Wednesday, December 12, 2018

జ్ఞానమే ఆత్మ పరమాత్మగా ఉదయించేనా

జ్ఞానమే ఆత్మ పరమాత్మగా ఉదయించేనా
వేదమే జ్యోతి పరంజ్యోతిగా అధిరోహించేనా

మేధస్సులో ఆత్మ జ్యోతియే ఉజ్జ్వల తేజస్సుతో ప్రకాశించేనా   || జ్ఞానమే ||

విశ్వ విజ్ఞానమే అన్వేషించగా ఆత్మ జ్ఞానమే ఉదయించేనా
దైవ వేదాంతమే పరిశోధించగా జ్యోతి జ్ఞానమే ఉదయించేనా

సర్వ వేదములు పఠించగా పర జ్ఞానమే అధిరోహించేనా
సర్వ జీవములు జీవించగా సర్వ జ్ఞానమే అధిరోహించేనా   || జ్ఞానమే ||

అనంత భావాల స్వభావాలే విశ్వ వేదాలై జగతిలో అవతరించేనా
అనంత తత్వాల జీవత్వాలే వేద జ్ఞానమై ప్రకృతిలో అవతరించేనా

విజ్ఞాన జ్యోతులు అనంత ప్రకాశవంతమై మేధస్సులలో ప్రకాశించేనా
విజ్ఞాన కాంతులు అనంత ప్రతేజవంతమై శిరస్స్సులలో ప్రకాశించేనా   || జ్ఞానమే ||

Friday, November 30, 2018

నా దేహములోనే అనంత జీవములు జీవిస్తున్నాయి

నా దేహములోనే అనంత జీవములు జీవిస్తున్నాయి
నా మేధస్సులోనే సర్వాంత జీవములు ఉదయిస్తున్నాయి

నా రూపములోనే సకల జీవరాసులు నిర్మితమైనాయి
నా ఆకారములోనే సకల జీవరాసులు నిర్ణీతమైనాయి   || నా దేహములోనే ||

జీవములన్నీ ఒకటేనని దేహములోనే జీవమై జీవిస్తున్నాయి
దేహములన్నీ ఒకటేనని మేధస్సులోనే జ్ఞానమై ఉదయిస్తున్నాయి

రూపాల ఆకారాలలోనే అనంత భావాలు నిర్మితమై ఉన్నాయి
సుగంధాల వర్ణాలలోనే సర్వాంతర తత్వాలు నిర్ణీతమై ఉన్నాయి  || నా దేహములోనే ||

ఆత్మ పరమాత్మలోనే పరిశోధన ప్రభావాలు పరిశీలనమై ఉన్నాయి
జ్యోతి పరంజ్యోతిలోనే పరిపూర్ణ ప్రాకారాలు పరిశుద్ధనమై ఉన్నాయి

జ్ఞాన విజ్ఞానములోనే ప్రజ్ఞాన ప్రబంధకాలు పరిజ్ఞానమై ఉన్నాయి
శాస్త్ర సిద్ధాంతములోనే శాస్త్రీయ పరిష్కారాలు సృస్టీకరణమై ఉన్నాయి  || నా దేహములోనే || 

ఎందరో మరెందరో మహాత్ములు ఉదయించారు

ఎందరో మరెందరో మహాత్ములు ఉదయించారు
ఎందరో మరెందరో మహానుభావులు ఉద్యమించారు

ఎందరు మరెందరో మహర్షులు అవతరించారు
ఎందరో మరెందరో మహనీయులు అధిరోహించారు

ఇంకా ఎందరో మరెందరో జీవిస్తూనే ఉన్నారు
ఇంకా ఎందరో మరెందరో జన్మిస్తూనే ఉంటారు   || ఎందరో  ||

మనిషిగా ఎదిగిన వారే మరో మనిషిగా మహోన్నతమై సాగుతారు
మనిషిగా ఒదిగిన వారే మరో మనిషిగా మహోజ్వలమై వెలుగుతారు

ఋషిగా మహా ఋషిగా జీవించే వారే దైవర్షిగా అవతరించెదరు
ఋషిగా మహా ఋషిగా జన్మించే వారే బ్రంహర్షిగా అధిరోహించెదరు  || ఎందరో  ||

మనిషిగా మరో మనిషిని చూసేవారు మహోత్తరమై సాగెదరు
మనిషిగా మరో మనిషిని తలిచేవారు మహాతత్వమై నిలిచెదరు

ఆత్మగా మరో ఆత్మను దర్శించేవారే మహాత్మగా ఉదయించెదరు
ఆత్మగా మరో ఆత్మను ఆదరించేవారే మహతిగా ఉద్యమించెదరు  || ఎందరో  || 

Thursday, November 29, 2018

ఏనాటిదో దివ్య కమలం

ఏనాటిదో దివ్య కమలం 
ఎంతటిదో దివ్య మధురం

మేధస్సుకే మోహన రూపం
మనస్సుకే మధుర స్వప్నం

విశ్వానికే ఆనంద జీవం
దేహానికే సుగుణ తత్వం   || ఏనాటిదో ||

భావాలతో సాగే బంధం
వేదాలతో సాగే విజ్ఞానం 

కన్నులతో కలిగే కార్యం
కాలంతో కలిగే సమయం

రాగాలతో వెలిగే రత్నం
గానాలతో వెలిగే గాత్రం   || ఏనాటిదో ||

పాదాలతో సాగే గమ్యం
దేహాలతో సాగే రమ్యం

వయస్సుతో కలిగే చిత్రం
ఆయుస్సుతో కలిగే చైత్రం

గంధాలతో వెలిగే వర్ణం
బంధాలతో వెలిగే చూర్ణం   || ఏనాటిదో ||

Friday, November 23, 2018

నా మేధస్సులోనే ఏమున్నదో

నా మేధస్సులోనే ఏమున్నదో
నా ఆలోచనలోనే ఏమున్నదో

మేధస్సులోనే సర్వం ఆలోచిస్తున్నది
మేధస్సులోనే నిత్యం ఆలోచిస్తున్నది

మేధస్సు ఎంతటిదో భావాల ఆలోచనలను ఊటగా ఊరిస్తున్నది  || నా మేధస్సులోనే ||

మేధస్సులోని భావాలతోనే ఆలోచిస్తున్నా
మేధస్సులోని తత్వాలతోనే ఆలోచిస్తున్నా

మేధస్సులోని కణాలతోనే ఆలోచిస్తున్నా
మేధస్సులోని గుణాలతోనే ఆలోచిస్తున్నా

మేధస్సే మధురం మధురం మహా మధురం
మధురాతి మధురాల మహా మధుర అతిశయం  || నా మేధస్సులోనే ||

మేధస్సులోనే ప్రతి కార్యం ఆలోచిస్తున్నా
మేధస్సులోనే ప్రతి జ్ఞానం ఆలోచిస్తున్నా

మేధస్సులోనే ప్రతి గమనం ఆలోచిస్తున్నా
మేధస్సులోనే ప్రతి చలనం ఆలోచిస్తున్నా

మేధస్సే మధురం మధురం మహా మధురం
మధురాతి మధురాల మహా మధుర మకరందం  || నా మేధస్సులోనే ||   

Thursday, November 22, 2018

నా జీవితం ఎంతో విచిత్రం

నా జీవితం ఎంతో విచిత్రం
నా జీవనం ఎంతో విభిన్నం

నా కార్య కాలం కర్కాటకం
నా జీవ భావం భాస్వాంతకం

నా జ్ఞాన వేదం విశ్వాంతకం
నా రూప తత్వం సర్వాంతకం  || నా జీవితం ||

కార్యాలతో సాగే నా సమన్వయం సహచర భావాల సందర్భం
వేదాలతో సాగే నా మన్వంతరం సహకార తత్వాల శుభంకరం

రూపాలతో సాగే నా రూపాంతరం పరోపకార పరహితత్వం
ఆకారాలతో సాగే నా ఆద్యంతరం సర్వోపకార పరగుణత్వం  || నా జీవితం ||

కాలంతో సాగే నా కార్య చలనం సమాంతర వేదాల సుపరిచితం
భావాలతో సాగే నా కాల గమనం విశ్వాంతర గుణాల సులేఖనం

గంధాలతో సాగే నా రూప దర్శనం పుష్పాంతర గాలుల సౌగంధ్యం
వర్ణాలతో సాగే నా జీవ దర్పణం సర్వాంతర మేఘాల వసంతర్యం   || నా జీవితం || 

ఓం నమో సూర్య వర్ణ విజ్ఞేశ్వరాయనమః

ఓం నమో సూర్య వర్ణ విజ్ఞేశ్వరాయనమః
ఓం నమో సూర్య దేశ విజ్ఞేశ్వరాయ నమః
ఓం నమో సూర్య జ్ఞాన విజ్ఞేశ్వరాయనమః
ఓం నమో సూర్య జీవ విజ్ఞేశ్వరాయ నమః
ఓం నమో సూర్య జన విజ్ఞేశ్వరాయ నమః
ఓం నమో సూర్య దైవ విజ్ఞేశ్వరాయ నమః
ఓం నమో సూర్య తేజ విజ్ఞేశ్వరాయ నమః
ఓం నమో సూర్య లోక విజ్ఞేశ్వరాయ నమః
ఓం నమో సూర్య చక్ర విజ్ఞేశ్వరాయ నమః
ఓం నమో సూర్య భావ విజ్ఞేశ్వరాయ నమః
ఓం నమో సూర్య గుణ విజ్ఞేశ్వరాయ నమః
ఓం నమో సూర్య దేహ విజ్ఞేశ్వరాయ నమః
ఓం నమో సూర్య కార్య విజ్ఞేశ్వరాయ నమః
ఓం నమో సూర్య గ్రహ విజ్ఞేశ్వరాయ నమః
ఓం నమో సూర్య క్షేత్ర విజ్ఞేశ్వరాయ నమః
ఓం నమో సూర్య ధర్మ విజ్ఞేశ్వరాయ నమః
ఓం నమో సూర్య పూర్ణ విజ్ఞేశ్వరాయ నమః
ఓం నమో సూర్య చిత్ర విజ్ఞేశ్వరాయ నమః
ఓం నమో సూర్య రూప విజ్ఞేశ్వరాయ నమః
ఓం నమో సూర్య క్రియ విజ్ఞేశ్వరాయ నమః
ఓం నమో సూర్య జ్యోతి విజ్ఞేశ్వరాయ నమః
ఓం నమో సూర్య తత్వ విజ్ఞేశ్వరాయ నమః
ఓం నమో సూర్య ధ్యాన విజ్ఞేశ్వరాయ నమః
ఓం నమో సూర్య కాంత విజ్ఞేశ్వరాయ నమః
ఓం నమో సూర్య కేంద్ర విజ్ఞేశ్వరాయ నమః
ఓం నమో సూర్య స్పర్శ విజ్ఞేశ్వరాయ నమః
ఓం నమో సూర్య చంద్ర విజ్ఞేశ్వరాయ నమః
ఓం నమో సూర్య ప్రాంత విజ్ఞేశ్వరాయ నమః 

Saturday, November 17, 2018

కనిపించదు కలలకు దూరం

కనిపించదు కలలకు దూరం
వినిపించదు ఊహలకు శబ్దం

మరణించదు మనస్సుకు మౌనం
జన్మించదు వయస్సుకు స్వప్నం

జీవించుటలో తెలియదు ఎవరికి కథనం
ఎదుగుటలో తోచదు ఎందరికో నిపుణం   || కనిపించదు ||

ప్రతిబింబం కనిపించని విధమే
పరస్పరం అన్పించని బంధమే

అతిశయం దొరికినా అల్పమే
పరిణయం గడిచినా లోపమే   || కనిపించదు ||

సమయం ఊహించినా కల్పితమే
ప్రయాణం ఊరించినా ఉద్రేకమే

మోహనం బంధాలకు నయనమే
సోయగం మెరుపులకు ఆ'భరణమే   || కనిపించదు || 

ఆభరణం ధరించవా శంకరా ... !

ఆభరణం ధరించవా శంకరా ... !
ఆభరణం వరించవా శంకరా ... !

