నాయి
నేటి భాషలలో ఆనాటి పదాల వాడుక లేక కొత్తగా అనిపిస్తున్నాయి
ఆనాటి కొన్ని పదాలకు అర్థాలు కూడా తెలియక పోతున్నాయి
అన్ని పదాల అర్థాలు తెలిస్తేనే వ్యాకరణ చంధస్సు అర్థమగును
అర్థాల భావాలలోనే సంపూర్ణ ప్రజ్ఞా విజ్ఞాన విషయ సందేశం ఉంటుంది
ఆనాటి లిపిలో మనకు అర్థం కానివి ఎన్నో పదాలు గుర్తులు ఉన్నాయి
పలుకుటకు కూడా కష్టంగా ఉండే పదాలు ఎన్నో ఆనాటి కాలం నాటివే

విశ్వ భావాలతో ఆకలికి ఆహారాన్ని

విశ్వ భావాలతో ఆకలికి ఆహారాన్ని అందిస్తానని ఏనాడో అనుకున్నా
ఇంకా నాలో కలగని ఆత్మ భావన ఏనాడు కలుగుతుందోనని ఎదురు చూస్తున్నా
యోగ తత్వముచే మహాతుల భావ స్వభావాలచే అపార విజ్ఞానాన్ని సేకరిస్తున్నా
ఏ విజ్ఞాన శాస్త్రీయమున దాగి ఉన్నదో మహా స్వభావ దివ్య తత్వ జీర్ణ ఫల శక్తి
నా జీవిత ఆశయాలలో తీరే భావనగా జరిగితే ఆ యోగ ఫలం మహా దివ్య ప్రసాదమే

Monday, November 15, 2010

ఏ విశ్వ రూపాన్నైనా నేననుకున్న

ఏ విశ్వ రూపాన్నైనా నేననుకున్న విధంగా ఆత్మ భావాలతో తిలకించగలను
రూప విధానాలను కూడా నా భావాలతో సూక్ష్మంగా చేసుకొని మేధస్సున దాచుకోగలను
విశ్వ లోకాలను కూడా పరమాత్మ స్వభావాలచే నా ఆత్మలో కాంతి స్వరూపాలుగా దాచుకోగలను
మహా రూపమైనా సూక్ష్మ రూపమైనా నాలో దివ్యత్వంతో కాంతి స్వరూపాలుగా నిలిచిపోతాయి

నాలో ఉన్న శ్వాసకు లేదా

నాలో ఉన్న శ్వాసకు లేదా ఆకలిని తీర్చే శక్తి
నాలో కలిగే భావనకు లేదా ఆకలిని తీర్చే శక్తి
నా మేధస్సులోని ఆలోచనకు లేదా ఆకలిని తీర్చ శక్తి
నా ఆత్మ తత్వానికి లేదా ఆకలిని తీర్చే శక్తి
నా భావ స్వభావాలకు లేదా ఆకలిని తీర్చే శక్తి
నా విశ్వ విజ్ఞానమునకు లేదా ఆకలిని తీర్చే శక్తి
నా జన్మ జీవితానికి లేదా ఆకలిని తీర్చే శక్తి
నా విశ్వ ప్రకృతికి లేదా ఆకలిని తీర్చే శక్తి
నా దేహ పంచ భూతాలకు లేదా ఆకలిని తీర్చే శక్తి
నాలోని కణాలకు లేదా ఆకలిని తీర్చే శక్తి
విశ్వ రూపాలకు లేదా ఆకలిని తీర్చే శక్తి
మెరిసే మెరుపులకు లేదా ఆకలిని తీర్చే శక్తి
సూర్య చంద్ర నక్షత్ర గ్రహాల తేజస్సుకు లేదా ఆకలిని తీర్చే శక్తి
కాల ప్రభావాలకు లేదా ఆకలిని తీర్చే శక్తి
సూక్ష్మ ప్రజ్ఞాన పరిశుద్ధ పరిపూర్ణ పవిత్రతకు లేదా ఆకలిని తీర్చే శక్తి
నాలోని యోగ పరమాత్మ తత్వానికి లేదా ఆకలిని తీర్చే శక్తి
నాలోని కర్మ బంధానికి లేదా ఐతే నా మరణమే మౌనమై విశ్వానికి ఆకలిని తీర్చెను

ప్రతి ఒక్కరు కాలంతో జీవితాన్ని

ప్రతి ఒక్కరు కాలంతో జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు
నేను జీవితాన్ని కాలంతో ఆలోచిస్తూ గడుపుతున్నా
ఆలోచనలో కలిగే భావనను ఆ క్షణముననే గ్రహిస్తున్నా
జీవితం ఎలా సాగుతుందో కాలాన్నే అడుగుతూ ఉన్నా
నేను అనుకున్నది ఒకటైతే కాలం మరో విధంగా కల్పిస్తున్నది

నేను మరణించే కాల భావన

నేను మరణించే కాల భావన పంచ భూతాలకు ఏమని తెలియును
తమలో ఏకమవుతున్నానని నేనుగా ఆ క్షణాన తెలుసుకోలేకపోయా
పంచ భూతాల భావాలు నా దేహాన్ని కణాలుగా నశింపజేయునా
తమలో కలిసిపోయే నా అస్థికలు అశుభ్రత వాసనలతో నశించునే
నా ఆత్మ విశ్వ భావాలతో నా దేహ కణాలు కాంతితో తమలో చేరాలని
నిరంతర దివ్య ధ్యాన మనో భావ తేజస్సుతో ఓ క్షణాన మరణిస్తున్నా

సాంకేతిక విజ్ఞానముచే యంత్రాలలో

సాంకేతిక విజ్ఞానముచే యంత్రాలలో వాడే పర భాషలో నా భావన స్పర్శ లేకపోతే ఏ యంత్రము పని చేయదు
ఆత్మగా మహా తత్వాల భావ స్వభావాలు కలగని ఏ యంత్రమైనా పనిచేయదని నా భావన స్పర్శ తెలుపును
విశ్వ సృష్టిలో జీవిగా నిర్మితమైన దేహ సిద్ధాంత విధానము వలె యంత్ర నిర్మాణమున జీవ స్పందన కలగాలి
క్రమ కార్య విజ్ఞాన స్పందనను కలిగించుటలో వస్తువల తీరులో దివ్యమైన ఆత్మ తత్వ భావన స్పర్శ కలగాలి
ఎన్ని యంత్రాలలో ఎన్ని పర భాష ప్రయోగాలు చేసినా నా ఆత్మ భావన స్పర్శ లేకపోతే ఏ స్పందన కలగదు
విశ్వమున నా భావనచే ప్రతి ఆత్మ చలనము స్పందన క్రమ కార్య విధానము సాగునని ఓ మర్మ రహస్యము

నా దేహము ఆత్మ కర్మ

నా దేహము ఆత్మ కర్మ సిద్ధాంతముచే ఎదుగుతున్నా నాలో విశ్వ విజ్ఞానం చేరుతున్నది
నా దేహము కర్మ తత్వమని తెలిసినా ఆత్మలో పరమాత్మ కాంతి తత్వాన్ని వెలిగిస్తున్నా
నాలో ఉన్న కర్మ సిద్ధాంతము విశ్వ శాస్త్రీయ మహా విజ్ఞాన యమ దూత సారంశము
కర్మను కర్మతో జయించుటకు నా దేహము మహా ఆత్మ కర్మ తత్వముచే ఎదుగుతున్నది

