Sunday, January 31, 2010

ప్రతి అణువులో ఒక పరమాత్మ తత్వం

ప్రతి అణువులో ఒక పరమాత్మ తత్వం ఉన్నందున ఆ రూపంలో ఉన్న ఆత్మ, భావంతో గుణాలను వివిధ రకాల స్పర్శతో మార్పులు చెందుతూ శక్తిని చలింపజేస్తుంది -
ఆకారాలలో దాగిన అణువులలో శక్తిని ప్రవహింపజేయుటవల్ల వాటి గుణాలలో దాగిన సూక్ష్మ విచక్షణ భావాలు మనం చూస్తున్న విజ్ఞాన ప్రభావాలు ఆనాటి కాలం నుండి వస్తున్న మార్పులే -
నేడు మనం చూస్తున్న కృత్రిమమైన ఆకృతులు స్వభావ ప్రభావాలు అద్భుత శబ్ద దృశ్య ఆకార సాంకేతిక విజ్ఞాన మేధస్సు విధానాలు క్షణాలలో ఎన్నో ఇతర ప్రదేశాలలో ఎందరో సృష్టించినవే -
కాల క్రమేనా సృష్టించలేనివి సృష్టించబోయేవి యింకా ఎన్నో సూక్ష్మముగా ప్రతి ఆకార రూపములలో శాస్త్ర విజ్ఞాన పరిశోధనలవలె మేధస్సుకు అందలేక ఆత్మగా ఒదిగినవి -

ఎందెందు వెతికినా అందందే

ఎందెందు వెతికినా అందందే గలడు ఎలా ఆ భావన ఎవరిది ఆ రూపం
మహా తత్వంచే కూడిన "పరమాత్మ" భావనతోనే విశ్వాన్ని సృష్టించాడు
పరమాత్మయే భావన "భావన" తో సృష్టించిన ప్రతి రూపానికి ఆత్మయే మూలం
ఆత్మ లేకుండా ఏ రూపమైనను ఆకారమైనను అణువైనను చలనమైనను లేదు
ఆత్మలతో నిండిన విశ్వం సంపూర్ణ తత్వంచే కూడినదే పరమాత్మ తత్వం
పర అనగా సంపూర్ణమైన మహా కలయిక "ఆత్మలన్నింటిని ఒకటిగా భావించుటయే" పరమాత్మ -
ఏ రూపాన్ని విడదీసిన ఎన్ని రకాలుగా ఎన్ని విధములుగా చేసినా ఆత్మలుగానే
సూక్ష్మములుగా విడదీయుటలో కూడా మరో ఆత్మలుగానే పరమాత్మ భావంతో విడిపోవును -
ఎన్నో ఆత్మల సముదాయముతో ఎన్నో రూపాలుగా విశ్వమంతా సృస్టించబడినవే
ఎందెందు వెతికినా అందందే గలదు ఆత్మ ఆ భావమే పరమాత్మ తత్వం
రూపమే లేని రూపముగా భావముగా ప్రతి ఆత్మలో ఎందెందో గలడు ఇక వెతుకుటయా

Saturday, January 30, 2010

సూర్యుని వెలుగు ఏలోకమున

సూర్యుని వెలుగు ఏలోకమున ఏప్రాంతమున చేరగలదో స్థానమున ఎటువంటి జీవి ఐనను జీవించగలదని భావన -
సూర్యుని కిరణాలలోని ప్రకాశవంతమైన సూక్ష్మశక్తి భూ జల పొరలలో కూడా కొన్నివేల అడుగులలో చేరుతుంది -
సూర్యుని వెలుగు ప్రభావాలలో కూడా జీవియొక్క ఆలోచనస్థితులు మారుతూ ప్రతి రోజూ వివిధరకాలుగా ఉంటుంది -
సూర్యుని వెలుగు ప్రభావాలకు ఆప్రాంతము ఒకశక్తితో ప్రశాంతమైనచోట మహాశక్తితో ఇలా ఎన్నోవిధాలుగా ఉంటుంది -
సూర్యుని యొక్క శక్తి ప్రభావాలకు కూడా సూర్యోదయాన విశ్వం నిద్రలేచినట్లు సూర్యాస్తమున నిద్రిస్తున్నట్లుగానే తోస్తుంది -
సూర్యుని యొక్క శక్తితోనే ప్రతి జీవికి ఒక భావన చలన్నాన్ని కలిగిస్తుంది ఉన్న స్థితిని మార్చేస్తూ మెలుకువనిస్తుంది -
సూర్యుడులేని సమయంలో కూడా మనలోని వచ్చే మెలుకువ భావనతో వచ్చిన స్థితి ఉత్తేజపరంగా లేక వేరే విధంగా తోస్తుంది -
సూర్యుడు ఉదయించే సమయంలో నిద్రలేస్తూ సరైన సమయంలో నిద్రపోతూ సూర్య సమయంలో పనులు చేసుకోగా ఆరోగ్య విజ్ఞాన జీవితశక్తియే -
విశ్వము యొక్క భావన తగ్గి పోకుండా ప్రతి రోజు దానికి కావలసిన ఉత్తేజశక్తిని సూర్యునితో అలాగే చంద్రుని ద్వార విశ్రాంతిని స్వీకరిస్తూ గాలితో శ్వాసగా చలనం చెందుతూ ఉంటుంది -