ఆభరణం లేని భరణం నటనకు మరణం
ఆభరణం లేని భరణం నటులకు చరణం

నీ ఆభరణమే నటనకు ఓంకార శంకరాభరణం
నీ ఆదరణమే నటులకు శ్రీకార శంకరాభరణం  || ఆభరణం ||

నీవు భరించిన భావాలే విశ్వానికి ఆభరణం
నీవు త్యజించిన తత్వాలే జగతికి ఆభరణం

నీవు ధరించిన ఆభరణమే శంకరాభరణం
నీవు వరించిన ఆభరణమే శంకరాభరణం  || ఆభరణం ||

నీవు పలికిన శృతులే సంగీత సాహిత్య భరణాల శంకరాభరణం
నీవు తలిచిన స్వరాలే సంగీత పాండిత్య భరణాల శంకరాభరణం

నీవు గమనించిన గమకాలే లోకానికి ఆభరణాల శంకరాభరణం
నీవు రచించిన రచనాలే కైలాసానికి ఆభరణాల శంకరాభరణం  || ఆభరణం || 

Thursday, October 11, 2018

ప్రతి జీవి శూన్యం నుండే ఉదయిస్తుంది

ప్రతి జీవి శూన్యం నుండే ఉదయిస్తుంది
ప్రతి అణువు శూన్యం నుండే ఉదయిస్తుంది

జీవుల మరణం శూన్యమై అంతరిస్తుంది
అణువుల నాశనం శూన్యమై అంతరిస్తుంది

సృష్టిలో అనంతము అంతరించే కాలం అనంతమై సాగుతున్నది  || ప్రతి జీవి ||

అంతరించే జీవములు మరో జీవములను సృష్టిస్తూనే సాగిపోతున్నాయి
అంతరించే అణువులు మరో అణువులను సృష్టిస్తూనే సాగిపోతున్నాయి

ప్రకృతియే కాలంతో అణువులను జీవములను సృష్టిస్తూ అంతరింపజేస్తున్నాయి
మేధస్సే కార్యాలతో అణువులను జీవములను సృష్టిస్తూ అంతరింపజేస్తున్నాయి   || ప్రతి జీవి ||

అనంతమే శూన్యమయ్యేలా కాలమే సాగుతూ అణువుల ఉత్పత్తితో కొనసాగుతున్నాయి 
అనంతమే శూన్యమయ్యేలా కాలమే సాగుతూ జీవముల ఉత్పత్తితో కొనసాగుతున్నాయి

అంతరిస్తున్న అణువులు మరో అణువులను సృష్టిస్తూనే కాలంతో సాగుతున్నాయి
అంతరిస్తున్న జీవములు మరో జీవములను సృష్టిస్తూనే కాలంతో సాగుతున్నాయి   || ప్రతి జీవి ||

Wednesday, September 19, 2018

ఏనాడు మొదలైనదో ప్రశ్న ఇప్పటికి తెలియని విధమై సాగుతున్నది

ఏనాడు మొదలైనదో ప్రశ్న ఇప్పటికి తెలియని విధమై సాగుతున్నది
ఎందుకు మొదలైనదో ప్రశ్న ఎప్పటికి తెలియని తనమై సాగుతున్నది

ప్రశ్నలతోనే సాగే రోజుల జీవితం సమస్యల తీరుగా వెళ్ళే కాలం
ప్రశ్నలతోనే సాగే రోజుల జీవనం విచారాల బారుగా సాగే సమయం  || ఏనాడు ||

విజ్ఞానులైనా సమస్యలను సృష్టిస్తూనే ఉంటారు
వేదాంతులైనా సమస్యలను చూస్తూనే ఉంటారు

సమస్య కానిదైనను సమస్యగా తెలుపుతూనే ఉంటారు
సమస్య లేకున్నను సమస్యగా మార్చుతూనే ఉంటారు   || ఏనాడు ||

అర్థం లేనిదైనను అలవాటుగా ప్రశ్నలతో సమస్యలుగా మార్చెదరు
అవసరం కానిదైనను మోహంగా ప్రశ్నలతో సమస్యలుగా చూపెదరు

పరిష్కారం తెలిసే వరకు ఆగలేక సమస్యను ప్రశ్నలతో విసిగించెదరు
పరిష్కారం కలిగే వరకు ఓర్వలేక సమస్యను ప్రశ్నలతోనే వేగించెదరు   || ఏనాడు ||

విచారణలో వివరణ లేకుండానే సమస్యను మరో ప్రశ్నలతో ముగించెదరు
విశ్లేషణలో ప్రాధాన్యత లేకుండానే సమస్యను మరో ప్రశ్నలతో పెంచెదరు

అవసరం లేనివారికి అవసరం అన్నట్లు ఎన్నో సమస్యలను కల్పిస్తుంటారు
అవసరం ఉన్నవారికి అవసరం లేనట్లు ఎన్నో సమస్యలను కల్పుతుంటారు   || ఏనాడు ||

జన్మించడమే ప్రశ్నల వలయంగా సాగే సమస్యల రహదారి ప్రయాణం
జీవించడమే ప్రశ్నల ప్రళయంగా మారే సమస్యల పరదారి పరిశోధనం

ఎదురుగా వచ్చే సమస్యల ప్రశ్నలకు ఎరుకగా నిలిచేదే జీవితం
అకస్మాత్తుగా కలిగే సమస్యల ప్రశ్నలకు సాధనగా సహించేదే జీవనం   || ఏనాడు || 

ప్రాణం ఉన్నంతవరకు ఏదైనా కావాలని తెలిపేదే మేధస్సు

ప్రాణం ఉన్నంతవరకు ఏదైనా కావాలని తెలిపేదే మేధస్సు
ఆలోచన ఉన్నంతవరకు ఏ కోరికనైనా కలిగించేదే మనస్సు

మేధస్సులోని ఆలోచన మనస్సులోని కోరిక ఎదిగే వయస్సు
ఆయుస్సులోని వేదన మనస్సులోని మోహన ఒదిగే వయస్సు

కాలమంతా అనంతమైన ఆలోచనలతో సాగే మోహన కోరికల శిరస్సు  || ప్రాణం ||

కోరికల ఆలోచనలతో మనస్సు ఎదుగుతూనే సాగేను వయస్సు
భావాల ఆలోచనలతో వయస్సు ఒదుగుతూనే సాగేను మనస్సు

తత్వాల తపనంతో తన్వయం చేసేదే వలపుల వయస్సు
భావాల తహనంతో తన్మయం చేసేదే మమతల మనస్సు   || ప్రాణం ||

అంతమే లేని ఆలోచనలకు విజయమే లేదు చివరి వరకు అన్నదే తపస్సు
శూన్యమే లేని ఆలోచనలకు విశ్రాంతియే లేదు తుది వరకు అన్నదే తేజస్సు

కాలంతో కలిగే భావాల స్వభావాలను మార్చేను మనలోని వేదాల ఛందస్సు 
సమయంతో వచ్చే తత్వాల తపనాలను దాచేను యదలోని నాదాల సరస్సు   || ప్రాణం ||

ఎప్పటికి చెదరని మనస్సు మోహనాల మననం మేధస్సు 
ఎన్నటికి కుదరని వయస్సు నవ కోరికల గమనం శిరస్సు

అన్వేషణతో సాగే తెలియని వేదాల ఆలోచనల అనంత నాభమే మేధస్సు
సంభాషణతో సాగే తెలుపని జ్ఞానుల ఆలోచనల సర్వాంత చిత్రమే శిరస్సు   || ప్రాణం ||

Saturday, September 15, 2018

శోధన పరిశోధన చేసుకో నీలోనే అన్వేషణ

శోధన పరిశోధన చేసుకో నీలోనే అన్వేషణ
వేదన ఆవేదన సరిచేసుకో నీలోనే ఆలోచన

సంఘటనలతో నీవు విచారమా సమస్యలతో నీవు విషాదమా
వేదాలతో నీవు వేదాంతమా బంధాలతో నీవు అనుబంధమా

సాధనాలతో పరిష్కారాలను ప్రయోజనం చేసుకో మిత్రమా  || శోధన ||

సమాజంతో సంక్షోభమా సంఘటనలతో సంతాపమా
సమస్యలతో సంశయమా సంఘాలతో సంభావనమా 

విఘ్నాలతో వితండమా విషయాలతో విఫలమా
విభేదాలతో విచారణమా విధానాలతో విన్నపమా  || శోధన ||

పరిచయాలతో పరిశోధనమా పరిణామాలతో పరిశుద్ధమా
ప్రశ్నలతో ప్రత్యామ్నాయమా ప్రశంసలతో పర్యావరణమా

స్వభావాలతో సద్భావమా తత్వములతో తాపత్రయమా 
పరిశోధనలతో పరిష్కారమా సిద్ధాంతాలతో ప్రయోజనమా  || శోధన || 

Tuesday, September 11, 2018

కరిగే క్షీరము కరుణామృతమా

కరిగే క్షీరము కరుణామృతమా
ఎదిగే క్షీరము ప్రేమామృతమా
తరుగుతూ ఎదిగే క్షీరము విశ్వామృతమా
నిండుగా ఉప్పొంగే క్షీరము మాతృత్వమా 

Thursday, September 6, 2018

ఎదిగినా ఒదిగిన రూపమే అమ్మ

ఎదిగినా ఒదిగిన రూపమే అమ్మ
తలచినా కలిగిన రూపమే అమ్మ

మలిచినా వలచిన రూపమే అమ్మ
పలికినా పిలిచిన రూపమే అమ్మ

ఏ రూపమై నిలిచినా తన రూపమే అమ్మ
ఏ భావమై చూసినా తన బంధమే అమ్మ    || ఎదిగినా ||

ఆకాశమై అవతరించిన సూర్యోదయమే అమ్మగా వెలిసిన అమృత తేజం
ఆలయమై ఆవరించిన ఆనందమయమే అమ్మగా తలచిన ఆద్యంత శిల్పం

నీడగా నడిపిస్తూనే వేదాన్ని పలికిస్తూ అన్వేషించే తపనమే అమ్మ ఆచరణం
జాడగా సాగిస్తూనే ధర్మాన్ని బోధిస్తూ వివరించే విజ్ఞానమే అమ్మ ఆకాంక్షణీయం   || ఎదిగినా ||

గమ్యాన్ని చేరుకొనుటకు సహనంతో సాధనం చేసే సాహసమే అమ్మ ఒక శౌర్యం
లక్ష్యాన్ని గ్రహించుటకు మేధస్సుతో ఉపాయం చేసే సామర్థ్యమే అమ్మ ఒక వీర్యం

బంధాలను సాగిస్తూనే రూపాలను సృష్టిస్తూనే నిలిచినది అమ్మ స్వరూపం
కార్యాలను నడిపిస్తూనే రూపాలను కల్పిస్తూనే వెలిసినది అమ్మ సౌభాగ్యం   || ఎదిగినా || 

అమ్మకు అమ్మగా అమ్మమ్మగా జన్మించావు మాతృ దేవతవై

అమ్మకు అమ్మగా అమ్మమ్మగా జన్మించావు మాతృ దేవతవై
అమ్మకు అమ్మమ్మకు అమ్మగా జన్మనిచ్చావు మాతృ దైవమై

అమ్మగా జన్మినిస్తూనే అమ్మమ్మవై జీవిస్తున్నావు మాతృ దేహమై  || అమ్మకు ||

అమ్మ అనే పదం ఆలోచనకు కలిగిన మహా గొప్ప వరం
స్త్రీ అనే భావం మేధస్సుకు తోచిన మహా మధుర వేదం

అమ్మగా ప్రతి జీవికి తోడుగా నిలిచే స్థానమే ప్రేమామృతం
అమ్మగా ప్రతి జీవికి నీడగా నిలిచే స్నేహమే విశ్వామృతం  || అమ్మకు ||

భావంతో వెలిసిన రూపం అమ్మగా బంధంతో ఇమిడిపోయిన మహా ఖనిజం
తత్వంతో కలిగిన ప్రేమం అమ్మగా సిద్ధంతో నిలిచిపోయిన మహా దర్శనం

కాలంతో తరతరాలుగా బంధాలతో యుగయుగాలుగా సాగే అమ్మ మహా సాగరం
సమయంతో సున్నితమై సంధర్భాలలో మెలకువగా సాగే అమ్మ మహా సోపానం  || అమ్మకు || 