మేధస్సులో విశ్వ మంత్రమే ఉన్నా

మేధస్సులో విశ్వ మంత్రమే ఉన్నా ఆత్మలో మర్మ తంత్రమే లేదా
నా ఆత్మలో ఆకలిని జయించే విశ్వ కాంతి భావ యోగత్వము లేదా
యుగాలుగా భావాలను అన్వేషించుటలో కలిగని ఆత్మ భావన విశ్వమున లేదా
విశ్వమున ఆకలి లేని భావన ఉన్నా నా ఆత్మ తత్వానికి కలిగే మంత్ర భాగ్యం లేదా

కాంతి తత్వముతో జీవిస్తున్నా

కాంతి తత్వముతో జీవిస్తున్నా ఆత్మ భావనలలో ఇంకా కర్మ జీవితమే
మేధస్సులో ఆలోచనలు భావాలుగా కలుగుతున్నా ఆత్మకు కర్మత్వమే
కర్మ జీవితాన్ని సాగించుటలో మరో కర్మ భావాలు వెంటాడుతున్నాయి
విశ్వ విజ్ఞానాన్ని అన్వేషిస్తున్నా కర్మ సిద్ధాంతము వర్ణములేని కాంతియే

కర్మను రుచించుటకే విశ్వ విజ్ఞాన

కర్మను రుచించుటకే విశ్వ విజ్ఞాన ఆత్మ భావనతో జన్మించానని నా ఆలోచన
ఆత్మ తత్వముతో విశ్వ విజ్ఞాన భావాలను సేకరించాలనే కర్మను రుచిస్తున్నా
ఆత్మ ఆవేదనల ప్రభావాలు మేధస్సును ఎన్నో విధాల చలింపజేస్తున్నాయి
మేధస్సులో కలిగి ప్రతి ఆలోచన కర్మ భావనగా కలిగేలా జీవితం సాగుతున్నది
ప్రతి క్షణం అజ్ఞాన ఆలోచనగా కర్మ భావనగా సాగేలా నా నుదిటి రాత కర్మ గీతే

ప్రతి జీవి నేత్రములలో ఆత్మ కాంతి

ప్రతి జీవి నేత్రములలో ఆత్మ కాంతి భావాన్ని చూస్తున్నా
ప్రతి నేత్రమున దాగే ఆత్మ భావాలు నా విజ్ఞాన స్వభావాలు
నా మేధస్సులో ఉన్న నేత్ర భావాలు మీ ఆత్మ తత్వాలు
ఆత్మ తత్వాల విశ్వ కాంతి తేజస్సును నేత్రాలలో చూస్తున్నా

నా మేధస్సులో భావన పొరలు

నా మేధస్సులో భావన పొరలు వివిధ విశ్వ కణాలతో ఏర్పడి ఉన్నాయి
ఆలోచనతో కూడిన విజ్ఞాన పొరలు ఆత్మ తత్వంచే భావనను అన్వేషిస్తునాయి
భావన స్వభావాలతో విశ్వ విజ్ఞానాన్ని మేధస్సున విశ్వ కణాలలో దాచుకుంటున్నా
సూక్ష్మమైన భావన పొరలలో విశ్వ కణాలు అనంత విజ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నాయి
విశ్వ కణాలు దివ్య భావనలచే మహా దివ్య కాంతితో మేధస్సును వెలిగిస్తున్నాయి

విశ్వ విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకునే

విశ్వ విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకునే మీ మేధస్సుకు నా కృతజ్ఞతాభి వందనం
విశ్వాన్ని పంచ భూతాలుగా తిలకించుటలో నేను నేర్చాను విశ్వ విజ్ఞానం
కనిపించే ప్రతి దివ్య రూపము నాలో విశ్వ విజ్ఞాన భావాన్ని తెలుపుతుంది
ఆలోచనగా లేని విజ్ఞానాన్ని భావనగా విశ్వ విజ్ఞాన తత్వాన్ని స్వీకరిస్తున్నా

ఎక్కడ నుండి ఏ గాలి తెలుపుతున్నదో

ఎక్కడ నుండి ఏ గాలి తెలుపుతున్నదో ఈ విశ్వ విజ్ఞాన ఆత్మ రాగం
భావాలలో దాగే ఆత్మ తత్వ ఆవేదనలు స్వర విజ్ఞాన జీవన రాగం
జీవితాన్ని మార్చే ఆత్మ స్వభావాల తీరు కాలాన్ని సాగించే రాగం
ఆత్మలో జీవించే మౌన విచక్షణ యోగత్వం విశ్వ శాంతి ధ్యాన రాగం

ఏనాడు ఏ మేధస్సుకు లేని

ఏనాడు ఏ మేధస్సుకు లేని విశ్వ విజ్ఞానం నాకే కలుగుతున్నది
మేధస్సులో కలిగే ఆలోచన కన్నా భావాన్ని స్వీకరించే విచక్షణ నాలో ఉన్నది
ఎక్కడ ఎలా ఏ విశ్వ భావన కలుగుతుందో గాని నా మేధస్సులో చేరుతున్నది
విశ్వ విజ్ఞాన భావన చేరే నా మేధస్సులో కాల జ్ఞాన ప్రభావమే కలిగిస్తున్నది

విశ్వంలో ఉన్న అణువులలో నేను

విశ్వంలో ఉన్న అణువులలో నేను ఒక అణువుగా ఉదయించా
అణువుగా అణు సిద్ధాంతము ఆత్మగా అణు తత్వాన్ని తెలుసుకున్నా
పరమాణు తత్వములలో కలిగే భావ స్పర్శల ప్రక్రియ పరమాత్మమే
పరమాత్మ భావాలలో ఆత్మ పరమాణు సిద్ధాంతముకై నేను ఉదయించా

నేను పంచ భూతాలుగా జన్మించినా

నేను పంచ భూతాలుగా జన్మించినా కర్మ భూతాలతో ఎదుగుతున్నా
కర్మ భూతాలతో ఎదిగే నాకు ప్రతీది కర్మ సిద్ధాంతముగా తెలుస్తున్నది
ఆత్మ తత్వమున కర్మ సిద్ధాంత భావ స్వభావాలే కలుగుతున్నాయి
కాల ప్రభావ పరిస్థితులు కర్మనే అనుభవిస్తున్నట్లు గోచరిస్తున్నాయి
కర్త కర్మ క్రియ ల జీవ సృష్టిలో నా సిద్ధాంతము మిక్కిలి కఠినమైనది

Sunday, November 14, 2010

ఇంకా నేటి జీవిత కాలంలో ఎక్కడో

ఇంకా నేటి జీవిత కాలంలో ఎక్కడో అరుదుగా నరబలి ఇస్తున్నారంటే వారి మేధస్సు అజ్ఞాన ఆత్మ ఘోషయే
మనకు తెలిసే వార్తగా మేధస్సు చలించిపోతుంటే వారికి ప్రాణ జీవ శ్వాస భావన ఆత్మ తత్వమున లేదేనని
జీవించుటలో మర్మ పర ధ్యాసలో అజ్ఞాన కార్యాల చేస్తాల క్రూరత్వంతో జీవించే వారి మేధస్సులోనే నరబలి