భావనయే నా రూపం

భావనయే నా రూపం - క్షణమే నా శక్తి
పరమాత్మయే నా తత్వం - ఆలోచనయే నా మార్గం
విశ్వమే నా జ్ఞానం - అన్వేషణయే నా వృత్తి
కాలమే నా జననమరణం - ఎందరికో నా విశ్వభావ రూపం

క్షణము తెలిస్తే గాని

క్షణము తెలిస్తే గాని మొదటి క్షణమును ఆలోచిస్తూ క్షణము కన్నా ముందుగా యేమని తలచగా ఎంతో కాలంగా పరిశీలించి నే గ్రహించినదే శూన్యమని -
క్షణకాల సమయము తెలియక క్షణమును గుర్తించలేక ఆనాటి కాల జ్ఞానమున మొదటి క్షణమును ఆలోచించలేక శూన్యమును చేరుకోలేక పోయారు -
నేడు గడిచిపోతున్న క్షణములతోనే మరో క్షణములుగా సాగే ఏవో సమస్యాలోచనలతో ముందుకు సాగుతున్నారేగాని మొదటి క్షణాన్ని ఎవరూ ఆలోచించలేదు -
కొంతసమయాన్ని క్షణముగా గుర్తించినను మరో క్షణములుగా ముందుకు వెళ్లుతున్నారే గాని క్షణము తెలియక గడిచిన గత కాలమెంతో నేటికి తెలియుటలేదు -
గతమున గడిచిన కాలమున క్షణమును ఇంకా ముందుగానే కనుగొని ఉంటె కొంత కాలమునకు గడిచిన క్షణాలను కొన్నిరోజుల సమయంగా తెలుసుకో గలిగేవారు -
క్షణమును కనుగొన్న వారు లేకుంటే నేను విశ్వ కాలమునకు ముందు శూన్యమేనని గ్రహించలేక పోగలనేమోనని నేడు ఓ క్షణాన తెలుసుకోగల్గుతున్నాను -
క్షణమును కనుగొన్నందుకే ఎన్నో సమయాలోచనలను చేస్తూ ఎంతో అభివృద్ధిని సాధిస్తూ క్షణములకే ఎన్నో కార్యాలను చేసుకుంటూ అద్భుతాలతో ముందుకెళ్ళుతున్నాం -
క్షణమును కనుగొనక ముందే ఎందరో తెలియకుండానే ఆనాటి జ్ఞానమున ఆ కాలమునందే మరణించారు కనుగొన్న తర్వాత కూడా సమాచార ప్రసారంలేక మరణించినవారెందరో -
క్షణముల కాలము తెలియకుండా ఆనాటి కాలమున ఒకరితో కలసిన మరొకరు ఎంత సమయం మాట్లాడుటకు కేటాయించెదరో ఇలా ఎన్నెన్నో ఆలోచిస్తేనే అనంతం ఐనా నాలో ఉన్నాయి -
క్షణమును కనుగొన్నవారు యింతే సమయమని ఈ సమయ కాలమే క్షణమని ఇతరులకు అర్థమయ్యేటట్లు క్షణ కాల సమయమును ఎలా ఎందరికి ఎంత కాలం వివరించారో -
క్షణమును కనుగొనుటకు ఆ కాలసమయం ఎంతపట్టిందో ఎందరికి అవగాహన వచ్చిందో క్షణమును మరో క్షణాలుగా నిమిషాల గంటల రోజులుగా అదే క్షణ కాల సమయాన్ని యుగాలుగా -
విశ్వమునకు ముందు శూన్యమని ఎందరికో తెలుసు ఐనా అది ఎక్కడిది ఏనాటిదని తెలియక నే క్షణముతో ఆలోచించగా నా అన్వేషణలో మొదటి క్షణమునకు ముందుగా గ్రహించాను శూన్యాన్ని -
శూన్యాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించగా నా ఆలోచనభావన ధారలో విశ్వ జగతి మొదటి క్షణం నుండి ఎలా ఏర్పడిందో నాకు తెలిసిపోయినట్లుగా తెలిసిపోయింది నేటి వరకు "క్షణం - అంతా తెలిసిపోయేనా" -