Thursday, August 30, 2018

విశ్వం నుండే జగతికి మాతృ భావమై వచ్చావా సుమతి

విశ్వం నుండే జగతికి మాతృ భావమై వచ్చావా సుమతి
శూన్యం నుండే విశ్వతికి పితృ తత్వమై ఉన్నావా మహతి

పర లోకాల నుండే ప్రకృతికి పరంధామవై నిలిచావా అమరావతి
ఘన లోకాల నుండే జగతికి పరమాత్మవై జన్మించావా అరుంధతి   || విశ్వం ||

మాతృత్వ భావాల ప్రేమతి మమతాను రాగాల స్రవంతి
జీవిత బంధాల జయంతి జీవన స్వరూపాల సంస్కృతి

సంగీత సరిగమల సాహితి విజ్ఞాన వేదాల సరస్వతి
సువర్ణ మధురాలా సంపతి సుగంధ మోహాల మాలతి   || విశ్వం ||

అనంత గుణాల ఆద్యంతి అఖండ తత్వాల ప్రణతి
నదుల సంగముల తపతి  సాగర ప్రవాహాల సమ్మతి

అమోఘ కార్యాల భూపతి ఆవర్ణ రూపాల ఆకృతి
ఆనంద స్నేహాల దేవతి ఐశ్వర్య కాంతుల ఇరావతి   || విశ్వం ||

Sunday, August 26, 2018

ఆత్మనై భూగోళం చుట్టూ తిరుగుతున్నా

ఆత్మనై భూగోళమంతా తిరుగుతున్నా
పరమాత్మనై బ్రంహాండమంతా ప్రయాణిస్తున్నా

అణువు పరమాణువునై కాలమంతా చలించేస్తున్నా   || ఆత్మనై  ||

విశ్వతిగా నిలయమై ప్రకృతిగా ఎదుగుతున్నా
ఆకృతిగా ఆశ్చర్యమై రూపతిగా ఒదుగుతున్నా

కార్యాలతోనే సాగుతూ అణువుల ఆకారాలను మార్చేస్తున్నా
కాలంతోనే వెళ్ళుతూ పరమాణువుల రూపాలను విశదించేస్తున్నా   || ఆత్మనై  ||

ఆకారం మారినా ఆత్మగా నిలిచే ఉంటున్నా
రూపం చెదిరినా పరమాత్మగా వరించే ఉంటున్నా

ఎక్కడ ఎలా ఉన్నా చలనమే నేనై ఉంటున్నా
ఎందుకు ఎలా ఉన్నా గమనమే నేనై ఉంటున్నా  || ఆత్మనై  ||

శ్వాసగా ఆత్మను నేనే ధ్యాసగా పరమాత్మను నేనే
భావనగా ఆత్మను నేనే తత్వనగా పరమాత్మను నేనే

ఉచ్చ్వాసగా అణువుల ఆకారాల ఆకృతిని నేనే
నిచ్చ్వాసగా పరమాణువుల రూపాల రూపతిని నేనే   || ఆత్మనై  ||

భూగోళమంతా అణువుగా తిరిగినా ఆత్మగా నిలయమై ఉంటున్నా
బ్రంహాండమంతా పరమాణువుగా ప్రయాణించినా పరమాత్మగా కొలువై ఉంటున్నా

కాలంతో సాగే ఆత్మ జీవమే దేహమై భూగోళమంతా జన్మిస్తుంది
కార్యంతో సాగే పరమాత్మ ధర్మమే దైవమై బ్రంహాండమంతా జీవిస్తుంది   || ఆత్మనై  || 

వర్షమే కురిసింది వరదై ప్రవహించింది

వర్షమే కురిసింది వరదై ప్రవహించింది
మేఘమే అదిరింది సాగరమై ఉప్పొంగింది

చెఱువే తెగింది పట్టణమే మునిగింది
నదియే సాగింది పర్వతమే చలించింది

ఏమిటో వర్షం కురిసింది కుండపోతంగా
ఎందుకో నష్టం వరించింది అండదండగా   || వర్షమే ||

వర్షాల జోరు వరదల పోరు పల్లెలను సంక్రమించేనా
నదుల జోరు వాగుల పోరు గ్రామాలను ఆక్రమించేనా 

ఆనకట్టలే అదిరేలా మహా జలమే ఉద్ధృతమై ధ్వజమెత్తేనా
వంతెనలే చెదిరేలా మహా వాయువే ఉద్రేకమై శృతిమించేనా   || వర్షమే ||

తరతరాలుగా అనుభవిస్తున్నా ప్రణాళికలు ప్రక్షాళణ కావటం లేదు
యుగయుగాలుగా చూస్తున్నా ప్రయోజనాలు సక్రమణ కలగటం లేదు

వచ్చిపోయే వర్షాల వరదలను ఏ అధికారత్వం పట్టించుకోవటం లేదు
నిలిచిపోయే కరువుల కష్టాలను ఏ ప్రభుత్వం తొలగించుకోవటం లేదు   || వర్షమే ||

కాలమే కష్టాలకు సమాధానమా జనులకు సమయమే సంక్షోభమా
దుస్థితియే నష్టాలకు సమరమా జనులకు మరణమే సంఘర్షణమా

ప్రకృతియే మహా ప్రమాదమా సర్వ విధ జీవులకు మహా దుఃఖమా
విశ్వతియే మహా భీభత్సమా సర్వ విధ జీవులకు మహా క్షోభిత్వమా   || వర్షమే ||

Saturday, August 4, 2018

ఎటు చూసినా నీవే ఎటు వెళ్ళినా నీవే దేవా!

ఎటు చూసినా నీవే ఎటు వెళ్ళినా నీవే దేవా!
ఎటు తలచినా నీవే ఎటు మలచినా నీవే దేవా!

ఏది పలికినా నీవే ఏది పిలిచినా నీవే దేవా!
ఏది అడిగినా నీవే ఏది కలిగినా నీవే దేవా!

సర్వం నీవే భూతం నిత్యం నీవే పంచభూతం దేవా!
దైవం నీవే తారకం దివ్యం నీవే దశావతారకం దేవా!   || ఎటు ||

విశ్వమై వచ్చావు జగమై వెలిశావు మేఘమై కురిశావు నీవే
దేహమై వచ్చావు ధర్మమై వెలిశావు ఆత్మమై వెలిగావు నీవే

శాంతమై ఉన్నావు ప్రశాంతమై కదిలావు తేజమై చలించావు నీవే
మౌనమై ఉన్నావు భావనమై కదిలావు ప్రజ్వలమై ప్రకాశించావు నీవే   || ఎటు ||

తత్వమై ఎదిగావు దివ్యమై ఒదిగావు మూలమై నిలిచావు నీవే
శ్వాసవై దాగావు ఉచ్చ్వాసవై వస్తావు నిశ్శబ్దమై చలిస్తావు నీవే

అణువై జన్మించావు పరమాణువై ఉద్భవించావు జీవమై అధిరోహించావు నీవే
ఆకారమై వరించావు అపురూపమై ధరించావు అవధానమై ఆదర్శించావు నీవే   || ఎటు ||

Wednesday, May 23, 2018

ఎంతటి భాగ్యమో మానవ జీవితం

ఎంతటి భాగ్యమో మానవ జీవితం
ఏనాటి బంధమో మానవ జననం
ఎలాంటి యోగమో మానవ జాగృతం

ఎంతెంత సౌభాగ్యమో మానవ దేహానికి విశ్వతి మందిరం
ఎంతెంత సౌఖ్యమో మానవ మేధస్సుకు ప్రకృతి విజ్ఞానం  || ఎంతటి ||

ఎంతటి రూపమో ఏనాటి నిర్మాణమో ఎలాంటి శాస్త్రమో
ఎక్కడి ప్రదేశమో ఏ వేద విజ్ఞానమో ఎందుకో అద్భుతమో

ఆశ్చర్యాల అద్భుత ఆకార వర్ణ గంధాలు అతిశయమే
శాస్త్రీయ సాంకేతిక నైపుణ్య లిపి శిల్పాలు అమోఘమే  || ఎంతటి ||

బంధాలతో సాగే తరతరాల యుగాలు యోగాల అనురాగమే
అందాలతో కలిగే సౌందర్యాల సుగంధాలు భోగాల సౌఖ్యమే

ఆకారాలతో సమకూర్చే రూపాల ఆకృతులు ఆశ్చర్యమే
సువర్ణాలతో పొదిగించే చేనేత కళా కృతులు అద్భుతమే  || ఎంతటి ||

ఏ శ్వాసతో ఉన్నావో ఏ ధ్యాసతో ఉన్నావో

ఏ శ్వాసతో ఉన్నావో ఏ ధ్యాసతో ఉన్నావో
ఏ భాషతో ఉన్నావో ఏ ఉషస్సుతో ఉన్నావో

ఆలోచనలో భావమే లేదు ఆకారంలో తత్వమే లేదు
దేహములో వేదమే లేదు మేధస్సులో విజ్ఞానమే లేదు  || ఏ శ్వాసతో ||

ఉచ్చ్వాసలో గమనం లేదే ధ్యాసలో చలనం లేదే
స్వభాషలో ఉచ్చారణ లేదే ఉషస్సులో స్ఫూర్తి లేదే

ఆలోచనలో అవగాహన లేదే ఆకారంలో ఆకృతి లేదే
దేహంలో దైవత్వమే లేదే మేధస్సులో మనోజ్ఞత లేదే  || ఏ శ్వాసతో ||

విశ్వమే లేని శ్వాస జగమే లేని ధ్యాస మలినమే
లౌక్యమే లేని భాష ఉన్నతి లేని ఉషస్సు శూన్యమే

భావమే లేని భోగం తపనమే లేని తత్వం ఎందుకో
యోగమే లేని యాగం వేదమే లేని విజ్ఞానం ఎవరికో  || ఏ శ్వాసతో || 

జన్మించరా జగతిలా

జన్మించరా జగతిలా
జీవించరా చిరంజీవిలా
జయించరా జగదేకవీరుడిలా

మానవుడే మాధవుడిలా స్పందించేనురా  || జన్మించరా ||

ఉదయించే సూర్యుడే నీకు సద్గురువురా
అస్తమించే సూర్యుడే నీకు సన్నిహితుడురా

అధిరోహించే కిరణమే నీకు ఉత్తేజమురా
ఆవహించే ప్రజ్వలమే నీకు సహనమురా  || జన్మించరా ||

మాతృత్వమే అమృతత్వమై జన్మించునురా
పితృత్వమే  తన్మయతత్వమై జీవించునురా

ఆచార్యత్వమే విజ్ఞాన వేదత్వమై జయించునురా
దైవత్వమే విశ్వామృత సత్యత్వమై జపించునురా  || జన్మించరా || 

Sunday, May 6, 2018

నీ శ్వాసలో నా ఉచ్చ్వాస జీవించునా

నీ శ్వాసలో నా ఉచ్చ్వాస జీవించునా
నీ ధ్యాసలో నా ఆలోచన గమనించునా

నీ దేహంలో నా చలనం స్పందించునా
నీ రూపంలో నా భావనం అన్వేషించునా

నీవెక్కడున్నా నా తపనం నీ చెంతనే
నీవెలావున్నా నా సమయం నీ కోసమే    || నీ శ్వాసలో ||

ఎందరో జీవిస్తూ ఉన్నారు మరెందరో మరణించి వెళ్ళారు
ఎవరెవరో ఎక్కడెక్కడో ఉంటారు మరెందరో ఎక్కడికో వెళ్తారు

ఉన్నవారి కోసం మీతో పర ధ్యాసతో జీవిస్తూ ఉన్నాను
ఐనవారి కోసం నాలో పర ధ్యానమే చేస్తూనే ఉంటాను    || నీ శ్వాసలో ||

మీ శ్వాసలో ఉచ్చ్వాస జీవమై మీ ధ్యాసలో వేదాంత విజ్ఞానమై
ఏనాటికైనా అనుబంధమై నీ వారిని కలుపుటకే జీవిస్తున్నాను

