Wednesday, December 27, 2017

నా ఆత్మలోనే ఎన్నో ఆత్మలు కలిసున్నాయి

నా ఆత్మలోనే ఎన్నో ఆత్మలు కలిసున్నాయి
నా దేహంలోనే ఎన్నో దేహాలు కలిసున్నాయి

నా జీవంలోనే ఎన్నో జీవాలు కలిసున్నాయి
నా రూపంలోనే ఎన్నో రూపాలు కలిసున్నాయి

ప్రతి  జీవిలో నేనే శ్వాసగా మిళితమై ఉన్నాను  || నా ఆత్మలోనే ||

ఆత్మగా ఉదయిస్తూ వస్తున్నా
దేహమై జీవిస్తూ ప్రయాణిస్తున్నా

జీవమై జన్మిస్తూ ప్రకాశిస్తున్నా
రూపమై స్మరిస్తూ ఎదుగుతన్నా

శ్వాసగా అవతరిస్తూ నిత్యం అధిరోహిస్తూనే ఉన్నా  || నా ఆత్మలోనే ||

ఆత్మలోనే అంతర్లీనమై అవతరించాను
దేహంలోనే దైవాత్మమై దర్శించుకున్నాను

జీవంలోనే జీవోదయమై జీవిస్తున్నాను
రూపంలోనే రమణీయమై రూపశినైనాను

శ్వాసలో స్వయంభువమై సర్వం సందర్శిస్తూనే ఉన్నా  || నా ఆత్మలోనే ||

Friday, December 22, 2017

భాష లేనిదే మేధస్సులో భావన లేదే

భాష లేనిదే మేధస్సులో భావన లేదే
బాష లేనిదే మేధస్సులో తత్వన లేదే

భాష లేనిదే ఆలోచనకు అర్థం లేదే
భాష లేనిదే ఆలోచనకు పరమార్థం లేదే  || భాష ||

భాష లేని భావం అక్షరం లేని పఠనం
భాష లేని తత్వం పదం లేని గణితం

భాష లేని పరిచయం తెలుపలేని తపనం  
భాష లేని సంఘటనం వివరించలేని విధం  || భాష ||

భాష లేనిదే మేధస్సుకు సరైన వివరణ లేదే
భాష లేనిదే ఆలోచనకు సరైన విజ్ఞానం లేదే

భాష లేనిదే సమయ స్పందన సరైన కాలానికి రాదే
భాష లేనిదే సమయ చలన సరైన సందర్భానికి రాదే   || భాష || 

శ్వాసపై ధ్యాసతోనే కార్యం శ్వాసపై ధ్యాసతోనే సర్వం

శ్వాసపై ధ్యాసతోనే కార్యం శ్వాసపై ధ్యాసతోనే సర్వం
శ్వాసపై ధ్యాసతోనే జ్ఞానం శ్వాసపై ధ్యాసతోనే అనంతం
శ్వాసపై ధ్యాసతోనే శాంతం శ్వాసపై ధ్యాసతోనే ప్రశాంతం  || శ్వాసపై ||

ఉచ్చ్వాస నిచ్వాసాల స్వధ్యాస గమనమే సుధీర్ఘ హృదయ చలనం
ఉచ్చ్వాస నిచ్వాసాల స్వధ్యాస ధ్యానమే సుధీర్ఘ హృదయ ప్రయాణం
ఉచ్చ్వాస నిచ్వాసాల స్వధ్యాస సౌఖ్యమే సుధీర్ఘ హృదయ ప్రశాంతం  || శ్వాసపై ||

స్వధ్యాస గమన చలనమే కార్యా చరణం
స్వధ్యాస గమన నైపుణ్యమే కార్య ఫలితం
స్వధ్యాస గమన సాధనమే కార్య ప్రశాంతం
స్వధ్యాస గమన జీవనమే కార్య పరిశోధనం  || శ్వాసపై || 

Thursday, December 21, 2017

మంచినే నేర్చుకో మంచినే ఏలుకో

మంచినే నేర్చుకో మంచినే ఏలుకో
మంచినే ఇచ్చుకో మంచినే తీసుకో
మంచినే దాచుకో మంచినే ఉంచుకో
మంచినే పెంచుకో మంచినే పంచుకో
మనిషిగా మంచినే కోరుకో మంచినే చేసుకో  || మంచినే ||

మంచిగా ఎదుగుటకే మంచినే తెలుసుకో
మంచిగా ఒదుగుటకే మంచినే తెలుపుకో

మంచిగా జీవించుటకే మంచినే చూసుకో
మంచిగా సాగుటకే మంచినే మలుచుకో

మంచిగా ఉండుటకే మంచినే ఆదరించుకో
మంచిగా వెళ్ళుటకే మంచినే సందర్శించుకో  || మంచినే ||

మంచిలోనే జీవం మంచిలోనే ప్రేమం
మంచిలోనే హితం మంచిలోనే స్నేహం

మంచిలోనే సర్వం మంచిలోనే సత్యం
మంచిలోనే నిత్యం మంచిలోనే శాంతం

మంచిలోనే భావం మంచిలోనే తత్వం
మంచిలోనే దైవం మంచిలోనే ప్రశాంతం  || మంచినే || 

Thursday, December 14, 2017

సమయంతో సాగిపోయే రూపం కాలంతో నిలిచిపోయే దేహం

సమయంతో సాగిపోయే రూపం కాలంతో నిలిచిపోయే దేహం
మనస్సుతో సాగిపోయే భావం వయస్సుతో నిలిచిపోయే తత్వం  || సమయంతో ||

మేధస్సుతో ఎంత ఎదుగుతున్నా వయస్సుతో అంతగా ఒదుగుతున్నా
మనస్సుతో ఎంత ఎదుగుతున్నా ఆయుస్సుతో అంతగా ఒదుగుతున్నా

జీవంతో ఎంత ఎదుగుతున్నా ధ్యానంతో అంతగా ఒదుగుతున్నా
రూపంతో ఎంత ఎదుగుతున్నా దేహంతో అంతగా ఒదుగుతున్నా   || సమయంతో ||

సాధనతో ఎంత ఎదుగుతున్నా కార్యంతో అంతగా ఒదుగుతున్నా
ప్రేమంతో ఎంత ఎదుగుతున్నా స్నేహంతో అంతగా ఒదుగుతున్నా

జగతితో ఎంత ఎదుగుతున్నా దైవతితో అంతగా ఒదుగుతున్నా
ప్రకృతితో ఎంత ఎదుగుతున్నా విశ్వతితో అంతగా ఒదుగుతున్నా  || సమయంతో || 

మేధస్సును మరువలేను ఆలోచనను ఆపలేను

మేధస్సును మరువలేను ఆలోచనను ఆపలేను
మనస్సును నిలుపలేను భావనను తొలచలేను

మనస్సు ఉన్నంత కాలం మేధస్సులో భావాలోచన చలించేను  || మేధస్సును ||

శ్వాసతో చలనం ధ్యాసతో కదలికం ఆలోచనతో అనేకం
భాషతో గమనం జీవంతో ప్రయాసం భావనతో మమేకం

కాలంతో ప్రయాణం సమయంతో కార్యాచరణం
వేదంతో పరిశోధనం విజ్ఞానంతో అనుభవగారం   || మేధస్సును ||

రూపంతో బంధాల పరిచయం దేహంతో ప్రకృతి పరిశోధనం
మేధస్సుతో భావాల మధురం మనస్సుతో విశ్వతి ప్రయాణం

పరభాషతో మాటల మాధుర్యం పరధ్యాసతో కాలమంతా తపనం
వయస్సుతో వేదాల పాండిత్యం మనస్సుతో జగమంతా గమనం   || మేధస్సును || 

మేధస్సునే పరిశోధించాను మేధస్సుతోనే అన్వేషించాను

మేధస్సునే పరిశోధించాను మేధస్సుతోనే అన్వేషించాను
మేధస్సునే తిలకించాను మేధస్సుతోనే ఆలోచించాను
మేధస్సునే మెప్పించాను మేధస్సుతోనే అధిగమించాను

మేధస్సులోనే సర్వ లోకాల విశ్వ చరితాన్ని దర్శించాను  || మేధస్సునే ||

ప్రయత్నించుటలోనే విఫలమైన సాధనతో అనుభవం కలిగేను
పరిశోధించుటలో అల్పజ్ఞానమైన సాహసంతో విజ్ఞానం తెలిసేను
ప్రయాణించుటలో ఆటంకమైన పఠనంతో వేదాంతం తెలియును  || మేధస్సునే ||

ఆలోచనలో తెలియని వేదం ఆచరణలో తెలిసేను వేదాంతం
భావనలో తెలియని గమనం ఆదరణతో తెలియును విజ్ఞానం
తత్వనలో తెలియని చలనం ఆదర్శనలో తోచేను అనుభవం  || మేధస్సునే ||

Wednesday, December 13, 2017

ఏనాటి ఋషివో నీవు ఏనాటి మహర్షివో నీవు

ఏనాటి ఋషివో నీవు ఏనాటి మహర్షివో నీవు
ఏనాటి ఆత్మవో నీవు ఏనాటి మహాత్మవో నీవు

ఋషిగా సిద్ధాంతివై మహర్షిగా వేదాంతివైనావు
ఆత్మగా ప్రకృతివై మహాత్మగా పరాకృతివైనావు   || ఏనాటి ||

ఋషిగా సిద్ధాంతాలు రచించినా మహర్షిగా వేదాంతాలు రుచించేవు
ఆత్మగా ప్రకృతినే ఆవహించినా మహాత్మగా పరాకృతులు ధరించేవు

ఋషిగా భావాలతో ఎదిగిన నీవు మహర్షిగా తత్వాలతో జీవించేవు
ఆత్మగా వేదాలతో ఒదిగిన నీవు సత్యాలతో మహాత్మగా ఉదయించేవు  || ఏనాటి ||

ఋషిలోనే కృషి ఉన్నది మహర్షిలోనే స్వయంకృషి ఉన్నది
ఆత్మలోనే ఓ మాత ఉన్నది మహాత్మలోనే జగన్మాత ఉన్నది

ఋషిలోనే పవిత్రం మహర్షిలోనే పరిశుద్ధం ప్రకృతితో కొనసాగుతున్నది
ఆత్మలోనే అన్వేషణం మహాత్మలోనే పరిశోధనం జగతితో జరుగుతున్నది  || ఏనాటి || 

ఏనాడు లేని భావన ఎవరికి తెలియని భావన

ఏనాడు లేని భావన ఎవరికి తెలియని భావన
ఎప్పటికి తోచని భావన ఎలాగైనా కలగని భావన

నా వేద మేధస్సులోనే తత్వమై నిలిచిపోయించి  || ఏనాడు ||

ఆలోచనగా సాగిన నేను అన్వేషణగా పరిశోధించాను
వేదనగా తిలకించిన నేను నీరీక్షణగా ప్రయాణించాను

అన్వేషణలో దిక్సూచిగా సాగిన నేను మహోదయ భావాన్నే దర్శించాను
నిరీక్షణలో దివిటిగా తిలకించిన నేను నవోదయ భావాన్నే సందర్శించాను  || ఏనాడు ||

భావాలలోనే వేదం తత్వాలుగా పరిచయమై అనుభవమే తెలిపేను
వేదాలలోనే జీవం తత్వాలుగా ప్రయాణమై అనుబంధమే కలిపేను

యుగ యుగాలుగా గడిచిన కాలంతో నవ భావాలు పరిశోధనమయ్యేను
తర తరాలుగా సాగిన సమయంతో మహా వేదాలు పర్యవేక్షణమయ్యేను  || ఏనాడు ||

శ్వాస ధ్యాసను నీవే పరిశుద్ధం చేసుకో

శ్వాస ధ్యాసను నీవే పరిశుద్ధం చేసుకో
దేహ స్వరమును నీవే పవిత్రం చేసుకో

భావ తత్వాలను నీవే గమనం చేసుకో
వేద పురాణాలను నీవే పఠనం చేసుకో

కాలాన్ని క్రమంగా విజ్ఞానంతో నీవే మలుచుకో  || శ్వాస ||

ధ్యానించే ప్రకృతిలోనే శ్వాసను ధ్యాసను పరిశుద్ధం చేసుకో
బోధించే పాఠశాలలోనే దేహాన్ని స్వరాన్ని పవిత్రం చేసుకో

ఆలోచనల భావాలలోనే తత్వాలను గమనం చేసుకో
కార్యముల వేదాలలోనే పురాణాలను పఠనం చేసుకో  || శ్వాస ||

స్వధ్యాసలోనే ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసత్వాలను పరిశీలన చేసుకో
స్వర శృతిలోనే దేహ హృదయ చలనాలను పర్యవేక్షణ చేసుకో

భావాలలోనే స్వభావాలను సద్గుణంగా మలుచుకో
తత్వాలలోనే సందర్భాలను సమన్వయంగా చేసుకో  || శ్వాస || 

Tuesday, December 12, 2017

నేను నేను అని తలచుకున్నా నీవు నీవు అని తలచలేవా

నేను నేను అని తలచుకున్నా నీవు నీవు అని తలచలేవా
నేను నేను అని మలుచుకున్నా నీవు నీవు అని మలచలేవా

నేనుగా ఎదగాలని నడుచుకున్నా నీవుగా ఎదగాలని నడిపించలేవా
నేనుగా ఒదగాలని సహనమై ఉన్నా నీవుగా ఒదగాలని సహించలేవా  || నేను ||

నేనే అనే భావన నాలోనే కలిగేను నీవే అనే భావన ఎవరిలో కలిగేను
నేనే అనే తత్వన నాలోనే వెలిగేను నీవే అనే తత్వన ఎవరిలో వెలిగేను

నేనే అనే స్పందన నాలోనే తోచేను నీవే అనే స్పందన ఏనాడు తోచేను
నేనే అనే వేదన నాలోనే తపించేను నీవే అనే వేదన ఏనాడు తపించేను  || నేను ||

నేనే అనే ఆలోచన ఎప్పటికి మరిచేది నీవే  అనే ఆలోచన ఎప్పటికి కోరేది
నేనే అనే మోహన ఎప్పటికి తొలచేది నీవే అనే మోహన ఎప్పటికి తలచేది

నేనే అనే శాంతం ఎప్పటికి వీడేది మనమే అనే ప్రశాంతం ఎప్పటికి కలిగేది
నేనే అనే సర్వం ఎప్పటికి మారేది మనమే అనే సత్యాంశం ఎప్పటికి తెలిసేది  || నేను || 

తల్లి గర్భములో ఒదిగిపోయావా

తల్లి గర్భములో ఒదిగిపోయావా
విశ్వ మందిరములో ఎదిగిపోయావా
జీవ ప్రకృతిలో జీవించిపోయావా

అణువుగా తల్లి గర్భంలో చేరుకున్నావా
రూపముగా విశ్వ మందిరంలో చూసుకున్నావా
దేహముగా జీవ ప్రకృతిలో ఓర్చుకున్నావా        || తల్లి ||

భావాలతో నీవే ఒదిగిపోయావా
ఆలోచనలతో నీవే ఎదిగిపోయావా
తత్వాలతో నీవే జీవించిపోయావా

వేదాలతో విజ్ఞానం చేరుకున్నావా
బంధాలతో వేదాంతం చూసుకున్నావా
దేహాలతో సిద్ధాంతం ఓర్చుకున్నావా    || తల్లి ||

సర్వం నీవే తెలుసుకున్నావా
సత్యం నీవే నడుచుకున్నావా
ఆద్యం నీవే పాఠించుకున్నావా

అంతం నీవే ఆవహించుకున్నావా
నిత్యం నీవే సహకరించుకున్నావా
శాంతం నీవే ప్రసాదించుకున్నావా   || తల్లి || 

నీలోని జీవ శ్వాస ధ్యాసను ఏనాడు గమనించలేదా

నీలోని జీవ శ్వాస ధ్యాసను ఏనాడు గమనించలేదా
నీలోని ఉచ్చ్వాస నిచ్వాసను ఏనాడు స్మరించలేదా

నీలోన నీవే అంతర్భావాలను దర్శించుకోలేదా 
నీలోన నీవే అంతరత్వాలను స్పర్శించుకోలేదా  || నీలోని ||

నీలోన నేనే ఆత్మ పరమాత్మగా పరమార్థమై పరమాణువుతో ఉన్నానుగా
నీలోన నేనే మాత మహాత్మగా అర్థాన్నై సహ అణువుతో ఉంటున్నానుగా

నీలోన నేనే జీవమై పరమాత్మ తత్వంతో జీవిస్తున్నానుగా
నీలోన నేనే శ్వాసనై మహాత్మ భావంతో ఉదయిస్తున్నానుగా  || నీలోని ||

నీలోన నేనే పరిశోధనమై మహా విశ్వ విజ్ఞానాన్ని అన్వేషిస్తున్నానుగా
నీలోన నేనే పరిశుద్ధమై మహా విశ్వ ప్రకృతిని పర్యావరిణిస్తున్నానుగా

నీలోన నేనే అంతర్ముఖమై మేధస్సునే అభ్యసిస్తున్నానుగా
నీలోన నేనే అంతర్జాలకమై ఆలోచననే అధిగమిస్తున్నానుగా    || నీలోని || 

Monday, December 11, 2017

మేధస్సులోనే సర్వం కనిపిస్తుంది

మేధస్సులోనే సర్వం కనిపిస్తుంది
మేధస్సులోనే నిత్యం వినిపిస్తుంది
మేధస్సులోనే సమస్తం తపిస్తుంది
మేధస్సులోనే అనంతం తోచేస్తుంది

మేధస్సే మహా వేదమై విశ్వమంతా జీవిస్తుంది  || మేధస్సులోనే ||

మేధస్సులో ఆలోచన విశ్వ భావాలకు సుదర్శకం
మేధస్సులో తత్వన విశ్వ వేదాలకు సుదర్శనం
మేధస్సులో బంధన విశ్వ జ్ఞానులకు సుదర్పితం
మేధస్సులో జీవన విశ్వ జీవులకు దివ్య దర్శితం

మేధస్సులోనే మహా గుణ స్వభావాలన్నీ జీవులకు మార్గదర్శకం  || మేధస్సులోనే ||

మేధస్సులోనే ఆశ్చర్యం దాగున్నది
మేధస్సులోనే అద్భుతం నిండినది
మేధస్సులోనే అంతర్ముఖం వెలసినది
మేధస్సులోనే అంతర్జాలం జీవిస్తున్నది

మేధస్సులోనే సర్వ శాస్త్రీయ సిద్ధాంతముల వేదాంత మర్మం కలదు  || మేధస్సులోనే ||

నాలో విశ్వ భావన ఎక్కడ ఉన్నదో

నాలో విశ్వ భావన ఎక్కడ ఉన్నదో
నాలో విశ్వ తత్వన ఎక్కడ ఉందో

నాలోని భావనయే వేదమని తెలిసేనా
నాలోని తత్వనయే జ్ఞానమని తోచేనా

జ్ఞానేంద్రియాల విచక్షణచే విశ్వ వేదాంతం మేధస్సుకే కలిగేనా  || నాలో ||

దేహంలోని దైవత్వం దాగున్నదో
జీవంలోనే జీవత్వం నిండున్నదో
రూపంలోనే సర్వత్వం వెలిసినదో
శరీరంలోనే శతత్వం అవతరించిందో

జీవుల మేధస్సులలోనే సర్వ జీవ దేహ రూప భావాలు వెలిసేనా  || నాలో ||

మనస్సులోనే జీవ మాధుర్యమా
వయస్సులోనే భావ వయ్యారమా
ఆయుస్సులోనే వేద ఆరోగ్యమా
ఉషస్సులోనే దేహ ఉదయమా 