ప్రపంచాన్ని మార్చే శక్తి నాలో

ప్రపంచాన్ని మార్చే శక్తి నాలో ఉన్నదని విశ్వ విజ్ఞాన భావాలు నా ఆలోచనలను వెలికితీస్తున్నాయి -
నాటి సమాజ స్థితుల ఘోరాలు ప్రకృతి ప్రభావాలతో కూడిన సమస్యలేకాక ఎన్ని రాబోతున్నాయో తోచటంలేదు -
ఆలోచించే వాడికి మతి పోయేటట్లుంటే అనుభవిస్తున్న వారికి నరాలు వణికి పోతున్నా జీవించాలనే తపన -
ఎన్నో సమాచారాలను చూస్తున్నాం వింటున్నాం ఎన్నాళ్ళు ఇలాంటి అవస్థలు నీ తోటి వారి క్షుద్భాదలు -
నేటి వార్తలలో విజ్ఞానం కరువై అర్థమేలేని సమస్యలతోనే వివిధ రకాలుగా కాలాన్ని వృధా చేస్తున్నాయి -
విచక్షణతో ఆలోచించండి నేటి క్షణమే మేధస్సును ఆలోచనలోతో అరగతీసి విజ్ఞానాన్ని మెరుగుపరచండి -
నాలో ఉన్న అనుభవం మీకు తెలిస్తే మీ చుట్టూ ఉన్న వారి జీవితాలు ఎలా ఉంటాయో ఆలోచిస్తూనే ఉన్నండి -
జీవించేవారికి సరైన సద్గుణ భావ ప్రజ్ఞా విధానాన్ని అనంత విశ్వ విజ్ఞాన ప్రణాళికతో ఏర్పాటు చేయగలను -
సృష్టిలో ప్రతిజీవి సత్యానందంతో జీవించాలని కోరుకుంటే నాతో ఏనాటికైనా కలవండి లేదా ధ్యానిస్తున్నండి -
ఆలోచనలు మారితేగాని మనిషి మారలేడు అలాగే అతనిలోని ప్రవర్తనలవాట్లు మారలేవు సమాజాన్ని మార్చలేడు -
కోట్ల జనాభాలో ఒకరైనా నా విజ్ఞాన ప్రణాళికను తెలుసుకోవాలని గ్రహించగల్గిన లేదా మీ ప్రణాళికను మేధావులకు తెలపండి -
ఏ ప్రణాలికైనా జీవించడానికే కాక నడవడిలో కూడా మార్పు తీసుకురాగల్గితే సమాజంలో మార్పు రాగల్గుతుంది -
ప్రవర్తనలో మార్పులేక ప్రణాళికలు ఎన్నిఉన్న సమస్యలు చిక్కు ప్రశ్నలుగానే పోటెత్తి అధికారానికైనా తల భారమవుతుంది -
సమాజ సేవ చేసేవాడికి అధికారం అనర్థమైనట్లు ఎన్నో కారణాలతో నేటి సమస్యలు తెలియనివిధంగా అవకాశాలు ఆలోచింపక పోతున్నాయి -
శ్రమించే శక్తి లేనివాడే లేదా ఆలోచనా విధానం లేనివాడే ఏదో కావాలని ఎందరినో వివిధ రకాలుగా ఇబ్భందులకు ప్రాణ భయాలను సృష్టిస్తాడు -
ఒక ఉద్యమం అంటే శాంతియుతంగా అవగాహన కలిగినవారే పాల్గొని చర్చాంశనీయంగా భవిష్యత్ జ్ఞానంతో కూడిన ప్రణాళికగా ఉండాలి -
ఒక ప్రదేశ సమాజాన్ని అన్నికోణాలలో మారుస్తూ ప్రపంచానికి తెలుపుతూ అవగాహన కలిగిస్తే ప్రపంచమే మారి జగతిలో శాంతిస్వభావాలే కల్గుతాయి -

Friday, January 29, 2010

మేఘ మలినములను

మేఘ మలినములను వదిలించుటకు ప్రకృతి పొరలను గమనించిన శాస్త్రజ్ఞులు సమాజాన్ని చూడగల్గితే -
ప్రపంచం నలుమూలల పెరుగుతూ ఉన్న కాలుష్యాన్ని అధ్యయనం చేయుటకు నేటి సమాజ పరిశ్రమలే -
ఎన్నో పరిశ్రమల నుండి వెలువడే కాలుష్యాన్ని తొలగించే మార్పుల్లో విజ్ఞాన నిఘంటువులను వెలికితీయాలి -
ఆలోచనతోనే మరో ఆలోచనను చేయునట్లుగా మార్పులతో మరో మార్పులను గమనిస్తూ శ్రమించగలగాలి -
వృక్ష జల నిఘంటువులతో మానవజీవ రోగాల సృష్టి ప్రకృతి ప్రభావాలను దూరంచేయగా మలినములు శూన్యమా -
శబ్ద జల వాయు కాలుష్యాలను తగ్గించి చెట్లను పెంచగల్గితే ప్రకృతి ప్రభావాలతో చాలావరకు మలినములను శుద్ధి చేయవచ్చునే -
సంవత్సరాల అధ్యాయన మార్పుల సాంకేతిక ప్రజ్ఞా విజ్ఞానాలతో స్వచ్చమైన ఋతుపవనాలను కలిగించగలమేమో -
ప్రకృతిలో అనుభవమైన విజ్ఞానం ఉన్నంతవరకు ఎటువంటి భూగోళ కాలుష్య మలినములైనను కరిగించి వర్షపు ధారలను కురిపించగలం -

Thursday, January 28, 2010

2013 - "ఆత్మ యుగం"

2012 వ సం,, తో కలియుగం అంతం ఐతే రాబోయే యుగమే "ఆత్మ యుగం" అని నా విశ్వభావమున ప్రఘాడ విశ్వాసం -