ఆనాటి ఆది కాలమున జీవించిన

ఆనాటి ఆది కాలమున జీవించిన ఆది మానవుల జీవితం ఎటువంటిదో ఎలా సాగిందో
ఏ భావాలతో ఏ రూపాలతో ఏ ఆలోచనల ఏ కార్యాలతో ఏ వయసు నుండి ఎదిగారో
ఆహార కార్యాలు ఎలా మొదలాయేనో భుజించాలని ఆలోచన ఎలా ఏ క్షణాన కలిగిందో
విశ్వమున ఏ ప్రదేశాన ఎటువంటి ప్రకృతిలో మొట్ట మొదటి సారిగా మానవ జీవితం సాగిందో
నీటిలో పర్వతాలలో ఎడారిలో గాలిలో కాదే చెట్లు లేని మట్టి భూమిపై కాదే అడవిలోనేనని నేను
వంద సంవత్సరాలుగా ఎలా ఏ కార్యాలోచన భావాలతో ప్రతి క్షణం కాలా క్షేపం చేశారో
ఎటువంటి అజ్ఞాన విజ్ఞాన భావాలతో వివిధ చేష్టలతో ఆలోచన అర్థాన్ని గ్రహించారో
శరీర స్థితిని ఆరోగ్య అనారోగ్యంగా ఋతు పవనాలతో ఎలా ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎవరు సాగించారో
మొదట కలిగే ప్రకృతి స్వభావాలు వారి శరీర స్థితికి ఎలా ఏ విధానాన్ని కలిగించాయో
సుడి గాలిని వర్షపు చినుకులను చలి మంచు కాల భావ ప్రభావాలకు ఎలా భావించారో
మొదటగా చనిపోయిన శరీరాన్ని ఎవరు ఎలా చూశారో ఏ భావాన్ని తెలుపుకున్నారో
కన్నీరు కార్చే భావాలకు ఆత్మ ఆవేదన మేధస్సున ఎలా శోకమై పోయిందో సృష్టికే తెలుసు
ఆనాటి వారికి తల్లిదండ్రుల సోదరుల బంధుత్వాల భావాలు ఏవో తెలియని విధంగా దృషి రూప భావాలే
విశ్వమున కలిగే ప్రతి భావన ఆనాటి నుండి నాకే తెలుసని నా భావన జీవితం తెలుపుతుంది
ఎన్ని తెలిపినా జీవితం చాలదని విశ్వమే ఆగునని అనిపించేలా నాలో అనంత భావాలున్నాయి

మరణంతో నా శరీరము నశించిపోతుంటే

మరణంతో నా శరీరము నశించిపోతుంటే మేధస్సులోని కణాలలో దాగిన అనంత భావాలు ఏమగును
నేను సేకరించిన అనంత విశ్వ విజ్ఞాన భావాలు ఒక్కొక్క కణాలలో ఆది కాలం నుండే నాలో దాగినవి
ఇంకా నేను జీవించుటలో ఎన్నో విశ్వ విజ్ఞాన మహా భావాలను సేకరించి మీకు ఎన్నో తెలుపగలను
ఎవరు దర్శించలేని విశ్వ రూప ప్రదేశాలు రమణీయ కాంతుల భావ స్వభావాలు నాలో అనంతమే
నా మేధస్సులో దాగిని ఆత్మ తత్వ విశ్వ విజ్ఞాన మర్మ రహస్యాలు పరమాత్మ తత్వాన్ని తెలుపగలవు
నా శరీరము నశించినా నా భావాలు జీవించే వారి మేధస్సులలో కలుగుతూనే ఉంటాయని నా ఆలోచన

విశ్వ భవిష్యత్ ను చెప్పే జ్యోతిష్య

విశ్వ భవిష్యత్ ను చెప్పే జ్యోతిష్య శాస్త్రవేత్తలు భూలోకాన ఉంటే నా భవిష్య జీవితాన్ని తెలపండి
నేను అనుకున్నట్లుగా నేను జీవించలేక పోవుటలో కాలం సహకరించక నా వారికి అర్థం కాక
నేను ఎలా జీవించాలో నాకు తెలియక విశ్వ విజ్ఞానాన్ని అన్ని దిక్కులా అన్ని వేళలలో అన్వేషిస్తున్నా
ఎవరైనా నా భవిష్య జీవితాన్ని చెప్పగలిగితే నే అనుకున్న సమయానికి ముందే తెలుపగలరా
నే అనుకున్న సమయానికి తెలుపకపోతే నా వారు నాకు ఇష్టం లేని కార్యాన్ని నాకు అప్పగిస్తున్నారు

గృహములో భగవంతుని పటాన్ని

గృహములో భగవంతుని పటాన్ని ఎందుకు ఉంచెదరో ఏ రోజైనా తెలుసుకున్నావా
నీవు జీవించుటలో ఓ సారైనా విజ్ఞానంగా భగవంతున్ని గూర్చి గొప్పగా ఆలోచించావా
మహాత్ముల పటాన్ని ఉంచుటలో నీవు మహాత్మగా జీవించాలనే ఉద్దేశం కలిగేందుకే
నీవు ప్రతి సారి బయటకు వెళ్ళే ముందు నమస్కరించుటలో తనలాగ జీవించాలనే
ఏ శ్లోకం వద్దు ఏ పత్ర పుష్పం వద్దు ఏ రూపం వద్దు నీ శ్వాసలో ఆత్మ జ్ఞానిగా జీవించు

Saturday, November 13, 2010

ఎన్ని దేశాలు తిరిగి విశ్వ విజ్ఞానాన్ని

ఎన్ని దేశాలు తిరిగి విశ్వ విజ్ఞానాన్ని నీవు క్షుణ్ణంగా తెలుసుకొనగలవు
ఎన్ని ప్రదేశాలలో నీవు ఎందరిని అడిగి వారి విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకోగలవు
విశ్వమంతా తిరిగి విశ్వ విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకునే శక్తి సామర్థ్యాలు నీ జీవిత కాలానికి ఉందా
నీవు ఉన్న చోటనే విశ్వాన్ని నీ శ్వాసలో దర్శించి విశ్వ విజ్ఞాన్నాని పొందేలా నీవు ధ్యానించవా

మనస్సు ఎంత మౌనమో

మనస్సు ఎంత మౌనమో అన్వేషించుటలో భావాలను మేధస్సుకే తెలుపుతుంది
మాటలుగా ఏ భావన తెలుపక ఆలోచనలతో అవసరమైనవే మేధస్సుతో పలికిస్తుంది
సుఖ దుఖ్ఖాలైనా ఆత్మతో ఓదార్చుకుంటూ ఆవేదనలనే మాటలతో తెలుపుతుంది
విజ్ఞాన భావాలను తెలుపుతూనే ఎన్నో ఆశయాలను మేధస్సులోనే భద్ర పరుస్తుంది
రహస్యాలను అజ్ఞాన భావాలను ఎన్నో విధాల మన మేధస్సులోనే స్థాన పరుస్తుంది
మన విచక్షణ భావాలకు తగ్గట్టుగా మన మనస్సు మేధస్సుతో ఏకీభవిస్తుంది