ఆరోగ్యం కోసమే మీతో పర శ్వాసనై విజయం కోసమే మీతో పర ధ్యాసనై
నిత్యం జ్ఞాపకాలతో ఆలోచనల ప్రేమ తత్వాలతో పర దేహమై ఉన్నాను   || నీ శ్వాసలో ||

మాతృ శ్వాసతో పితృ ధ్యాసతో

మాతృ శ్వాసతో పితృ ధ్యాసతో
జీవ బంధంతో దైవ నిర్ణయంతో

ఉదయించాను మహా రూపంతో
ఎదుగుతున్నాను కాల భావంతో   || మాతృ ||

ఆత్మగా ఉన్నానో పరమాత్మగా ఉంటానో
ప్రకృతిలో ప్రదేశమై కలిసి ఉంటున్నాను 

సువర్ణమై ఉన్నానో సుగంధమై ఉంటానో
రూపాలలో ఆకారమై కలిసి ఉంటున్నాను   || మాతృ ||

మహాత్మనై ఉన్నావో మహర్షినై ఉంటానో
మహానుభావుల మహాజనకుడిగా ఉంటున్నాను

పుష్పమై ఉన్నానో పత్రమై ఉంటానో
వేదాల విశ్వమై విజ్ఞానంతో ఉంటున్నాను   || మాతృ ||

భావంతో ఉన్నానో తత్వంతో ఉంటానో
స్వచ్ఛమైన స్పందనతో ఉంటున్నాను

యోగంతో ఉన్నానో భోగంతో ఉంటానో
సమయమైన కాలంతో కలిసి ఉంటున్నాను   || మాతృ ||

Monday, April 16, 2018

ఏ సమయం అద్భుతం ఏ సమయం ఆనందం

ఏ సమయం అద్భుతం ఏ సమయం ఆనందం
ఏ సమయం ఆశ్చర్యం ఏ సమయం ఆరాటం

కాలంతో సాగే జీవితంలో ఎన్నో అనుభవాలు
సమయంతో సాగే జీవనంలో ఎన్నో అభిరుచులు  || ఏ సమయం ||

సుఖదుఃఖాలన్నీ కలసినట్లుగా లాభనష్టాలన్నీ ఇమిడిపోతాయి
శుభం లాభంలా శ్రీరస్తూ శుభమస్తూ సుకాలంతో కలిసిపోతాయి

శుభ ముహూర్తం శుభ మంగళం మహా కల్యాణంతో జరిగిపోతాయి
సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం చీకటి వెలుగులతో వచ్చిపోతాయి  || ఏ సమయం ||

ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలు జనన మరణంలా కలిగిపోతాయి
అజ్ఞాన విజ్ఞానాలు వేదాల పాఠాలుగా సాగిపోతాయి

అల్పము అధికములు అసంతృప్తి అతిశయోక్తిలా వెళ్ళిపోతాయి
ఆకాశము ధరణి సృష్టించడం నశించడంతో కొనసాగిపోతాయి     || ఏ సమయం ||

Saturday, April 14, 2018

ఏ శ్వాసతో ఉన్నావని తలిచెదను నిన్ను

ఏ శ్వాసతో ఉన్నావని తలిచెదను నిన్ను
ఏ ధ్యాసతో ఉన్నావని పలికించెదను నిన్ను

ఏ భావంతో ఉంటావని తపించెదను నిన్ను
ఏ తత్వంతో ఉంటావని స్మరించెదను నిన్ను  || ఏ శ్వాసతో ||

ఏ శ్వాస ధ్యాసతో ఉన్నా నా దేహంలో నీ ప్రాణమే 
ఏ భావ తత్వంతో ఉన్నా నా రూపంలో నీ జీవమే

ఏ బంధమైన నాలో నీ స్వరూపం సంతోషమే
ఏ ప్రదేశమైన నాలో నీ స్వదేహం సౌభాగ్యమే  || ఏ శ్వాసతో ||

ఏ శ్వాస నిన్ను పలికించినా నా రూపం నీలో వేదమే
ఏ ధ్యాస నిన్ను మళ్ళించినా నా దేహం నీలో దైవమే

ఏ భావం నిన్ను దర్శించినా నా జీవం నీలో స్పందనమే
ఏ తత్వం నిన్ను ధరించినా నా మౌనం నీలో మోహనమే  || ఏ శ్వాసతో ||

మేధస్సులోనే గమనం మేధస్సులోనే చలనం

మేధస్సులోనే గమనం మేధస్సులోనే చలనం
మేధస్సులోనే మననం మేధస్సులోనే తపనం

మేధస్సులోనే మహా ఆలోచనల పరంపరం
మేధస్సులోనే అనంత జ్ఞాపకాల పరిశోధనం  || మేధస్సులోనే ||

తెలిసినది తెలియనిది తెలిపేదే మేధస్సులోని జ్ఞాపకం
జరిగినది జరగనిది ఆలోచించేదే మేధస్సులోని ఎరుకం

అవగాహనాలతో ఆలోచించే ఊహల కథలు మేధస్సులోనే అనేకం
అనుభవాలతో ఆలోచించే ఉపాయాల కలలు మేధస్సులోనే తపనం  || మేధస్సులోనే ||

మేధస్సుకే మౌనం నిరంతర కార్యం నిమగ్నమైన స్వభావం
మేధస్సుకే సర్వం ఆలోచనల వరం స్పందించే స్వతత్త్వం

మేధస్సుకే రూపాంతర భావాల సమయోచిత చలనం 
మేధస్సుకే గ్రహాంతర తత్వాల సమన్వయ తపనం     || మేధస్సులోనే || 

రంగస్థలం రంగస్థలం వేదికగా సాగే నటులకు సభాజన స్థలం

రంగస్థలం రంగస్థలం వేదికగా సాగే నటులకు సభాజన స్థలం
రంగస్థలం రంగస్థలం ఆకర్షణగా సాగే కార్యాలకు సంస్థాన స్థలం

బహు జనులకు అనుమతించే విశాలమైన సౌఖ్యమైన ప్రదేశమే రంగస్థలం 
ఎంతటివారైనా ఎక్కడివారైనా అనుభవాలను ప్రదర్శించే స్థానమే రంగస్థలం  || రంగస్థలం ||

జన చాతుర్యాలతో సాగే ప్రతిభలను తిలకించే ప్రతిష్ఠానమే రంగస్థలం
జన విజ్ఞానాలతో సాగే సమావేశాలను నిర్వర్తించే మైదానమే రంగస్థలం
జన సమూహాలతో సాగే మహా కార్యాలను నడిపించే ప్రదేశమే రంగస్థలం
జన సంబంధాలతో సాగే అనురాగాలను వీక్షించే సత్సంగమే రంగస్థలం
జన ఉత్సాహాలతో సాగే సంభరాలను కొనసాగించే సంస్థానమే రంగస్థలం  || రంగస్థలం ||

జన ప్రభావాలతో సాగే వివాదాలను విమర్శించే సమ్మేళనమే రంగస్థలం
జన పరిస్థితులతో సాగే వ్యవహారాలను సమీక్షించే సందిగ్ధమే రంగస్థలం
జన సంతోషాలతో సాగే అభిప్రాయాలను పలికించే ఔన్నత్యమే రంగస్థలం 
జన వేషాధారణలతో సాగే నాట్యములను నిరీక్షించే ప్రదర్శనమే రంగస్థలం
జన స్నేహత్వాలతో సాగే వేదాంతాలను విశదీకరించే సందర్శనమే రంగస్థలం  || రంగస్థలం || 

Friday, April 13, 2018

సమస్తం విజ్ఞానం మేధస్సులోనే చేరేను

సమస్తం విజ్ఞానం మేధస్సులోనే చేరేను
సమస్తం వేదాంతం మేధస్సుకే అందేను

నిత్యం జీవన వేదం ఆలోచనకే తెలిసేను
నిత్యం జీవిత సత్యం ఆలోచనలకే తోచేను

సర్వం సమస్తమంతా మేధస్సుకే ఆలోచన వేదం
నిత్యం సమస్తమంతా మేధస్సుకే ఆలోచన జ్ఞానం   || సమస్తం ||

కార్యంతోనే చలనం వేదంతోనే జ్ఞానం మేధస్సుకే గమనం
కాలంతోనే తపనం భావంతోనే తత్త్వం మేధస్సుకే మననం

ఆలోచనల గమనం మేధస్సులో చలనం విజ్ఞాన వేదం
ఆలోచనల మననం మేధస్సులో తపనం భావన తత్త్వం   || సమస్తం ||

విశ్వంలోనే జ్ఞానం ప్రకృతిలోనే వేదం కలిగించును జీవన భావన యోగం
లోకంలోనే బంధం ఆకృతిలోనే వర్ణం ఆవహించును జీవిత తత్వన భోగం 

మేధస్సులోని చలనం విజ్ఞానంతో సాగే ఆలోచనకే అలసటలేని గమనం
మేధస్సులోని తపనం వేదాంతంతో సాగే ఆలోచనకే విశ్రమణలేని మననం    || సమస్తం ||

Wednesday, April 11, 2018

ప్రకృతియే నాలో మాతృ జీవమై జీవిస్తున్నది

ప్రకృతియే నాలో మాతృ జీవమై జీవిస్తున్నది 
ప్రకృతియే నాలో పితృ దైవమై ఉదయిస్తున్నది

ప్రకృతియే నాలో ఆచార్య భావమై ప్రకాశిస్తున్నది   
ప్రకృతియే నాలో ఆరాధ్య తత్వమై ప్రజ్వలిస్తున్నది

ప్రకృతియే నాలో విశ్వ సంభూతమై అధిరోహిస్తున్నది   || ప్రకృతియే ||

ప్రకృతియే నాలో సర్వం జీవిస్తూ ఉదయిస్తున్నది
ప్రకృతియే నాలో నిత్యం ధ్యానిస్తూ ప్రకాశిస్తున్నది

పకృతియే నాలో వేదం విజ్ఞానమై వికసిస్తున్నది  
ప్రకృతియే నాలో బంధం ధర్మమై నడిపిస్తున్నది    || ప్రకృతియే ||

ప్రకృతియే నాలో జీవం పరిశోధనమై బోధిస్తున్నది
ప్రకృతియే నాలో రూపం అన్వేషణమై కీర్తిస్తున్నది

ప్రకృతియే నాలో దేహం సంయోగమై వర్ణిస్తున్నది
ప్రకృతియే నాలో దైవం సంభోగమై విహరిస్తున్నది    || ప్రకృతియే ||

Monday, April 9, 2018

తల్లీ! అమృతమే నీవు అమరమే నీవు

తల్లీ! అమృతమే నీవు అమరమే నీవు 
దేవి! అద్భుతమే నీవు ఆనందమే నీవు
మాత! ఆశ్చర్యమే నీవు ఆరాధ్యమే నీవు
ధాత్రి! ఆద్యంతమే నీవు అద్వైత్వమే నీవు 

నీవే లేని అణువు అదృశ్యం నీవే లేని పరమాణువు అనిత్యం   || తల్లీ! ||

విశ్వ జగతికి రూపమే నీవు విశ్వ జ్ఞానికి వేదమే నీవు
విశ్వ జ్యోతికి తేజమే నీవు విశ్వ కార్యానికి కాలమే నీవు

సర్వం వేదాలకు భావమే నీవు నిత్యం జీవులకు తత్వమే నీవు
సత్యం జ్ఞానులకు ధర్మమే నీవు శాంతం మహాత్ములకు అర్థమే నీవు   || తల్లీ! ||

అనంత బంధాలకే దేహం నీవు జీవ రాగాలకే స్వరం నీవు
సర్వాంత రూపాలకే ప్రాణం నీవు నిత్య క్షణాలకే కాలం నీవు

పరిశోధనకే పరమాత్మం నీవు పరిశుద్ధతకే ప్రకృతం నీవు
పరమాణువుకే పర్యావరణం నీవు పరంజ్యోతికే ప్రతేజం నీవు   || తల్లీ! ||