మనస్సు వయస్సుతోనే కాలం ఉషస్సుతో ప్రయాణించేనా  || నాలో ||

Sunday, December 3, 2017

శివ ధ్యానం దైవత్వం

శివ ధ్యానం దైవత్వం
శివ దేహం నిత్యత్వం

శివ జీవం సర్వత్వం
శివ రూపం సత్యత్వం  || శివ ||

శివ గమనం గాంధర్వం
శివ చలనం చాతుర్యం 

శివ ఆలయం అద్భుతం
శివ నిలయం ప్రాచుర్యం

శివ కీర్తనం కమనీయం
శివ ప్రార్థనం పరిశుద్ధం

శివ కార్యం కరుణాదయం
శివ గమ్యం గమకానందం  || శివ ||

శివ స్థానం సంపూర్ణం
శివ దానం దాంపత్యం

శివ భావం బంధుత్వం
శివ తత్వం తపనత్వం

శివ వేదం వేదాంతం
శివ జ్ఞానం జ్ఞానాంతం  || శివ ||

శివ భోగం బ్రంహాండం
శివ యోగం యాదృచ్చికం

శివ తేజం తాత్వికం
శివ బీజం బ్రంహాస్త్రం

శివ శాంతం శుభకరం 
శివ ప్రదేశం ప్రశాంతం  || శివ || 

Thursday, November 30, 2017

నా పాద రక్షాలను నీవు తలచుటలో ఏ భావన కలిగేను

నా పాద రక్షాలను నీవు తలచుటలో ఏ భావన కలిగేను
నా పాద రక్షాలను నీవు దాచుటలో ఏ తత్వన తోచేను

నా పాద రక్షాలతో నీవు తపించిన స్వభావాలు ఎలా స్మరించేను
నా పాద రక్షాలతో నీవు ధరించిన తత్వాలు ఎలా స్మృతించేను   || నా పాద ||

నా పాద రక్షాలతో నీకు మహోన్నత రక్షణ నిరంతరం లభించేను
నా పాద రక్షాలతో నీకు ఉన్నత దీక్షణ సర్వాంతరం సమీపించేను

నా పాద రక్షాలతో నీ కార్యాలు సాగినా నా దివ్య చరణాలు నిలిచేను
నా పాద రక్షాలతో నీ బంధాలు సాగినా నా వేద ఫలాలు లోపించేను  || నా పాద ||

నా పాద రక్షాలలో నా జీవం పరిశుద్ధమై జీవిస్తూనే తపించేను
నా పాద రక్షాలలో నా దేహం పవిత్రమై ధ్యానిస్తూనే స్మరించేను

నా పాద రక్షాలలో నా దైవం అన్వేషిస్తూనే వేదాలను బోధించేను
నా పాద రక్షాలలో నా రూపం పరిశోధిస్తూనే ధర్మాలను పఠించేను   || నా పాద || 

Wednesday, November 29, 2017

ఎవరికి కలగలేదా మహా భావన

ఎవరికి కలగలేదా మహా భావన
ఎవరికి తోచలేదా మహా తత్వన

ఎన్నడు తలచలేదా విశ్వ వేదన
ఎన్నడు పలకలేదా విశ్వ జ్ఞానాన  || ఎవరికి ||

ఆఖర్వమైన తత్వాలు అద్భుత బంధాలు
అఖండమైన స్వభావాలు ఆశ్చర్య వేదాలు

అఖిలమైన భావాలోచన ఆనందకరమైన జీవ యోగములు
అమోఘమైన తత్వాలోచన సంతోషకరమైన దైవ భోగములు  || ఎవరికి ||

విశ్వతిని ప్రకృతి ఆవరణముగా తిలకించుటలో కలిగేను మహా సుందర భావాలు
జగతిని ఆకృతి నిర్మాణముగా అపేక్షించుటలో తోచేను మహా సుమధుర తత్వాలు

విశ్వతిని శ్వాసతో ప్రకృతిగా స్వీకరించుటలో నీలోనే లీనమయ్యేను వేద బంధాలు
జగతిని ధ్యాసతో ఆకృతిగా ఆస్వాదించుటలో నీలోనే లయమయ్యేను జ్ఞాన యోగాలు  || ఎవరికి ||

జగతికి మహారాజుగా భూపతి ఉదయించెనే

జగతికి మహారాజుగా భూపతి ఉదయించెనే
విశ్వతికి మహారాణిగా ప్రకృతి ప్రసవించెనే

యువరాజుకై యువతి ఆకృతిగా జన్మించెనే
యువరాణిగా శ్రీకృతి  శ్రీమతిగా జీవించెనే    || జగతికి ||

ప్రకృతికే ప్రభావతి పరిశుధ్ధతిగా పరిమళించెనే
ఆకృతికే పద్మావతి పర్యావరణతిగా మొలిచెనే

జాగృతికై ప్రజాపతి పరంజ్యోతిగా అవతరించెనే
పద్ధతికై సరస్వతి ఆరంజ్యోతిగా అధిరోహించెనే   || జగతికి ||

సౌభాగ్యవతిగా సౌందర్యవతి సూర్యకాంతితో దేహతిని ఆరంభించెనే
సంభోగవతిగా సంపూర్ణవతి సంధ్యావతితో దైవతిని ప్రారంభించెనే

మధురావతికై అమరావతి పరిపూర్ణతిగా పులకించెనే
మోహనవతికై సువర్ణవతి ప్రజ్ఞానవతిగా ఆవహించెనే   || జగతికి ||

Thursday, November 23, 2017

సుగంధాల గాంధర్వం పరిమళ భరితం

సుగంధాల గాంధర్వం పరిమళ భరితం
సువర్ణాల సౌందర్యం సుపరిచిత గరితం

సుమధుర భావాల సుందర సౌఖ్యం
మనోహర తత్వాల మందార రూపం  || సుగంధాల ||

అపరంజి వర్ణాల కాంతి స్వరూపం
అరుంధతి వెన్నెల తేజ సౌందర్యం

పరిమళ తత్వాల పుష్పం నాభి కేంద్ర చందనం 
సుచరిత భావాల రూపం ఆది బిందువ మందిరం  || సుగంధాల ||

రూపాల రమణీయమే ఆకార ఆధ్యంతం
పుష్పాల పరిమళమే ఆవరణ ఆగమనం

ఆనంద వర్ణాల సువర్ణమే సుపరిచితం
ఏకాంత గంధాల సుగంధమే పరిమళం  || సుగంధాల || 

సూర్యోదయాన ప్రకృతినే పరిశోధనంగా చేసుకో

సూర్యోదయాన ప్రకృతినే పరిశోధనంగా చేసుకో
సూర్యాస్తమున విశ్వతినే పరిశుద్ధంగా మార్చుకో

ప్రకృతి ఆవరణాన్నీ ఆవహించి ఆకృతిగా ఆర్జించి అవగాహనం చేసుకో
విశ్వతి వలయాన్ని అనుగ్రహించి జగతిగా ప్రార్థించి వినియోగం చేసుకో  || ప్రకృతినే ||

ప్రకృతిలోనే ఆహారం ఆరోగ్యం మన జీవితాలకు పర్యావరణం
విశ్వతిలోనే సౌఖ్యం సౌభాగ్యం మన జీవనాలకు అనుబంధం

పరిచయాల ప్రకృతి ప్రసిద్ధమైన ప్రఖ్యాతి పవిత్రతకు సర్వ ధారణం
వివరణాల విశ్వతి విశిష్టమైన విఖ్యాతి పరిశుద్ధతకు నిత్య ఆభరణం    || ప్రకృతినే ||

ప్రకృతిలో సౌందర్యం పరిశోధనకు సౌభాగ్యం తరతరాలకు స్వయంభువం
విశ్వతిలో పరిమళం పరిశుద్ధతకు ప్రావీణ్యం యుగయుగాలకు స్వయంకృతం 

ప్రకృతిలో జీవం జీవనమే పరిశోధనం జీవించుటలో సాహసం సాధనతో సంతోషం
విశ్వతిలో దేహం జీవితమే పరిశుద్ధం జీవించుటలో సంపూర్ణం శ్వాసతో సర్వస్వం   || ప్రకృతినే ||

సువర్ణాలనే విశ్వతిలో మరచిపోయా

సువర్ణాలనే విశ్వతిలో మరచిపోయా
సుగంధాలనే జగతిలో మరచిపోయా 

సువర్ణాల స్వరూపాలను తలచలేకపోయా
సుగంధాల సౌఖ్యతాలను తపించలేకపోయా  || సువర్ణాలనే ||

స్వరూపాల వర్ణ భావాలను గమనించలేక పోయా
సౌఖ్యాతల గంధ తత్వాలను ఆరాధించలేక పోయా

జీవన కార్యాలతో జీవిత సమస్యలతో ఇమిడిపోయా
జీవన భారాలతో జీవిత లోపాలతో మిళితమైపోయా   || సువర్ణాలనే ||

గమనంలేని ధ్యాసతో సువర్ణాలను గమనించలేక పోయా
చలనంలేని స్పృహతో సుగంధాలను చలించలేక పోయా

ప్రకృతిపై ధ్యాస తోచక సూర్యోదయ సువర్ణ భావాలనే మరచిపోయా
ఆకృతిపై స్పృహ లేక సూర్యాస్తమ సుగంధ తత్వాలనే విడిచిపోయా  || సువర్ణాలనే || 

ఆలోచనలో ఏ భావన ఉందో

ఆలోచనలో ఏ భావన ఉందో
ఆలోచిస్తే పరిశోధనమై ఉందో

భావనలో ఏ తత్వన తపిస్తుందో 
స్వభావంతో ఏకీభవిస్తే తెలిసిందో  || ఆలోచనలో ||

ఆలోచనకు అర్థం పరమార్థం భావంలో దాగుందో
మేధస్సుకు ధ్యాస పరధ్యాస తత్వంలో దాగుందో

ఆలోచనకు భావం పరిశుద్ధమైతే అర్థం పరమాత్మమే
మేధస్సుకు తత్వం పరిశోధనమైతే జ్ఞానం ప్రజ్ఞానమే  || ఆలోచనలో ||

ఆలోచనలో ఏ భావం ఉదయిస్తుందో అర్థానికే తెలిసేనా
మేధస్సులో ఏ తత్వం జీవిస్తుందో పరమార్ధానికే తోచేనా

భావనతో ఆలోచిస్తే పరిశోధన సంగ్రహిస్తే అర్థానికి పరమార్థమే
తత్వనతో ఏకీభవిస్తే అన్వేషణ సమీపిస్తే భావానికి స్వభావనమే  || ఆలోచనలో || 

విశ్వమంతా నీవే ఆవహించినావు ప్రభూ

విశ్వమంతా నీవే ఆవహించినావు ప్రభూ
జగమంతా నీవే అధిరోహించినావు ప్రభూ

సూర్యోదయంతో సర్వం నీవే ఆవహించినావు
సూర్యాస్తమంతో నిత్యం నీవే అధిరోహించినావు   || విశ్వమంతా ||   

విశ్వమంతా ప్రకృతితో పర్యావరణమై నిలిచి ఉన్నావు
జగమంతా ఆకృతితో అంతరిక్షమై విస్తరించి ఉన్నావు 

విశ్వమంతా ఎన్నో రూపాలతో పంచ భూతాలుగా ఎదిగున్నావు
జగమంతా ఎన్నో ఆకారాలతో పంచ తత్వాలుగా ఒదిగున్నావు   || విశ్వమంతా ||

పరమాత్మగా విశ్వమంతా ప్రకృతిలో ఇమిడిపోయావు
మహాత్మగా జగమంతా ఆకృతిలో నిర్మితమై పోయావు

పరంధామగా నీవే పరిశోధనమై కాలంతో ప్రయాణమై పోయావు
పరంజ్యోతిగా నీవే పరిశీలనమై సమయంతో ప్రధానమై పోయావు   || విశ్వమంతా || 

Wednesday, November 22, 2017

కోరినవన్నీ తీరినవేళ తియ్యదనమే

కోరినవన్నీ తీరినవేళ తియ్యదనమే
అడిగినవన్నీ తీర్చినవేళ తేనీయమే

ఆశతో కలిగే కోరికలు అనంతమే
కాలంతో కలిగే కోరికలు యాదార్థమే  || కోరినవన్నీ ||

కోరికలనే స్వయం కార్యాలుగా మార్చుకో
ఆశలనే స్వయం అవసరాలుగా తీర్చుకో

కోరికలు ఏవైనా ఎన్నైనా పరిధిలో ఉంచుకో
ఆశలు ఏవైనా ఎన్నైనా ఉన్నతిలో పంచుకో  || కోరినవన్నీ ||

కోరికలనే కార్యాలుగా సాధనతో అందుకో
ఆశలనే లక్ష్యాలుగా మహా దీక్షతో చేరుకో

కోరికలు ఏవరివైనా ఉన్నతంగా చూసుకో
కోరికలు ఎవరికైనా సన్నిహితంగా చేసుకో  || కోరినవన్నీ || 

నా శ్వాస నన్ను ఏనాడైనా వదిలిపోయేను

నా శ్వాస నన్ను ఏనాడైనా వదిలిపోయేను
నా ఆత్మ నన్ను ఎప్పుడైనా విడచిపోయేను
నా ధ్యాస నన్ను ఎప్పటికైనా మరచిపోయేను  || నా శ్వాస ||

భావనగానే నిత్యం ఉంటాను
తత్వనగానే సర్వం ఉంటాను

వేదంతోనే నిత్యం కలిసి ఉంటాను
జ్ఞానంతోనే సర్వం కలిసి ఉంటాను

దైవంతోనే నిత్యం విశ్వతిలో కలిసి ఉంటాను
ధర్మంతోనే సర్వం ప్రకృతిలో కలిసి ఉంటాను  || నా శ్వాస ||

రూపం కూడా నాతో ఉండదు
దేహం కూడా నాతో ఉండదు

అనుభవం కూడా నాతో ఉండదు
అనుబంధం కూడా నాతో ఉండదు

కనిపించేది ఏదైనా నాతో ఉండదు
నిర్మించేది ఏదైనా నాతో ఉండదు  || నా శ్వాస || 

జన్మించలేదు ఏనాడు

జన్మించలేదు ఏనాడు
మరణించలేదు ఎన్నడు
శూన్యంతోనే ఉన్నాను ఏనాడో  || జన్మించలేదు ||

ఉదయిస్తున్నది నా యందే
అస్తమిస్తున్నది నా యందే
జీవిస్తున్నది నా యందే
మరణిస్తున్నది నా యందే

నేను మాత్రం శూన్యమై ఉన్నాను ఇప్పటికీ  || జన్మించలేదు ||

గమనం సాగేను నా యందే
చలనం సాగేను నా యందే
సమయం సాగేను నా యందే
ప్రయాణం సాగేను నా యందే

నేను మాత్రం శూన్యమై ఉన్నాను ఇప్పటికీ  || జన్మించలేదు ||

భావం కలిగేను నా యందే
వేదం కలిగేను నా యందే
జ్ఞానం కలిగేను నా యందే
తత్వం కలిగేను నా యందే

నేను మాత్రం శూన్యమై ఉన్నాను ఇప్పటికీ  || జన్మించలేదు ||

దైవం కలిగేను నా యందే
సర్వం కలిగేను నా యందే
సత్యం కలిగేను నా యందే
నిత్యం కలిగేను నా యందే

నేను మాత్రం శూన్యమై ఉన్నాను ఇప్పటికీ  || జన్మించలేదు ||

జీవం కలిగేను నా యందే
రూపం కలిగేను నా యందే
దేహం కలిగేను నా యందే
ఆత్మం కలిగేను నా యందే

నేను మాత్రం శూన్యమై ఉన్నాను ఇప్పటికీ  || జన్మించలేదు ||

శ్వాసగా నీలోనే జన్మించాను

శ్వాసగా నీలోనే జన్మించాను
ధ్యాసగా నీతోనే జీవిస్తున్నాను

ఆకృతి లేనిదే నా జననం
ప్రకృతి లేనిదే నా మరణం

దేహములోనే నా చలనం
మేధస్సులోనే నా గమనం  || శ్వాసగా ||

నాభియందే నా కేంద్రం
నాసికయందే నా స్థానం
ఆరోగ్యమందే నా మూలం

ప్రకృతి యందే నా ప్రణితం
విశ్వతి యందే నా ప్రయాణం

దేహము విడిచిన నాడే రూపం లేని జీవం
రూపము వదిలిన నాడే దేహం లేని జీవం  || శ్వాసగా ||

దేహముతోనే నా జీవితం
మేధస్సుతోనే నా జీవనం

ధ్యాసతోనే నా ధ్యానం
ఆత్మతోనే నా బంధం

భావంతోనే నా వేదం
వేదంతోనే నా కార్యం
కార్యంతోనే నా జ్ఞానం
జ్ఞానంతోనే నా అనుభవం

అనుభవంతోనే శ్వాసపై ధ్యాస
ధ్యాసతోనే వయస్సుపై ధ్యానం
ధ్యానంతోనే ఆయుస్సుపై కాలం  || శ్వాసగా ||

మరచిపోలేవుగా నా శ్వాసను

మరచిపోలేవుగా నా శ్వాసను
మరణింపలేవుగా నా ధ్యాసను

దేహములోనే శ్వాసనై ఉన్నాను
మేధస్సులోనే ధ్యాసనై ఉన్నాను

మనస్సుతో మరచిపోయినా వయస్సుతో మరణించెదను  || మరచిపోలేవుగా ||

కార్యాలోచనలోనే ధ్యాసనై దేహాలోచనలోనే శ్వాసనై నీలోనే జీవిస్తున్నాను
సర్వాలోచనలోనే ధ్యాసనై నిత్యాలోచనలోనే శ్వాసనై నీలోనే స్మరిస్తున్నాను 

జీవం భావం నాలోనే గమనమై శ్వాసతో ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసగా సాగేను
దైవం తత్వం నాలోనే ప్రయాణమై శ్వాసతో అభ్యాస అధ్యాసగా సాగేను  || మరచిపోలేవుగా ||

జననంతోనే ఆరంభమై మరణంతోనే అంతమై శ్వాసతో ధ్యాసగా జీవించెదను
ఉదయంతోనే శుభమై అస్తమించుటతో విశ్రమై శ్వాసతో ధ్యాసగా స్మరించెదను

మనస్సుతోనే నా ధ్యాస వయస్సుతోనే నా ప్రయాస మేధస్సుతోనే నా జిజ్ఞాస
మనస్సుతోనే నా శ్వాస ఆయుస్సుతోనే నా ప్రయాస మేధస్సుతోనే నా ఆకర్ష  || మరచిపోలేవుగా ||

శ్వాసపై గమనంతోనే ధ్యానించెదవని జన్మించాను నీలోనే
శ్వాసపై స్మరణంతోనే జపించెదవని ఉదయించాను నీలోనే

ధ్యాసతో విశ్వమంతా ఉదయిస్తావని నీ దేహంలోనే భావమై చేరుకున్నాను
ధ్యాసతో జగమంతా జీవిస్తావని నీ ఆత్మంలోనే తత్వమై ఆవహించుకున్నాను  || మరచిపోలేవుగా ||

నీకు తెలిసిన వేదం ఎవరికి తెలియదా

నీకు తెలిసిన వేదం ఎవరికి తెలియదా
నీకు తెలిసిన జ్ఞానం ఎవరికి తెలియదా

నీకు తెలిసిన భావన ఎవరికి తెలియదా
నీకు తెలిసిన తత్వన ఎవరికి తెలియదా  || నీకు ||

జీవించడమే వేదం ఎదుగుటయే జ్ఞానం
పరమార్థమే భావం పరమాత్మమే తత్వం

పరిశోధనలో తెలిసినదే మహా వేదం
పరిశుద్ధంలో తలిచినదే మహా జ్ఞానం

కార్యాలోచనలోనే కనిపిస్తున్నది వేదాంత భావం
దేహాంతరశుద్ధిలోనే వినిపిస్తున్నది విజ్ఞాన తత్వం  || నీకు ||