మీ శ్వాసలో ఆత్మ భావనగా

మీ శ్వాసలో ఆత్మ భావనగా ఉదయిస్తాను విశ్వ విజ్ఞానమునకై
పర ధ్యాసలో నీవు గ్రహించగలిగితే నీ శ్వాసలోనే నేను ఉన్నానని
జీవితంతో సాగే నీ శ్వాసను ఏనాడైనా ప్రశాంతంగా గమనించావా
నీ శ్వాసను నీవు గమనించుటలో పర ధ్యాసలో విశ్వ విజ్ఞానమే
నీ మేధస్సు విశ్వ విజ్ఞానమును గ్రహించే వరకు నే నీ శ్వాసలోనే

ఖండాల ద్వీపాలలో నేను ఒక్కడినే

ఖండాల ద్వీపాలలో నేను ఒక్కడినే నడిచాను ఓ భావనకై
మరవలేని జ్ఞాపకాలలో తోచలేని ఆలోచనకై నడిచిపోతున్నా
భావనకై అన్వేషించి కాలమే యుగాలుగా మౌనమై సాగుతుందే
నేను కూడా మౌనమై యుగాలుగా ఆత్మ యోగిలా సాగిపోయా

మనస్సులో కలిగే భావాలే

మనస్సులో కలిగే భావాలే మేధస్సులో ఆలోచనలుగా అర్థాన్ని అన్వేషిస్తున్నాయి
ధ్యాసతో గ్రహించే భావాలే మేధస్సులో చేరి ఆలోచనలుగా అర్థాన్ని గ్రహిస్తున్నాయి
ఆలోచనల అర్థాలతో విజ్ఞానంగా జీవిస్తూ వివిధ కార్యాలతో కాలంతో సాగుతున్నాము
అజ్ఞాన భావాల ఆలోచనలతో కూడా సాగే మేధస్సు యొక్క విధానమేమిటో తెలియుటలేదు
ఇంకా ఎన్నో తెలియని మహా మర్మ విశ్వ విజ్ఞాన రహస్యాలకై నేను అన్వేషిస్తూనే ఉన్నాను

యోగిలా వచ్చావు మహాత్మలా

యోగిలా వచ్చావు మహాత్మలా ఎదిగావు జీవుడిలా మారిపోయావు
జీవితాన్ని విశ్వాత్మగా సాగిస్తూ విశ్వ విజ్ఞానాన్ని గ్రహించి ధ్యానిస్తున్నావు
శ్వాసనే ధ్యాసగా స్వరాన్నే మౌనంగా చేసి విశ్వ శాంతి తత్వంతో జీవిస్తున్నావు
ఆత్మ తత్వ భావాలతో ఆలోచనలు లేక మహా విజ్ఞానిగా నీలో నీవే నిలిచిపోతున్నావు

మతిపోయిన వారి మేధస్సులోని

మతిపోయిన వారి మేధస్సులోని ఆలోచనలు ఏ భావాలతో కలుగుతాయి
ఆలోచనల అర్థాన్ని ఏ విధంగా గ్రహించి ఏ కార్యాలను చేయగలుగుతారు
అజ్ఞాన విజ్ఞాన భావాల అర్థాల వ్యత్యాసాన్ని గ్రహించి కార్యాలను చేయగలరా
ఏ ఆలోచన భావమైన తమకు తోచిన విధంగా చేయగలుగుతున్నారా
క్రమ కార్య పద్ధతులు తెలియక అశుభ్రతతో సమయాలోచనలు లేక జీవిస్తున్నారు
ఏ పని చేయాలో ఎక్కడ ఏది భుజించాలో ఎప్పుడు నిద్ర పోవాలో బ్రంహకైనా అర్థం కాదే
గత జన్మ కర్మ యోగ పలమా నేటి జన్మలో వేధించే సమస్యల బంధాల చాలని జీవితమా
మతిపోయిన వారి జీవితాలలో మరల దివ్య మేధస్సుతో ఆలోచించేలా విశ్వ విజ్ఞానాన్ని అన్వేషించండి

మేఘం వెనుకల మెరిసే దివ్య కాంతి

మేఘం వెనుకల మెరిసే దివ్య కాంతి నక్షత్రాన్ని నేను దర్శించాను
రమణీయ కాంతి వర్ణాల తేజస్సుతో తూర్పున నక్షత్రం ఉదయించేను
సూర్యోదయానికి కొన్ని గడియల ముందు ఉదయించే నక్షత్ర కాంతిని నేనే
ఎన్నో నక్షత్రాలు నా మేధస్సులో ఇంకా రమణీయ కాంతులతో ప్రకాశిస్తున్నాయి
నక్షత్రాల లోకాలు నా మేధస్సులో అపురూపంగా ఎప్పటికీ మెరుస్తూనే ఉంటాయి
అనంత రకాలు గల దివ్య వర్ణ తేజస్సులు నా మేధస్సులో మహా భావాలను సృష్టిస్తున్నాయి
విశ్వ విజ్ఞానాన్ని తెలిపే భావాలు నేను తిలకించుటలో నక్షత్రం ఓ మహా లోక దివ్య రూప భావన

క్షణములలో కలిగే ఆలోచనలకై

క్షణములలో కలిగే ఆలోచనలకై తపిస్తూ జీవిత ఆశయాలుగా వాటినే కోరుకుంటున్నాము
ఏ ఆలోచన ఎటువంటిదో ఎందుకు కలిగినదో మన గుణ భావాలను ఆకట్టుకుంటున్నది
మన స్థాయికి హోదాకి తగ్గ ఆలోచనలే మనకు కలుగుతున్నాయా అవే మన ఆశయాలా
ఏ క్షణాలలో ఎ భావనాలోచనలు కలిగినా మనకు అవసరమైన వాటినే కోరుకోవాలని నేను

Friday, November 12, 2010

కాలం ఎంతో ఎంత కాలం సాగునో

కాలం ఎంతో ఎంత కాలం సాగునో ఏ కాలానికి తెలియును
తనకు తానుగా తనలో సాగే కాలం ఎంతో తనకే తెలియును
ఆగలేని భావంతో చలించే కాలం ఏ భావంతో ఎప్పుడు ఎక్కడ మొదలాయేనో
ఎక్కడ అంతమగునో గమ్యం తెలియక విశ్వమున సాగుతున్నది తన భావంతో
కాల భావన నాకు తెలుసు కాల ప్రభావాలు విశ్వానికి తెలుసు అదే నా విశ్వ విజ్ఞానము
కాలంతో సాగితేనే విశ్వ విజ్ఞానం తెలియునని నేను కాల భావనగా తనతో సాగిపోతున్నా
నా గమ్యం నాకు తెలియని విధంగా చీకటి వెలుగులతో క్షణ క్షణాలుగా ప్రయాణిస్తూనే ఉన్నా
కాలంతో సాగిపోవుటలో విశ్వమున కలిగే ప్రతి భావనను విశ్వ విజ్ఞానంగా మేధస్సున దాచుకుంటున్నా