Thursday, April 5, 2018

ఎక్కడ ఉన్నా నిన్నే తలిచెదను మాతా

ఎక్కడ ఉన్నా నిన్నే తలిచెదను మాతా
ఎలాగ ఉన్నా నిన్నే స్మరించెదను ఓ పరమాత్మ

ఏ క్షణమైనా నిన్నే పలికించెదను మాతా
ఏ కాలమైనా నిన్నే గమనించెదను ఓ పరమాత్మ

నీ శ్వాసలో నేనే ఎదిగాను నీ ధ్యాసలో నేనే ఒదిగాను
నీ భావంతో నేనే ఎదిగాను నీ తత్వంతో నేనే ఒదిగాను   || ఎక్కడ ||

ఏమని తలిచినా ఎంతని తపించినా తీరని తపనం నీ భావం
ఏదని తలిచినా ఎలాగని తపించినా తరగని తపనం నీ తత్త్వం

ప్రతి రూపంలో నీవే ప్రతి దేహంలో నీవే చలనం
ప్రతి ఉచ్చ్వాసలో నీవే ప్రతి ధ్యాసలో నీవే గమనం   || ఎక్కడ ||

నీలో నేనే ఆత్మగా ఒదిగినా నాలో నేనే మహాత్మగా ఎదిగాను
నీలో నేనే ఋషిగా ఒదిగినా నాలో నేనే మహర్షిగా ఎదిగాను

నీలో నేనే శ్వాసనై జీవిస్తున్నా నాలో నేనే ధ్యాసనై స్మరిస్తున్నా
నీలో నేనే భావమై జీవిస్తున్నా నాలో నేనే తత్వమై స్మరిస్తున్నా    || ఎక్కడ || 

ఓ దేవా! ఏనాటి ఆత్మతో ఉదయిస్తున్నావు

ఓ దేవా! ఏనాటి ఆత్మతో ఉదయిస్తున్నావు
ఓ దేవా! ఏనాటి స్వరూపంతో జన్మిస్తున్నావు

యోధుడై ఉదయించిన నీవు ఏనాడైనా మరణించెదవు 
అమరుడై జన్మించిన నీవు ఎప్పటికైనా అస్తమించెదవు 

కాలంతో ప్రయాణించే నీ ప్రతి రూపం యుగాలకు సాగని అనిత్య దేహం   || ఓ దేవా! ||

జీవితమే ఒక వేదం అది అందని అనుభవ విజ్ఞానం
జీవనమే ఒక బంధం అది చెదరని అనురాగ భావనం

జరిగినవన్నీ తలచని భావాల తలుపులకు తోరణాలు
జరిగేవన్నీ తపించని తత్వాల ఆలోచనలకు ఆనవాలు  

మహాత్ముడై ఎదిగినా మహర్షివై ఒదిగినా కాలమే గమనం   || ఓ దేవా! ||

ఎంతటి సాధన ఎంతటి ఆపేక్షణ అది అందని ఒక స్థానం
ఎంతటి వేదన ఎంతటి తాపత్రణ అది చెదరని ఒక కథనం

జీవిత కాలంలో కలిగేవన్నీ కర్పూర కాంతులు
జీవన సమయంలో వచ్చేవన్నీ మెరిసే మెరుపులు 

ధీరుడవై ఎదిగినా వీరుడవై ఒదిగినా సమయమే మననం   || ఓ దేవా! ||

తల్లీ! నీవే నా దైవం నీవే నా దేహం

తల్లీ! నీవే నా దైవం నీవే నా దేహం
తల్లీ! నీవే నా జీవం నీవే నా రూపం

నీ శ్వాసే నా గమనం నీ ధ్యాసే నా మననం   || తల్లీ! ||

నీవే నా వేదం నీవే జ్ఞానం
నీవే నా భావం నీవే నా తత్త్వం

నీవే నా సర్వం నీవే నా సత్యం 
నీవే నా నిత్యం నీవే నా శాంతం

జన్మకు నీవే మాతృదేవోభవ యోగం  
జన్మకు నీవే ఆచార్యదేవోభవ వేదం   || తల్లీ! ||

నీవే నా లోకం నీవే నా విశ్వం
నీవే నా ప్రాణం నీవే నా బంధం

నీవే నా రాగం నీవే నా గీతం
నీవే నా చరణం నీవే నా తరుణం 

జన్మకు నీవే పితృదేవోభవ భోగం 
జన్మకు నీవే ఆరాధ్యదేవభవ విజ్ఞానం   || తల్లీ! ||

Wednesday, March 14, 2018

ప్రకృతియే ప్రదేశం ప్రకృతియే ప్రపంచం

ప్రకృతియే ప్రదేశం ప్రకృతియే ప్రపంచం
ప్రకృతియే ప్రాచీన్యం ప్రకృతియే ప్రావీణ్యం

ప్రకృతియే ప్రజ్వలం ప్రకృతియే ప్రతేజం
ప్రకృతియే ప్రణామం ప్రకృతియే ప్రమాణం

ప్రకృతియే పరమార్థం ప్రకృతియే పరమాత్మం
ప్రకృతియే పర్యావరణం ప్రకృతియే పరిశోధనం

ప్రకృతియే పదార్ధం ప్రకృతియే ప్రదానం
ప్రకృతియే ప్రసాదం ప్రకృతియే ప్రత్యేకం

ప్రకృతియే పరిశుద్ధం ప్రకృతియే పరిమాణం
ప్రకృతియే పుష్కలం ప్రకృతియే పారిజాతం

ప్రకృతియే పత్రం ప్రకృతియే పద్మం
ప్రకృతియే పుష్పం ప్రకృతియే పూర్ణం
ప్రకృతియే పూజ్యం ప్రకృతియే ప్రాణం
ప్రకృతియే ప్రణవం ప్రకృతియే ప్రకారం

ప్రకృతియే ప్రవచనం ప్రకృతియే ప్రచురణం
ప్రకృతియే పద్మనాభం ప్రకృతియే పద్మాసనం
ప్రకృతియే పంచామృతం ప్రకృతియే పంచాక్షరం 
ప్రకృతియే పరమాన్నం ప్రకృతియే పరమానందం 
ప్రకృతియే ప్రజాదరణం ప్రకృతియే ప్రజాభిమానం 

Wednesday, February 28, 2018

ఏనాటిదో ఈ జీవితం ఏనాటికో ఈ జీవనం

ఏనాటిదో ఈ జీవితం ఏనాటికో ఈ జీవనం
ఎప్పటిదో ఈ దేహాత్మం ఎప్పటికో ఈ జీవాత్మం

ఎన్నడు లేని విధం నేడు సాగే జీవ ప్రయాణం   || ఏనాటిదో || 

ఎన్నో ఆలోచనల కార్యాలతో సాగే అపురూపమైనది జీవితం 
ఎన్నో భావాల తత్వాలతో సాగే ఆదర్శనీయమైనది జీవనం

నిత్యం జనన మరణ బంధాలతో సాగే భావాల చరితం
సర్వం సుఖ దుఃఖాల కార్యాలతో సాగే వేదాల చరణం   || ఏనాటిదో ||

ఉచ్చ్వాసలోని శ్వాస దేహానికే పరిశుద్ధమైన పరమాత్మం
నిచ్చ్వాసలోని ధ్యాస జీవానికే పరిశోధనమైన పరమార్థం

జీవించుటలోనే ధ్యానం దేహానికి సంభోగమైన శాంతం ప్రశాంతం 
మరణించుటలోనే దైవం ఆత్మకు సంయోగమైన శాంతం ప్రశాంతం   || ఏనాటిదో || 

నడిచి రావాలి ప్రతి రోజు ఉదయం ఆరోగ్యం కోసం

నడిచి రావాలి ప్రతి రోజు ఉదయం ఆరోగ్యం కోసం
నడిచి పోవాలి ప్రతి రోజు సాయంత్రం ఆనందం కోసం

నడవడమే జీవిత లక్ష్యమని ప్రతి రోజు ఆయుస్సుకై నడవాలి  || నడిచి ||

ఉదయించుటలో ఉన్నది సూర్య తేజ శక్తి ప్రభావ స్వరూపం
అస్తమించుటలో ఉన్నది సూర్య కిరణ శక్తి ప్రభాత సందేశం 

సూర్యోదయమే మేధాశక్తికి అనంత కార్యాల ఉత్తేజం
సూర్యాస్తమమే దేహశక్తికి ఆనంద కార్యాల ప్రశాంతం   || నడిచి ||

ప్రకృతిలోనే దేహాశక్తి పరిశోధనం జీవశక్తి ప్రభావం
ప్రకృతిలోనే దైవశక్తి పరిపూర్ణం జీర్ణశక్తి ప్రమేయం

నడిచేవేళ నవ నాడుల చలనం ఆరోగ్యానికి ఔషధం
నడిచేవేళ నవ రంధ్రాల చలనం ఆరోగ్యానికి ఔన్నత్యం  || నడిచి || 

Tuesday, February 27, 2018

మరణిస్తానని తెలిసిందా మరణమే వస్తుందని తెలిసేనా

మరణిస్తానని తెలిసిందా మరణమే వస్తుందని తెలిసేనా
మరణిస్తావని తెలిపేనా మరణమే ఆవహించేనని తోచేనా

మరణమంటే భయమని తలిచేవా మరణమే భారమని తపించావా
మరణమంటే అంతమని గమనించావా మరణమే వద్దని నిలిచావా   || మరణిస్తానని ||

మరణం ఎప్పుడోనని కార్యాలతో సాగుతున్నావా
మరణం ఎనాడోనని కాలంతో ప్రయాణిస్తున్నావా

మరణం నేడు లేదని మనస్సుతో జీవిస్తున్నావా
మరణం నేడు కాదని మేధస్సుతో ఆలోచిస్తున్నావా   || మరణిస్తానని ||

మరణమే మరచిపోయేలా ఆరోగ్యంతో ఉంటావా
మరణమే మరలిపోయేలా ఆనందంతో ఉన్నావా 

మరణమే తపించిపోయేలా శతాబ్దాల ఆయుస్సుతో సాగేవా
మరణమే తరించిపోయేలా దశాబ్దాల వయస్సుతో సాగేదవా   || మరణిస్తానని ||

మరణానికి మంత్రం ఉన్నదా మార్గం ఉన్నదా

మరణానికి మంత్రం ఉన్నదా మార్గం ఉన్నదా
మరణానికి మనస్సు ఉన్నదా వయస్సు ఉన్నదా

మరణానికి జీవం ఉన్నదా దేహం ఉన్నదా
మరణానికి రూపం ఉన్నదా దైవం ఉన్నదా

మరణమే మర్మమై మేధస్సులో మంత్రమైనదా   || మరణానికి ||

మరణమన్నది జన్మకు అంతమేనని
మరణమన్నది మేధస్సుకు విశ్రాంతేనని

మరణమన్నది దేహాలకు ప్రముఖమని
మరణమన్నది బంధాలకు ఏకాంతామని

మరణమన్నది మనస్సుకు ఆద్యంతమని
మరణమన్నది ఆయుస్సుకు అత్యంతమని   || మరణానికి ||

మరణమే మౌనమై వయస్సుతో ఆగిపోయేనా
మరణమే లీనమై మనస్సుతో నిలిచిపోయేనా

మరణమే నిర్జీవమై దివ్యంగా అదృశ్యమైపోయేనా
మరణమే తటస్థమై నవ్యంగా అంతరించిపోయేనా

మరణమే పరిపూర్ణమై జన్మతో జీవించిపోయేనా
మరణమే పరిశుద్ధమై ఆత్మతో ఆర్జించిపోయేనా   || మరణానికి || 