హితమైన భావాలే వేదం
శుభమైన తత్వాలే జ్ఞానం

రూపం లేనిదే భావనగా తెలిసిన దైవం
ఆకారం లేనిదే తత్వనగా తెలిసిన ధర్మం

శ్వాసలోనే ఉన్నది జీవం భావం
ధ్యాసలోనే ఉన్నది దైవం తత్వం  || నీకు || 

Tuesday, November 21, 2017

గురువే బోధకుడు

గురువే బోధకుడు
గురువే వేదకుడు
గురువే విజ్ఞేశ్వరుడు
గురువే సర్వేశ్వరుడు

గురువే నాయకుడు
గురువే అధ్యాపకుడు
గురువే ఉపాధ్యాయుడు

గురువే రాజ్యకుడు
గురువే సుదర్శనుడు
గురువే మార్గదర్శకుడు

గురువే ఆధారకుడు
గురువే పరిష్కారకుడు
గురువే మూలాధారకుడు

గురువే సజ్జనుడు
గురువే నావికుడు
గురువే ఉత్తముడు

గురువే ఆప్తుడు
గురువే హితుడు
గురువే మిత్రుడు

గురువే పాఠకుడు
గురువే పాలకుడు
గురువే పండితుడు

గురువే తేజకుడు
గురువే ధారకుడు
గురువే దానకుడు

గురువే రక్షకుడు
గురువే దీక్షకుడు
గురువే దక్షకుడు

గురువే ధర్మకుడు
గురువే సత్యకుడు
గురువే నిత్యకుడు

గురువే సాధకుడు
గురువే నేర్పరుడు
గురువే అర్చకుడు

గురువే జ్ఞానికుడు
గురువే ఆధునికుడు
గురువే భవిష్యకుడు

గురువే సైనికుడు
గురువే శాస్త్రకుడు 
గురువే మంత్రజ్ఞుడు

గురువే స్థాపకుడు
గురువే ఆచార్యుడు
గురువే విద్వాంసుడు

గురువే పూజ్యుడు
గురువే మాహాత్ముడు
గురువే ఆత్మీయుడు

గురువే శిక్షకుడు
గురువే అర్థకుడు
గురువే సూత్రకుడు

గురువే జీవుడు
గురువే వైద్యుడు
గురువే దేవకుడు

గురువే బుద్ధుడు
గురువే సుగురుడు
గురువే సుగుణుడు

గురువే లేఖకుడు
గురువే నైపుణ్యుడు
గురువే నిఘంటుడు

గురువే విశేష్యకుడు
గురువే దిక్సూచకుడు
గురువే ఉపన్యాసకుడు

తీరని సమస్యలతో చేయలేని కార్యాలతో మేధస్సు సతమమయ్యేనా

తీరని సమస్యలతో చేయలేని కార్యాలతో మేధస్సు సతమమయ్యేనా
పరిస్కారం తోచలేక సహాయమే అడగలేక మనస్సు కృశించిపోయేనా   || తీరని ||

జీవించుటలో సమస్యలు ఎన్నో జీవనంతో కలిగే ఆటంకాలు ఎన్నో
సాధించుటలో తీరేవి ఎన్నో సాధనతో పరిస్కారించే సమస్యలు ఎన్నో

కాలంతో సాగుటచే కలిగే నవ సమస్యలకు అంతం ఎప్పటికి లేదు
బంధాలతో జీవితాలను సాగించుటచే సమస్యలకు పొంతన లేదు  || తీరని ||

కాలంతో సాగుతూ తీర్చే సమస్యలు అల్పమే గాని సంపూర్ణ పరిస్కారం కావు 
బంధాలతో కలిగే కార్యాల సమస్యలు అధికమే గాని విచారణతో తొలగించ లేవు

జీవితం సమస్యల వలయంగా సాగే విజ్ఞాన పరిస్కార జీవనం
కాలం సమస్యల చదరంగంగా కలిగే ఆధునిక విజ్ఞాన తోరణం  || తీరని || 

జన్మించగలవా అనంత భావాలతో

జన్మించగలవా అనంత భావాలతో
మరణించగలవా అనంత తత్వాలతో

సూర్యోదయాన జీవించగలవా అనంత భావాలతో
సూర్యాస్తమున విశ్రమించగలవా అనంత తత్వాలతో  || జన్మించగలవా ||

ఉదయించుటలోనే సర్వ భావాల సమయోచితం
అస్తమించుటలోనే నిత్య తత్వాల సమయార్పితం

ఆలోచనలతో కార్యాలను గమనించుటలోనే మేధస్సుకు భావాల సమర్పితం
బంధాలతో కార్యాలను అవగాహించుటలోనే మేధస్సుకు తత్వాల సమర్పణం  || జన్మించగలవా ||

సుఖ సంతోషాలతో జీవించుటలో భావాలు శుభ లాభదాయకమై విస్తరించేను
కష్ట నష్టాలతో విశ్రమించుటలో తత్వాలు సర్వ సాధారణత్వమై విస్మరించేను   

జీవితంలో కలిగే అనంత భావాలు జీవించుటలో నేర్చే సర్వాంతర వేదాలు
జీవనంలో కలిగే అనంత తత్వాలు జీవించుటలో మార్చే నిరంతర ధర్మాలు   || జన్మించగలవా ||

Monday, November 20, 2017

మేధస్సులోనే సర్వం అనంత భావాల విశ్వ విజ్ఞానం సమకూరేను

మేధస్సులోనే సర్వం అనంత భావాల విశ్వ విజ్ఞానం సమకూరేను
ఆలోచనలోనే నిత్యం అనంత తత్వాల వేద ప్రజ్ఞానం సంధించేను

మేధస్సులోనే సర్వం కార్యాల ప్రణాళికలు చలనంతో సాగేను
ఆలోచనలోనే నిత్యం భావాల పరిశోధనలు గమనంతో తోచేను  || మేధస్సులోనే ||

వేదాలలోనే ఎన్నో విషయాలు సమకూర్చగా అర్థాంశం తెలిసేను
ధర్మాలలోనే ఎన్నో సంగతులు సంధించగా అనుభవాంశం కలిగేను

వేదాలను వివరించగా మేధస్సులో అనంత విజ్ఞానం సమకూరేను
ధర్మాలను బోధించగా ఆలోచనలో అనంత ప్రజ్ఞానం సంధించేను  || మేధస్సులోనే ||

మేధస్సులో అన్వేషణ అనంత భావాల విశ్లేషణ వేదాల విశ్వ విజ్ఞానమే 
ఆలోచనలో పరిశోధన అనంత తత్వాల విశేషణ ధర్మాల విశ్వ ప్రజ్ఞానమే

మేధస్సులో సుగుణ భావాలే అనంత భావాలను వేదాలుగా మార్చేను
ఆలోచనలో సువర్ణ తత్వాలే అనంత తత్వాలను ధర్మాలుగా పోల్చేను  || మేధస్సులోనే || 

ప్రతి జీవికి కలిగేనా సర్వ భావాల విజ్ఞానం

ప్రతి జీవికి కలిగేనా సర్వ భావాల విజ్ఞానం
ప్రతి జీవికి కలిగేనా సర్వ భోగాల సంయోగం 

ప్రతి అణువులో ఉన్నాయా సర్వ భావాల సంపూర్ణం
ప్రతి పరమాణువులో ఉన్నాయా సర్వ భోగాల స్పందనం  || ప్రతి జీవికి ||

ప్రతి జీవి తన జీవిత కాలాన తలిచేనా సర్వ భావాల అనుకరణం
ప్రతి జీవి తన జీవిత కాలాన వహించేనా సర్వ భోగాల అనుచరణం

ప్రతి అణువులో ఏ భావమున్నదో ఆత్మ అనుసంధానానికి తెలియాలి
ప్రతి పరమాణువులో ఏ తత్వమున్నదో పరమాత్మ అనుగ్రహానికి తోచాలి  || ప్రతి జీవికి ||

ప్రతి జీవి జననం ఏ భావమో ఏనాటి వరకు ఎన్ని బంధాలో కాలమే నిర్ణయించేనా
ప్రతి జీవి మరణం ఏ తత్వమో ఆనాటి నుండి ఎన్ని కార్యాలో కాలమే విశదించేనా

జీవించుటలో కలిగే భావ భోగాల సంయోగ తత్వాల అనుబంధం ఏనాటిదో
జీవించుటలో తోచే వేద విజ్ఞాన పరిశుద్ధ సుగుణాల సంబంధం ఎప్పటిదో    || ప్రతి జీవికి || 

వినిపించినా వినలేవు విశ్వ వేదన

వినిపించినా వినలేవు విశ్వ వేదన
కనిపించినా కానరాదు విశ్వ భావన
తోచినా తపించలేవు విశ్వ తత్వన  || వినిపించినా ||

మేధస్సులోనే వినిపిస్తుంది విశ్వ వేదన ఒక ధ్యాసగా
దేహములోనే కనిపిస్తుంది విశ్వ భావన ఒక శ్వాసగా
ఆలోచనలోనే తపిస్తుంది విశ్వ తత్వన ఒక జ్ఞానిగా   || వినిపించినా ||

జీవంలోనే సర్వం వేదాంత భావాల తత్వం మిళితమైనది
ఆత్మంలోనే నిత్యం విజ్ఞాన స్వభావ స్పందనం ఇమిడినది 
పరమాత్మంలోనే అనంతం సుగుణ వర్ణాల తేజం కలిసినది  || వినిపించినా || 

నా మేధస్సులో ఒక వైపు సూర్యోదయం

నా మేధస్సులో ఒక వైపు సూర్యోదయం
నా మేధస్సులో మరో వైపు సూర్యాస్తమం

ఆలోచనలో ఒక వైపు భావాల స్వరూపం
ఆలోచనలో మరో వైపు తత్వాల స్వకార్యం  || నా మేధస్సులో ||

మేధస్సులో సర్వం చీకటి వెలుగులతో విశ్వ కార్యాల సమ్మేళనం 
మేధస్సులో నిత్యం పగలు రాత్రులతో విశ్వ భావాల సంభాషణం

ఆలోచనలో సర్వం వేద భావాల మహా వేదాంత గమనం
ఆలోచనలో నిత్యం జ్ఞాన తత్వాల మహా ప్రజ్ఞాన చలనం  || నా మేధస్సులో ||

మేధస్సులో సర్వం ఆత్మ పరమాత్మ పరిశోధనల దివ్య చరితం
మేధస్సులో నిత్యం అణువు పరమాణు అన్వేషణల దివ్య చరణం

ఆలోచనలో సర్వం సుఖ దుఃఖాల సమ భావాల వేదాస్మరణ చర్వితం
ఆలోచనలో నిత్యం శుభ లాభాల సమ తత్వాల జ్ఞానాస్మరణ చర్వణం  || నా మేధస్సులో ||

అమ్మకు అమ్మ మా అమ్మ జన్మించేను ఏనాడో

అమ్మకు అమ్మ మా అమ్మ జన్మించేను ఏనాడో
మాతకు మాత మా మాత ఉదయించేను ఏనాడో

అమ్మకు అమ్మగా అమ్మమ్మ ప్రకృతిగా జీవించేను నిత్యం
మాతకు మాతగా మహాత్మ విశ్వతిగా అధిరోహించేను సర్వం  || అమ్మకు ||

ప్రతి అణువు ఆకృతి అమ్మగా అర్థాన్ని కలిగించేను ఆత్మ తత్వంతో
ప్రతి పరమాణువు ప్రకృతి మాతగా పరమార్థాన్ని తెలిపేను పరమాత్మ తత్వంతో

ప్రతి అమ్మకు అమ్మయే స్త్రీ తత్వం పంచేను మహా భావంతో
ప్రతి మాతకు మాతయే స్త్రీ స్వభావం ఇచ్చేను మహా దైవంతో  || అమ్మకు ||

ప్రతి జీవికి జననం విశ్వతికి ఉదయం మాతృత్వమే
ప్రతి అణువుకు జననం ప్రకృతికి జీవం స్త్రీతత్వమే

తరతరాల అమ్మకు యుగయుగాల మాతకు నిత్యం ప్రణామమే
గత జన్మల శ్రీమతికి భవిష్య జననాల తల్లికి సర్వం కృతజ్ఞతయే  || అమ్మకు ||

నీ కన్నా గొప్పగా జన్మించనా ప్రభూ

నీ కన్నా గొప్పగా జన్మించనా ప్రభూ
నీ కన్నా గొప్పగా మరణించనా ప్రభూ

నీ కన్నా గొప్పగా ఉదయించనా ప్రభూ
నీ కన్నా గొప్పగా అధిరోహించనా ప్రభూ  || నీ కన్నా ||

ప్రతి జీవికి నిత్యం ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసనై జన్మించనా
ప్రతి జీవికి సర్వం శ్వాస ధ్యాస భావమై ఉదయించనా

ప్రతి జీవి ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసలో దేహాన్ని జీవింపనా 
ప్రతి జీవి శ్వాస ధ్యాసలో ఆలోచన తత్వాన్ని సాగింపనా  || నీ కన్నా ||

ప్రతి జీవి రూపంలో మహా దైవాన్ని కలిగించనా
ప్రతి జీవి కార్యంలో మహా ధర్మాన్ని సాగించనా

ప్రతి జీవికి విశ్వతిని పరిచయం చేయించనా
ప్రతి జీవికి జగతిని సంబంధం సమకూర్చనా  || నీ కన్నా ||

ప్రతి జీవికి ప్రకృతి ప్రభావాలను అనుభవంతో సమ్మతించనా
ప్రతి జీవికి జాగృతి స్వభావాలను అనుబంధంతో స్మృతించనా

ప్రతి జీవికి సూర్యోదయం మహా ఉత్తేజ జన్మత్వమై మెళకువ కలిగించనా
ప్రతి జీవికి సూర్యాస్తమయం మహా ప్రతేజ మరణత్వమై ఎరుక తొలగించనా  || నీ కన్నా ||

Friday, November 17, 2017

నీ శ్వాసలో నేనే శ్వాసతినై ఉన్నాను

నీ శ్వాసలో నేనే శ్వాసతినై ఉన్నాను
నీ ధ్యాసలో నేనే ధ్యాసతినై ఉన్నాను
నీ రూపంలో నేనే రూపతినై ఉన్నాను
నీ ఆకారంలో నేనే ఆకృతినై ఉన్నాను

నీ వర్ణంలో నేనే వర్ణతినై ఉన్నాను
నీ తేజంలో నేనే తేజతినై ఉన్నాను
నీ దైవంలో నేనే దైవతినై ఉన్నాను
నీ దేహంలో నేనే దేహతినై ఉన్నాను

నీ ధర్మంలో నేనే ధర్మతినై ఉన్నాను
నీ విశ్వంలో నేనే విశ్వతినై ఉన్నాను
నీ కృతంలో నేనే శ్రీకృతినై ఉన్నాను
నీ భాగ్యంలో నేనే భాగ్యవతినై ఉన్నాను

నీ వేదనలో నేనే వేదతినై ఉన్నాను
నీ భావనలో నేనే భావతినై ఉన్నాను
నీ తత్వంలో నేనే తత్వతినై ఉన్నాను
నీ మేధస్సులో నేనే సుమతినై ఉన్నాను

నీ తపనలో నేనే తపతినై ఉన్నాను
నీ జ్ఞాననలో నేనే జ్ఞానతినై ఉన్నాను
నీ కార్యానలో నేనే కార్యతినై ఉన్నాను

నీ భారతంలో నేనే భారతినై ఉన్నాను
నీ పద్మంలో నేనే పద్మావతినై ఉన్నాను
నీ ప్రభావంలో నేనే ప్రభావతినై ఉన్నాను
నీ అమరంలో నేనే అమరావతినై ఉన్నాను

నీ రక్షణలో నేనే రక్షతినై ఉన్నాను
నీ ఆదరణతో నేనే ఆనతినై ఉన్నాను
నీ తనంలో నేనే ఉన్నతినై ఉన్నాను
నీ లక్ష్యంలో నేనే లక్ష్యతినై ఉన్నాను

నీ జగంలోనే నేనే జగతినై ఉన్నాను
నీ భవనంలో నేనే భవతినై ఉన్నాను
నీ జాగ్రతలో నేనే జాగృతినై ఉన్నాను
నీ గృహంలో నేనే గృహతినై ఉన్నాను
నీ సత్యంలో నేనే సత్యవతినై ఉన్నాను
నీ సర్వంలో నేనే సర్వతినాయి ఉన్నాను

నీ విజ్ఞానంలో నేనే సరస్వతినై ఉన్నాను
నీ ప్రజ్ఞానంలో నేనే ప్రజ్ఞతినై ఉన్నాను
నీ జయంలో నేనే జయతినై ఉన్నాను
నీ జననంలో నేనే జనతినై ఉన్నాను
నీ జన్మలో నేనే జన్మతినై ఉన్నాను

నీ పూజలో నేనే పూజతినై ఉన్నాను
నీ శాంతంలో నేనే శాంతినై ఉన్నాను
నీ ప్రాణంలో నేనే ప్రాణతినై ఉన్నాను
నీ ప్రయాణంలో నేనే ప్రణతినై ఉన్నాను
నీ విజయంలో నేనే జయంతినై ఉన్నాను
నీ ప్రశాంతంలో నేనే ప్రశాంతినై ఉన్నాను

నీ దివ్యంలో నేనే దివ్యతినై ఉన్నాను
నీ భవ్యంలో నేనే భవ్యతినై ఉన్నాను
నీ నవ్యంలో నేనే నవ్యతినై ఉన్నాను
నీ సవ్యంలో నేనే సవ్యతినై ఉన్నాను
నీ గుణంలో నేనే గుణవతినై ఉన్నాను
నీ వినయంలో నేనే వినతినై ఉన్నాను

నీ పూర్ణంలో నేనే పూర్ణతినై ఉన్నాను
నీ దోషంలో నేనే దూపతినై ఉన్నాను
నీ సంగంలో నేనే సంగతినై ఉన్నాను
నీ స్త్రీతనంలో నేనే శ్రీమతినై ఉన్నాను

నీ పూర్వంలో నేనే పూర్వతినై ఉన్నాను
నీ సంతానంలో నేనే సంతతినై ఉన్నాను
నీ అధికారంలో నేనే అధిపతినై ఉన్నాను
నీ సంస్కారం నేనే సంస్కృతినై ఉన్నాను

ఏ దేశం నీది స్వదేశమే నీదా

ఏ దేశం నీది స్వదేశమే నీదా
ఏ ప్రాంతం నీది ప్రదేశమే నీదా

ఏ దేశ ప్రదేశం నీది స్వదేశ ప్రాంతమే నీదా  || ఏ దేశం ||

ఏ దేశమైన ప్రదేశమై విస్తరించి ఉన్నది
ఏ ప్రాంతమైన దేశమై నిర్మించి ఉన్నది

ప్రతి ప్రదేశం ఖండాతరాలుగా విశాలమై విస్తరించి ఉన్నది
ప్రతి ప్రాంతం దేశ దేశాలుగా విస్తృతమై విభజించి ఉన్నది  || ఏ దేశం ||

ఏ దేశం వెళ్ళినా నా దేశ ప్రాంత ప్రదేశమే విశాల విశ్వమై ఉన్నది
ఏ ప్రాంతం వెళ్ళినా నా దేశ విదేశ ప్రదేశమే విస్తృత జగమై ఉన్నది

ప్రతి దేశం పర దేశమై విదేశమై స్వదేశమై ఒక్క ప్రదేశ ప్రాంతమై విశ్వంలోనే ఉన్నది
ప్రతి ప్రాంతం పర విదేశమై ఖండాతరమై ఒక్క ప్రపంచ ప్రదేశమై జగంలోనే ఉన్నది  || ఏ దేశం ||