12-11-2010 మద్యానం

12-11-2010 మద్యానం 12 గం|| 25 ని|| ల సమయంలో నేను మరచిపోలేని భావన నాలో చేరిపోయింది
గతంలో విశ్వానికి నేను తెలిపిన భావన నాకు కలిగేలా ఈ సమయాన కలిగిందంటే కాలానికి నేను జీవమే
విశ్వ కాలానికి నా భావాలు అర్థమగుటలో నేను ఓ దివ్య స్వభావ జీవమేనని నా ఆత్మ శ్వాసకు తెలుస్తున్నది
నాలో కలిగిన ఆ భావనను కలిగిన ప్రాంతమున ఉన్న సూక్ష్మ అణువులకు కాల సమయానికే అంకితమిచ్చాను
ఆ స్థానమున ఉన్న చలన భావ స్వభావాల రూపాలలో నా శ్వాసే దివ్య కాంతి జీవమై నాలో లీనమైనవి

Thursday, November 11, 2010

జ్ఞానోదయమునకై మేధస్సును చీల్చే

జ్ఞానోదయమునకై మేధస్సును చీల్చే ఓ విజ్ఞాన భావన మీలో కలుగుతుంది
ధ్యానించుటలో నా విశ్వ విజ్ఞాన దివ్య కాంతి భావన మీ కపాలాన్ని చీల్చుతుంది
ఆత్మ రంధ్రమున నా భావన నీ మేధస్సును చేరి దివ్య ప్రకాశంగా మార్చుతుంది
మేధస్సును మెప్పించే విశ్వ విజ్ఞాన కాంతి భావనలు విశ్వాన్ని తిలకింపజేస్తాయి
మేధస్సులో ఆత్మ జ్యోతి ఉదయిస్తే నీవు పరమాత్మ స్వరూపుడవేనని తెలుసుకో
నీవు నా భావాన్ని శ్వాసతో తలిస్తే శిరస్సున నా విజ్ఞాన భావన ప్రవేశిస్తుంది

నీ ఆలోచనలు ఏ దిక్కున

నీ ఆలోచనలు ఏ దిక్కున ఎంత దూరం ఏ భావాలతో వెళ్లి పోతున్నాయో
విశ్వ విజ్ఞానాన్ని సేకరించుటకు ఏ లోకాన్ని అన్వేషిస్తూ వెళ్ళుతున్నాయో
మరల నీ యందు విశ్వ విజ్ఞానంగా భావాలతో వస్తే సూక్ష్మంగా గ్రహించగలవా
ఆలోచనలలో ఓ విశ్వ కాల విజ్ఞాన ఎరుకను మేల్కొల్పి భావాలను గ్రహించు
మరలా కలగని విశ్వ లోక రహస్య దివ్య విజ్ఞాన భావాలు నీ మేధస్సును చేరలేవు
విశ్వపు అంచులు తాకే భావనాలోచనను నీవు మరో దిక్కు నుండి గ్రహించగలవు

నేటి జన్మలో చదువుకోలేదంటే

నేటి జన్మలో చదువుకోలేదంటే గత జన్మలో ఎంతటి విజ్ఞానివో
గత జన్మలో చదవలేదంటే వచ్చే జన్మలో ఎంతటి మహా జ్ఞానివో
ఏ జన్మలో చదవకపోయినా మేధస్సున హిత భావన ఉంటే చాలు
విశ్వ కాల భావనలు నీలో ఉంటే నీవే మహా జ్ఞాన విజ్ఞానివే
ఆత్మగా నీవు యుగాలుగా జన్మిస్తున్నావంటే ఎంతటి విశ్వ విజ్ఞానివో
ఎరుకతో ఆలోచించి తెలుసుకొని సత్యాన్వేషణ నీ శ్వాసలో చేసుకో
నీ ధ్యానమున తెలిసేను నీ జీవిత పరమార్థం ఏమిటో ఎందుకో ఎంత కాలమో
ఆలోచన కన్నా గొప్పగా మహా భావాలను గ్రహించగలిగితే ప్రతి జీవితం విజ్ఞానమే
నేడు మానవులు భావాలను వదిలేసి ఆలోచనలను తెలుసుకుంటూ మహా విజ్ఞానం అనుకుంటున్నారు
భావాలతో జీవిస్తే నీ మేధస్సు అజ్ఞాన కార్యాలను చేసేందుకు సహకరించవు
ఒకరి భాద క్షోభ నష్టం దుఖ్ఖం భావనగా తెలియనందుకే ఆలోచనతో అజ్ఞాన కార్యాలను చేస్తున్నావు
విజ్ఞాన భావాలను మరచిపోతూ అజ్ఞానంగా సాగుతున్నావంటే ఎంతటి మూర్ఖత్వమో
ఈ విశ్వ జగతిని నీవు భావాలతో విశ్వ విజ్ఞానంగా మార్చగలవని నేటి జన్మలో ఆలోచించవా
చదువుటలో కన్నా భావనలలో ఉన్న విశ్వ విజ్ఞానం అమరత్వమేనని నా అంతరిక్ష కాల భావన

ఒక భావనను గుర్తు చేసుకుంటే

ఒక భావనను గుర్తు చేసుకుంటే విశ్వ విజ్ఞానమంతా తెలియును
విశ్వ విజ్ఞానము తెలిపే మహా దివ్య భావన ఎంతటి అద్భుతమో
ఎవరికి తెలియును అ దివ్య విశ్వ భావన ఎలా కలుగుతుందో
విశ్వ భావన కలిగే మేధస్సు విశ్వ విధాతగా నిత్యం నిలిచిపోవునే
నా మేధస్సున కలిగిన విశ్వ భావనలు అనేకమై విశ్వ విజ్ఞాన లోకాలను అన్వేషిస్తున్నాయి

విశ్వమున ఎన్ని జీవితాలు ఎలా

విశ్వమున ఎన్ని జీవితాలు ఎలా వెళ్లిపోయాయో ఎవరికీ తెలియదే
ఎన్ని జీవిత కాలాలు వెళ్ళిపోయినా విశ్వ విజ్ఞాన కాలం కొందరికే
జీవితాలు ఎలా వెళ్లిపోయాయో అజ్ఞాన విజ్ఞానములు ఎలా సాగాయో
విశ్వ విజ్ఞానం లేని దీర్ఘ కాల జీవితాలు వెళ్లిపోవుటలో మహా భావాలు లేవే
విశ్వ భావనను గుర్తించలేని జీవితం వృధాయేనని నా దివ్య భావనాలోచన

విశ్వ భూమిని సృష్టించేటప్పుడు

విశ్వ భూమిని సృష్టించేటప్పుడు విశ్వ భూపతిగా నే అదిరిపోయాను
విశ్వ సముద్రాన్ని నిర్మించేటప్పుడు విశ్వ జలపతిగా నే ఆశ్చర్యపోయాను
విశ్వ పర్వతాన్ని నిర్మించేటప్పుడు విశ్వ శికరపతిగా నే భయపడిపోయాను
విశ్వ ఆకాశాన్ని సృష్టించేటప్పుడు విశ్వ మేఘపతిగా నే ప్రయాణించాను
విశ్వ గాలిని సృష్టించేటప్పుడు విశ్వ శ్వాసపతిగా నే నిలిచిపోయాను
విశ్వ సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలను సృష్టించేటప్పుడు నే మెరిసిపోయాను
విశ్వమున ఎన్నో మహా అద్బుతాలను సృష్టించేటప్పుడు భావనగా ఆనాడు నాలో కలిగిన భావాలే
నేను భావనగా ఉదయించి సృష్టించినవే ఈ విశ్వ రూపాలు అలాగే సృష్టించేటప్పుడు గ్రహించిన భావాలు
భావనగా నాకు సృష్టించడానికి ముందే ఈ భావాలు తెలుసు మరలా అవే భావాలను సృష్టించేటప్పుడు గ్రహించా
భావనగా నాకు తెలియకుండా ఏది సృస్టించబడదు నాలో కలిగిన భావాలకు నేను విశ్వంగా రూపమిచ్చాను