Monday, February 26, 2018

ఓం నమో సూర్య తేజం నమో సూర్య కాంతం

ఓం నమో సూర్య తేజం నమో సూర్య కాంతం
ఓం నమో సూర్య భావం నమో సూర్య తత్వం

ఓం నమో సూర్య గీతం నమో సూర్య నాదం
ఓం నమో సూర్య దేహం నమో సూర్య దైవం

ఓం నమో సూర్య స్నేహం నమో సూర్య ప్రేమం
ఓం నమో సూర్య ధ్యానం నమో సూర్య ధ్యేయం

ఓం నమో సూర్య వర్ణం నమో సూర్య గంధం
ఓం నమో సూర్య పత్రం నమో సూర్య పుష్పం

ఓం నమో సూర్య ప్రాణం నమో సూర్య జీవం
ఓం నమో సూర్య చిత్రం నమో సూర్య చైత్రం

ఓం నమో సూర్య రూపం నమో సూర్య దివ్యం
ఓం నమో సూర్య పుత్రం నమో సూర్య బంధం

ఓం నమో సూర్య సత్యం నమో సూర్య సర్వం
ఓం నమో సూర్య నిత్యం నమో సూర్య ధర్మం

ఓం నమో సూర్య అందం నమో సూర్య చందం
ఓం నమో సూర్య బింబం నమో సూర్య చంద్రం

ఓం నమో సూర్య కిరణం నమో సూర్య అరుణం
ఓం నమో సూర్య ప్రాంతం నమో సూర్య శాంతం

ఓం నమో సూర్య కాలం నమో సూర్య కార్యం
ఓం నమో సూర్య దేశం నమో సూర్య ప్రదేశం

ఓం నమో సూర్య సంగం నమో సూర్య రంగం
ఓం నమో సూర్య క్షేత్రం నమో సూర్య ఘాత్రం

ఓం నమో సూర్య సుగుణం నమో సూర్య సుఫలం
ఓం నమో సూర్య సుందరం నమో సూర్య సునందం

ఓం నమో సూర్య దర్శనం నమో సూర్య దైవికం
ఓం నమో సూర్య చరణం నమో సూర్య తరుణం

ఓం నమో సూర్య కణం నమో సూర్య గణం
ఓం నమో సూర్య జనం నమో సూర్య సైతం

ఓం నమో సూర్య సుద్ధం నమో సూర్య శుద్ధం
ఓం నమో సూర్య భోగం నమో సూర్య యోగం

ఓం నమో సూర్య వచనం నమో సూర్య వదనం
ఓం నమో సూర్య గమనం నమో సూర్య చలనం

ఓం నమో సూర్య కమలం నమో సూర్య కథనం
ఓం నమో సూర్య కుమారం నమో సూర్య కౌమారం 

Tuesday, February 20, 2018

శ్వాసపై ధ్యాసనే వహిస్తూ ఆయుస్సుతో నిత్యం జీవించాలి

శ్వాసపై ధ్యాసనే వహిస్తూ ఆయుస్సుతో నిత్యం జీవించాలి
ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలను మనస్సుతో సర్వం గమనించాలి
(ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలనే గమనిస్తూ మనస్సుతో సర్వం గమనించాలి)

ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాల హృదయ చలనాన్ని శాంతంతో సర్వం గ్రహించాలి
శ్వాసలో ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాల కార్య తీవ్రతను ధ్యాసతో నిత్యం ధ్యానించాలి   || శ్వాసపై ||

శ్వాసపై స్వధ్యాస గమనంతోనే ఆరోగ్యాన్ని పరిశోధించాలి
ఉచ్చ్వాసపై కార్య మననంతోనే ఆనందాన్ని పరిశుద్దించాలి

ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాల ప్రశాంతమే దేహనికి ఆరోగ్యం సాగాలి
ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాల ప్రమేయమే దేహానికి ఆనందం కలగాలి   || శ్వాసపై ||

శ్వాసపై ధ్యాసను వహిస్తూనే శతాబ్దాల ఆయుస్సును అందుకోవాలి
ఉచ్చాసపై ధ్యానం చేస్తూనే దశాబ్దాల మనస్సును సాగించుకోవాలి

శ్వాసపై స్వధ్యాస ప్రశాంతమే యుగయుగాలకు చేరుకోవాలి
ఉచ్చ్వాసపై స్వధ్యాన గమనమే తరతరాలకు సమీపించాలి    || శ్వాసపై ||

Saturday, February 17, 2018

సృష్టినే ఇచ్చావు జీవులకు

సృష్టినే ఇచ్చావు జీవులకు
సృష్టిస్తూనే ఉన్నావు జీవులకు

సర్వమే ఇచ్చావు జీవులకు
సర్వస్వమే ఉంటావు జీవులకు 

నిత్యం ఉదయిస్తూనే అస్తమిస్తావు జీవులకు
సర్వం సమయంతోనే ప్రయాణిస్తావు జీవులకు   || సృష్టినే ||

అందమైన ఆకృతిని ఇచ్చావు విశ్వతికి
స్వచ్ఛమైన ప్రకృతిని ఇచ్చావు జగతికి

దివ్యమైన రూపతిని ఇచ్చావు దేహతికి
వేదమైన సంస్కృతిని ఇచ్చావు జనతికి   || సృష్టినే ||

సౌభాగ్యమైన సాహితిని ఇచ్చావు శ్రీమతికి
సుందరమైన మాలతిని ఇచ్చావు పుష్పతికి

పురాతనమైన జాగృతిని ఇచ్చావు ప్రగతికి
నూతనమైన బహుమతిని ఇచ్చావు జయంతికి   || సృష్టినే ||

Friday, February 16, 2018

ఉచ్చ్వాసతో శ్వాసనే గమనించు ధ్యాసతో ఆయుస్సునే అనుగ్రహించు

ఉచ్చ్వాసతో శ్వాసనే గమనించు ధ్యాసతో ఆయుస్సునే అనుగ్రహించు
ఉచ్చ్వాసతో దేహాన్నే పరిశోధించు స్వధ్యాసతో మనస్సునే పరిశుద్ధించు

ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాల నిర్ణీత కాలాన్ని నిత్యం సమన్వయంగా శాంత పరచు
ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలతో దేహాన్ని సర్వం అనంత కార్యాలతో ప్రశాంత పరచు  || ఉచ్చ్వాసతో ||

ఏ క్షణం ప్రయాసతో సాగినా దేహాన్ని సమన్వయంగా ఉచ్చ్వాసతో సాగించు
ఏ సమయం దీక్షతో ఉండినా దేహాన్ని నిర్ణీత కాలంతో ఉచ్చ్వాసతో నడిపించు 

ఏ క్షణమైనా దేహానికి ఉచ్చ్వాస నిచ్ఛ్వాస కాల పరిమితిని సంభోగ పరచు
ఏ సమయమైనా శ్వాసకు ఉచ్చ్వాస నిచ్ఛ్వాస పరిమాణాన్ని సంయోగ పరచు   || ఉచ్చ్వాసతో ||

ఏ కార్యమందు లీనమైనా ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలపై స్వధ్యాసనే కేంద్రీకరించు
ఏ స్వభావమందు లయించినా స్వధ్యాస శ్వాసపై ఆలోచనతో ఏకాగ్రత వహించు

ఏ భావంతో సాగుతున్నా ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాల గమనంతో ఆయుస్సును ఆనందపరచు 
ఏ తత్వంతో ఆవహిస్తున్నా శ్వాసపై ధ్యాసను ధ్యాన మననంతో మనస్సును సంతృప్తిపరచు  || ఉచ్చ్వాసతో ||

Wednesday, February 14, 2018

ఏనాటిదో జననాల తరంతరం ఎంతవరకో జీవితాల తత్సంబంధం

ఏనాటిదో జననాల తరంతరం ఎంతవరకో జీవితాల తత్సంబంధం
ఎక్కడిదో జననాల ఉత్పన్నం ఎప్పటివరకో జీవితాల ఆత్మ బంధం 

జీవన విధానంతో సాగే పరిణామమే జీవుల తత్సంగాల కాల పరిమాణం  || ఏనాటిదో ||

ఉదయిస్తూనే జీవిస్తున్నాము అస్తమిస్తూనే ప్రయాణిస్తున్నాము
కార్యాలతో నిత్యం సాగుతున్నాము కాలంతో సర్వం శ్రమిస్తున్నాము

విజ్ఞాన వేదాలతో పరిశోధనం చేస్తూనే పరమార్థాన్ని గ్రహిస్తున్నాము
బంధాల భావాలతో అధ్యాయనం చేస్తూనే అర్థాన్ని గమనిస్తున్నాము  || ఏనాటిదో ||

సాధనతో సాధించిన విజయాలను చాలకనే ఎన్నో నవ విషయాలను అన్వేషిస్తున్నాము
సాంకేతిక ప్రగతినే అధిరోహించినా సూక్ష్మ రూపాల కదలికలనే దివ్యంగా పరీక్షిస్తున్నాము

అనంతమైన విశ్వాన్ని అణువణువులుగా రకరకాలుగా ఉపయోగిస్తున్నాము
అపురూపమైన ప్రాంతాన్ని నిర్మాణాలతో ఎన్నో విధాలుగా ఆవహిస్తున్నాము  || ఏనాటిదో ||

ఓ దేవా మహా దేవా మేధస్సే మహా మర్మం

ఓ దేవా మహా దేవా మేధస్సే మహా మర్మం
ఓ దేవా మహా దేవా మేధస్సే మహా మంత్రం

ఓ దేవా మహా దేవా మేధస్సే మహా తంత్రం
ఓ దేవా మహా దేవా మేధస్సే మహా యంత్రం  || ఓ దేవా ||

మేధస్సులోనే మహా జీవం
మేధస్సులోనే మహా తేజం
మేధస్సులోనే మహా దైవం
మేధస్సులోనే మహా భావం

మేధస్సులోనే మహా వేదం
మేధస్సులోనే మహా జ్ఞానం
మేధస్సులోనే మహా రూపం
మేధస్సులోనే మహా తత్వం  || ఓ దేవా ||

మేధస్సులోనే మహా లోకం
మేధస్సులోనే మహా విశ్వం
మేధస్సులోనే మహా బంధం
మేధస్సులోనే మహా ప్రదేశం

మేధస్సులోనే మహా గమ్యం
మేధస్సులోనే మహా ధ్యానం 
మేధస్సులోనే మహా శాంతం
మేధస్సులోనే మహా ప్రాంతం  || ఓ దేవా ||

నీవే నా జీవం జీవేశ్వరా

నీవే నా జీవం జీవేశ్వరా
నీవే నా దైవం దైవేశ్వరా
నీవే నా రూపం రూపేశ్వరా
నీవే నా ప్రాణం ప్రాణేశ్వరా

నీవే నా వేదం వేదేశ్వరా
నీవే నా భావం భావేశ్వరా
నీవే నా జ్ఞానం జ్ఞానేశ్వరా
నీవే నా తత్వం తత్వేశ్వరా

నీవే నా హితం హితేశ్వరా
నీవే నా ఆత్మం ఆత్మేశ్వరా
నీవే నా ప్రేమం ప్రేమేశ్వరా
నీవే నా స్నేహం స్నేహేశ్వరా

నీవే నా సర్వం సర్వేశ్వరా
నీవే నా నిత్యం నిత్యేశ్వరా
నీవే నా శాంతం శాంతేశ్వరా
నీవే నా అంతం అంతేశ్వరా

మహారాత్రి మహేశ్వరా

మహారాత్రి మహేశ్వరా
శివరాత్రి శివేశ్వరా
శుభరాత్రి శుభేశ్వరా
గుణరాత్రి గుణేశ్వరా
భవరాత్రి భవేశ్వరా
జీవరాత్రి జీవేశ్వరా
నవరాత్రి నవేశ్వరా
విశ్వరాత్రి విశ్వేశ్వరా
దివ్యరాత్రి దివ్యేశ్వరా
విద్యరాత్రి విద్యేశ్వరా
పరరాత్రి పరేశ్వరా
ప్రజరాత్రి ప్రజేశ్వరా
జనరాత్రి జనేశ్వరా
యోగరాత్రి యోగేశ్వరా
భోగరాత్రి భోగేశ్వరా
వరరాత్రి వరేశ్వరా
వర్ణరాత్రి వర్ణేశ్వరా
జలరాత్రి జలేశ్వరా
వనరాత్రి వనేశ్వరా
స్వరరాత్రి స్వరేశ్వరా
గానరాత్రి గానేశ్వరా
పూర్ణరాత్రి పూర్ణేశ్వరా
చంద్రరాత్రి చంద్రేశ్వరా
వాయురాత్రి వాయేశ్వరా
కాలరాత్రి కాలేశ్వరా
క్షణరాత్రి క్షణేశ్వరా
ముక్తిరాత్రి ముక్తేశ్వరా
లోకరాత్రి లోకేశ్వరా
హరరాత్రి హరేశ్వరా
బ్రంహరాత్రి బ్రంహేశ్వరా
మౌనరాత్రి మౌనేశ్వరా
మూలరాత్రి మూలేశ్వరా
తొలిరాత్రి తొలీశ్వరా 
మోహరాత్రి మోహేశ్వరా
దీపరాత్రి దీపేశ్వరా
చలిరాత్రి చలేశ్వరా
హిమరాత్రి హిమేశ్వరా
కాంతిరాత్రి కాంతేశ్వరా
పుణ్యరాత్రి పుణ్యేశ్వరా
ధన్యరాత్రి ధన్యేశ్వరా
భాగ్యరాత్రి భాగ్యేశ్వరా
శుద్ధరాత్రి శుద్ధేశ్వరా
ఆత్మరాత్రి ఆత్మేశ్వరా
హితరాత్రి హితేశ్వరా