చిరంజీవిగా జన్మించిన నీవు సూర్యోదయాన ఉదయిస్తున్నావు

చిరంజీవిగా జన్మించిన నీవు సూర్యోదయాన ఉదయిస్తున్నావు
మహాజీవిగా ఉదయించిన నీవు సూర్యోదయాన జన్మిస్తున్నావు

నిత్యం నీ రూపమే జగతికి ప్రజ్వల తేజమై అవతరిసున్నది
సర్వం నీ దేహమే విశ్వతికి ప్రజ్ఞాన భావమై అధిరోహిస్తున్నది  || చిరంజీవిగా ||

ఏ భావాలతో ఉదయించినా నీ రూపం నిత్యం స్వరూపమే
ఏ తత్వాలతో జన్మించినా నీ దేహం సర్వం విశ్వ రూపమే

ఏ బంధాలతో జీవించినా నీ స్వభావం అమృత జీవమే
ఏ శాస్త్రాలతో పరిశోధించినా నీ వైనం ఆద్యంత గుణమే  || చిరంజీవిగా ||

ఏ రూపంతో వర్ణించినా నీ భావం సువర్ణాలతో ప్రజ్వలనమే
ఏ దేహంతో కీర్తించినా నీ తత్వం కిరణాలతో ప్రకాశత్వనమే

ఏ జీవంతో ఉదయించినా నీ కిరణం జగతికి ప్రధానమే
ఏ రూపంతో ఆవతరించినా నీ తేజం విశ్వతికి జీవత్వమే  || చిరంజీవిగా || 

Wednesday, November 15, 2017

నా పాద రక్షాలను నీవు ధరించుటలో ఏ భావన తోచేను

నా పాద రక్షాలను నీవు ధరించుటలో ఏ భావన తోచేను
నా పాద రక్షాలతో నీవు నడుచుటలో ఏ తత్వం కలిగేను

నా పాద రక్షాలను నీవు దర్శించుటలో నీకు ఏమని తెలిపేను
నా పాద రక్షాలను నీవు వరించుటలో నీకు ఏమని తపించేను  || నా పాద ||

నీ దేహానికి నా పాద రక్షాలు సర్వ శుభాలను కలుగజేయునా
నీ రూపానికి నా పాద రక్షాలు నిత్య భోగాలను అందజేయునా

నీ కార్యాలకు నా పాద రక్షాలు మహా విజయాన్ని కలిగించునా
నీ భావాలకు నా పాద రక్షాలు మహా ఆనందాన్ని ఆవహించునా   || నా పాద ||

నీ వయస్సుకు నా పాద రక్షాలు మహా వేదాలను పలకించునా
నీ మనస్సుకు నా పాద రక్షాలు మహా తత్వాలను పులకించునా

నీ మేధస్సుకు నా పాద రక్షాలు అద్భుతత్వాలను సృస్టించునా
నీ ఆయుస్సుకు నా పాద రక్షాలు ఆశ్చర్యాలను సందర్శించునా  || నా పాద ||

నా పాద రక్షాలను విడిచిన యందే నా అన్వేషణ నిత్యం సాగిస్తున్నాను
నా పాద రక్షాలను మరచిన యందే నా పరిశోధన సర్వం స్మరిస్తున్నాను

నా పాద రక్షాలే నా కార్యాలోచన భావాలను శాస్త్రీయ పరిపూర్ణంతో సేవించేను
నా పాద రక్షాలే నా శ్వాసాలోచన తత్వాలను సిద్ధాంత ప్రజ్ఞానంతో స్మృతించేను

నా పాద రక్షాలను మేధస్సులోని ఎరుకనే మరిపించి ధరించెదవని తపించగలను
నా పాద రక్షాలను ఆలోచనలోని గమనాన్నే మళ్ళించి తీసుకెళ్ళేదవని భావించగలను  || నా పాద ||

మేధస్సే సర్వం వేదం

మేధస్సే సర్వం వేదం
మనస్సే సర్వం భావం
వయస్సే సర్వం తత్వం
ఆయుస్సే సర్వం జ్ఞానం

ఆలోచనతో మనస్సు మేధస్సులో వేదం అన్వేషణం
భావనతో వయస్సు తత్వంలో వేదాంతం పరిశోధనం  || మేధస్సే ||

జీవమే దేహం రూపమే భావం విజ్ఞానమే దైవం
జ్ఞానమే వేదం మౌనమే తత్వం జీవనమే సత్యం

సుగుణమే శాంతం దైవత్వమే పరిపూర్ణం కార్యమే నిత్యం
వేదాంతమే ధర్మం ప్రజ్ఞానమే పరిశుద్ధం ఆలోచనే సర్వం  || మేధస్సే ||

విశ్వతియే జీవనం ప్రకృతియే జీవితం ఆకృతియే రూపం
మనస్సే విజ్ఞానం వయస్సే ప్రజ్ఞానం ఆయుస్సే స్వరూపం

మేధస్సే నిత్యం అన్వేషణం ఆలోచనయే సర్వం పరిశోధనం
మనస్సే సర్వాంతం వయస్సే వేదాంతం ఆయుస్సే ప్రజ్ఞానం  || మేధస్సే || 

Tuesday, November 14, 2017

జీవం శివం దేహం శివం

జీవం శివం దేహం శివం
వేదం శివం నాదం శివం
దైవం శివం ధర్మం శివం
సత్యం శివం నిత్యం శివం
భావం శివం  తత్వం శివం
సర్వం శివం శాంతం శివం

అనంతం ఓం నమః శివాయ పరమాత్మం ఓం నమః శివాయ  || జీవం ||

శ్వాసలో ఉచ్చ్వాస నిచ్ఛ్వాస ఓం నమః శివాయ
ధ్యాసలో దేహం ధ్యానం శ్వాస ఓం నమః శివాయ

నాభిలో ఉచ్చ్వాస నాసికలో నిచ్ఛ్వాస ఓం నమః శివాయ
ఆత్మలో పర ధ్యాస దేహంలో పర ధ్యానం ఓం నమః శివాయ  || జీవం ||

జ్ఞానం విజ్ఞానం ప్రజ్ఞానం పరిశోధనం ఓం నమః శివాయ
పూర్వం పూర్ణం ఆద్యంతం అద్వైత్వం ఓం నమః శివాయ

కాలం ప్రయాణం జీవితం జీవనం ఓం నమః శివాయ
బంధం అనుబంధం రాగం అనురాగం ఓం నమః శివాయ  || జీవం ||

విశ్వతి జగతి ప్రకృతి ఆకృతి  ఓం నమః శివాయ
దేహతి దైవతి సాహితి సంస్కృతి ఓం నమః శివాయ

వేదతి జ్ఞానతి జలతి సుమతి ఓం నమః శివాయ
పంచభూతాయ పరమార్థాయ ఓం నమః శివాయ  || జీవం || 

Saturday, November 11, 2017

ప్రయాణించెదవా సూర్యోదయాన ప్రయాణించెదవా సూర్యాస్తమున

ప్రయాణించెదవా సూర్యోదయాన ప్రయాణించెదవా సూర్యాస్తమున
నిత్యం ప్రయాణించుటలో నీకు అలసట లేదుగా ఆకలి కలగదుగా  || ప్రయాణించెదవా ||

తరతరాలుగా ప్రయాణిస్తూనే యుగయుగాలుగా సాగుతున్నా
గతమంతా ప్రయాణిస్తూనే భవిష్యత్తుకై నిత్యం నీ ప్రయాణమే

ఆసక్తిగా సాహసం చేసే నిరంతర అధ్యాయము నీ ప్రయాణమే
స్వశక్తిగా సాధన చేసే నిత్యం అనుచరణ నీ ప్రయాణ మార్గమే  || ప్రయాణించెదవా ||

శూన్యంతో మొదలై క్షణాలతో కాలంగా సాగే నీ ప్రయాణమే విశ్వాంతరము
క్షణంతో ఆరంభమై సమయాలతో సాగే నీ ప్రయాణమే బ్రంహాండతరము

కార్యాలతోటి కాలాన్ని నడిపించే సూర్య చంద్రుల ప్రభావాల ప్రయాణం నీ మార్గము
ప్రణాళికలతోటి సమయాన్ని కలిగించే కార్యకలాపాల జీవుల ప్రయాణం నీ చలనము  || ప్రయాణించెదవా ||

జయం జయం శ్రీ ఆంజనేయం

జయం జయం శ్రీ ఆంజనేయం
జయం జయం శ్రీ ధనుంజయం
జయం జయం శ్రీ శివాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ దీక్షాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ వర్ణాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ వర్ణాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ వీరాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ వరాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ జీవాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ దేహాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ దైవాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ చిరాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ ధీరాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ సీతాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ వేదాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ హితాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ సేనాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ జ్ఞానాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ గుణాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ మహాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ క్షేత్రాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ పత్రాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ విశ్వాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ శూరాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ నేత్రాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ విద్యాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ స్వర్ణాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ నిత్యాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ పుత్రాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ సత్యాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ ఆత్మాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ రామాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ సర్వాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ రూపాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ దివ్యాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ జగతాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ జయాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ శిఖరాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ ప్రాణాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ దయాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ తత్వాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ దూతాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ పుష్పాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ ఆకాశాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ శాంతాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ ముఖాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ సూక్ష్మాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ సాగరాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ ప్రకాశాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ కమలాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ గమనాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ సూర్యాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ భావనాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ పూర్వాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ కరుణాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ పరమాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ విజ్ఞానాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ పవిత్రాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ సువర్ణాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ వరుణాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ ప్రతిష్టాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ ప్రసిద్ధాంజనేయం 
జయం జయం శ్రీ స్వయాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ పర్వతాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ కళ్యానాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ త్రిపురాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ సుగ్రీవాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ అమరాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ తరుణాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ ప్రతాపాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ యమునాంజేయం
జయం జయం శ్రీ ప్రత్యక్షాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ ఆదర్శాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ విజయాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ వందనాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ సంతోషాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ ఆనందాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ కుమారాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ పరిశుద్ధాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ హనుమాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ మారుతాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ అఖండాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ ప్రశాంతాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ ఆయుధాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ వాయువాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ అనుభవాంజనేయం
జయం జయం శ్రీ వ్యాయామాంజనేయం 

నీ రూపములోనే విశ్వ ఆకృతిని ఆరాధించు

నీ రూపములోనే విశ్వ ఆకృతిని ఆరాధించు 
నీ మేధస్సులోనే విశ్వ జగతిని ఆదర్శించు 
నీ వయస్సులోనే విశ్వ శ్రీమతిని అపేక్షించు
నీ మనస్సులోనే విశ్వ దైవతిని అన్వేషించు
నీ జీవములోనే విశ్వ జాగృతిని అధిరోహించు
నీ దేహములోనే విశ్వ ప్రకృతిని అనుమతించు  || నీ ||

విశ్వ భావాలతో నీ రూపాన్ని ఆకృతిగా పరిశోధించు 
విశ్వ తత్వాలతో నీ మేధస్సును జగతిగా పరిశీలించు
విశ్వ వేదాలతో నీ వయస్సును శ్రీమతిగా పరిగణించు
విశ్వ బంధాలతో నీ మనస్సును దైవతిగా పరవశించు
విశ్వ ఖనిజాలతో నీ జీవమును జాగృతిగా పర్యవేక్షించు
విశ్వ ధర్మాలతో నీ దేహమును ప్రకృతిగా పరిపూర్ణవించు  || నీ ||

విశ్వాన్నే మహా రూపాలతో ఆనందంగా ఆస్వాదించు 
విశ్వాన్నే మహా మేధస్సులతో అద్భుతంగా ఆలోచించు 
విశ్వాన్నే మహా వయస్సులతో ఆశ్చర్యంగా అనుగ్రహించు
విశ్వాన్నే మహా మనస్సులతో అపురూపంగా అతిశయించు
విశ్వాన్నే మహా జీవములతో అనుభవంగా ఆకర్షింపదించు 
విశ్వాన్నే మహా దేహములతో అనుబంధంగా అనుగ్రహించు  || నీ || 

Friday, November 10, 2017

జీవము నీదే దేహము నీదే

జీవము నీదే దేహము నీదే
రూపము నీదే వర్ణము నీదే

మేధస్సు నీదే మనస్సు నీదే
ఆయుస్సు నీదే వయస్సు నీదే   || జీవము ||

శ్వాసతోనే ధ్యాసను గమనించేది నీవే
భాషతోనే స్వభావాన్ని ఆర్జించేది నీవే 

ఉచ్చ్వాసతో జీవాన్ని తపించేది నీవే
సాధనతో కార్యాన్ని నడిపించేది నీవే

శ్వాసపై ధ్యాసతోనే ధ్యానిస్తూ ఆయుస్సును పెంచేది నీవే
భాషపై జిజ్ఞాసతోనే పరిశోధిస్తూ వయస్సును కీర్తించేది నీవే   || జీవము ||

రూపం ఏదైనా ఆలోచన కార్యం ఏదైనా చేసేది నీవే
వర్ణం ఏదైనా సుగుణ తత్వం ఏదైనా తలచేది నీవే

మనస్సు ఎలా ఉన్నా ఆలోచనలో అర్థానికి భావం నీవే
వయస్సు ఎలా ఉన్నా భావనలో పరమార్థ తత్వం నీవే

మేధస్సుతోనే సర్వ భావాలను సమర్థించుట నీవే
మేధస్సుతోనే సర్వ తత్వాలను సమర్జించుట నీవే   || జీవము || 

ఎవరికి ఉత్సవం ఎవరిది సంబరం

ఎవరికి ఉత్సవం ఎవరిది సంబరం
ఎవరికి ఉల్లాసం ఎవరిది సంతోషం
ఎవరికి ఉత్సాహం ఎవరిది సంతోషం
ఎవరికి ఉద్వాహం ఎవరిది సంబంధం  || ఎవరికి ||

ఎక్కడ ఆహ్వానం ఎంతటి సమానం
ఎక్కడ ఆశ్రయం ఎంతటి సద్గుణం
ఎక్కడ ఆనందం ఎంతటి సంభోగం
ఎక్కడ అనుభవం ఎంతటి సహనం
ఎక్కడ ఆచరణం ఎంతటి సద్భావం  || ఎవరికి ||

ఎక్కడ ఆభరణం ఎంతటి సంపూర్ణం
ఎక్కడ ఆదరణం ఎంతటి సంకల్పం
ఎక్కడ అనురాగం ఎంతటి సమయం  
ఎక్కడ అలంకారం ఎంతటి సన్నివేశం
ఎక్కడ అనుబంధం ఎంతటి సమంతం  || ఎవరికి || 

ఓ మహాత్ముడే ఉదయించాలని తపించెదరు ఎందరో

ఓ మహాత్ముడే ఉదయించాలని తపించెదరు ఎందరో
ఓ మహర్షియే అవతరించాలని జపించెదరు ఎందరో   || ఓ ||

ఎంతగా ఎదిగినా అంతగా ఒదిగే సహ జీవుడే జన్మించునా
ఎంతలో వెలిసినా అంతలో వెలిగే శ్రీ నాధుడే ప్రభవించునా

ఎంతగా ఉందయించినా అంతగా అవతరించునా ఓ మహాత్ముడు
ఎంతగా అస్తమించినా అంతగా అధిరోహించునా ఓ మహానుభావుడు  || ఓ ||

ఎవరని తలచినా ఏమని తలచినా విజ్ఞానమే కలిగించునా
ఎంతని తపించినా ఏదని తపించినా వేదాంతమే తోచునా

ఎవరికి వారని పలికించినా ఎంతటి వారని పరీక్షించినా పరిపూర్ణమే
ఎక్కడి వారని అన్వేషించినా ఏనాటి వారని పరిశోధించినా ప్రజ్ఞానమే  || ఓ ||

Thursday, November 9, 2017

ఏ రూపమైన సువర్ణాలతో సుగుణంగా మార్చుకో

ఏ రూపమైన సువర్ణాలతో సుగుణంగా మార్చుకో
ఏ భావమైన సుగంధాలతో స్వరూపంగా కూర్చుకో  

ఏ దేహమైన సుజాతకాలతో సంపూర్ణంగా చేర్చుకో
ఏ తత్వమైన సులోచనలతో సుకృతంగా మల్చుకో  || ఏ రూపమైన ||

ఏనాటి రూపమో ఎంతటి దేహమో దివ్యంగా పోల్చుకో
ఏనాటి భావమో ఎంతటి తత్వమో భవ్యంగా తల్చుకో
ఏనాటి వర్ణమో ఎంతటి సుగుణమో నవ్యంగా ఇచ్చుకో
ఏనాటి గంధమో ఎంతటి ప్రాణమో కావ్యంగా దాల్చుకో   || ఏ రూపమైన ||

ఏనాటి ఆలోచనయో ఎంతటి అర్థమో సవ్యంగా నేర్చుకో
ఏనాటి పరిశోధనమో ఎంతటి శాస్త్రమో కార్యంగా మార్చుకో
ఏనాటి పరిశుద్ధమో ఎంతటి పవిత్రమో సత్యంగా తేల్చుకో
ఏనాటి జీవనమో ఎంతటి జీవితమో నిత్యంగా పుచ్చుకో      || ఏ రూపమైన || 

సూర్యుడే ఉదయిస్తున్నాడు చిరంజీవిగా

సూర్యుడే ఉదయిస్తున్నాడు చిరంజీవిగా
చంద్రుడే జన్మిస్తున్నాడు చిరకాలజీవిగా

ఆకాశమే అవతరిస్తున్నది అమర జీవిగా
ధరణీయే అధిరోహిస్తున్నది ప్రకృతి జీవిగా  || సూర్యుడే ||

లోకమే మన రూప నిలయం
ధరణియే మన సర్వ ఆధారం
ఆకాశమే మన దివ్య మందిరం
ప్రకృతియే మన నిత్య ఆహారం
జగమే మన జీవ శాంతాలయం      || సూర్యుడే ||

సూర్యుని గమనమే మన కార్యం
ధరణి స్వభావమే మన సామర్థ్యం
జగతి ఆద్యంతమే మన దైవత్వం
ఆకాశ ప్రభావమే మన నిర్వాహణం
చంద్రుని సమయమే మన విరామం   || సూర్యుడే ||

Wednesday, November 8, 2017

విశ్వమే జీవం విశ్వమే జీర్ణం

విశ్వమే జీవం విశ్వమే జీర్ణం
విశ్వమే దైవం విశ్వమే రూపం
విశ్వమే నాదం విశ్వమే భావం
విశ్వమే వేదం విశ్వమే తత్వం
విశ్వమే సర్వం విశ్వమే శాంతం  || విశ్వమే ||

విశ్వ తేజ రూపం సదానంద జీవం
విశ్వ భావ రూపం సదానంద తత్వం
విశ్వ వేద రూపం సదానంద దైవం
విశ్వ గాన రూపం సదానంద గీతం
విశ్వ జ్ఞాన రూపం సదానంద మౌనం  || విశ్వమే ||

విశ్వ గుణ రూపం మహానంద తిలకం
విశ్వ జన రూపం మహానంద ప్రకృతం
విశ్వ దేహ రూపం మహానంద చరితం
విశ్వ కార్య రూపం మహానంద బంధం
విశ్వ లోక రూపం మహానంద గమనం  || విశ్వమే ||

Tuesday, November 7, 2017

తారవో సితారవో నవతారవో నీవు

తారవో సితారవో నవతారవో నీవు
తేజానివో కాంతివో ప్రకాశానివో నీవు

మెరిసే సువర్ణాలకు చమత్కార వర్ణానివి నీవు
సితార వనితగా విరజిల్లే అనురాగవతివి నీవు    || తారవో ||

తేజస్వినిగా తేజస్సులను మెరిపించే ఆకాశ తారవు నీవు
తరంగిణిగా వర్ణాలను కురిపించే జలధార కాంతివి నీవు