విశ్వాన్ని మరవలేను విశ్వ

విశ్వాన్ని మరవలేను విశ్వ విజ్ఞానాన్ని విశ్వమున ఎక్కడ దాచలేను
మేధస్సున ఎన్నో లోకాలను విశిష్టతగా దివ్య రూపాలతో దాచుకున్నా
నా భూలోకాన్ని మీరు ఎలా చూసుకుంటున్నారోనని భావనగా వచ్చాను
ఏ నగరాలను చూసినా ఏ ప్రాంతమైనా అశుభ్రతగానే కనిపిస్తున్నది
విశ్వ శుభ్రతకై జీవించే మానవుడు ఏ లోకాన కనిపించుట లేదే
అవతార మూర్తులు వెలిసిన భూలోకాన మహా శుభ్రత గలవారు లేరా
మీలో ఒకరిగా నేను ఉదయిస్తాను ధ్యాన భావనను కలిగిస్తాను
శ్వాసగా విశ్వము నేనే ధ్యాసగా మేధస్సును నేనేనని ఆలోచనగా తెలుసుకో
విశ్వాన్ని శుభ్రతగా ఉంచితే విశ్వ విజ్ఞానం మీ మేధస్సులో మీకు తెలియకనే చేరిపోతుంది

సూర్యోదయాన్ని చూస్తున్న ఓ దివ్య

సూర్యోదయాన్ని చూస్తున్న ఓ దివ్య నక్షత్రమా మిమ్మల్ని నేను తిలకిస్తున్నా
మబ్బులను చీల్చుకుంటూ ఉదయించే నక్షత్రమా సూర్యోదయాన్ని తిలకిస్తున్నావా
సముద్రపు అంచులతో సూర్యోదయమై నీ కిరణాలు నీటిని తాకుతూ వస్తున్నాయి
సముద్రపు ఒడ్డున సాగిపోతూ భూమిని తాకే సూర్య తేజం నా నేత్రమున దాగినది
విశ్వమున కలిగే మహా దివ్య రూప చలన భావాలు నా మేధస్సులో అనంతమే

నవంబరు 12, 2010 ఉదయం

నవంబరు 12, 2010 ఉదయం 5 గం|| 25 ని|| లకు నేను ఆకాశాన్ని తిలకించిన విధానము
అప్పుడప్పుడే తెల్లవారుతున్న వేళ తూర్పున ఓ దివ్య నక్షత్రాన్ని మహా ప్రకాశంతో దర్శించాను
5 సె|| మీ|| ల వ్యాసార్ధంతో మహా కాంతి ప్రకాశములతో కనిపిస్తూ నా మేధస్సును మెప్పించినది
ఆకాశమంతా అలా చూస్తుంటే ఎన్నో నక్షత్రాలు మహా దివ్యంగా మెరుస్తూ కనిపిస్తున్నాయి
ఎన్నో రోజులు ఎన్నో విధాల ఎన్నో నక్షత్రాల దివ్య కాంతి ప్రకాశములను ఎన్నో రకాలుగా తిలకించాను
మేధస్సును మెప్పించే నక్షత్ర భావాలతో నా అంతరాత్మ దివ్య వర్ణాల కాంతులతో మెరుస్తున్నది

Wednesday, November 10, 2010

దృష్టి దేనిపై పెడితే దానిపై మనస్సు

దృష్టి దేనిపై పెడితే దానిపై మనస్సు ఆలోచిస్తుందంటే మనస్సులో ఏదో భవిష్య అన్వేషణ గుణం ఉన్నట్లే
మనస్సు మరల మారుతుందంటే కొత్త భావాన్ని అన్వేషిస్తున్నట్లే
మనస్సు మారుతున్నా గత భావన గుర్తు ఉందంటే మనలో మేధస్సు నిక్షేపం ఉందనే తెలుస్తుంది
భావాలు అర్థమవుతున్నాయంటే ఆలోచన మనలో కలుగుతున్నాయనే
ఆలోచనగా అర్థాన్ని గ్రహించుటలో మేధస్సున ఎరుక ఏర్పడుతుంది
ఎరుకతో మనస్సును కేంద్రీకరిస్తూ ఆలోచన అర్థాన్ని గ్రహిస్తూ మేధస్సున దాచుకుంటున్నాము
అర్థంగా దాచుకున్నదంతా మేధస్సున జ్ఞాపకంగా ఉంటుందని తెలుస్తుంది
అర్థం కానివి కూడా అర్థం కానట్లే మేధస్సులో నిక్షేపమై ఉంటాయి
జ్ఞానేంద్రియాలతో మనస్సును కేంద్రీకరిస్తూ వివిధ రకాలుగా ఆలోచనలతో అన్వేషిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నాము
ఇంకా ఎన్నో కీలకమైన విషయాలను తెలుపగలను అలాగే మీకు అర్థం చేసుకునే విచక్షణ భావాలు ఉండాలి

ఏ అవధూత మళ్ళీ ఉదయిస్తాడు

ఏ అవధూత మళ్ళీ ఉదయిస్తాడు ఏ కారణము చేత
ఏ అవతార మూర్తి జన్మిస్తాడు ఏ విశ్వ కార్యముకై
ఏ మహాత్మ అవతరిస్తాడు ఏ విశ్వ ధ్యానమునకై
ఏ జీవి ఉదయిస్తాడు మహా దివ్య జ్ఞాన భావనకై
మానవుని దివ్య విచక్షణ చాలు విశ్వ విజ్ఞానముకై

నీవు ఉన్న చోటనే ఉంటా

నీవు ఉన్న చోటనే ఉంటా నీవు లేని చోటనే ఉంటా
నీకు తెలియకుండానే ఎక్కడైనా ఎలాగైనా వస్తా
ఏ రూపమైనా నాదే ఏ చలనమైనా నేనే ఏ భావమైనా నాకే
ఏ స్వప్నమైనా నాలోనే ఏ ఊహాలోచనైనా నాదే
సూక్ష్మంగా ఉన్నా కనిపించలేను మహా రూపమైనా చూడలేరు
విశ్వమున ఎన్నో విధాల ఎన్నో రకాలుగా నేను ఉన్నాననే
భావనగా గ్రహించలేనిదే నా ఆత్మ తత్వమని జీవిస్తున్నా

ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ఏనాడైనా ఏదైనా

ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ఏనాడైనా ఏదైనా ఏమైనా భావన తర్వాతనే ఏవైనా
శూన్యమైనా కాలమైనా మర్మమైనా పంచభూతాలైనా భావన తర్వాతనే
భావన లేకుండా భావన కూడా ఉద్భవించదని నా లోని దివ్య భావన
మొదటి భావనకు కలిగే భావన నా మేధస్సులోని మర్మ భావనయే