సరి కొత్త యుగానికి ఆత్మ అనే నామం ఎలా! కారణం ఏమిటి? కలియుగాంతమున అనుభవాల అర్థాన్ని ఆత్మగా ప్రస్తావించారా -
కలియుగాంతమున జరగబోవు ప్రళయాలను అనుభవ పూర్వకంగా చూస్తే ఎందరో కోట్లలో ఎక్కడెక్కడో వివిధరకాలుగా మరణించేదరని అంచనా -
కొన్ని ప్రదేశాలే జలమయ మైనట్లు వివిధ జీవములే ప్రళయాలతో పోరాడి తుది శ్వాసను కన్నీటితో ఎవరికి తెలియక జలమందే విడిచెను -
ఎంతో ఎదిగిన వారిని ఎదగలేని వారిని సత్యమైనా అసత్యమైనా ఒకే బంధముగా జల ప్రళయ భూ ప్రకంపనాలలో ఏది తోచనట్లు శ్వాస వదిలేరు -
సత్యభావముతో ధ్యానించినవారిని సైతం భయబ్రాంతులతో ఆత్మ కర్మానుసారముగా ప్రలయాలకు జలములో జీవమును వదులుకోవలసిందే -
ప్రళయ ప్రభావాలకు విష పూరిత రోగములు అంగవైకల్యము అనాధ స్థితులు పసి పిల్లలుగా ఆహార వస్త్ర వసతులు కోల్పోయి ఎవరికి ఎవరు తెలియనట్లే నా కన్నీటి ధార -
నేటి కాలమున సంభవించకున్నను రాబోయే యుగాలకు అనుభవ చరిత్ర ప్రళయ సూచన నిఘంటువులా శాస్త్రవేత్తల మేధస్సులో నా ఆలోచన దాగేనులే -
మరణించిన వారి ఆత్మలు మరో జన్మకై వేచి ఎక్కడ ఎలాంటి జన్మ పొందాలో తెలియక కొన్ని కోట్ల ఆత్మలు యమాత్మ లోకమున అజ్ఞానముగా వేచి ఉండెదరు -
ప్రతి ఆత్మ సరైన జన్మను జేవితాన్ని పొందుటకు కావలసినది ఆత్మజ్ఞానం అది ధ్యానముననే సాధ్యం అందుకే "ధ్యాన జగత్" గా ఆత్మతో అవతరిస్తున్నదే "ఆత్మ యుగం" -
ధ్యానమున కలిగే అధ్బుత ప్రభావాలు ఆత్మ జ్ఞానముతోనే తెలుసుకోగలరని ప్రతి జీవి సత్యంగా జీవంచగలదని నిత్యానంధమునకే నే తలచిన యుగ నామమే ఆత్మ -

2012 - " కలి యుగాంతం "

కలియుగం అంతం కావడానికి నేడు సంభవిస్తున్న జల భూప్రకంపనాల ప్రకృతి స్వభావములే కారణమా -
జరిగినవి జరుగుతున్నవి జరగబోయేవి ఘోర ప్రళయాలుగా నేటి యుగానికి ముగింపు నిదర్శనాలేనా -
ప్రకృతిని సైతం తాండవించే మహాప్రళయాలు దిక్కులే తెలియనివిధంగా ఎక్కడినుండో విస్పోటనం చెందగలవు -
కోట్లలో జల జీవ జంతు మానవులంతా కలసికట్టుగా మరణించ వచ్చని నాలో వేదనాలోచనలు కల్గుతున్నాయి -
అంగ వైకల్యముతో పోరాడుతూ కొన శ్వాసతో ఆశించగల జీవన ప్రళయ వేదనలు నన్ను హెచ్చరిస్తున్నాయి -
ప్రళయాలకు ముందుగానే ఎందరో విజ్ఞానశాస్త్రవేత్తలు సృష్టి ప్రభావాలను కొంతమేరకు పరిశీలించి జాగ్రత్త పడవచ్చేమో -
శబ్ద జల వాయు కాలుష్యాలను తగ్గించి చెట్లను పెంచగల్గితే ప్రకృతి ప్రభావాలతో కొంత మేరకు ప్రళయాలను తగ్గించవచ్చునే -
ఏ భూ జల ప్రదేశాలలో ప్రకృతి వైపరిత్యాలు సంభవించునని మనకు అనుభవ పూర్వకంగా తోచునో గుర్తించండి -
సంభవించగల ప్రదేశాలలో తగిన చర్యలు అందుకు కావలసిన వస్తువులు సదుపాయాలు లేదా వలస వెళ్ళటమే -
నగరములే కాక రాష్ట్ర దేశాలు కూడా వలస వెళ్ళుటకు సిద్ధంగా ఉండవలెనని ఏ యుగాన్తమునైనా నా సూచనగానే -
నేను ఎంత తెలిపినను వివరించినను ఎవరి జాగ్రతలు వారి ప్రాణ రక్షణములకు అవసరమయ్యే అనుభవాన్ని సేకరించడం -
ఏ సమస్యకైనా ఎవరికైనా ఏ క్షణమైనా ఎంతవారైనా ఎటువంటి పరిస్థితి ఐనా "శాంతి" గా ఆలోచిస్తూ పరిశ్కారించుకోండి -
కలియుగానికి ముగింపు పదమే "శాంతి" అని కలియుగాన్ని శాంతియుగంగా ముగిస్తూ మరో కొత్త యుగానికి ఆహ్వానం పలుకుదాం -
శాంతి అనే మాటను బలపరిస్తే కలియుగాన్తమునైనా మన దేశం శాంతిమయంగా ఉండగలదని జగతిలో అన్వేషించి చూశా -
ఎవరి ప్రయత్నమున వారే ఒక సత్య భావనను ధృడపరచి ప్రళయాలలో సద్గుణ ప్రవర్తన రావాలని కోరుకుందాం -
ప్రళయాలు సత్ ప్రవర్తన చెంది నవ ఋతుపవనాలుగానే సమకూరాలని జగతిలోని జీవములు పరమాత్మను కోరగా -
ఈ యుగాంతమునకు కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఎందరో మహానుభావులు ఒక దివ్యశక్తి తత్వముగల ధ్యానమును ప్రబోదిస్తున్నారు -
ధ్యానమే పరమాత్మ స్వభావముగా మన శ్వాసయే ఆత్మజ్ఞాన ప్రజ్ఞానమై సకల సమస్యలకు సత్య మార్గమును చూపుతున్నది -
పరిశుద్ధమైన ఆత్మతో ధ్యానించు ప్రాంతమున ప్రళయాలు తక్కువ ప్రభావాలు చూపగలవని ప్రకృతిలో ఉన్న భావము -