ఆకాశానికే అపురూపమైన నవ మోహిని తేజస్సువి నీవు
భువనానికే అద్భుతమైన నవ వాహిని ఉషస్సువి నీవు    || తారవో ||

మేధస్సుకే ఆశ్చర్యం కలిగించే సువర్ణ దేహ కాంతివి నీవు
ఆలోచనకే అద్భుతం అనిపించే స్వభావ తత్వానివి నీవు

విశ్వానికి దిక్కులను చూపే మార్గ దర్శక దిక్సూచివి నీవు
జగతికి వెలుగులను తెలిపే మహోదయ సూత్రానివి నీవు    || తారవో ||

మహర్షులకే మంత్రం తెలుసా

మహర్షులకే మంత్రం తెలుసా
మహాత్ములకే తంత్రం తెలుసా

మహా ఆత్మలకే మర్మం తెలుసా
మహా తత్వాలకే సర్వం తెలుసా  || మహర్షులకే ||

భావ స్వభావాల జీవుల తత్వాలలోనే మర్మం ఉందా
వేద విజ్ఞాన జీవుల మేధస్సులలోనే మంత్రం ఉందా

మహా ఋషుల తపస్సులలో మహా తత్వం ఉందా
మహా ఆత్మల ధ్యానులలో మహా స్వభావం ఉందా

ఆలోచనల పరిశోధనలలో ప్రజ్ఞానం మహా మంత్రమై మహాత్యమైనదా
మేధస్సుల అన్వేషణలలో విజ్ఞానం మహా తంత్రమై మహత్వమైనదా  || మహర్షులకే ||

సూర్యోదయం కలుగుటలో మహోదయ మర్మం దాగినదా
సూర్యాస్తమయం వెళ్ళుటలో మహాశయ మంత్రం ఒదిగినదా

జగతి తత్వాలలోనే ప్రకృతి భావాలలోనే మహా మర్మం ఉందా
విశ్వతి ఆకారాలలోనే దేహాతి రూపాలలోనే మహా మంత్రం ఉందా

ఎదిగే సజీవులలో ఎదిగే ప్రకృతిలో కాల ప్రభావాలలో ఏదో ధర్మం మర్మమై ఉన్నదా
ఒదిగే జగతిలో ఒదిగే విశ్వతిలో సమయ ప్రతాపాలలో ఏదో దైవం మంత్రమై ఉన్నదా  || మహర్షులకే || 

కాలం తెలిపే భావాలను మేధస్సులోనే దాచేదవా

కాలం తెలిపే భావాలను మేధస్సులోనే దాచేదవా
సమయం తపించే తత్వాలను నీలోనే ఉంచెదవా

జీవితమంతా నీలోనే భావాలను దాచేలా మేధస్సును అమర్చెదవా
జీవితంలో ఏనాడైనా ఎవరికైనా తత్వాలను తెలిపేలా ఆలోచించావా  || కాలం ||

భావాల ఆలోచనలలో విశ్వ వేద విజ్ఞానం దాచుకున్నావా
తత్వాల స్వభావాలలో మహా ప్రజ్ఞానం అమర్చుకున్నావా

జీవించే వారికి మహోన్నతమైన ఆలోచనలను కలుగజేయలేవా
ఎదిగే వారికి వేద విశిష్ట వైజ్ఞానిక స్వభావాలను అందజేయలేవా    || కాలం ||

కాలమే నీకు తెలిపినా నీలోనే దాచినా ఉపయోగం ఎవరికి ఎలా
సమయమే నీకు అందించినా ఆచరణ అనుభవం ఎవరికి ఎలా

దైవమే నీకు వేద విజ్ఞాన తత్వాలను సమర్పించగా ఎవరికి తెలుపలేవా
ధర్మమే నీకు విశ్వ విజ్ఞాన భావాలను అందించగా ఎవరికి బోధించలేవా  || కాలం || 

Sunday, November 5, 2017

భక్తి సేవయే జయతే

భక్తి సేవయే జయతే
క్షీర సేవయే జయతే
నవ సేవయే జయతే 
జీవ సేవయే జయతే
దైవ సేవయే జయతే
కాల సేవయే జయతే
గుణ సేవయే జయతే
ధర్మ సేవయే జయతే
ధర్మ సేవయే జయతే 
నిత్య సేవయే జయతే
క్షేమ సేవయే జయతే
సత్య సేవయే జయతే
విశిష్ట సేవయే జయతే
పితృ సేవయే జయతే
మార్గ సేవయే జయతే
విద్య సేవయే జయతే
సర్వ సేవయే జయతే
పుత్ర సేవయే జయతే
ఆత్మ సేవయే జయతే
గృహ సేవయే జయతే
ఆపద సేవయే జయతే
ప్రేమ సేవయే జయతే
శాంతి సేవయే జయతే
తక్షణ సేవయే జయతే
విజ్ఞాన సేవయే జయతే
స్నేహ సేవయే జయతే
ఆరోగ్య సేవయే జయతే
ముఖ్య సేవయే జయతే
మాతృ సేవయే జయతే
సలహా సేవయే జయతే
ఉద్యోగ సేవయే జయతే
ఉచిత సేవయే జయతే
విశ్వతి సేవయే జయతే
పవిత్ర సేవయే జయతే
ప్రకృతి సేవయే జయతే
అనంత సేవయే జయతే
ఆనంద సేవయే జయతే
వ్యాపార సేవయే జయతే
పరిశుద్ధ సేవయే జయతే
ప్రశాంతి సేవయే జయతే
ప్రయాణ సేవయే జయతే
ఆద్యంత సేవయే జయతే
అనుభవ సేవయే జయతే
స్వచ్ఛత సేవయే జయతే
బంధుత్వ సేవయే జయతే
అన్నపూర్ణ సేవయే జయతే

ఓం ఆత్మ శ్రీ మహా ఆత్మ ఓం నమః శివాయ నమః

ఓం ఆత్మ శ్రీ మహా ఆత్మ ఓం నమః శివాయ నమః

కర్మాత్మ కర్తాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
దైవాత్మ దేహాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
ఆరాత్మ విశ్వాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
జీవాత్మ ఆత్మాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
ఆధ్యాత్మ విధాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
మాతాత్మ మహాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
దివ్యాత్మ విద్యాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
కార్యాత్మ క్రియాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
శ్రీదేవాత్మ శ్రీధాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
ధర్మాత్మ ధాన్యాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
సర్వాత్మ శాంతాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
రూపాత్మ ఆకారాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
ధ్యానాత్మ ధ్యాసాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
జనతాత్మ జననాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః 
పూర్వాత్మ ప్రాణాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
కమలాత్మ పుష్పాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
జీవనాత్మ జీవితాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
ప్రకృతాత్మ జగతాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
శ్రీకరాత్మ శుభకరాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
విజ్ఞానాత్మ ప్రజ్ఞానాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
ప్రజ్ఞానాత్మ ప్రసిద్ధాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
కళ్యాణాత్మ శోభానాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
సౌభాగ్యాత్మ సౌఖ్యాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
ఉత్తేజాత్మ ఉన్నతాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
పవిత్రాత్మ పరిశుద్ధాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
ఆరోగ్యాత్మ ఆరాధ్యాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
కైలాసాత్మ వైకుంఠాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
ప్రతేజాత్మ ప్రజ్వలాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
శ్రీనందాత్మ శ్రీకృపాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
సుపుత్రాత్మ సుధీర్ఘాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
సువర్ణాత్మ సుగంధాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
సుతత్వాత్మ సువేదాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
సుచిత్రాత్మ సుకృతాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
ఓంకారాత్మ భావకారాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
అనంతాత్మ ఆనందాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
శ్రీకరుణాత్మ శ్రీదయాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
ఆధ్యంతాత్మ అద్వైతాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
ప్రశాంతాత్మ పరిపూర్ణాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
సంభోగాత్మ సంయోగాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
సుందరాత్మ సునందాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
మంగళాత్మ మాంగల్యాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
తన్మయాత్మ తపస్వితాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
సుదర్శనాత్మ సునేత్రాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
పరమాత్మ పంచభూతాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
సులోచనాత్మ సుభావనాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
ఉషోదయాత్మ భాష్పోదయాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః
సూర్యోదయాత్మ మహోదయాత్మ ఓం నమః శివాయ నమః

ప్రయాణించెదవా సూర్యోదయాన ప్రయాణించెదవా సూర్యాస్తమున

ప్రయాణించెదవా సూర్యోదయాన ప్రయాణించెదవా సూర్యాస్తమున
నిత్యం ప్రయాణించుటలో నీకు అలసట లేదుగా ఆకలి కలగదుగా  || ప్రయాణించెదవా ||

తరతరాలుగా ప్రయాణిస్తూనే యుగయుగాలుగా సాగుతున్నా
గతమంతా ప్రయాణించినా భవిష్యత్తుకై నిత్యం ప్రయాణమే

Friday, November 3, 2017

ఎక్కడికో ప్రయాణం ఎలాంటిదో ప్రయాణం

ఎక్కడికో ప్రయాణం ఎలాంటిదో ప్రయాణం
ఏనాటిదో ప్రయాణం ఎప్పటికో ప్రయాణం
ఎంతటిదో ప్రయాణం ఎందుకో ప్రయాణం

తరతరాల ప్రయాణం యుగయుగాల ప్రయాణం
నిత్యం జీవిస్తూనే సాగేను జీవుల జీవన ప్రయాణం  || ఎక్కడికో ||

నడిపించే మార్గాన సాగేను నడకతో ప్రయాణం
నిలిచే మార్గాన సాగేను నిలకడతో ప్రయాణం
ఈదించే మార్గాన సాగేను ఈతతో ప్రయాణం
దొర్లించే మార్గాన సాగేను దొర్లుటతో ప్రయాణం
జారించే మార్గాన సాగేను జారుటతో ప్రయాణం
ప్రాకించే మార్గాన సాగేను ప్రాకుటతో ప్రయాణం
ఎక్కించే మార్గాన సాగేను ఎక్కుటతో ప్రయాణం
పడిపించే మార్గాన సాగేను పడుటతో ప్రయాణం
దూకించే మార్గాన సాగేను దూకుటతో ప్రయాణం
పరిగించే మార్గాన సాగేను పరుగులతో ప్రయాణం
ఎగిరించే మార్గాన సాగేను ఎగురుటతో ప్రయాణం
తిరిగించే మార్గాన సాగేను తిరుగుటతో ప్రయాణం
నాట్యమించే మార్గాన సాగేను నాట్యంతో ప్రయాణం
ప్రవహించే మార్గాన సాగేను ప్రవాహంతో ప్రయాణం
కుంటించే మార్గాన సాగేను కుంటుటతో ప్రయాణం   || ఎక్కడికో ||

వేదనతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
జ్ఞానంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
భావాలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
ఉత్తేజంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
తత్వాలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
ఆలోచనతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
స్పందనతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
అనుభవంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం   || ఎక్కడికో ||

కాలంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
గాలితో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
చలితో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
వేడితో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
పొగతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
వర్షంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
ఆవిరితో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
మంచుతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
చల్లదనంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
వసంతముతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం   || ఎక్కడికో ||

ప్రణాళికతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
పరిశోధనతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
అన్వేషణతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
పర్యక్షేవేణతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం   || ఎక్కడికో ||

పవిత్రతతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
పరిశుద్ధంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
పరమార్ధంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
పరమాత్మతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
పరంజ్యోతితో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
పరిశుభ్రతతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం   || ఎక్కడికో ||

అడవులతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
శిఖరాలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
ఖండాలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
ఎడారులతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
నక్షత్రాలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
పర్వతాలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
సముద్రాలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
అంతరిక్షంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
సూర్యోదయంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
పంచభూతాలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
చంద్రోదయంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
సూర్యాస్తమయంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం   || ఎక్కడికో ||

పుస్పాలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
సువర్ణాలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
సుగంధాలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
సుచిత్రాలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
సులేఖలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
సుభాషలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం   || ఎక్కడికో ||

బంధంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
బాధ్యతతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
అందరితో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
చూపులతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
స్నేహంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
బంధాలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
కళ్యాణంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
కుటుంబంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
పరిచయంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం   || ఎక్కడికో ||

ఆకలితో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
సుఖంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
దుఃఖంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
ఆరోగ్యంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
ఆహారంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
ఆనందంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
సంతోషంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
అనారోగ్యంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం   || ఎక్కడికో ||

శాస్త్రాలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
గ్రంథాలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
చరిత్రాలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
నిర్మాణాలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
నమ్మకాలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
సిద్ధాంతాలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
ఆచరణాలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
అద్భుతాలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
అరిషడ్వార్గాలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
సాంప్రదాయాలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం   || ఎక్కడికో ||

ధ్యాసతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
కార్యంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
ధ్యానంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
పఠనంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
కర్తవ్యంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
ఆశయంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
ఉద్యోగంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం   || ఎక్కడికో ||

భక్తితో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
దీక్షతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
జీవంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
ప్రేమతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
ధర్మంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
సాధనతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
సత్యంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
చలనంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
దిక్కులతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
సంకల్పంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం    || ఎక్కడికో ||

ప్రకృతితో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
విశ్వతితో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
జగతితో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
లోకంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
దైవంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
సృష్టితో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం    || ఎక్కడికో ||

ఎందరితో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
ఇతరులతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
ప్రదేశాలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
యాత్రాలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
మహర్షులతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
వ్యాపారాలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
మహాత్ములతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
ఆత్మీయులతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
విదేశీయులతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం    || ఎక్కడికో ||

మౌనంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
ధైర్యంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
భయంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
వణుకుతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
ఒంటరితో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
మాటలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
అరుపులతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
సంగీతాలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం    || ఎక్కడికో ||

జన్మతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
శుభంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
లాభంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
జీవులతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
వాహనంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
ఖనిజాలతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
యంత్రంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
ఉత్సవంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
ఊరేగింపుతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం
మరణంతో సాగేను మన జీవన ప్రయాణం     || ఎక్కడికో ||

Thursday, November 2, 2017

ఏమి భాగ్యమో నీ నేత్ర దర్శనం ఎంతటి సౌఖ్యమో నీ దైవ దర్శనం

ఏమి భాగ్యమో నీ నేత్ర దర్శనం ఎంతటి సౌఖ్యమో నీ దైవ దర్శనం
ఏమి ఆకారమో నీ రూప దర్శనం ఎంతటి భావమో నీ దివ్య దర్శనం  || ఏమి ||

సువర్ణపు తలుపులు తెరిచెదము స్వామి కరుణించవా నీ నేత్ర దర్శనం
రజతపు తలుపులు తెరిచెదము స్వామి కరుణించవా నీ నేత్ర దర్శనం
తామ్రమపు తలుపులు తెరిచెదము స్వామి కరుణించవా నీ నేత్ర దర్శనం
కలపపు తలుపులు తెరిచెదము స్వామి కరుణించవా నీ నేత్ర దర్శనం
దర్పణపు తలుపులు తెరిచెదము స్వామి కరుణించవా నీ నేత్ర దర్శనం
వస్త్రమపు తలుపులు తెరిచెదము స్వామి కరుణించవా నీ నేత్ర దర్శనం
కిరణపు తలుపులు తెరిచెదము స్వామి కరుణించవా నీ నేత్ర దర్శనం

సూర్యోదయ కిరణాల ప్రజ్వల తేజస్సులకే కల్పించావా నీ నేత్ర దివ్య దర్శనం  || ఏమి ||

పన్నీటితో పరిశుద్ధం చేసెదము స్వామి దయతో కలిగించవా నీ వర ప్రసాదం
పంచామృతంతో పరిశుద్ధం చేసెదము స్వామి దయతో కలిగించవా నీ వర ప్రసాదం
పసుపు కుంకుమతో  పరిశుద్ధం చేసెదము స్వామి దయతో కలిగించవా నీ వర ప్రసాదం
పుష్పములతో పరిశుద్ధం చేసెదము స్వామి దయతో కలిగించవా నీ వర ప్రసాదం
ఫలములతో పరిశుద్ధం చేసెదము స్వామి దయతో కలిగించవా నీ వర ప్రసాదం
పత్రములతో పరిశుద్ధం చేసెదము స్వామి దయతో కలిగించవా నీ వర ప్రసాదం
సుగంధాలతో పరిశుద్ధం చేసెదము స్వామి దయతో కలిగించవా నీ వర ప్రసాదం
ప్రార్థనతో పరిశుద్ధం చేసెదము స్వామి దయతో కలిగించవా నీ వర ప్రసాదం

సుగంధాల పరిమళమున స్వర సంగీత కీర్తనాలకే పరిశుద్ధమై దయ చూపించావా నీ వర ప్రసాదం  || ఏమి || 

Wednesday, November 1, 2017

పరిశుద్ధమై ఉదయిస్తున్నా ప్రకృతి పరిపూర్ణతకై

పరిశుద్ధమై ఉదయిస్తున్నా ప్రకృతి పరిపూర్ణతకై
పరిశోధనమై జీవిస్తున్నా విశ్వతి పర్యావరణానికై

ఉదయించుటతోనే ప్రజ్వలిస్తున్నా ప్రకృతి ఎదుగుటకై
జీవించుటతోనే పరిశీలిస్తున్నా విశ్వతి అధిరోహించుటకై   || పరిశుద్ధమై ||

ప్రతి జీవి మేధస్సులో ప్రతి భావాలు పరిశుద్ధమైతే ప్రకృతి పరిపూర్ణతయే
ప్రతి జీవి మేధస్సులో ప్రతి కార్యాలు పరిశోధనమైతే విశ్వతి పర్యావరణయే

జీవ భావాలు పవిత్రమైతే విశ్వ ప్రకృతి ఆరోగ్యానందమే
జీవ తత్వాలు పరిశుభ్రమైతే విశ్వ జగతి సర్వానందమే   || పరిశుద్ధమై ||

ప్రకృతిలో జీవిస్తూ పర్యావరణమే ఆలోచిస్తూ నియమాలతో పరిశోధించవలే
విశ్వతిలో శ్వాసిస్తూ పరిపూర్ణతమే గమనిస్తూ ప్రణాళికలతో పరిశీలించవలే

ఎదిగే జీవిలో అనుభవం ఉన్నా ఉపయోగంలో ఆచరణ మహా ముఖ్యములే
ఒదిగే జీవిలో అభినయం ఉన్నా వినియోగంలో ఆదరణ మహా ప్రధానములే   || పరిశుద్ధమై ||

ఏ జీవమైనా ఏ రూపమైనా తన మేధస్సుతోనే జీవించాలి

ఏ జీవమైనా ఏ రూపమైనా తన మేధస్సుతోనే జీవించాలి
ఏ జీవ రూపమైన ప్రతి రోజు మెళకువతోనే ఉదయించాలి   || ఏ జీవమైనా ||

ఆలోచనలతోనే మేధస్సును ఎన్నో కార్యాలతో కొన సాగించాలి
భావాల తత్వంతోనే దేహాన్ని ఎన్నో స్వభావాలతో నడిపించాలి

కాలంతోనే మేధస్సు సాగేలా ఎన్నో గుణ కార్యాలను చేసుకోవాలి
బంధంతోనే దేహం సాగేలా ఎన్నో స్వభావాలను ఆస్వాదించాలి   || ఏ జీవమైనా ||

జీవమై జన్మించినా రూపమై ఎదిగినా ఎన్నో తత్వాలను అనుభవించాలి
దైవమై జీవించినా దేహమై ఒదిగినా ఎన్నో స్వభావాలను అభిలషించాలి

జీవించే వరకే మేధస్సును మన భావాలతో నెమరువేస్తూ సాగించాలి
ఉదయించే వరకే దేహమును మన తత్వాలతో జ్ఞాపిస్తూ నడిపించాలి   || ఏ జీవమైనా || 