Thursday, January 25, 2018

జీవానికే దైవం నీవు ఆలోచనకే అర్థం నీవు

జీవానికే దైవం నీవు ఆలోచనకే అర్థం నీవు
రూపానికే భావం నీవు దేహానికే తత్వం నీవు

కాలానికే తరుణం నీవు కార్యానికే సమయం నీవు
మేధస్సుకే గమనం నీవు హృదయానికే చలనం నీవు   || జీవానికే ||

జగతికే జననం నీవు విశ్వతికే వినయం నీవు
ప్రకృతికే ప్రాణం నీవు శ్రీమతికే శ్రీకారం నీవు

ఆకృతికి ఆకారం నీవు పద్ధతికే పరిశోధనం నీవు
సంస్కృతికే సహనం నీవు సిద్ధాంతికే స్వీకారం నీవు   || జీవానికే ||

స్నేహానికే వచనం నీవు ధర్మానికే హితం నీవు
సువర్ణానికే తేజం నీవు సుగంధానికే సుమం నీవు

యుగానికి యోగం నీవు తరానికి తీరం నీవు
బంధానికి ప్రేమం నీవు స్వరానికే సాగరం నీవు  || జీవానికే || 

ఏమిటో నీ వైనం ఏమిటో నీ మౌనం

ఏమిటో నీ వైనం ఏమిటో నీ మౌనం
ఏమిటో నీ మోహం ఏమిటో నీ కార్యం

ఏమిటో నీ గమనం ఏమిటో నీ చలనం
ఏమిటో నీ తరుణం ఏమిటో నీ హృదయం   || ఏమిటో ||

జీవాన్ని స్మరించావు రూపాన్ని ఆకర్షించావు
దేహాన్ని ఆవహించావు ఆకారాన్ని అర్పించావు

ఆలోచననే అధిరోహించావు తత్వాన్నే తపించావు
మేధస్సునే మెప్పించావు భావాన్నే బహుకరించావు   || ఏమిటో ||

వేదాలనే వర్ణించావు ధర్మాలనే ధరించావు
క్షణాలనే తిలకించావు చరిత్రనే లిఖించావు

సుగంధాలనే సమర్పించావు సువర్ణాలనే సందర్శించావు
అణువులనే అన్వేషించావు పరమాణువులనే పరిశోధించావు    || ఏమిటో || 

Wednesday, January 24, 2018

ఎంత కాలమో జీవితం ఎంత కాలమో జీవనం

ఎంత కాలమో జీవితం ఎంత కాలమో జీవనం
ఎంత కాలమో ప్రయాణం ఎంత కాలమో చలనం

ఎంతెంత దూరమో గమ్యం ఎంతెంత దూరమో మార్గం  || ఎంత కాలమో ||

జీవించుటలో కలిగేను తపనం ప్రయాణించుటలో తెలిసేను గమనం
ఉదయించుటలో కలిగేను శాంతం అస్తమించుటలో తెలిసేను ప్రశాంతం

కార్యాలతో తెలిసేను విజ్ఞానం బంధాలతో కలిగేను అనుభవం
వేదాలతో తెలిసేను వేదాంతం భావాలతో కలిగేను సంబంధం  || ఎంత కాలమో ||

జీవంతో సాగే కాల ప్రయాణమే అనుభవాల అనంత విజ్ఞాన చరితం
రూపంతో సాగే కాల మార్గమే అనుబంధాల ఆనంద భావన భరితం

జీవితంలో కలిగే కార్య బంధాల కాల గమన సమయం అనుభవాల వేదం
జీవనంలో కలిగే జీవ బంధాల కాల చలన సమయం సంబంధాల జ్ఞానం  || ఎంత కాలమో ||

దూర దూరాల జీవ ప్రయాణం మహా ఆరోగ్యంతో సాగే ఆనంద సమయం
తీర తీరాల దేహ చలనం మహా కార్యంతో కొనసాగే అద్భుత సమన్వయం

తీరని ప్రయాణం తీరాల వెంబడి సాగుతున్నా ఆనందం అలలతో గమనం
వీడని మార్గం గమ్యాల వెంబడి కొనసాగుతున్నా ఆశ్చర్యం కెరటాలతో చలనం  || ఎంత కాలమో || 

Monday, January 22, 2018

నిత్యము నీవే ఉదయిస్తున్నావు

నిత్యము నీవే ఉదయిస్తున్నావు
సర్వము నీవే ప్రజ్వలిస్తున్నావు

అనంతమై నీవే ప్రకాశిస్తున్నావు
ఆద్యంతమై నీవే పరిశోధిస్తున్నావు  

నిత్యము ఉదయించుటలో నీవే విశ్వసిస్తున్నావు
సర్వము ప్రయాణించుటలో నీవే ఆదరిస్తున్నావు  || నిత్యము ||

జీవించుటలో సర్వం నీవే ధ్యానిస్తున్నావు
ఉదయించుటలో నిత్యం నీవే ప్రకాశిస్తున్నావు
పరిశోధించుటలో అనంతం నీవే సమీక్షిస్తున్నావు

అనంతము నీవై బంధాలతో అణువులను దర్శిస్తున్నావు
సమస్తము నీవై కిరణాలతో జీవములను అధిరోహిస్తున్నావు
ఆద్యంతము నీవై కాలంతో పరమాణువులను పరిశీలిస్తున్నావు  || నిత్యము ||

ఓ సూర్యదేవా నీవే నా గమనం నీవే నా చలనం

ఓ సూర్యదేవా నీవే నా గమనం నీవే నా చలనం
ఓ సూర్యదేవా నీవే నా ఉదయం నీవే నా హృదయం

నీవే నా గమనంలో వేద భావం నీవే నా చలనంలో జీవ తత్వం
నీవే నా ఉదయంలో సర్వ కార్యం నీవే నా హృదయంలో నిత్య తేజం  || ఓ సూర్యదేవా ||

నా మేధస్సును ఉత్తేజముచే ఆలోచింపజేసెదవా
నా మేధస్సును ప్రజ్వలముచే తిలకింపజేసెదవా

నా దేహాన్ని ఆరోగ్యవంతం చేసే అపురూప తేజస్సు నీవే
నా రూపాన్ని ఆనందవంతం చేసే ఆకారపు ఉషస్సు నీవే  || ఓ సూర్యదేవా ||

నా భావ కార్యాలను విజయవంతంగా జరిపెదవా
నా తత్వ బంధాలను సగర్వంతంగా సాగించెదవా

నా మేధస్సులో ఆలోచన సైతం నీ గమన జీవమే
నా మేధస్సులో ఆరాధన సైతం నీ చలన దేహమే  || ఓ సూర్యదేవా || 

ప్రకృతియే జీవితం ప్రకృతియే జీవనం

ప్రకృతియే జీవితం ప్రకృతియే జీవనం
ప్రకృతియే గమనం ప్రకృతియే చలనం

ప్రకృతియే ఉదయం ప్రకృతియే హృదయం
ప్రకృతియే పరిశుద్ధం ప్రకృతియే పవిత్రయం   || ప్రకృతియే ||

ప్రకృతియే సువర్ణం ప్రకృతియే సుగంధం
ప్రకృతియే పరిమళం ప్రకృతియే సుమధురం

ప్రకృతియే నిరీక్షణం ప్రకృతియే పర్యావరణం
ప్రకృతియే అన్వేషణం ప్రకృతియే పరిశోధనం   || ప్రకృతియే ||

ప్రకృతియే రూపం ప్రకృతియే నిర్మాణం
ప్రకృతియే సౌకర్యం ప్రకృతియే సౌభాగ్యం

ప్రకృతియే జీవం ప్రకృతియే పరమార్థం
ప్రకృతియే దేహం ప్రకృతియే పరమాత్మం   || ప్రకృతియే ||

ప్రకృతియే అద్భుతం ప్రకృతియే ఆశ్చర్యం
ప్రకృతియే అమోఘం ప్రకృతియే అఖండం

ప్రకృతియే అమరం ప్రకృతియే అఖిలం
ప్రకృతియే ఆధారం ప్రకృతియే ఆదర్శం   || ప్రకృతియే ||

ప్రకృతియే చరిత్రం ప్రకృతియే గ్రంధం
ప్రకృతియే భావనం ప్రకృతియే తత్వనం

ప్రకృతియే విజ్ఞానం ప్రకృతియే వేదాంతం
ప్రకృతియే సిద్ధాంతం ప్రకృతియే శాస్త్రీయం   || ప్రకృతియే ||

ప్రకృతియే సర్వస్వం ప్రకృతియే సహకారం
ప్రకృతియే నిరంతరం ప్రకృతియే నిదర్శనం

ప్రకృతియే స్నేహం ప్రకృతియే ప్రేమం
ప్రకృతియే శాంతం ప్రకృతియే ప్రశాంతం   || ప్రకృతియే ||

ప్రకృతియే ఆచరణం ప్రకృతియే ఆదర్శకం
ప్రకృతియే అనుభవం ప్రకృతియే అనుగ్రహం

ప్రకృతియే ప్రణాళికం ప్రకృతియే ప్రళయం
ప్రకృతియే ప్రభంజనం ప్రకృతియే ప్రపంచం   || ప్రకృతియే ||

ప్రకృతియే అద్వైత్వం ప్రకృతియే దైవత్వం
ప్రకృతియే ఆద్యంతం ప్రకృతియే అనంతం

ప్రకృతియే శిఖరం ప్రకృతియే సాగరం
ప్రకృతియే ఆహారం ప్రకృతియే ఆరోగ్యం   || ప్రకృతియే ||

ప్రకృతియే సంభోగం ప్రకృతియే సంయోగం
ప్రకృతియే సమయం ప్రకృతియే సందర్భం

ప్రకృతియే విలాసం ప్రకృతియే విహారం
ప్రకృతియే ఆనందం ప్రకృతియే సంతోషం   || ప్రకృతియే ||

ప్రకృతియే ఔషధం ప్రకృతియే ఓదార్పనం
ప్రకృతియే ఆకర్షణం ప్రకృతియే ఆతృత్వం

ప్రకృతియే సృజనాత్మకం ప్రకృతియే ప్రయోగాత్మకం
ప్రకృతియే జీవధారాత్మకం ప్రకృతియే దైవధారాత్మకం   || ప్రకృతియే || 

నీ మేధస్సు అమరం నీ మేధస్సు అఖిలం

నీ మేధస్సు అమరం నీ మేధస్సు అఖిలం
నీ మేధస్సు ఆధారం నీ మేధస్సు ఆదర్శం

నీ మేధస్సు అద్భుతం నీ మేధస్సు ఆశ్చర్యం
నీ మేధస్సు అమోఘం నీ మేధస్సు అఖండం

నీ మేధస్సే మహా సిద్ధాంతం నీ మేధస్సే మహా శాస్త్రీయం
నీ మేధస్సే మహా ప్రయోజనం నీ మేధస్సే మహా ప్రధానం   || నీ మేధస్సు ||

ఆలోచనలే అన్వేషణం ఆలోచనలే అనంతం
ఆలోచనలే పరిశోధనం ఆలోచనలే పరమాత్మం  

ఆలోచనల అనంతమే మేధస్సుకు మహా విజ్ఞానం
ఆలోచనల పరమార్థమే మేధస్సుకు మహా పరిశుద్ధం

ఆలోచనల అభిలాషయే మేధస్సుకు మహా ప్రావీణ్యం
ఆలోచనల అన్వేషణయే మేధస్సుకు మహా పరిశోధనం

మేధస్సులోని ఆలోచనల గమనమే విజ్ఞాన పరిశోధనం
మేధస్సులోని ఆలోచనల అవగాహనయే విజ్ఞాన పరమార్థం   || నీ మేధస్సు ||

