Wednesday, November 22, 2017

కోరినవన్నీ తీరినవేళ తియ్యదనమే

కోరినవన్నీ తీరినవేళ తియ్యదనమే
అడిగినవన్నీ తీర్చినవేళ తేనీయమే

ఆశతో కలిగే కోరికలు అనంతమే
కాలంతో కలిగే కోరికలు యాదార్థమే  || కోరినవన్నీ ||

కోరికలనే స్వయం కార్యాలుగా మార్చుకో
ఆశలనే స్వయం అవసరాలుగా తీర్చుకో

కోరికలు ఏవైనా ఎన్నైనా పరిధిలో ఉంచుకో
ఆశలు ఏవైనా ఎన్నైనా ఉన్నతిలో పంచుకో  || కోరినవన్నీ ||

కోరికలనే కార్యాలుగా సాధనతో అందుకో
ఆశలనే లక్ష్యాలుగా మహా దీక్షతో చేరుకో

కోరికలు ఏవరివైనా ఉన్నతంగా చూసుకో
కోరికలు ఎవరికైనా సన్నిహితంగా చేసుకో  || కోరినవన్నీ || 

నా శ్వాస నన్ను ఏనాడైనా వదిలిపోయేను

నా శ్వాస నన్ను ఏనాడైనా వదిలిపోయేను
నా ఆత్మ నన్ను ఎప్పుడైనా విడచిపోయేను
నా ధ్యాస నన్ను ఎప్పటికైనా మరచిపోయేను  || నా శ్వాస ||

భావనగానే నిత్యం ఉంటాను
తత్వనగానే సర్వం ఉంటాను

వేదంతోనే నిత్యం కలిసి ఉంటాను
జ్ఞానంతోనే సర్వం కలిసి ఉంటాను

దైవంతోనే నిత్యం విశ్వతిలో కలిసి ఉంటాను
ధర్మంతోనే సర్వం ప్రకృతిలో కలిసి ఉంటాను  || నా శ్వాస ||

రూపం కూడా నాతో ఉండదు
దేహం కూడా నాతో ఉండదు

అనుభవం కూడా నాతో ఉండదు
అనుబంధం కూడా నాతో ఉండదు

కనిపించేది ఏదైనా నాతో ఉండదు
నిర్మించేది ఏదైనా నాతో ఉండదు  || నా శ్వాస || 

జన్మించలేదు ఏనాడు

జన్మించలేదు ఏనాడు
మరణించలేదు ఎన్నడు
శూన్యంతోనే ఉన్నాను ఏనాడో  || జన్మించలేదు ||

ఉదయిస్తున్నది నా యందే
అస్తమిస్తున్నది నా యందే
జీవిస్తున్నది నా యందే
మరణిస్తున్నది నా యందే

నేను మాత్రం శూన్యమై ఉన్నాను ఇప్పటికీ  || జన్మించలేదు ||

గమనం సాగేను నా యందే
చలనం సాగేను నా యందే
సమయం సాగేను నా యందే
ప్రయాణం సాగేను నా యందే

నేను మాత్రం శూన్యమై ఉన్నాను ఇప్పటికీ  || జన్మించలేదు ||

భావం కలిగేను నా యందే
వేదం కలిగేను నా యందే
జ్ఞానం కలిగేను నా యందే
తత్వం కలిగేను నా యందే

నేను మాత్రం శూన్యమై ఉన్నాను ఇప్పటికీ  || జన్మించలేదు ||

దైవం కలిగేను నా యందే
సర్వం కలిగేను నా యందే
సత్యం కలిగేను నా యందే
నిత్యం కలిగేను నా యందే

నేను మాత్రం శూన్యమై ఉన్నాను ఇప్పటికీ  || జన్మించలేదు ||

జీవం కలిగేను నా యందే
రూపం కలిగేను నా యందే
దేహం కలిగేను నా యందే
ఆత్మం కలిగేను నా యందే

నేను మాత్రం శూన్యమై ఉన్నాను ఇప్పటికీ  || జన్మించలేదు ||

శ్వాసగా నీలోనే జన్మించాను

శ్వాసగా నీలోనే జన్మించాను
ధ్యాసగా నీతోనే జీవిస్తున్నాను

ఆకృతి లేనిదే నా జననం
ప్రకృతి లేనిదే నా మరణం

దేహములోనే నా చలనం
మేధస్సులోనే నా గమనం  || శ్వాసగా ||

నాభియందే నా కేంద్రం
నాసికయందే నా స్థానం
ఆరోగ్యమందే నా మూలం

ప్రకృతి యందే నా ప్రణితం
విశ్వతి యందే నా ప్రయాణం

దేహము విడిచిన నాడే రూపం లేని జీవం
రూపము వదిలిన నాడే దేహం లేని జీవం  || శ్వాసగా ||

దేహముతోనే నా జీవితం
మేధస్సుతోనే నా జీవనం

ధ్యాసతోనే నా ధ్యానం
ఆత్మతోనే నా బంధం

భావంతోనే నా వేదం
వేదంతోనే నా కార్యం
కార్యంతోనే నా జ్ఞానం
జ్ఞానంతోనే నా అనుభవం

అనుభవంతోనే శ్వాసపై ధ్యాస
ధ్యాసతోనే వయస్సుపై ధ్యానం
ధ్యానంతోనే ఆయుస్సుపై కాలం  || శ్వాసగా ||