Sunday, January 24, 2010

శ్వాస ఆగిపోతున్నట్లున్నదేనని

శ్వాస ఆగిపోతున్నట్లున్నదేనని ఒక సమయాన సాగిపోతూనే ఓ క్షణాన ఆగినది
శ్వాస సాగిపోవుటలో నేను శ్రమించిన తీరు ఉచ్చ్వాసగా లేక నిచ్చ్వాసతోనే ఆగిందా
శ్రమించుటలో తెలిసిపోతున్నా కార్యాన్ని నిలుపలేక సాగించాను ఒక ధ్యాసతో
నా ధ్యాసలో ఏది అవసరమో తెలియక చివరి కార్యాలోచనతో శ్వాస విడిచాను
శ్వాసపై ధ్యాసే నిలిపి సరైన సమయాలోచనకై ధ్యానిస్తాను ఏనాటికి మరవలేక

Saturday, January 23, 2010

జ్ఞానం నీలో ఉందా

జ్ఞానం నీలో ఉందా లేదా విశ్వ జగతిలో దాగి ఉన్నదా
జీవించే ప్రతి జీవిలో అరకొరగా ఉంటె నీవే నేడు ధ్యానించు
నీవు పొందిన జ్ఞానాన్ని జనులకై అర్థమగునట్లు విశ్వసించు
నీవే పరమాత్మవని ప్రతి ఆత్మలో జ్ఞానిగా ఉదయించు

Friday, January 22, 2010

* About Soul - Six sense's

Soul: Soul is a Universal unvisible energitic air(Supreme air) body.
Whenever this body(soul) is comes to earth, before it searches new body(full formed shape:completion of duration) .
After soul enters into the body (the soul energy forms into breath) then breath strats.
At the time of death breath(very less air) destroys and the body releases soul.
Whenever body releases soul, it wants Supreme air for taking another body (new birth), otherwise no use.
Here Supreme air having sense that is called "SoulSense".
The SoulSense orginates the breath in the body.
-----
Six sense's
Universal sense/Nature sense( This is First Sense) : Read :: Second - Everything knows(How nature Starts) -
Seasonal changes(summer,wind,rain,winter) occur in nature by Universal Sense -
Soulsense: It helps to orignates the breath(some people have an idea about the previous births from this sense) -
Main sense: Every living thing thinks by this sense and understanding also -
Sub sense: This is originates/creates dreams from the thoughts, storage information ( Read : Where Dream world ) -
Unconsciousness sense: This sense is powerful and it orginates at the time of meditation -
Sixth sense: This is just like a telepathy (you guess by experience, keen observation, concentration, moment of time on particular event).


తిరుమల ఏడుకొండలలో

తిరుమల ఏడుకొండలలో దాగిన రూపం నేనైతే నా భావ స్వరూపాన్ని విశ్వం తిలకిస్తే -
ఏడుకొండలు కలసిన మధ్య భాగాన్ని మోహన త్రినేత్ర తేజస్సుతో దివ్య ప్రభావాలతో -
నక్షత్ర ప్రకాశములతో మెరుగు పరచి మహా లోకములు చూడలేనంతగా రూపమిచ్చి -
సృష్టిలోనే దివ్య శక్తులతో కూడిన అత్యంత ఉన్నతమైన ప్రదేశాన నిటారుగా నిలిపి -
ప్రకృతి పొరలలో వేకువజామున సన్నగా జారువాలే హిమబిందువులను శంఖమున సేకరించి -
సన్నని గాలి వీస్తున్న వేళ రూపానికి అంగుళం ఎత్తున శంఖపు నీటితో స్నాన పరచగా -
తేనీయ పంచామృతంతో కొబ్బరి నీటిని చిలకరించగా మేఘమలినములు వదిలి శుభ్రతతో -
ప్రతి పుష్ప సుమగంధ మనోహర సువాసనముల సంగీత స్వర మాధుర్య మంత్రములతో -
కోకిల కుహూ రాగ సమ్మేళనాలతో ఓంకార నాధములతో విచక్షనీయ గమన వినికిడితో -
సువర్ణ వజ్ర వైడూర్య నక్షత్ర ప్రకాశములతో కూడిన ఆభరణములను సునాయసంగా అలంకరించి -
నవ దివ్య గంధాల సాంబ్రాణి వేసి మై మరపించే సుమముగల కర్పూర హారతిని ఇవ్వగా -
పరమాత్మ జ్యోతితో జీవము కలుగునట్లు పరిశుద్ధ పరిపూర్ణ పవిత్ర ప్రజ్ఞాన సత్య భావముల -
సూర్యోదయ తొలికిరణాలు నేత్ర తాకిడితో చక్రదారిగా ఒక స్వప్నక్షణమున ప్రత్యక్షమయ్యెను -