Tuesday, October 31, 2017

పరిశుద్ధమైనదే సూర్యోదయం

పరిశుద్ధమైనదే సూర్యోదయం
పరిశోధనమైనదే పర్యావరణం

పవిత్రమైనదే ప్రకృతి ప్రాంతం
ప్రశాంతమైనదే విశ్వతి రూపం   || పరిశుద్ధమైనదే ||

జగమంతా ఉద్యానవనం
విశ్వమంతా బృందావనం 

జీవమంతా సర్వానందం
దేహమంతా నిత్యానందం   

సూర్యని తేజం మహా పవిత్రం మహా పరిశుద్ధం
సూర్యుని రూపం మహా ప్రజ్వలం మహా పరిశోధనం   || పరిశుద్ధమైనదే ||

వేదమంతా విద్యానందం
భావమంతా విజ్ఞానందం

జీవమంతా దైవానందం
దేహమంతా తత్వానందం   

ప్రకృతి ప్రాంతం మహా పరిమళం మహా పవిత్రం
ప్రకృతి నిలయం మహా ప్రశాంతం మహా ప్రసాదం   || పరిశుద్ధమైనదే ||

Monday, October 30, 2017

విశ్వతిని వేదాలతో వర్ణిస్తూ వినిపించు

విశ్వతిని వేదాలతో వర్ణిస్తూ వినిపించు
కాంతిని కరుణతో కాంక్షిస్తూ కల్పించు
జగతిని జనులతో జపిస్తూ జాగరించు
దేహాతిని ధ్యాసతో ధ్యానిస్తూ ధరించు 
ప్రకృతిని పూలతో ప్రేమిస్తూ పల్లవించు

జగతికి దృష్టి భావన

జగతికి దృష్టి భావన
ప్రకృతికి సృష్టి తత్వన
విశ్వతికి పుష్టి వేదన
దేహతికి అష్టి స్వభావన 

Friday, October 27, 2017

ప్రకృతినే పరిచయం చేసుకో ప్రకృతినే ప్రేమంతో చూసుకో

ప్రకృతినే పరిచయం చేసుకో ప్రకృతినే ప్రేమంతో చూసుకో
ప్రకృతినే పరిశోధనం చేసుకో ప్రకృతినే ప్రాణంతో చూసుకో

ప్రకృతినే హృదయంతో చూసుకో ప్రకృతినే మేధస్సుతో చూసుకో
ప్రకృతినే సూర్యోదయంతో చూసుకో ప్రకృతినే మనస్సుతో చూసుకో  || ప్రకృతినే ||

ప్రకృతినే పండించుకో ప్రకృతినే వండించుకో
ప్రకృతినే ఎదిగించుకో ప్రకృతినే ఒదిగించుకో

ప్రకృతినే సాగించుకో ప్రకృతినే ప్రయాణించుకో
ప్రకృతినే ఆరగించుకో ప్రకృతినే ఆశ్రయించుకో   || ప్రకృతినే ||

ప్రకృతినే సాధన చేసుకో ప్రకృతినే సేద్యం చేసుకో
ప్రకృతినే ఆధారం చేసుకో ప్రకృతినే ఉదారం చేసుకో

ప్రకృతినే దైవంగా చూసుకో ప్రకృతినే దేహంగా చూసుకో
ప్రకృతినే ధర్మంగా చూసుకో ప్రకృతినే దివ్యంగా చూసుకో  || ప్రకృతినే || 

ఎవరికి ఏదో జరగాలి కాలంతో సాగిపోవాలి

ఎవరికి ఏదో జరగాలి కాలంతో సాగిపోవాలి
ఎవరికి ఏదో అవ్వాలి క్షణాలతో కొనసాగాలి

ఎందరితో ఏదో జరిగిపోవాలి సమయంతో గడిచిపోవాలి
ఎందరితో ఏదేదో తరిగిపోవాలి క్షణాలతో వదిలిపోవాలి   || ఎవరికి ||

ఎవరు ఏది కలిగించినా కరుణతో కరిగిపోవాలి
ఎవరు ఏది వదిలించినా దయతో మరిగిపోవాలి

ఎందరో వస్తారు ఏదో చేస్తారు ఏదో ఇచ్చివెళ్ళిపోతారు
ఎందరో ఉంటారు ఏదో అంటారు ఎంతో తీసుకెళ్తారు   || ఎవరికి ||

ఎవరికి ఏదో అవుతుంది ఏదో ఆగిపోతుంది
ఎవరికి ఏదో వస్తుంది ఏదో వెళ్ళిపోతుంది

ఎవరికి ఏది జరగాలో కాలమే తెలపాలి
ఎవరికి ఏది కలగాలో క్షణమే తపించాలి   || ఎవరికి ||

ఎవరికి ఏమైనా సుఖానందమే కలగాలి
ఎవరికి ఏదైనా శుభానందమే వరించాలి

ఎవరికి ఎంతైనా లాభమే సర్వానందమై సాగాలి
ఎవరికి ఎలైనా సంతోషమే నిత్యానందమై చేరాలి   || ఎవరికి || 

Wednesday, October 25, 2017

ఎవరో మనకు మేలు చేసెదరు

ఎవరో మనకు మేలు చేసెదరు
ఎందరో మనకు కీడు చేసెదరు

ఎవరు మేలు చేసినా మనకు శుభమే
ఎందరో కీడు చేసినా మనకు అశుభమే  || ఎవరో ||

ఎవరి స్వభావం ఎలా ఉంటుందో మేధస్సుకే ప్రశ్నార్థకం
ఎవరి తత్వం ఎలా ఉంటుందో ఆలోచనకే సమస్యాత్మకం

ఎవరికి ఎవరు ఎదురౌతారో ఎలా ప్రవర్తిస్తారో తెలియని భావం
ఎవరికి ఎందరు ఎదురౌతారో ఎలా ఏంచేస్తారో తోచలేని తత్వం  || ఎవరో ||

మేలు చేసేవారు మనకు విజ్ఞానమే
కీడు చేసేవారు మనకు అనుభవమే

ఎవరు ఎలా జీవిస్తారో ఎలా ప్రవర్తిస్తారో కాలానికే ఎరుక
ఎవరు ఎలా వస్తారో ఎలా ఉంటారో సమయానికే ఎరుక  || ఎవరో ||

భాషే జీవనం భాషే పరిచయం

భాషే జీవనం భాషే పరిచయం
భాషే జీవితం భాషే పరిశోధనం

అక్షరాల పదాలతోనే వాక్యాల వ్యాకరణ అర్థాంశం
అక్షరాల పదాలతోనే భావాల వ్యాకరణ పరమార్థం  || భాషే ||

భావాల భాషతోనే జీవనం ఆరంభం
తత్వాల భాషతోనే జీవితం ప్రారంభం

భాషతో విజ్ఞానం పర భాషతో పరిశోధనం
భాషతో సమాచారం పర భాషతో ప్రజ్ఞానం

భాషలోనే పరమార్థం పర భాషలోనే పరమాత్మం
భాషలోనే అర్థాంశం పర భాషలోనే స్వభావార్థం

జన్మించడంతోనే భావాల పరిశోధనం బంధాల పరిచయం
జీవించడంతోనే తత్వాల పరిశోధనం వేదాల పరిచయం    || భాషే ||

భాషలో ఎన్నో మార్పులు కలిగేలా యంత్రాల పరిశోధనం
భాషలో ఎన్నో విధానాలు కలిగేలా యాంత్రిక ఉపయోగం

పర భాషతోనే స్వదేశ విదేశ ప్రదేశాల అనేక విధాల ప్రయాణం
పర భాషతోనే స్వదేశ విదేశాల ఎగుమతుల దిగుమతుల వ్యాపారం

భాషతోనే కాలాన్ని విజ్ఞానంగా సాగిస్తూ జీవితాన్ని వినియోగించుకోవడం
భాషతోనే సమయాన్ని పఠనంగా సాగిస్తూ జీవనాన్ని ఉపయోగించుకోవడం

భావాల భాషతో ఒంటరితనమైన జీవితాన్ని పరమార్థంగా సాగించుకోవడం
తత్వాల భాషతో ఉమ్మడితనమైన జీవనాన్ని పరమాత్మంగా మలుచుకోవడం || భాషే ||

Tuesday, October 24, 2017

లోకం పరిశుద్ధమైతేనే ఉదయించనా

లోకం పరిశుద్ధమైతేనే ఉదయించనా
లోకం పరిశుద్ధమైతేనే జీవించెదనా

విశ్వం పవిత్రమైతేనే జన్మించెదనా
విశ్వం పవిత్రమైతేనే ప్రయాణించెదనా  || లోకం ||

జన్మించుటలో పవిత్రం పరిశుద్ధం ప్రశాంతం తిలకించెదను
జీవించుటలో పరిశోధనం పరిశుభ్రం ప్రధానం వహించెదను

ఉదయించుటలో ప్రజ్వలం ప్రతేజం ప్రకాశం ధరించెదను
ప్రయాణించుటలో పర్యావరణం పరిపూర్ణం ఆవహించెదను  || లోకం ||

ధ్యానించుటలో పరిమళం ప్రత్యామ్నాయం కల్పించెదను
భోధించుటలో ప్రదీపం ప్రజ్ఞానం ప్రవచనం అర్పించెదను

ఎదుగుటలో భవిష్య ప్రణాళికం ప్రశాంత ప్రదేశం ప్రసాదించెదను
ఒదుగుటలో వైవిధ్య ప్రచురణం ప్రకృతం ప్రస్థానం రచించెదను   || లోకం || 

Saturday, October 14, 2017

ఇవ్వాలనుకున్నా ఇవ్వలేవు

ఇవ్వాలనుకున్నా ఇవ్వలేవు
తీసుకోవాలనుకున్నా తీసుకోలేవు

ఇచ్చేది ఎవరో తీసుకునేది ఎవరో
జీవించేంతవరకే ఇవ్వడం తీసుకోవడం  || ఇవ్వాలనుకున్నా ||

ఉన్నప్పుడు ఇచ్చేస్తేనే ఎంతో ఉపయోగం
అవసరమైనప్పుడు ఇస్తేనే సద్వినియోగం

మరణించే సమయాన ఇవ్వాలనుకున్నా ఇవ్వలేని పరిస్థితి
మరణించే సమయాన తీసుకోవాలనుకున్నా తీసుకోలేని స్థితి

ఇవ్వాలనుకున్నా తీసుకునేవారు లేకపోతే నిరుపయోగం
తీసుకోవాలనుకున్నా ఇచ్చేవారు లేకపోతే నిష్ప్రయోజనం   || ఇవ్వాలనుకున్నా ||

సహాయంగా ఇవ్వలేకపోయినా బాధ్యతగా ఉన్నప్పుడే ఇచ్చేయాలి
ఉచితంగా ఇవ్వలేకపోయినా తిరిగి ఇచ్చేలా సహాయంగా ఇవ్వాలి

భాగంగా ఇవ్వాలనుకున్నది అవసరాలకు ఉన్నప్పుడే ఇచ్చేయాలి
బాధ్యతగా తీసుకోవాలనుకున్నది ఉపయోగం ఉన్నప్పుడే తీసుకోవాలి

ఇవ్వడం తీసుకోవడం ఆరోగ్యాంగా జీవిస్తున్నప్పుడే జరిగిపోవాలి
ఇవ్వడం తీసుకోవడం ఉపయోగంగా అవసరాలతో గడిచిపోవాలి   || ఇవ్వాలనుకున్నా || 

తీసుకోవడానికి అడగాలి ఇవ్వడానికి తెలపాలి
తీసుకోవడం అడగడమే ఇవ్వడం తెలపడమే

తరతరాలకు మించిన ఆస్తులను బాధ్యతగా సరైన భాగంగా అవసరాలకు ఉన్నప్పుడే పంచుకోండి
తరతరాలకు మించిన ఆస్తులను అనుభవించేవారు లేకపోతే ఎందరినో ఉన్నప్పుడే ఆదుకోండి      || ఇవ్వాలనుకున్నా || 

ఏవేవో భావాలు ఎన్నెన్నో తత్వాలు మేధస్సులోనే ఆలోచన స్వభావాలు

ఏవేవో భావాలు ఎన్నెన్నో తత్వాలు మేధస్సులోనే ఆలోచన స్వభావాలు
ఏవేవో వేదాలు ఎన్నెన్నో గుణాలు విజ్ఞానంలోనే పరిశోధన ప్రమేయాలు   || ఏవేవో ||

జీవించుటలోనే మేధస్సుకు ఎన్నెన్నో ఆలోచనలు
ఉదయించుటలోనే ఆలోచనకు ఎన్నెన్నో కార్యాలు

కార్యాలతోనే ఎన్నెన్నో ఆలోచనలు అనుభవాలు
సాధనతోనే ఎన్నెన్నో భావాలు ఎన్నో విజయాలు   || ఏవేవో ||

బంధాలతోనే ఎన్నెన్నో స్వభావాలు సంబంధాలు
వేదాలతోనే ఎన్నెన్నో విషయాలు ఎన్నో గుణాలు

తత్వాలతోనే ఎన్నెన్నో పరిశోధనలు ఎన్నో శాస్త్రీయములు
ఆలోచనలతోనే ఎన్నెన్నో ప్రణాళికలు ఎన్నో ఆచరణములు   || ఏవేవో || 

Friday, October 13, 2017

ఆత్మలోనే ఉన్నాను పరమాత్మగా దాగాను

ఆత్మలోనే ఉన్నాను పరమాత్మగా దాగాను
మేధస్సులోనే ఉన్నాను ఆలోచనగా దాగాను

అణువులోనే ఉన్నాను పరమాణువుగా దాగాను
శ్వాసలోనే ఉన్నాను ఉచ్చ్వాస జీవంగా దాగాను  || ఆత్మలోనే ||

పంచభూతాల ప్రకృతిగా పరమాత్మవలే పరమాణువునై ఇమిడిపోయాను
విశ్వభూతాల జగతిగా పరంధామవలే ఖనిజమునై అంతర్లీనమైపోయాను

దైవభూతాల సాక్షిగా దేహములోనే హృదయమునై మిగిలిపోయాను
సర్వభూతాల దీక్షగా మనస్సులోనే మౌనత్వమునై లీనమైపోయాను   || ఆత్మలోనే ||

ప్రకృతిలోనే పరిశోధనమై ఆకృతిలోనే పరిశుద్ధమై ఉండిపోయాను
విశ్వతిలోనే అన్వేషణనై జగతిలోనే ఆద్యంతమై నిండిపోయాను

జీవంలోనే సూక్ష్మమై రూపంలోనే శూన్యమై శ్వాసలో చేరిపోయాను
ధ్యాసలోనే వేదమై మేధస్సులోనే ధ్యానమై ఆలోచనలో పడిపోయాను   || ఆత్మలోనే || 

అనంత విశ్వ వేదం మహా విజ్ఞానం మేధస్సుకే

అనంత విశ్వ వేదం మహా విజ్ఞానం మేధస్సుకే
సమస్త లోక భావం మహా అనుభవం ఆలోచనకే

వేదాంత విజ్ఞానం ఆవశ్యకం మహా మేధస్సుకే 
పరిపూర్ణ ప్రజ్ఞానం అత్యంతం మహా ఆలోచనకే   || అనంత ||

మహా ప్రకృతి స్వరూపం సర్వ విజ్ఞాన బీజం మేధస్సుకే 
మహా విశ్వతి నిర్మాణం నిత్య ప్రజ్ఞాన కేంద్రం ఆలోచనకే

మహా జగతి స్వభావం మహా ప్రగతి భవిష్య కాలం మేధస్సుకే
మహా దేహాతి లక్షణం మహా గుణతి భవిష్య కాలం ఆలోచనకే   || అనంత ||

మహా జీవ భావం మహా ధ్యాస తత్వం విశ్వ మేధస్సుకే
మహా రూప వేదం మహా ధ్యాన దైవం సత్య ఆలోచనకే

మహా సూర్య తేజం మహా దివ్య ప్రకాశం పరిపూర్ణ మేధస్సుకే
మహా సూర్య కాంతం మహా విద్య ప్రజ్వలం సంపూర్ణ ఆలోచనకే   || అనంత ||

పరమానంద రూపం పరంజ్యోతి స్వరూపం మహా దివ్య పవిత్రం

పరమానంద రూపం పరంజ్యోతి స్వరూపం మహా దివ్య పవిత్రం
పరమానంద భావం పరంజ్యోతి స్వభావం మహా విద్య పరిశుద్ధం

పరంధామ వేదం పరమాత్మ వేదాంతం మహా దివ్య పరిశోధనం
పరంధామ జ్ఞానం పరమాత్మ విజ్ఞానం మహా విద్య పర్యవేక్షణం   || పరమానంద ||

వేదాంత వేదం జీవ తత్వం మహా విజ్ఞాన పరిశోధనం
రూపాంత రూపం సత్య భావం మహా ధర్మ పర్యవేక్షణం

మహా మందిరం ఆనంద నిలయం ప్రకృతి క్షేత్రం పరమ పవిత్రం
మహా భువనం ప్రశాంత ఆలయం జగతి శిఖరం పరమ పరిశుద్ధం   || పరమానంద ||

సర్వానంద రూపం నిత్య స్వరూపం మహానంద భావం
సర్వానంద తత్వం నిత్య స్వభావం మహానంద భాగ్యం

నిత్యానంద జీవం పరమ పవిత్రం మహా పరిశోధనం
నిత్యానంద దైవం పరమ పరిశుద్ధం మహా పర్యవేక్షణం  || పరమానంద ||

ఆత్మగా ఎదిగాను చూడు పరమాత్మగా ఒదిగాను చూడు

ఆత్మగా ఎదిగాను చూడు పరమాత్మగా ఒదిగాను చూడు
శ్వాసగా ఎదిగాను చూడు పర ధ్యాసగా ఒదిగాను చూడు

ఆత్మగా జీవమై ఎదుగుతూ పరమాత్మగా శ్వాసనై ఒదుగుతూ ఉదయిస్తూనే ఉన్నా
ఆత్మగా ధ్యాసనై ఎదుగుతూ పరమాత్మగా ధ్యానమై ఒదుగుతూ జీవిస్తూనే ఉన్నా   || ఆత్మగా ||

ఆత్మగా జీవమై ఉన్నా పరమాత్మగా ప్రకృతినై విశ్వమంతా ఎదుగుతున్నా
ఆత్మగా ధ్యాసనై ఉన్నా పరమాత్మగా ఆకృతినై జగమంతా ఒదుగుతున్నా

ఆత్మగా నిత్యం సర్వాంతర్యామినై పరమాత్మగా పరంధామనై ఎదుగుతున్నా
ఆత్మగా సత్యం విశ్వాంతర్యామినై పరమాత్మగా పరంజ్యోతినై ఒదుగుతున్నా   || ఆత్మగా ||

ఆత్మగా ఆనందమైనా పరమాత్మగా పరమానందమైనా ఎదగాలనే ఉన్నా
ఆత్మగా మహా శాంతమైనా పరమాత్మగా ప్రశాంతమైనా ఒదగాలనే ఉన్నా

ఆత్మగా అనుబంధమైనా పరమాత్మగా అనుభవమైనా కాలంతో ఎదగాలనే ఉన్నా
ఆత్మగా అణువు ఐనా పరమాత్మగా పరమాణువు ఐనా క్షణంతో ఒదగాలనే ఉన్నా   || ఆత్మగా ||

ఆత్మకు నేనే జీవం పరమాత్మకు నేనే ధ్యానం

ఆత్మకు నేనే జీవం పరమాత్మకు నేనే ధ్యానం
మహాత్మకు నేనే వేదం మహర్షికి నేనే విజ్ఞానం

ఆత్మలోనే పరమార్థం పరమాత్మలోనే పరిశుద్ధం
మహాత్మలోనే వేదాంతం మహర్షిలోనే పరిశోధనం  || ఆత్మకు ||