ప్రతి క్షణం ప్రతి రోజు మేధస్సులో

ప్రతి క్షణం ప్రతి రోజు మేధస్సులో కలిగే ఆశల కోరికల ఆశయాలు ఎన్నో
ఎన్నో రకాలుగా ఎన్నో విధాల ఎన్నో ప్రాంతాలలో కలిగే ఆశయాలు ఎన్నో
మనకు తెలియక కలిగే సూక్ష్మ ఆశయాలు మన జ్ఞానేంద్రియాలలో ఎన్నో
ఎన్నో సూక్ష్మ ఆశయాలతో మన మేధస్సు నిత్యం అన్వేషిస్తూనే ఉంటుంది

నా మేధస్సులో శూన్య ప్రదేశము

నా మేధస్సులో శూన్య ప్రదేశము ఎంతో విశ్వ లోకాలు చేరియున్నా తెలియుటలేదు
విశ్వ లోకాలకు అనంత రెట్లుగా విశ్వ విజ్ఞానం ఉన్నా మరెన్నో రెట్లుగా ఖాళీ ప్రదేశమున్నది
ప్రతి క్షణాన నా మేధస్సులో చేరే విశ్వ విజ్ఞానం ఎంతో తెలుసుకొనుటకు అన్వేషణ సాగుతున్నది
భావాలతో సాగే నా మేధస్సు ఓ మహా విశ్వ వృక్షమేనని మేధావుల పరిశోధనలలో తెలుస్తున్నది

మరచిపోయే భావాలను మేధస్సున

మరచిపోయే భావాలను మేధస్సున ఒక కణములో జ్ఞాపకంగా దాచుకో
ఒక కణములోనే విశ్వం కన్నా విశాలమైన ఖాళీ ప్రదేశం ఎన్నో రెట్లు గలదు
నీవు ఎన్ని యుగాలు జీవించినా ఒక కణాన్ని విజ్ఞానంతో పూర్తిగా నింపలేవు
ఒక కణ భావ శూన్య ప్రదేశము అనంతముగా విజ్ఞాన మేధస్సులో ఉంటుంది
విశ్వ విజ్ఞానాన్ని ప్రతి క్షణమున కలిగే అనంత భావాలను ఎన్నో దాచుకోవచ్చు

నీలోని లోపం నీతోనే ఉంటుంది

నీలోని లోపం నీతోనే ఉంటుంది నీలోని జ్ఞానం నీ మేధస్సులోనే ఉంటుంది
నీ లోపం ఇంకొకరికి అవసరం లేదు నీ విజ్ఞానమే ఇంకొకరికి అవసరము
నీ విజ్ఞానాన్ని ఇంకొకరికి తెలిపితే నీలో ఏ లోపమున్నా అది గ్రహించలేనిది
అజ్ఞానం ఎరుగని విశ్వ విజ్ఞానం నీలో ఉంటే లోపము కూడా అద్భుతమే

భావాన్ని మార్చుకో విశ్వ తేజమా

భావాన్ని మార్చుకో విశ్వ తేజమా నీ జీవితమే మారుతుంది విశ్వ లోకమా
భావమే నీలో విశ్వ విజ్ఞానమై కాలమే నీకు తెలుపుతుంది విశ్వ వేదాంతము
నీ మేధస్సే విశ్వ లోకమై విశ్వమంతా అన్వేషిస్తూ విజ్ఞానాన్ని సేకరిస్తుంది
నీలోనే జీవ రహస్యము మొదలై కాల భావాలు నీకు జీవిత నేస్తమయ్యేను

నీవే విశ్వం నీదే విశ్వ మేధస్సు

నీవే విశ్వం నీదే విశ్వ మేధస్సు నీకే విశ్వ విజ్ఞానం
నీలో విశ్వం నీకై విశ్వ వేదాంతం నీతోనే విశ్వ తత్వం
నీవే సర్వస్వం నీదే విశ్వ సందేశం నీకే విశ్వ జీవితం
నీలో విశ్వ భావం నీకై విశ్వ ధ్యానం నీతోనే విశ్వ సత్యం

మేఘాలలో మెరిసే సూర్య మెరుపు

మేఘాలలో మెరిసే సూర్య మెరుపు నా మేధస్సులోని నేత్ర తేజస్సు భావమే
విశ్వ లోకమున మెరిసే దివ్య వర్ణాల కాంతి మెరుపులన్నీ నా నేత్రమున దాగినవే
ఒక్కొక్క కాంతి కణములో ఒక్కొక్క విశ్వ విజ్ఞాన మహా భావాన్ని తిలకిస్తున్నా
నేత్రాలలో మెరిసే మెరుపుల సూర్య కిరణములు నా మేధస్సులో ఉదయిస్తున్నాయి

ఆరో ప్రాణం ఉందంటే ఇదు ప్రాణాలు

ఆరో ప్రాణం ఉందంటే ఇదు ప్రాణాలు ఏవని తలచినారా
పంచ ప్రాణాలు మన శరీర రూపపు పంచ భూతాలే
మనలో ఉండే శ్వాసయే ఆరో ప్రాణమై జీవిస్తున్నది
ఆరో ప్రాణం పంచ భూతాలకు ప్రాణమేనని నా భావన
ఆరో ప్రాణం లేదంటే పంచ భూతాలకు జీవం లేదు

అవధూతగా జన్మించినా వారి శరీరము

అవధూతగా జన్మించినా వారి శరీరము మట్టిలోనే
కారణ జన్మతో విశ్వ విజ్ఞానిగా జీవించినా మట్టిలోనే
ప్రతి జీవి శరీరము ప్రతి రూపము అణువుగా మట్టిలోనే
పంచ భూతములు ప్రకృతిలో కలిసిపోవుట మట్టిలోనే

ఈ కాలంలో ఇంకా ఆనాటి విజ్ఞాన

ఈ కాలంలో ఇంకా ఆనాటి విజ్ఞాన భావాల విశ్వ జీవి జీవిస్తున్నాడు
విశ్వ జీవిగా నేటి విశ్వ విజ్ఞానాన్ని అన్వేషించుటకు ఉదయించాడు
ప్రతి క్షణాన కలిగే దివ్య విజ్ఞాన భావాలను సేకరిస్తూ ప్రయాణిస్తున్నాడు
విశ్వ విజ్ఞాన జీవిగా మహా భావాలను తెలుపుతూనే నిలయమయ్యాడు

మేఘాలు తొలగి పోవుటచే

మేఘాలు తొలగి పోవుటచే విశ్వ లోక ద్వారాలను తెరుస్తున్నా
నీలి ఆకాశంతో దివ్య వెలుగులను నూతన భావాలను కలిగిస్తున్నా
మహా కొత్త ఆలోచనలతో ప్రతి జీవి మేధస్సును విజ్ఞాన పరుస్తున్నా
అజ్ఞానంగా జీవించే వారి ఆలోచనలను సూర్య తేజస్సుతో మారుస్తున్నా
మేధస్సులో విశ్వ విజ్ఞాన సత్యాన్వేషణకై విశ్వ ద్వారమున ఆకాశమై ఉన్నా