అఘోర ప్రళయాలతో

అఘోర ప్రళయాలతో ప్రాణాలను తోడేసి పోరాడిన వారు జీవిస్తూనే ఉన్నారు -
మరో ప్రళయాలు రాబోతున్నా విశ్వ ఖగోలపు సృష్టిలో ఎందరో మరణించెదరు -
ఆకాశపు ఎత్తున ఉప్పొంగే సముద్రపు జలాలు భూమిని సైతం కప్పేసి జల జీవులను హతమార్చును -
ఎంత విజ్ఞానం ఉన్నను సృష్టితో పోరాడే శక్తి మానవ మేధస్సుకు తోచక సతమతమయ్యేను -
కాల మార్పులకు కరువులొచ్చినా ఒక నాటికి వింత రోగాల జల ప్రళయ భూ ప్రకంపనాలు భయాన్ని కలిగించేను -

నేను తిలకిస్తున్న అమర క్షణాలలో

నేను తిలకిస్తున్న అమర క్షణాలలో మరెందరో మరెన్నో మహా అధ్బుతాలను సృష్టిస్తూ ఉంటారు -
నా క్షణం మరెందరికో అద్భుత క్షణమై ఎన్నో విధాల కృషించగల్గుతున్నవారినే నే తిలకిస్తున్నా -
నే తిలకించుటలో శక్తి సామర్థ్యాలు ఎందరికో అందిస్తూనే సృజనాత్మక ఆలోచనలు కల్గిస్తున్నా -
విశ్వమందు విజ్ఞాన్నాన్ని సేకరిస్తూ మీ మేధస్సుయందు ఒక అద్భుత విధానాన్ని సృస్టిస్తున్నా

నా భావాలను ఒకటిగా చేర్చి

నా భావాలను ఒకటిగా చేర్చి విశ్వమందు అమర్చినట్లుగా ఉన్నదే ఆ లోకం నేటికి -
పరిశుద్ధమైన పవిత్రమైన పరమాత్మ దివ్యస్వభావములు కలవారే నా లోకాన్ని దర్శించగలరు -
నాలోని మహా అద్భుత మేధస్సు భావాలు పరిపూర్ణ సత్యత్వంతో విశ్వ విజ్ఞాన ప్రజ్ఞానమైనవి -
భావాలకు జీవం పోసినట్లు మరో పరమాత్మకు తెలిసేటట్లు నా భావలోకం విశ్వంలో నిలిచేఉన్నది నక్షత్రం వలె

నేను ప్రార్థించుటలో ప్రతీది

నేను ప్రార్థించుటలో ప్రతీది విశ్వ స్వరూపమై నాతో సమానముగా జీవిస్తున్నది
ఏ రూపభావ గుణ విషేశణాలోచనైనను నేనుగా తిలకించుకొను అవతారమే
నాకు నేనుగా మరెన్నో మహా అవతారములను సృష్టించుకున్న కాలం అద్వితీయం
నా రూపములు ఎటువంటివైనా ఏనాటివైనా ఎక్కడున్నా నాలో కలియుటకే ప్రార్థన

చరిత్రకై చేతులు కలిపి

చరిత్రకై చేతులు కలిపి నడిపించు విశ్వ ప్రపంచాన్ని
చైతన్య భావాలతో అందరిని మేలుకొలుపు మరో చరిత్రకై
జగతికి అందించు నీలో ఉన్న విజ్ఞానపు అనుభవాలను
జగతికై పోరాడు శాంతియుత బంధాలుగా ప్రపంచం నలుమూలలా

ఒకరికి తెలిసిన జ్ఞాన్నాన్ని

ఒకరికి తెలిసిన జ్ఞాన్నాన్ని విశ్వ ప్రపంచంలో ఉన్న వారందరికి తెలిసేలా నేనే తెలుపుతున్నా -
మరెన్నో విజ్ఞానపు విషయాలను వివిధ రకాలుగా అతి త్వరగా అందించే వాడిని నేనే -
అనుభవాలను స్వీకరించి నిరంతరం అందుబాటులో ఉండేటట్లు సూక్ష్మ యంత్రాలను సృష్టించా -
విజ్ఞానం తరగకుండా ప్రతి విషయాన్ని సేకరించే అధ్బుతాలుగా క్షణాలలో మీ ముందు తెలుపుతా

అంతర్యామి అలసినవేళ

అంతర్యామి అలసినవేళ చెలరేగిన విశ్వ భావాలు ఘోర ప్రళయాలను సృష్టించేను -
శ్వాసలోని ధ్యాస చెదిరినవేళ లోకాలన్నీ కలహాలుగా బీభత్సాన్ని ప్రతిజీవిలో కల్గించే -
ఎవరికి ఎవరో తెలియక ఎక్కడినుండో ఎక్కడికో దిక్కులే తెలియక ఎందుకో అర్థం కానట్లుగా -
మరణాలెన్నో కష్టాలేవో జీవులకే తెలియక ఊహకే అందని చీకటి ఇక్కట్లతో కాలమే మారేను

దేశమే నా ధ్యాసతో

దేశమే నా ధ్యాసతో ధ్యాన మైన నాడే ప్రగతిని ఇచ్చెదను
ధ్యానమే నా ప్రాణమై ప్రపంచాన్ని మార్చేస్తూ శ్రమించెదను
ప్రాణమే నా భావమై విశ్వ ప్రణాళికతో శాంతిగా వివరించెదను
భావమే మీ దేహ దేశమై ఉత్తేజముతో శుభ్రతగా జీవించెదరు
దేశ శుభ్రతకై ప్రపంచం ఒకటై సత్యమే అవతరించెను ప్రతి దేశానా

Thursday, January 21, 2010

* Why the Food?

