Friday, December 22, 2017

శ్వాసపై ధ్యాసతోనే కార్యం శ్వాసపై ధ్యాసతోనే సర్వం

శ్వాసపై ధ్యాసతోనే కార్యం శ్వాసపై ధ్యాసతోనే సర్వం
శ్వాసపై ధ్యాసతోనే జ్ఞానం శ్వాసపై ధ్యాసతోనే అనంతం
శ్వాసపై ధ్యాసతోనే శాంతం శ్వాసపై ధ్యాసతోనే ప్రశాంతం  || శ్వాసపై ||

ఉచ్చ్వాస నిచ్వాసాల స్వధ్యాస గమనమే సుధీర్ఘ హృదయ చలనం
ఉచ్చ్వాస నిచ్వాసాల స్వధ్యాస ధ్యానమే సుధీర్ఘ హృదయ ప్రయాణం
ఉచ్చ్వాస నిచ్వాసాల స్వధ్యాస సౌఖ్యమే సుధీర్ఘ హృదయ ప్రశాంతం  || శ్వాసపై ||

స్వధ్యాస గమన చలనమే కార్యా చరణం
స్వధ్యాస గమన నైపుణ్యమే కార్య ఫలితం
స్వధ్యాస గమన సాధనమే కార్య ప్రశాంతం
స్వధ్యాస గమన జీవనమే కార్య పరిశోధనం  || శ్వాసపై || 

No comments:

Post a Comment