నీవు విజ్ఞానిగా మారాలనే

నీవు విజ్ఞానిగా మారాలనే విశ్వ లోకాలలో అన్వేషిస్తున్నా
నీలో విశ్వ విజ్ఞానం చేరాలనే భావన లోకంలో ధ్యానిస్తున్నా
భూలోకాన్ని విజ్ఞాన శుభ్రతగా మార్చాలనే ప్రయత్నిస్తున్నా
సత్య ప్రభావాలు కలగాలనే కాల ప్రభావాలను గమనిస్తున్నా

Tuesday, November 9, 2010

మేఘముల నుండి రసాయన

మేఘముల నుండి రసాయన ఇంధనములు కురిసే రోజులు రావచ్చేమో
అగ్ని జ్వాలలతో ఎన్నో గొప్ప ఖనిజాలు వివిధ పరిణామాలతో ఉద్భవించేను
మేఘ మలినముల భూగోళ వేడికి ప్రకృతిలో ఎన్నో మార్పులు జరిగేను
కాల ప్రభావాలకు ఎన్నో రకాల ప్రకంపనాలు ఏర్పడి జన జీవ మరణాలు సంభవించెను

ఎన్ని లోకాలు తిరిగినా కర్మ

ఎన్ని లోకాలు తిరిగినా కర్మ మేధస్సున వెంటాడుతూనే ఉంటుంది
ఎంత విజ్ఞానం ఉన్నా కాలం జీవితాన్ని విచారకరంగా మార్చేస్తుంది
సమయాలోచనకు సమయస్పూర్తికి సరైన ఎన్నిక కలగటం లేదు
ఆశతో ఆలోచిస్తే అజ్ఞానం వెంటాడినట్టే జీవితాన్ని విచారంగా మారుస్తుంది
భవిష్యత్ పై సరైన విజ్ఞాన నిర్ణయం లేకపోతే మేధస్సున అజ్ఞానమే కలుగుతుంది
ఎరుకలేని క్షణమున ఆలోచన భావన అజ్ఞానమై జీవితం కర్మగా మారుతుంది
ఎన్ని లోకాలు తిరిగినా మేధస్సున విజ్ఞాన ఎరుక లేకపోతే కాల ప్రభావమైనా విచారమే

విజ్ఞానముకై కొనాలనే

విజ్ఞానముకై కొనాలనే అనుకుంటున్నావా
ఆలోచిస్తూ అలాగే వెళ్ళిపోతే మరల కొనలేవు
నీకు తెలియని జ్ఞానముకై నేను తెలుపుతున్నా
నీ ఆలోచన భావాలు దివ్య విజ్ఞానంగా సాగేందుకు
ప్రతి రోజు ఓ విశ్వ విజ్ఞాన భావ వాక్యాన్ని చదవాలనే
ఓ భావన పుస్తకాన్ని కొనగలవా విశ్వ నేస్తమా

Monday, November 8, 2010

ప్రతి జీవి మేధస్సు విశ్వముగా

ప్రతి జీవి మేధస్సు విశ్వముగా నా మేధస్సులో ఉన్నా ప్రత్యేకంగా మరో మేధస్సును జత చేయాలనుకున్నారు
మరో జీవి మేధస్సుతో మరో విశ్వాన్ని భాద్యతగా ఆలోచించాలంటే నా విశ్వ మేధస్సుకు కాస్త శ్రమతో కూడినదే
నా జీవితమే విశ్వ లోకాల సముదాయము మరో లోకాన్ని ఆలోచించుటలో నా జన్మకు కాస్త కాల భావ పరీక్షయే
నా భావన జీవితాన్ని సాగించుటకు మరో విశ్వ మేధస్సు నాకు జత కలిస్తే ఈ జన్మకు ఏ జన్మకు కారణ జన్మ లేదు

మేధస్సులో కలిగే ప్రతి ఆలోచనలో

మేధస్సులో కలిగే ప్రతి ఆలోచనలో మూడు భావాలు ఉంటాయి
ఒక భావన విజ్ఞానాన్ని రెండో భావన అజ్ఞానాన్ని ఆలోచిస్తుంది
మూడో భావన విజ్ఞాన లేదా అజ్ఞాన భావాన్ని ఎంచుకుంటుంది
మనం ఎంచుకునే భావన విధానం ద్వార మనం పని చేయగలుగుతాము
అజ్ఞాన భావనను ఎంచుకునేలా మనస్సు ఆత్రేయంగా అన్వేషిస్తుంటుంది
మేధస్సుతో మనం విజ్ఞాన భావాన్ని ఎంచుకునేలా ఎరుక కలిగి ఉండాలి
కాలం ఎప్పుడూ అజ్ఞాన భావాన్ని ఎంచుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తుంది
ప్రతి కార్యమున కలిగే ఆలోచనలలో విజ్ఞాన ఆలోచన భావాన్ని గమనించాలి
విజ్ఞాన భావంతో ఆలోచిస్తూ పోతేనే ప్రతి కార్యం విజ్ఞానంగా సాగుతుంది

నా తల్లిదండ్రుల తల్లిదండ్రులు

నా తల్లిదండ్రుల తల్లిదండ్రులు ఇంకా నా శ్వాసలోనే జీవిస్తూ ఉన్నారు
తల్లిదండ్రుల పరంపరల విశ్వ జీవుల ఆది స్థానము నా శ్వాస యందే
వంశ పరంపరల ఆత్మ శాఖలు నాలోనే సూక్ష్మ భావాలతో ఉన్నాయి
ప్రతి ఆత్మ పరమాత్మ తత్వంతో ఇంకా నా శ్వాసలో జీవిస్తూనే ఉంది

Wednesday, November 3, 2010

అణువులన్నీ పరమాత్మునివే

అణువులన్నీ పరమాత్మునివే నని ప్రతి అణువులో ఆత్మయే
విశ్వమున ప్రతి అణువు ఆత్మ పరమాత్మముతో కూడినదే
అణువులన్నీ పరమాత్ముని భావ స్వభావాల కాల ప్రభావాలే
ప్రతి రూపములలో ఆత్మలు సూక్ష్మముగా స్పర్శతో ఉన్నాయి

పాత భావాలను మరచిపోతూ కొత్త

పాత భావాలను మరచిపోతూ కొత్త భావాలతో ఆలోచిస్తూ పని చేస్తున్నాము
మనస్సు యొక్క ఊహా ఆలోచనలతో కొత్త భావాలను ఆలోచిస్తున్నాము
భవిష్య ఆలోచనల భావాలతో పాత భావాలను త్వరగా మరచి పోతున్నాము
భవిష్య ఆలోచనల భావాలతో పని చేస్తూ విజ్ఞానంగా ముందుకు సాగుతున్నాము

Tuesday, November 2, 2010

ప్రతి అణువులో విశ్వ మేధస్సునై

ప్రతి అణువులో విశ్వ మేధస్సునై శ్వాసతో స్పర్శగా జీవిస్తున్నాను
ఆత్మగా ప్రతి అణువులో వివిధ రూపాలతో జీవమై ప్రభావితమవుతున్నా
విజ్ఞానమనే భావాలలో సైతం జీవమై ప్రతి విచక్షణలో జీవిస్తూనే ఉన్నా
అణువుగా సూక్ష్మ జ్ఞానం కలిగిన వారికి నా శ్వాస స్పర్శ తెలియును