After nine months in mother the child having all the sufficient parts and shape of the body, at the time the universal energy (soul) enters in child, through mothers breath -
The energy is breath, it moves from mother to child and leave in to the body of child -
Whenever Universal energy enter in to mother(she is unconsciousness state, that means sense not in control), she takes two breaths and releases one breath in to child and she have own breath -
At the time of Universal energy enters, she is in unconsciousness state, that means sense not in control (what happens) -
Universal energy means soul(Supreme air) with breath(energetic air: Energetic air control by Supreme air) -
Whenever Supreme air(soul) orginates then only breath starts otherwise no moment in child (Here mother makes moment to starts/orginates the Supreme air: soul) -
Whenever the child getting breath from mother, the soul starts/orginates moment of breath from embryo to nose -
First breath energy passes to all parts in your body, at the time body will moves very slowly -
Whenever energy reaches to all parts, some functionable parts are orginates and continuously working upto breath stops (Brain, Heart, kidneys,.,.etc ) -
For body functioning the breath energy is enough, for moment of physical body some extra energy wants -
The breath gives slight moment of physical body, for entire body moment, it wants extra energy -
The extra energy we take by food, this energy makes to physial body to work daily activites and also growth (upto 20 years) -
If you not take the food, the body can't assist for doing the work and also functioning of body gets weak (unhealthy: Brain thinks slow) -
You should maintain time for taking food in daily life that is good for Health -

నేను ఆలోచించగా

నేను ఆలోచించగా నా ఆలోచనలలో కలుగుటలేదే అవసరమైన ఆలోచన ఉపాయములు -
ఒక గొప్ప కార్య సాధనకు నేను జ్ఞానినై ఆలోచించగా సరియగు ఆలోచనలు కలుగుటలేదే -
సమయమే కేటాయించినా ఆలోచనలు తడబడుతున్నవేగాని సరైనవాటిని అందుకోవటంలేదే -
విశ్వమంతా అన్వేషించగా ఆలోచనలు మరో కార్యమునకు మార్గాన్ని చూపునట్లుగా తోస్తున్నాయి

నాలో ఐదవ వేదం

నాలో ఐదవ వేదం ఉదయిస్తూనే తత్వవేత్తలకు దిక్కులే లేని అన్వేషణగా మొదలవుతున్నది -
నాలో దాగిన విశ్వవిజ్ఞానం అణువణువున పరమాత్మ పరమభావంగా భూలోకాన లిఖించబడుతున్నది -
ఎన్నెన్నో కొత్త భావాలు సృజనాత్మక ప్రజ్ఞానంతో వేద రహస్యాలనే చీల్చినట్లు వణికిస్తున్నది -
మేధస్సులోని ప్రకంపనాలు కూడా ముఖ తేజస్సును విస్మరించి పరిశుద్ధ ప్రకృతం చేస్తున్నది -
నాలో ఆరవ వేదాన్ని తలుచుటలో విశ్వ వేద ఖండాలను ఊహా లోకాలుగా జ్ఞానించుటయే -
సత్యమే నేనన్నట్లు ఏ వేదమున తెలియక ప్రతి జీవిలో మేధస్సునై స్వయం స్వతహా స్వజ్ఞానహే

లోకములు నా అరచేతిలో

ఆరు వేల లక్షల కోట్ల లోకములు నా అరచేతిలో ఉన్నట్లు విశ్వము తెలిపిన సందేహము -
నా భావములో సత్యము ప్రవహించునట్లు నా చెయ్యి కదలగా లోకములు దర్సించినాను -
జగతిలోని లోకములన్ని నా భావనా సత్యమునే కోరినట్లు నా యందు చేరుతున్నవి -
బ్రంహాండమును సత్య పరిచినట్లు లోకములను ఆశీర్వదించవలెనని అరచేతిలో దాగిఉన్నవి

* Where Dream World

Where is the Dream World?
Dream is an imagination of thoughts to visualize at the time of sleep. -
The visualization is having diffrent kinds: audio, video, audio with video, mono actions with different speed and also frames, photos, graphics, etc.,. -
Whenever you close the eyes you see only the black color, that is like a black screen, it visualizes pictures as similar to projector. -
Dream World is behind your "Eyelid", behind of eyelid having black screen that is visualizing the dreams, imagination of thoughts. -
Why it is behind of eyelid, Whenever you open the eyes visualization of dream stops and then see the real world. -
Man having special kind of sense that is called "SubSense", it orginates at the time sleep and also you are in unconsiousness state -
Whenever you see the black screen long time the subsense makes to starts the visualizations with different imagination of thoughts. -
In Dream the Mainsense have the control on visualization but not keen observation according to your needs and expectations -
In one sleep many dreams are you visualize and you remember after wakeup from sleep and also some dreams you do't know (forgot) -
The Thoughts of imaginations are so many ways: -
You are in long sleep the brain functionality going to slow, at the time the way of brain thinks searching the thoughts for analise the pending work by subsense as Dream -
In sleep according to your past experience, present thoughts, intentions and future expectations : the imagination starts like as Dream -
This Dream based on your mentality and functioning of thoughts according to your quality and positon of work in real world -
Some Dreams are not related to your imagination because there is no observation of thoughts, the sense makes its own way -
Some Dreams related to your past births, you do't know why happens like and also what they express, you can,t understand and can't guess any information -
The analization of past births takes long time because that dreams related to your soul, this is some part of imaginations only -
Some dreams are having same kind of concept, those are occuring by repeatitions of information/activity in your dialiy life (some people talking alone in sleep by repetiton or stretching the words) -
You can imagine yourself with more expectations in any way there is no limit -
When the Dreams are stops: -
In your body pain will be starts by sleepling long time in one posture, you change the posture then the dream stops or continuous otherwise new dream starts after some time -
According to the Dream you wakeup suddenly, because the dreams are very crucial, harror, danger, something else, etc.,. -
By natural dialy routine activities makes stops the dreams also unhealthy -
Why some people walks at night time in middle of sleep: -
Those people wakeup suddenly at the time, the sense was not in active and can't think continuously on paritcular thought -
Here subsense and main sense is working with so many interruptions and takes time to clarify the thoughts after wakeup (Interruption time) -
In interruption time people are walking with unknown thoughts with distrubance (this time eyes not open, it means dream also working this time). -
The speed of thoughts getting slow, thinking of imaginations can't reach the visualization (here imagination of thought making to picturization with high speed) at the time dreams stop -