ఆత్మ అంతరంగంలోనే అన్వేషణ మహా విజ్ఞాన పవిత్రం
పరమాత్మ అంతర్భావంలోనే విశ్లేషణ మహా జీవన విశిష్టం

ఆత్మకు జీవం విశ్వతి పరమాత్మకు ధ్యానం ప్రకృతి
మహాత్మకు వేదం జగతి మహర్షికి విజ్ఞానం దేహాతి     || ఆత్మకు ||

ఆత్మలోనే అనంతం పరమాత్మలోనే పర్యావరణం
మహాత్మలోనే మహా తత్వం మహర్షిలోనే మహత్యం

ఆత్మలో అన్వేషణ పరమాత్మ పరిశోధన పరమానందం
మహాత్మలో విశ్లేషణ మహర్షిలో పరిశీలన పరమ తత్వం   || ఆత్మకు || 

Thursday, October 12, 2017

కాలాన్ని నిలిపే శక్తి కాలానికైనా లేదు

కాలాన్ని నిలిపే శక్తి కాలానికైనా లేదు
క్షణాన్ని ఆపే శక్తి సమయానికైనా లేదు

కాలం చలించే శక్తిగా సాగుతూనే ఉంటుంది
క్షణం కదిలే శక్తిగా క్షణాలతోనే వస్తుంటుంది

కాలం కదిలే గాలిలా జీవంతో వచ్చేస్తుంది
క్షణం చలించే నీటిలా జీవిస్తూ సాగేస్తుంది

కాలం జగతికే జీవం క్షణం కాలానికే ప్రాణం
కాలం విస్వతికే రూపం క్షణం కాలానికే ఆకారం

కాలంతో జీవించడం మన సమయం
క్షణంతో మరణించడం మన జననం

కాలం ఓ వేద విజ్ఞానం క్షణం ఓ భావ వేదాంతం
కాలం ఓ జీవ ప్రపంచం క్షణం ఓ ధ్యాస లోకం

కాలంతో తీరని బంధం సమయంతో చాలని అనురాగం
క్షణంతో తీరని భావం సమయంతో చాలని అనుబంధం

కాలమే జీవితం కాలమే జీవనం
క్షణమే సర్వం క్షణమే శాంతం 

ఆత్మకు నేనే శాంతం పరమాత్మకు నేనే ప్రశాంతం

ఆత్మకు నేనే శాంతం పరమాత్మకు నేనే ప్రశాంతం
మాతకు నేనే శాంతం మహాత్మకు నేనే ప్రశాంతం

ఆత్మగా పరమాత్మగా నేనే ప్రకృతికి శాంతం ప్రశాంతం
మాతగా మహాత్మగా నేనే విశ్వతికి శాంతం ప్రశాంతం    || ఆత్మకు ||

ప్రకృతికైనా విశ్వతికైనా సర్వం నేనే శాంతం ప్రశాంతం
జగతికైనా దేహతికైనా సమస్తం నేనే శాంతం ప్రశాంతం

ప్రకృతిలోనే పరమాత్మకు శాంతం ఆత్మకు ప్రశాంతం
విశ్వతిలోనే మహాత్మకు శాంతం మాతకు ప్రశాంతం     || ఆత్మకు ||

జగతిలోనే ఆత్మ మహా శాంతం పరమాత్మ పరమ ప్రశాంతం
దేహతిలోనే మాత మహా శాంతం మహాత్మ పరమ ప్రశాంతం

ప్రకృతి నిత్యం ఆత్మం శాంతం విశ్వతి సర్వం పరమాత్మం ప్రశాంతం
ప్రకృతి నిత్యం మాతతో శాంతం విశ్వతి సర్వం మహాత్మతో ప్రశాంతం  || ఆత్మకు || 

ప్రకృతి నీలో ఉదయిస్తేనే పవిత్రం మనస్సుకు పరిశుద్ధం

ప్రకృతి నీలో ఉదయిస్తేనే పవిత్రం మనస్సుకు పరిశుద్ధం
విశ్వతి నీలో జీవిస్తేనే పరమార్థం మేధస్సుకు పరమాత్మం

ప్రకృతిలోనే పరిశోధన చేస్తే పవిత్రం శ్వాసకు పరిశుద్ధం
విశ్వతిలోనే అన్వేషణ చేస్తే పరమార్థం ధ్యాసకు పరమాత్మం  || ప్రకృతి ||

దేహానికి ప్రకృతి నిలయం దైవానికి విశ్వతి ఆలయం
సత్యానికి ప్రకృతి నిదర్శనం సర్వానికి విశ్వతి ఆధారం

ప్రతి జీవికి ప్రతి క్షణం ప్రకృతి ప్రమేయం విశ్వతి సమేతం
ప్రతి జీవికి ప్రతి కాలం ప్రకృతి ప్రభావితం విశ్వతి సమస్తం  || ప్రకృతి ||

ప్రకృతిలోనే సూర్యోదయం మహా ప్రసాదం విశ్వతికి మహా తేజోదయం
ప్రకృతిలోనే జీవోదయం మహా పవిత్రం విశ్వతికి మహా భావోదయం

ప్రకృతిలోనే సూర్య వర్ణాలతో శుభోదయం విశ్వతికే సువర్ణాలయం
ప్రకృతిలోనే జీవ రూపాలతో నవోదయం విశ్వతికే అపూర్వోదయం  || ప్రకృతి || 

Wednesday, October 11, 2017

ఎన్నో రాత్రులు నిద్రకు దూరం

ఎన్నో రాత్రులు నిద్రకు దూరం
ఎన్నో క్షణాలు దుఃఖానికి తీరం
ఎన్నో రోజులు ఆహారానికి అల్పం
ఎన్నో పగలు సూర్యునికి స్వల్పం
ఎన్నో వారాలు బంధాలకు శూన్యం
ఎన్నో మాసాలు భావాలకు ఆశ్చర్యం 

ఖనిజం ఖననముచే ఖాళీయేనా

ఖనిజం ఖననముచే ఖాళీయేనా
ఖర్జూరం ఖచ్చితంగా ఖాదితమేనా
ఖంకరం ఖజానాతో ఖర్చాయేనా
ఖండం ఖడ్గముతో ఖండనమేనా
ఖండువా ఖుజస్తముచే ఖ్యాతియేనా
ఖగోళం ఖచరముచే ఖాండనమేనా

యోగ్యతే లేని యోగమా

యోగ్యతే లేని యోగమా
భాగ్యమే లేని భోగమా
సౌఖ్యతే లేని సుఖమా

యోగ భోగాలతోనే మహా సుఖమా
సంయోగ సంభోగాలతోనే సౌఖ్యమా  || యోగ్యతే ||

ఆరోగ్యమే లేని యోగమా
సంబరమే లేని భోగమా
సంతోషమే లేని సుఖమా

సర్వ రోగాలతోటి తపించే అవస్థ యానమా
నిత్య కలహాలతోటి బాధించే అనర్థ హీనమా  || యోగ్యతే ||

సమకూరని భావం ఆలోచనలకే ఆందోళనమా
కల్పించలేని కాలం ఊహనాలకే పరిమితమా

నిజమే లేని కలలతో జీవిత కాలమే వృధా మార్గమా
హితమే లేని కథలతో జీవన క్షణమే భయా తరమా  || యోగ్యతే || 

ఓ సూర్య దేవా! నీవే నా బోధకుడవు

ఓ సూర్య దేవా! నీవే నా బోధకుడవు
ఓ సూర్య దేవా! నీవే నా రక్షకుడవు
ఓ సూర్య దేవా! నీవే నా మిత్రుడవు
ఓ సూర్య దేవా! నీవే నా కార్యకుడవు

సర్వం నీవే నా జీవన మార్గ దర్శకుడవు
నిత్యం నీవే నా జీవిత మార్గ సూత్రుడవు  || ఓ సూర్య దేవా ||

ఉదయిస్తూనే ఉత్తేజంతో వేదాలనే పలకించెదవు
ప్రజ్వలిస్తూనే కిరణాలతో కార్యాలనే అందించెదవు
ప్రయాణిస్తూనే వర్ణాలతో భావాలనే అన్వేషించెదవు
అస్తమిస్తూనే బంధాలతో తత్వాలనే కలిగించెదవు

కాలంతోనే సమయాన్ని అందిస్తూ ఎన్నో స్వభావాలను తెలిపెదవు  || ఓ సూర్య దేవా ||

దైవాన్ని బోధిస్తూ జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తూ ఉదయించెదవు
ధర్మాన్ని రక్షిస్తూ భయాన్ని తొలగిస్తూ జీవించెదవు
దేహాన్ని పలికిస్తూ స్నేహాన్ని సాగిస్తూ అస్తమించెదవు
దీక్షను సాగిస్తూ కార్యాన్ని నడిపిస్తూ అధిరోహించెదవు

భావాలతోనే తత్వాలను కలిగిస్తూ ఎన్నో కార్యాలను నడిపెదవు  || ఓ సూర్య దేవా ||

నేను తెలుపని భావన కాలంతో మిగిలేనా

నేను తెలుపని భావన కాలంతో మిగిలేనా
నేను తలచని భావన వేదంతో విడిచేనా
నేను మరచిన భావన జ్ఞానంతో వలిచేనా

తెలిసిన తెలియని మరచిన భావాలు ఏనాటికైనా నాలోనే చేరేనులే  || నేను ||

నేను తెలుపని భావన కాలం ఎవరికో తెలిపేనా
నేను తలచని భావన వేదం ఎందరికో తెలిపేనా
నేను మరచిన భావన జ్ఞానం ఎప్పటికో తెలిపేనా  || నేను ||

నేనే లేని విశ్వ భావన కాలం ఎలాగైనా తెలుపదా
నేనే లేని దైవ భావన వేదం ఎప్పుడైనా తెలుపదా
నేనే లేని జీవ భావన జ్ఞానం ఎక్కడైనా తెలుపదా  || నేను ||

ఏనాటి తరంగానివో వేగముతో వీచేస్తున్నావు

ఏనాటి తరంగానివో వేగముతో వీచేస్తున్నావు
ఎంతటి కెరటానివో వీర్యముతో వచ్చేస్తున్నావు
ఎలాంటి వలయానివో వేదనతో వాల్చేస్తున్నావు

తరంగాల కెరటాలు వలయమై ప్రకృతి ప్రభావంతో జీవితాన్ని భ్రమింపజేస్తున్నాయి  || ఏనాటి ||

తరలిన తరంగం తపనంతో తరిగిస్తున్నది
కదలిన కెరటం కదనంతో కప్పేస్తున్నది
వలచిన వలయం వదనంతో వంచేస్తున్నది  || ఏనాటి ||

తరంగాల తరంగం తడబడిస్తూనే తరలిస్తున్నది
కెరటాల కెరటం కదిలించేస్తూనే కుదించేస్తున్నది 
వలయాల వలయం వేధించేస్తూనే వహిస్తున్నది    || ఏనాటి || 

Tuesday, October 10, 2017

అన్వేషణ మేధస్సులో మొదలైనదా

అన్వేషణ మేధస్సులో మొదలైనదా
పరిశోధన ఆలోచనతో ఆరంభమైనదా 

విజ్ఞానం భావాలతో కలుగుతున్నదా
కార్యాచరణ కాలంతో సాగుతున్నదా  || అన్వేషణ ||

విశ్వాన్ని అన్వేషించి చూడగా తెలియును మహా విజ్ఞాన వేదం
జగతిని పరిశోధించి చూడగా తెలియును మహా శాస్త్రీయ భావం
ప్రకృతిని పరిశీలించి చూడగా తెలియును మహా ప్రజ్ఞాన తత్వం
లోకాన్ని పర్యవేక్షించి చూడగా తెలియును మహా ప్రస్థాన విధానం  || అన్వేషణ ||

విశ్వాన్ని గమనించి చూడగా తెలియును మహా కాల వేదాంతం 
జగతిని తిలకించి చూడగా తెలియును మహా కార్య సిద్ధాంతం
ప్రకృతిని పరీక్షించి చూడగా తెలియును మహా జీవన శాస్త్రీయం
లోకాన్ని అభ్యసించి చూడగా తెలియును మహా మానవ నైపుణ్యం  || అన్వేషణ || 

విశ్వ భావన ఎవరికి తెలుసు

విశ్వ భావన ఎవరికి తెలుసు
విశ్వ జీవన ఎవరికి తెలుసు
విశ్వ వేదన ఎవరికి తెలుసు
విశ్వ తత్వన ఎవరికి తెలుసు

విశ్వమంతా వేద భావాల తత్వ జీవితమే  || విశ్వ ||

విశ్వమే జీవన వేదం
విశ్వమే వేదన తత్వం
విశ్వమే భావన రూపం
విశ్వమే తత్వన జ్ఞానం

విశ్వ వేద భావ తత్వాలే విజ్ఞాన చరితమే  || విశ్వ ||

విశ్వమే ఆకాశ తత్వం
విశ్వమే కాల భ్రమణం
విశ్వమే ప్రకృతి రూపం
విశ్వమే జగతి స్వరూపం

విశ్వమంతా ప్రకృతి ప్రభావాల దైవ స్వరూపమే  || విశ్వ || 

Monday, October 9, 2017

ఓంకార లింగం శ్రీకార లింగం

ఓంకార లింగం శ్రీకార లింగం
మమకార లింగం శుభకర లింగం
భవకార లింగం నవకార లింగం
ఆకార లింగం ప్రాకార లింగం
స్వీకార లింగం స్వకార లింగం
పూర్వాంకార లింగం సూర్యంకార లింగం
శేఖర లింగం శంకర లింగం
క్షణకర లింగం ద్వికర లింగం
పూజ్యంకార లింగం పుష్పాంకార లింగం
సహకార లింగం సుధాకర లింగం
ధ్వనికర లింగం లయకర లింగం
నయకర లింగం సూక్ష్మకర లింగం
పద్మాకర లింగం ప్రాణాకర లింగం
దానాకర లింగం ధ్యానకర లింగం

ప్రతి క్షణం ఎన్నో జీవులకు అవసరమే

ప్రతి క్షణం ఎన్నో జీవులకు అవసరమే
ఎన్నో క్షణాలు ప్రతి జీవికి అనుభవమే

ప్రతి క్షణం ప్రతి సమయం ప్రతి జీవికి జీవితమే
ప్రతి స్వభావం ప్రతి తత్వం ప్రతి జీవికి జీవనమే  || ప్రతి క్షణం ||

కాలం ప్రతి జీవికి జన్మను ఇచ్చినది
క్షణం ప్రతి జీవికి మరణమే తలచినది
సమయం ప్రతి జీవికి జీవితాన్ని పంచినది

కాలంతో జన్మిస్తూ సమయంతో జీవిస్తూ క్షణాలతో మరణిస్తున్నాము  || ప్రతి క్షణం ||

కాలం ఎదిగే ప్రకృతికి ఎంతో అవసరమే
క్షణం తరిగే ప్రకృతికి ఎంతో అనుభవమే
సమయం ఒదిగే ప్రకృతికి ఎంతో ఆధారమే

కాలంతో ఎదిగినా సమయంతో ఒదిగినా క్షణంతో తరిగేదము  || ప్రతి క్షణం || 

కాలంతో జన్మిస్తూనే ప్రయాణిస్తున్నాము

కాలంతో జన్మిస్తూనే ప్రయాణిస్తున్నాము
సమయంతో జీవిస్తూనే మరణిస్తున్నాము

కాలంతో తెలిసినది నేర్చినది వయస్సుకే తెలియాలి
సమయంతో తెలిపినది ఓర్చినది మనస్సుకే తెలియాలి

కాలం క్షణాలైనా సమయమే మన తరుణం మన తపనం  || కాలంతో ||

ఎంతో కాలం జీవించామా ఎంతో విజ్ఞానం నేర్చామా
ఎంతో సమయం గడిచామా ఎంతో వేదన ఓర్చామా

ఎన్నో దీక్షలతో ఎన్నో సాధించామా
ఎన్నో కష్టాలతో ఎన్నో నిర్మించామా  || కాలంతో ||

ఏవేవో భావాలు మేధస్సులలోనే అనుభావాలు
ఎన్నో తత్వాలు ఆలోచనలలోనే సహనత్వాలు

ఎన్నో సుఖ దుఃఖాలు బంధాలకే పరిమితమా
ఎన్నేన్నో లాభ నష్టాలు దేహాలకే అపరిమితమా  || కాలంతో || 

మరణించెదనా భావ రోగాలతో

మరణించెదనా భావ రోగాలతో
జీవించెదనా తత్వ లోపాలతో
అనంత భావాల సర్వ తత్వాలతో నిత్యం జీవిస్తూ మరణించెదనా  || మరణించెదనా ||

జీవిస్తూనే మరణాన్ని తలచెదను
మరణిస్తూనే జన్మను తపించెదను

జీవించుటలోనే మరణాన్ని అన్వేషించెదను
మరణించుటలోనే జీవాన్ని పరిశోధించెదను

భావాలతోనే వేద రోగాల తత్వాలను గమనించెదను
తత్వాలతోనే జ్ఞాన లోపాల భావాలను స్వీకరించెదను  || మరణించెదనా ||

జీవించడమే రోగమా జన్మించడమే లోపమా అని తెలిపెదను
జీవించుటలో రోగం జన్మించుటలో లోపం అని వివరించెదను

జీవించడం రోగాలతో నయంకాలేని విధంగా సాగిపోయేను 
జననం లోపాలతో సరిచేసుకోలేని రకంగా ఆరంభమయ్యేను

రోగాలు దేహ భావాలకు నిలయంగా పరిశోధించెదను 
లోపాలు దేహ తత్వాలకు నిదర్శనంగా పరిగణించెదను  || మరణించెదనా ||

భావాలతో రోగాలను మరువలేను
తత్వాలతో లోపాలను విడవలేను

రోగాల బంధాలను మానుకోలేను
లోపాల దేహాలను మార్చుకోలేను

సర్వ రోగాలను అనుభవిస్తూనే మరణించెదను
అనంత లోపాలను సహకరిస్తూనే జీవించెదను  || మరణించెదనా || 

జీవం నీవే దేహం నీవే

జీవం నీవే దేహం నీవే
విశ్వం నీవే వేదం నీవే
సత్యం నీవే దైవం నీవే
జ్ఞానం నీవే ధర్మం నీవే
సర్వం నీవే శాంతం నీవే

సర్వ విధాల అనంత భావం నీవే  || జీవం ||

కరుణించే రూపం దయచూపే తత్వం నీలోనే
వరమిచ్చే భావం స్వర పరిచే బంధం నీలోనే

సత్యాన్ని పలికించే ధర్మాన్ని రక్షించేది నీవేలే
జ్ఞానాన్ని కలిగించే శాంతాన్ని బోధించేది నీవేలే  || జీవం ||

ఆనంద తత్వం అభయ హస్తం నీవేలే
ఆకాశ రూపం నిర్మల స్వరూపం నీవేలే

జీవుల ఆత్మీయం దేహాల పరమాత్మం నీవేలే
దేహాల హృదయం ప్రాణుల పరమార్థం నీవేలే  || జీవం || 

Thursday, October 5, 2017

మరణిస్తాను ఏనాడో తెలియని క్షణం

మరణిస్తాను ఏనాడో తెలియని క్షణం
జీవిస్తాను ఎంతవరకో తెలపని కాలం

జీవితమంటే తెలియని కాలంతో కొనసాగే జీవనం
కాలంతో సాగే ప్రయాణం మరణంతో నిలిచే జీవం  || మరణిస్తాను ||

మరణిస్తానని ఏనాడో తెలుసు జీవిస్తున్నానని నేడే తెలుసు
మరణించే సమయం తెలియక జీవిస్తున్నానని నాకే తెలుసు