మరచిపోలేవుగా నా శ్వాసను

మరచిపోలేవుగా నా శ్వాసను
మరణింపలేవుగా నా ధ్యాసను

దేహములోనే శ్వాసనై ఉన్నాను
మేధస్సులోనే ధ్యాసనై ఉన్నాను

మనస్సుతో మరచిపోయినా వయస్సుతో మరణించెదను  || మరచిపోలేవుగా ||

కార్యాలోచనలోనే ధ్యాసనై దేహాలోచనలోనే శ్వాసనై నీలోనే జీవిస్తున్నాను
సర్వాలోచనలోనే ధ్యాసనై నిత్యాలోచనలోనే శ్వాసనై నీలోనే స్మరిస్తున్నాను 

జీవం భావం నాలోనే గమనమై శ్వాసతో ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసగా సాగేను
దైవం తత్వం నాలోనే ప్రయాణమై శ్వాసతో అభ్యాస అధ్యాసగా సాగేను  || మరచిపోలేవుగా ||

జననంతోనే ఆరంభమై మరణంతోనే అంతమై శ్వాసతో ధ్యాసగా జీవించెదను
ఉదయంతోనే శుభమై అస్తమించుటతో విశ్రమై శ్వాసతో ధ్యాసగా స్మరించెదను

మనస్సుతోనే నా ధ్యాస వయస్సుతోనే నా ప్రయాస మేధస్సుతోనే నా జిజ్ఞాస
మనస్సుతోనే నా శ్వాస ఆయుస్సుతోనే నా ప్రయాస మేధస్సుతోనే నా ఆకర్ష  || మరచిపోలేవుగా ||

శ్వాసపై గమనంతోనే ధ్యానించెదవని జన్మించాను నీలోనే
శ్వాసపై స్మరణంతోనే జపించెదవని ఉదయించాను నీలోనే

ధ్యాసతో విశ్వమంతా ఉదయిస్తావని నీ దేహంలోనే భావమై చేరుకున్నాను
ధ్యాసతో జగమంతా జీవిస్తావని నీ ఆత్మంలోనే తత్వమై ఆవహించుకున్నాను  || మరచిపోలేవుగా ||

నీకు తెలిసిన వేదం ఎవరికి తెలియదా

నీకు తెలిసిన వేదం ఎవరికి తెలియదా
నీకు తెలిసిన జ్ఞానం ఎవరికి తెలియదా

నీకు తెలిసిన భావన ఎవరికి తెలియదా
నీకు తెలిసిన తత్వన ఎవరికి తెలియదా  || నీకు ||

జీవించడమే వేదం ఎదుగుటయే జ్ఞానం
పరమార్థమే భావం పరమాత్మమే తత్వం

పరిశోధనలో తెలిసినదే మహా వేదం
పరిశుద్ధంలో తలిచినదే మహా జ్ఞానం

కార్యాలోచనలోనే కనిపిస్తున్నది వేదాంత భావం
దేహాంతరశుద్ధిలోనే వినిపిస్తున్నది విజ్ఞాన తత్వం  || నీకు ||

హితమైన భావాలే వేదం
శుభమైన తత్వాలే జ్ఞానం

రూపం లేనిదే భావనగా తెలిసిన దైవం
ఆకారం లేనిదే తత్వనగా తెలిసిన ధర్మం

శ్వాసలోనే ఉన్నది జీవం భావం
ధ్యాసలోనే ఉన్నది దైవం తత్వం  || నీకు || 

Tuesday, November 21, 2017

గురువే బోధకుడు

గురువే బోధకుడు
గురువే వేదకుడు
గురువే విజ్ఞేశ్వరుడు
గురువే సర్వేశ్వరుడు

గురువే నాయకుడు
గురువే అధ్యాపకుడు
గురువే ఉపాధ్యాయుడు

గురువే రాజ్యకుడు
గురువే సుదర్శనుడు
గురువే మార్గదర్శకుడు

గురువే ఆధారకుడు
గురువే పరిష్కారకుడు
గురువే మూలాధారకుడు

గురువే సజ్జనుడు
గురువే నావికుడు
గురువే ఉత్తముడు

గురువే ఆప్తుడు
గురువే హితుడు
గురువే మిత్రుడు

గురువే పాఠకుడు
గురువే పాలకుడు
గురువే పండితుడు

గురువే తేజకుడు
గురువే ధారకుడు
గురువే దానకుడు

గురువే రక్షకుడు
గురువే దీక్షకుడు
గురువే దక్షకుడు

గురువే ధర్మకుడు
గురువే సత్యకుడు
గురువే నిత్యకుడు

గురువే సాధకుడు
గురువే నేర్పరుడు
గురువే అర్చకుడు

గురువే జ్ఞానికుడు
గురువే ఆధునికుడు
గురువే భవిష్యకుడు

గురువే సైనికుడు
గురువే శాస్త్రకుడు 
గురువే మంత్రజ్ఞుడు

గురువే స్థాపకుడు
గురువే ఆచార్యుడు
గురువే విద్వాంసుడు

గురువే పూజ్యుడు
గురువే మాహాత్ముడు
గురువే ఆత్మీయుడు

గురువే శిక్షకుడు
గురువే అర్థకుడు
గురువే సూత్రకుడు

గురువే జీవుడు
గురువే వైద్యుడు
గురువే దేవకుడు

గురువే బుద్ధుడు
గురువే సుగురుడు
గురువే సుగుణుడు

గురువే లేఖకుడు
గురువే నైపుణ్యుడు
గురువే నిఘంటుడు

గురువే విశేష్యకుడు
గురువే దిక్సూచకుడు
గురువే ఉపన్యాసకుడు