మేధస్సులోని నిరంతర ఆలోచనల పఠనమే పరిశుద్ధం
మేధస్సులోని సర్వాంతర ఆలోచనల సాధనమే ప్రావీణ్యం

ఆలోచనల కార్యాలతోనే రూప కల్పనల అద్భుతం నిర్మాణం
ఆలోచనల పరిశీలనలతోనే సాంకేతిక రూప కార్యాల ఆశ్చర్యం

ఆలోచనలలో దాగిన విజ్ఞానమే చరిత్రగా ఎదిగిన మహా గ్రంథం
ఆలోచనలలో నిండిన విజ్ఞానమే లిఖితగా మారిన మహా వేదాంతం  

మేధస్సుకు కలిగే ఆలోచనలలోనే భవిష్య విజ్ఞాన పరిశోధన వేదం
మేధస్సుకు కలిగే ఆలోచనలలోనే భవిష్య విజ్ఞాన పరిశీలన కార్యం  || నీ మేధస్సు || 

Friday, January 19, 2018

జన్మించవా నీవు జీవించవా నీవు

జన్మించవా నీవు జీవించవా నీవు
ధ్యానించవా నీవు ఉదయించవా నీవు

నీ శ్వాస ధ్యాస గమనంలోనే ప్రకృతి పరిశుద్ధమై జీవిస్తున్నది
నీ ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసలోనే విశ్వతి పవిత్రమై ఉదయిస్తున్నది  || జన్మించవా ||

కాలంతో ప్రయాణమై జీవంతో సర్వం జీవించవా
సమయంతో ధ్యానమై శ్వాసతో నిత్యం సాగించవా

వేదంతో విజ్ఞానమై విశ్వంతో సర్వం నివసించవా
భావంతో తత్వనమై లోకంతో నిత్యం ఉదయించవా    || జన్మించవా ||

రూపంతో జీవనమై దేహంతో సర్వం చలించవా
జీవంతో జీవితమై దైవంతో నిత్యం ప్రయాణించవా

ధ్యానంతో తేజమై ప్రకృతిలో శ్వాసతో ప్రకాశించవా
సత్యంతో ఉత్తేజమై విశ్వతిలో ధ్యాసతో వెలిగించవా  || జన్మించవా ||

ఏనాటిదో రూపం ఏనాటిదో దేహం

ఏనాటిదో రూపం ఏనాటిదో దేహం
సూర్యోదయాన విశ్వ తేజమై ఉదయిస్తున్నది

ఏనాటిదో జీవం ఏనాటిదో దైవం
సూర్యోదయాన దివ్య సువర్ణాలతో జీవిస్తున్నది  || ఏనాటిదో ||

విశ్వ తేజమై కనిపించే రూపం దివ్య వర్ణమై కనిపించే దేహం
దైవ భావమై దేహ తత్వమై వెలుగుతున్నది సౌందర్య జీవం

విశ్వమంతా ఆవహించిన రూపం జగమంతా విస్తరించిన దేహం
ఆకాశమంతా కనిపిస్తూనే లోకమంతా దివ్యానంద సువర్ణాల దర్శనం  || ఏనాటిదో ||

రూపంలోనే ఉంది చలనం దేహంలోనే ఉంది గమనం
జీవంలోనే ఉంది ప్రయాణం దైవంలోనే ఉంది మననం

సూర్య తేజమే ఆ రూపం సూర్య కిరణమే ఆ దేహం
సూర్య ప్రజ్వలమే ఆ జీవం సూర్య ప్రకాశమే ఆ దైవం  || ఏనాటిదో || 

Thursday, January 18, 2018

ఏ జీవం లేదు ఏ దైవం లేదు

ఏ జీవం లేదు ఏ దైవం లేదు
ఏ రూపం లేదు ఏ దేహం లేదు
ఏ భావం లేదు ఏ తత్వం లేదు

మరణమే ఉందని అనంతం మౌనమే ఆవహించేను  || ఏ జీవం ||

మేధస్సులో సమస్తం శూన్యం దేహంలో జీవం శూన్యం
ఆలోచనలో గమనం మౌనం చలనంలో దేహం శిథిలం

కాలంతో రూపం రహితం సమయంతో దైవం ఆవహం
కాలంతో సర్వం శూన్యం సమయంతో సత్యం అంతం 

మనస్సుతో జీవితం సంక్షయం వయస్సుతో జీవనం సంక్షోభం
మనస్సులో సమస్తం నాశనం వయస్సులో అనంతం ప్రమాదం  || ఏ జీవం ||

కార్యాలతో కాలం కఠినం బంధాలతో సమయం స్వల్పం
రూపాలతో కాలం కదనం దేహాలతో సమయం విధ్వంసం

కార్యాలతో సర్వం విఫలం అజ్ఞానంతో సర్వం వినాశనం
కాలంతో నిత్యం ప్రళయం సమయంతో నిత్యం ప్రక్షయం

అజాగ్రతతో సర్వం వికారం అజ్ఞానంతో సర్వం పతనం
అజాగ్రతో నిత్యం విఘాతం అజ్ఞానంతో నిత్యం ప్రగాఢం  || ఏ జీవం ||

సూర్యుడే ప్రతి జీవికి జీవితం సూర్యుడే ప్రతి జీవికి జీవనం

సూర్యుడే ప్రతి జీవికి జీవితం సూర్యుడే ప్రతి జీవికి జీవనం
సూర్యుడే ప్రతి జీవికి ఉత్తేజం సూర్యుడే ప్రతి జీవికి ప్రతేజం

సూర్యుడే జగతికి ఆదర్శం సూర్యుడే ప్రకృతికి ఆధారం
సూర్యుడే లోకానికి ప్రజ్వలం సూర్యుడే విశ్వానికి ప్రబలం  || సూర్యుడే ||

సూర్యోదయమే కార్యాచరణం సూర్యాస్తమయమే కార్యాగమనం
సూర్యోదయమే కార్యాచలనం సూర్యాస్తమయమే కార్యాగమ్యం

సూర్యుడే మేధస్సుకు మహా తేజం సూర్యుడే ఉచ్చ్వాసకు మహా దైవం
సూర్యుడే భావనకు మహా సుందరం సూర్యుడే తత్వనకు మహా సుమం  || సూర్యుడే ||

సూర్యోదయమే కార్యాధర్మం సూర్యోదయమే కార్యాసత్యం
సూర్యోదయమే కార్యారూపం సూర్యోదయమే కార్యాబంధం

సూర్యుడే జగతికి నిత్యం జీవం సూర్యుడే విశ్వతికి సర్వం రూపం
సూర్యుడే ప్రకృతికి సహ భావనం సూర్యుడే దైవతికి సహ తత్వనం  || సూర్యుడే || 

Wednesday, January 17, 2018

గుర్తించలేదా విశ్వ కవిని గమనించలేదా తెలుగు కవిని

గుర్తించలేదా విశ్వ కవిని గమనించలేదా తెలుగు కవిని
స్మరించలేదా జీవ కవిని పలికించలేదా తెలుగు కవిత్వాన్ని

నీయందే ఉన్నది విశ్వ కవి గీతం నీలోనే ఉన్నది తెలుగు కవి గానం
నీతోనే ఉన్నది విశ్వ కవి భావనం నీలోనే ఉన్నది తెలుగు కవి గాత్రం  || గుర్తించలేదా ||

మరచిపోలేని జ్ఞాపకాల కవిత్వాలు విజ్ఞానమే తెలిపేను నిత్యం
మరణింపలేని వేదాల కవిత్వాలు ప్రజ్ఞానమే తెలిపేను సర్వం

తెలుగు కవి విజ్ఞాన భావాలలో వేదాల వేదాంతం మహా గమన సిద్ధాంతం
తెలుగు కవి ప్రజ్ఞాన తత్వాలలో భావాల అనుభవం మహా స్మరణ శాస్త్రీయం  || గుర్తించలేదా ||

తెలుగు బంధాలకు తేనీయ వచనమే విజ్ఞాన పరిశోధనం
తెలుగు స్నేహాలకు తెలుపు రచనమే ప్రజ్ఞాన అన్వేషణం

తెలుగు భావాలకే తెలిసేను కవి చిత్ర వర్ణన రూప సౌందర్య సుగంధం
తెలుగు తత్వాలకే తెలిసేను కవి మిత్ర గమన జీవ సౌభాగ్య సుందరం  || గుర్తించలేదా ||

Tuesday, January 16, 2018

ఏనాటిదో తెలుగు ఏనాటిదో వెలుగు

ఏనాటిదో తెలుగు ఏనాటిదో వెలుగు
ఎక్కడిదో తెలుగు ఎక్కడిదో వెలుగు

తెలుగు తేజమై తెలుగు విశ్వమై తెలుగు చంద్రమై తెలుగు బీజమై
ఏనాటి నుండి ఏనాటి దాక సాగుతున్నదో అలుపెరుగని కమ్మన్నైనా తెలుగు  || ఏనాటిదో ||

తెలుగు మంత్రమో తెలుగు తంత్రమో తెలుగు యంత్రమో
తెలుగు పదాల తేనీయంతో తెలిసిందిలే తెలుగు తత్వము

తెలుగు బంధమో తెలుగు జీవమో తెలుగు భావమో
తెలుగు వేదాల అనుభవంతో తెలిసిందిలే తెలుగు తత్వము  || ఏనాటిదో ||

తెలుగు రాగమో తెలుగు గానమో తెలుగు గీతమో
తెలుగు స్వరాల సంగీతంతో తెలిసిందిలే తెలుగు తత్వము

తెలుగు సత్యమో తెలుగు నిత్యమో తెలుగు దైవమో
తెలుగు ధర్మాల హితంతో తెలిసిందిలే తెలుగు తత్వము  || ఏనాటిదో || 

Thursday, January 4, 2018

అద్భుతమే మహా రథోత్సవం

అద్భుతమే మహా రథోత్సవం
ఆనందమే బహు జన చైతన్యం
ఆరోగ్యమే సర్వ కార్య ఐశ్వర్యం

అనుభవాల జీవితంలో అనుబంధమే అమోఘం
అనురాగాల జీవనంలో ఆడంబరమే అపురూపం  || అద్భుతమే ||

బంధాలతో సాగే ఉత్సవం బహు జన సమ్మేళన చైతన్యం
భావాలతో సాగే మహోత్సవం మహా జన సమీక్ష సందేశం

వేదాలతో సాగే హితోపదేశం మహా ఆనంద విజ్ఞాన భరితం
ధర్మాలతో సాగే సత్యోపదేశం మహా సుగుణ ప్రజ్ఞాన చరితం  || అద్భుతమే ||

ఆశ్చర్య చిత్ర నిర్మాణ రూపాల అద్భుతమే మేధస్సుకు మహా అద్భుతం
ఆనంద వర్ణ అలంకార రూపాల ఆవిష్కరణమే ఆలోచనకు మహా సుందరం

ఉత్సవాల కలయికల సంబరమే ఆరోగ్య పర్యావరణ ప్రకృతి ప్రావీణ్యం
మహోత్సవాల బహు సంభాషణమే ఆనంద తాత్విక విశ్వతి పవిత్రతం  || అద్భుతమే || 

Monday, January 1, 2018

జీవమే భావము

జీవమే భావము
దేహమే తత్వము

రూపమే వేదము
బంధమే జ్ఞానము

దైవమే ధర్మము
కాలమే ప్రయాణము  || జీవమే ||

జీవితం ఒక పరిశోధనం
జీవనం ఒక అనుభవం

కాలంతో సాగే జీవితం మహా మధుర అనుభవం
జీవంతో సాగే జీవనం మహా మనోహర పరిశోధనం  || జీవమే ||

జీవితం ఒక నిదర్శనం
జీవనం ఒక సుదర్శనం

దేహమెంత గొప్పదో దైవమే తెలిపిన మహా గుణ ధర్మం
రూపమెంత చిత్రమో బంధమే చూపిన మహా కళ వేదం  || జీవమే ||