మరణించాలని ఉన్నా సమయం వచ్చేదాక వేచి ఉండాలి
జీవించేదాకా కాలం మనతో ఉన్నా మరణంతో నిలిచిపోవాలి  || మరణిస్తాను ||

మరణం కోసమే జీవితమా జీవించుటయే జీవనమా
జీవించుటలో ఎన్నెన్నో అనుభవించడమే జీవితమా

మరణంలోపే ఎన్నో అధిగమించాలి ఎన్నో తెలుసుకోవాలి
జీవించుటలోనే పరమార్థం తెలియాలి పరమాత్మం పొందాలి  || మరణిస్తాను || 

Wednesday, October 4, 2017

మెళకువకు మంత్రం కావలెనా

మెళకువకు మంత్రం కావలెనా
నింద్రించుటకు మర్మం అవసరమా

కార్యాలకు తంత్రం కావలెనా
ఆలోచనకు యంత్రం అవసరమా

అలసటలో మర్మం ఉందో
నిద్రించుటలో మంత్రం ఉందో
దేహానికే యంత్రం తంత్రంగా సాగుతున్నది   || మెళకువకు ||

దేహాలకు శ్వాసే మంత్రం మేధస్సులకు ధ్యాసే మర్మం ఆలోచనలకు భావాలే మర్మం
రూపాలకు దేహమే యంత్రం బంధాలకు భాషే తంత్రం జీవులకు జీవనమే మంత్రం

జీవించే ప్రతి జీవి మేధస్సులో ఏదో ఆలోచన మంత్ర తంత్రం అవసరమే
కాలంతో సాగే ప్రతి జీవి దేహ యంత్రంలో ఎన్నో భావ తత్వాలు కావాలిలే  

తరతరాలుగా కొనసాగే జీవుల మేధస్సులలో ఎన్నో భావాలు సాగుతూ వచ్చేనులే
యుగయుగాలుగా జీవించే జీవులలో ఎన్నో నవ తత్వాలు ఉదయిస్తూ వచ్చేనులే  || మెళకువకు ||

శరీరాన్ని జీవింపజేయుటకే దేహ యంత్రాన్ని మర్మంతో నడిపించాలి
మేధస్సును నడిపించుటకే స్వభావ తంత్రాన్ని మంత్రంతో సాగించాలి

ఆహారం కోసమే విజ్ఞాన కార్యాల అన్వేషణను ప్రతి రోజు శ్రమిస్తూ సాగించాలి
సౌఖ్యాల కోసమే మరెన్నో కార్యాలను అధిగమిస్తూ ప్రతి సారి ప్రయత్నించాలి

జీవించుటలో ఎన్నో కార్యాలను ఎన్నో స్వభావాలతో సాగిస్తూ మంత్రంవలె గడపాలి
నివసించుటలో ఎన్నో కార్యాలను ఎన్నో తత్వాలతో ఓర్చేస్తూ తంత్రంవలె నడవాలి  || మెళకువకు ||

Tuesday, October 3, 2017

ఏనాటి భావన నీలో ఉంది

ఏనాటి భావన నీలో ఉంది
ఎంతటి తత్వన నీలో ఉంది

ఏనాటి వేదం నీలో ఉంది
ఎంతటి జ్ఞానం నీలో ఉంది

ఎవరికి తెలియని వేద విజ్ఞాన భావాల తత్వం నీలో ఉందా  || ఏనాటి ||

అనంత భావాల విశ్వ వేదం నీలో దాగినదా
అఖండ తత్వాల జీవ జ్ఞానం నీలో ఉన్నదా

యుగయుగాలుకు తెలియని భావాల వేదం నీలో ఉన్నదా
తరతరాలకు తెలియని తత్వాల విజ్ఞానం నీలో దాగినదా

సర్వం తెలిసిన ధ్యాన భావాలు నీలోనే ఉదయించాయా
సత్యం తెలిపిన ధ్యాస తత్వాలు నీలోనే జీవిస్తున్నాయా  || ఏనాటి ||

ఎంతటి సూక్ష్మ జీవులకైనా శ్వాసే మహా ప్రాణం
ఏ కార్యాలోచన లేని జీవికైనా పరధ్యాసే ప్రధానం

ఏ కార్య గమనమైన భావాలకు ధ్యానమే పర జ్ఞాన కేంద్రం
ఏ పరిశోధనమైన మేధస్సుకు ఆలోచనే మహా విజ్ఞాన స్థానం

ఏ జీవికి లేని మహా పర విజ్ఞాన కేంద్రం మానవ మేధస్సులోనే ఉన్నది
ఏ జీవికి లేని మహా పర స్వభావ తత్వం మానవ దేహములోనే ఉన్నది   || ఏనాటి ||

వేదంలో ఉన్నావో

వేదంలో ఉన్నావో
భావంలో ఉన్నావో
జ్ఞానంలో ఉన్నావో
తత్వంలో ఉన్నావో

సర్వం శాంతంలో ఉన్నావో అనంతం ప్రశాంతంలో ఉన్నావో  || వేదంలో ||

జీవంలో నీవే ఉన్నావా దైవంలో నీవే ఉన్నావా
దేహంలో నీవే ఉన్నావా ధర్మంలో నీవే ఉన్నావా
సత్యంలో నీవే ఉన్నావా నిత్యంలో నీవే ఉన్నావా

శ్వాసలో నీవే ఉన్నావా ధ్యాసలో నీవే ఉన్నావా
ఉచ్చ్వాసలో నీవే ఉన్నావా ధ్యానంలో నీవే ఉన్నావా
ప్రాణంలో నీవే ఉన్నావా ప్రయాసలో నీవే ఉన్నావా  

మేధస్సులో నీవే ఉన్నావా మర్మంలో నీవే ఉన్నావా
మంత్రంలో నీవే ఉన్నావా తంత్రంలో నీవే ఉన్నావా

ఆత్మలో నీవే ఉన్నావా పరమాత్మలో నీవే ఉన్నావా
అర్థంలో నీవే ఉన్నావా పరమార్థంలో నీవే ఉన్నావా   || వేదంలో ||

ప్రకృతిలో నీవే ఉన్నావా జగతిలో నీవే ఉన్నావా
విశ్వంలో నీవే ఉన్నావా లోకంలో నీవే ఉన్నావా
జీవనంలో నీవే ఉన్నావా జీవితంలో నీవే ఉన్నావా

ప్రభాతంలో నీవే ఉన్నావా ప్రయాణంలో నీవే ఉన్నావా
పరిశోధనలో నీవే ఉన్నావా పరిశుద్ధంలో నీవే ఉన్నావా  

స్నేహంలో నీవే ఉన్నావా హితంలో నీవే ఉన్నావా
వర్ణంలో నీవే ఉన్నావా బంధంలో నీవే ఉన్నావా  
రూపంలో నీవే ఉన్నావా ఆకారంలో నీవే ఉన్నావా

కాలంలో నీవే ఉన్నావా సమయంలో నీవే ఉన్నావా
క్షణంలో నీవే ఉన్నావా తరుణంలో నీవే ఉన్నావా    || వేదంలో ||

Saturday, September 30, 2017

ఎవరికి తెలియాలి విశ్వ వేదం

ఎవరికి తెలియాలి విశ్వ వేదం
ఎందరికి తోచాలి జగతి తత్వం
ఎప్పుడు కలగాలి ప్రకృతి భావం
ఏనాడు కరుణించాలి దేహతి రూపం 

ఏ రూప వేద భావ తత్వమైన మానవ మేధస్సుకే మహా విజ్ఞానం  || ఎవరికి ||

ఎంతైనా విశ్వమే వేదాన్ని తెలిపేను
ఏదైనా జగమే తత్వాన్ని తపించేను 
ఏమైనా లోకమే భావాన్ని కలిగించేను
ఎప్పుడైనా జీవమే రూపాన్ని కదిలించేను

ప్రతి క్షణం ప్రకృతిలోనే జీవ భావాల స్వభావాలు ఉదయిస్తూ అస్తమించేను  || ఎవరికి ||

ఎవరో విశ్వాన్ని పరిచయాలతో బంధంగా మార్చారు
ఎవరో జగతిని స్వభావాలతో సువర్ణంగా వివరించారు 
ఎవరో ప్రకృతిని తత్వాలతో సూక్ష్మంగా పరిశోధించారు
ఎవరో లోకాన్ని వేద రూపాలతో ప్రజ్ఞానంగా భోదించారు

ప్రతి భావన మేధస్సును మహా విజ్ఞానంగా పరిశోధిస్తూ పరిశుద్ధం చేసేను  || ఎవరికి || 

ఏదైనా వేదం నీలో ఉందా

ఏదైనా వేదం నీలో ఉందా
ఏదైనా భావం నీలో ఉందా
ఏదైనా జ్ఞానం నీలో ఉందా 
ఏదైనా తత్వం నీలో ఉందా  || ఏదైనా ||

విశ్వతిలో ఉన్నది వేదమే
జగతిలో నిండినది భావమే
ప్రకృతిలో పరిచినది జ్ఞానమే
దేహతిలో దాగినది తత్వమే 

ప్రకృతి స్వరూపమే విశ్వ జగతి దేహ భావాల వేద విజ్ఞాన తత్వం  || ఏదైనా ||

విశ్వతి రూపం వేదాల క్షేత్రం
జగతి నిర్మాణం భావాల శిఖరం
ప్రకృతి పరిణామం జ్ఞానుల ఆలయం
దేహతి ఆకారం తత్వాల మందిరం

ప్రకృతి నిర్మాణ స్వభావాలే విశ్వ జగతి తత్వాల వేదాంత దేహ విజ్ఞానం  || ఏదైనా ||

కాలానికే కలగని కరుణం

కాలానికే కలగని కరుణం
చరిత్రకే చాలని చరణం 
తరానికే తరగని తరుణం
మనిషికే మారని మరణం

సూర్యునితో ఉదయించే భావన ఏనాటిదో

సూర్యునితో ఉదయించే భావన ఏనాటిదో 
ప్రకృతితో పరిశోధించే తత్వన ఎంతటిదో
విశ్వతితో పరధ్యానించే తపన ఎందరిదో
జగతితో పరిమళించే వేదన ఎలాంటిదో 

Friday, September 29, 2017

దశ దశాలుగా దేహాంతరం ధ్వనిస్తున్నది

దశ దశాలుగా దేహాంతరం ధ్వనిస్తున్నది
తర తరాలుగా తన్మయం తపించేస్తున్నది
యుగ యుగాలుగా యువతరం ఉదయిస్తున్నది
స్వర స్వరాలుగా స్వయంవరం సాగించేస్తున్నది 

విశ్వ వేదన వినిపించేనా

విశ్వ వేదన వినిపించేనా
విశ్వ భావన కనిపించేనా
విశ్వ తత్వన పలికించేనా
విశ్వ రూపాన స్మరించేనా

కార్యాలనే తలచాను సమస్యలనే తపించాను

కార్యాలనే తలచాను సమస్యలనే తపించాను
భావాలనే స్మరించాను తత్వాలనే ఓదార్చాను
శ్వాసనే గమనించాను ధ్యాసనే ఏకీభవించాను
దేహాన్నే ధరించాను హృదయాన్నే తిలకించాను 

ప్రకృతి పరిశుద్ధానికే సూర్యోదయం ఉదయించునే

ప్రకృతి పరిశుద్ధానికే సూర్యోదయం ఉదయించునే
ప్రకృతి పదిశోధనకే సూర్యోదయం ఆరంభించునే

ప్రకృతి పరిశుభ్రతకై సూర్యోదయం ప్రజ్వలించేను
ప్రకృతి ప్రశాంతతకై సూర్యోదయం పరిమళించేను

Thursday, September 21, 2017

ప్రకృతియే పంచ భూతాల పదార్థము

ప్రకృతియే పంచ భూతాల పదార్థము
ప్రకృతియే పంచ భూతాల పరమార్థము
ప్రకృతియే పంచ భూతాల పరమాత్మము
ప్రకృతియే పంచ భూతాల పరంధామము 

ప్రతి జీవి శ్వాసలో ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసనై జీవించనా

ప్రతి జీవి శ్వాసలో ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసనై జీవించనా
ప్రతి జీవి ధ్యాసలో హృదయ స్పందననై ధ్యానించనా
ప్రతి జీవి ఆత్మలో ప్రకృతి పరమాత్మమై ఉదయించనా
ప్రతి జీవి మేధస్సులో వేదాల పరమార్థమై ప్రజ్వలించనా 

Wednesday, September 20, 2017

తక్షణం తరుణం నీ కరుణం

తక్షణం తరుణం నీ కరుణం
తన్మయం తపనం నీ స్మరణం
తాపత్రయం తపస్వితం నీ వరుణం
తత్వం తాత్వికం నీ ఉచ్చారణం
తధ్యం తదనంతరం నీ రక్షణం  

ఏ శ్వాస నుండి నీవు ఉదయించావు

ఏ శ్వాస నుండి నీవు ఉదయించావు
ఏ ధ్యాస నుండి నీవు జీవించావు
ఏ దేహం నుండి నీవు జన్మించావు
ఏ రూపం నుండి నీవు జ్వలించావు
ఏ ఆత్మ నుండి నీవు ఆరంభించావు
ఏ ప్రకృతి నుండి నీవు పరవశించావు
ఏ ఆకృతి నుండి నీవు పరిమళించావు

ఏనాడు శ్వాసను ధ్యాసతో గమనించలేదు

ఏనాడు శ్వాసను ధ్యాసతో గమనించలేదు
ఏనాడు శ్వాసను దీక్షతో పరిశోధించలేదు
ఏనాడు శ్వాసను ధ్యానంతో స్మరించలేదు
ఏనాడు శ్వాసను దేహంతో ఏకీభవించలేదు
ఏనాడు శ్వాసను దైవంతో అన్వేషించలేదు

ఏనాడు శ్వాసను భావంతో గమనించలేదు
ఏనాడు శ్వాసను మేధస్సుతో స్మరించలేదు
ఏనాడు శ్వాసను తత్వంతో పరిశోధించలేదు
ఏనాడు శ్వాసను ఏకాగ్రతతో ఏకీభవించలేదు
ఏనాడు శ్వాసను విజ్ఞానంతో అన్వేషించలేదు 

Tuesday, September 19, 2017

ఏ భావంతో ఉదయిస్తున్నావో

ఏ భావంతో ఉదయిస్తున్నావో
ఏ తత్వంతో జీవిస్తున్నావో
ఏ వేదంతో పూజిస్తున్నావో
ఏ జ్ఞానంతో ఆరాధిస్తున్నావో   || ఏ భావంతో ||

భావంతో సూర్యునిలా ఉదయించు
తత్వంతో ప్రకృతిలా జీవించు
వేదంతో విశ్వతిలా పూజించు
జ్ఞానంతో దైవంలా ఆరాధించు

దేహాలన్నీ జీవిలో కలిగిన బంధములే   || ఏ భావంతో ||

భావమే నీ మేధస్సుకు స్వరూపం
తత్వమే నీ ఆలోచనకు ప్రతిరూపం
వేదమే నీ మనస్సుకు అవతారం
జ్ఞానమే నీ విచక్షణకు విశ్వరూపం

రూపాలన్నీ జగతిలో వెలసిన ఆకారములే   || ఏ భావంతో ||

Monday, September 18, 2017

ప్రకృతిలోనే పరమాత్మగా జీవిస్తున్నా

ప్రకృతిలోనే పరమాత్మగా జీవిస్తున్నా
విశ్వతిలోనే పరంధామగా ఉదయిస్తున్నా
జగతిలోనే పరంజ్యోతిగా అధిరోహిస్తున్నా   || ప్రకృతిలోనే ||

ప్రకృతిగా పంచ భూతాలచే నిరాకారంవలె నిర్మితమై ఉన్నా
విశ్వతిగా పంచ తత్వాలచే నిర్వికారంవలె నిశ్చితమై ఉన్నా
జగతిగా పంచ భావాలచే నిర్విఘ్నమువలె నిశ్శబ్దమై ఉన్నా   || ప్రకృతిలోనే ||

ప్రకృతికే ప్రకాశమై సమస్తం నిస్వార్థత్వమై ఉన్నా
విశ్వతికే ప్రతేజమై నిత్యం నిరంకుశత్వమై ఉన్నా
జగతికే ప్రజ్వలమై సర్వం నియంతృత్వమై ఉన్నా   || ప్రకృతిలోనే || 

జీవించలేను మరణించలేను

జీవించలేను మరణించలేను
అవధూతగా జన్మించిన జీవించలేను
అవధానిగా ఉదయించిన మరణించలేను

జన్మించిన ఆకార రూపాన్ని మరణంతో తొలచెదరు
ఉదయించిన భావాన్ని అస్తమించుటచే మరచెదరు   || జీవించలేను ||

సమాధి నుండే మాట్లాడెదనా సమాధి నుండే పలికించెదనా
సమాధి నుండే తిలకించెదనా సమాధి నుండే వినిపించెదనా

సమాధియే నిత్యం సమాధియే సర్వం సమాధియే శాంతం
సమాధియే సత్యం సమాధియే స్వర్గం సమాధియే ప్రశాంతం   || జీవించలేను ||

సమాధి నుండే తపించెదనా సమాధి నుండే భావించెదనా
సమాధి నుండే కనిపించెదనా సమాధి నుండే రక్షించెదనా

సమాధియే సుఖం సమాధియే మోక్షం సమాధియే క్షేత్రం
సమాధియే దైవం సమాధియే దేహం సమాధియే వైకుంఠం   || జీవించలేను || 

ప్రకృతియే ప్రదేశం

ప్రకృతియే ప్రదేశం
మేధస్సే  విజ్ఞానం
మనస్సే స్థానం
ఆలోచనే కేంద్రం
దేహమే మూలం
కాలమే భావం
విశ్వమే ఆధారం
జగమే నిదర్శనం
మాతృత్వమే సర్వం 

Thursday, September 14, 2017

జగతికి నేనే సూర్యోదయం

జగతికి నేనే సూర్యోదయం
భారతికి నేనే పుష్పోదయం
విశ్వతికి నేనే పూజ్యోదయం
ప్రకృతికి నేనే పూర్వోదయం

జగతికి సర్వం నేనే శుభం ఉదయం
భారతికి సర్వం నేనే శాంతం పుష్పం
విశ్వతికి సర్వం నేనే స్వర్ణం పూజ్యం
ప్రకృతికి సర్వం నేనే సత్యం పూర్వం 

ఆత్మగా నిత్యం నేనే పరమాత్మగా సత్యం నేనే

ఆత్మగా నిత్యం నేనే పరమాత్మగా సత్యం నేనే
శ్వాసగా నిత్యం నేనే పర ధ్యాసగా సత్యం నేనే

జీవంగా ఎదిగిన ఆత్మను నేనే రూపంగా ఒదిగిన పరమాత్మను నేనే
దైవంగా ఎదిగిన ఆత్మను నేనే దేహంగా ఒదిగిన పరమాత్మను నేనే   || ఆత్మగా ||

ప్రకృతియే నిత్యం ప్రకృతియే సత్యం
ప్రకృతియే జీవం ప్రకృతియే రూపం

ప్రకృతిగా జీవించే పరమాత్మను నేనే
ప్రకృతిగా ధ్యానించే పర ఆత్మను నేనే

ప్రకృతిగా ఉదయించే దైవం నేనే 
ప్రకృతిగా అస్తమించే దేహం నేనే   || ఆత్మగా ||

ప్రకృతియే దైవం ప్రకృతియే నిత్యం
ప్రకృతియే ధర్మం ప్రకృతియే సత్యం

ప్రకృతిగా కనిపించే ప్రతి రూపం నేనే
ప్రకృతిగా సాగించే ప్రతి స్వరూపం నేనే

ప్రకృతిగా తలిచే భావం తపించే తత్వం నేనే
ప్రకృతిగా కొలిచే వేదం కలిగే పర జ్ఞానం నేనే    || ఆత్మగా ||