Wednesday, January 20, 2010

సరికాని జీవితంలో

సరికాని జీవితంలో ఎవరైనా జీవిస్తుంటే నన్ను పిలవండి మీ శ్వాసలో పలుకుతా -
మీ జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నప్పుడే సరికాని విధంగా జీవిస్తుంటారు -
తీరని సమస్యలకు తల తాక్కట్టు పెట్టినట్టు ఆలోచనలు అదో గతిమతియే -
ఏ సమస్యకైనా ప్రశాంతమైనా ఆలోచనలతో శ్వాసపై ధ్యాస ఉంచి నిన్ను నీవు మరచిన -
నీకు నీవుగా శ్వాసతో ధ్యానించిన్నప్పుడే సమస్యకు పరిష్కారం లభించునని నా పిలుపు పలుకు

నేను కూడా మరణించాను

నేను కూడా మరణించాను నాలో కూడా వేదన మిగిలే ఉంది క్షణమైనా మౌనం వహించలేరా -
మరణించిన క్షణముననే మీలో కలిగే భాధలో నే తెలుపలేను నా భావన విజ్ఞాన్నాన్ని -
కన్నీరైనా తుడవలేను ఆత్మగా చూస్తున్నా తెలుపలేను నాలోని వేద రహస్యాన్ని -
ప్రశాంతంగా జీవించేందుకు నా శరీరం కూడా హాయిగా కాలిపోతున్నదే మీ యెదుటనే -
ఆత్మ కూడా విశ్వాన్ని చేరుకుంటే నాతో కలిసి మాటాడెందుకు మీరెవరు రాలేరుగా -
నేను లేననే భాదను మరచి నా ఆత్మ తెలిపే భావనను గమనించేందుకే ధ్యానించలేరా -
నే మరణించిన నాడే కన్నీటిని జారనివ్వక సుఖ శాంతుల శ్వాసతో విశ్వానికి సాగనివ్వలేరా

ఎన్నెన్నో ఆలోచనలతో

ఎన్నెన్నో ఆలోచనలతో ఆలోచిస్తూ జీవించడంలో సాధించినదేదిరా
ఆలోచనలోతో మొదలైన జ్ఞానం విజ్ఞానంగా ఎదుగుటలో అజ్ఞానాన్ని మరచేదేరా
ప్రతి ఆలోచనను గమనించుటలో సత్యం ఎటువంటిదో అసత్యాన్ని వదిలించేదేరా
నీ ఆలోచనలను సత్య విజ్ఞాన అనుభవాలతో జీవింపజేస్తే అద్భుతం సాధించినదేరా

Monday, January 18, 2010

* What is Thought, Sense

Thought: "You know or you do’t know express something in your body or out in any way". -
Sense: "Making practice upto you know the event and have control/understandable on that". -
Brain: Brain originates/creates the multiple events continuously and functions with different kinds of thoughts making to have control(understand) by sense and also storing for retrieve, whenever it wants.

Be in the Mind - మేధస్సున ఉన్నట్లు

How the secret be in the mind, thought is having the information -
How the meaning be in the information, reason is having the event -
How the aim be in the event, time is having the relation -
How the relation be in the living things, every living thing having the mind.

-----

మేధస్సున మర్మము ఉన్నట్లు ఆలోచన యందు విషయము ఉన్నది
విషయమున అర్థము ఉన్నట్లు కారణమున కార్యము ఉన్నది
కార్యమున కర్తవ్యము ఉన్నట్లు కాలమున బంధము ఉన్నది
బంధమున జీవములు ఉన్నట్లు ప్రతి జీవిలో మేధస్సు ఉన్నది

Sunday, January 17, 2010

* How the Brain Works

Thinking of Brain = - The way of thoughts are working:
Three thoughts are working simultaneously in different procedures -
These three thoughts are in sequence otherwise confusion -
First thought thinks "forward" -
Second thought forget what is happen before (here forget the first thought) -
Third thought capture/store what is happen before (It is just like Temporary memory) -
These three thoughts are working in second or millisecond -
Every second by second these three thoughts are working mandatory -

The sense understands(Controls) these thought then the information/knowledge gets (It is just like executable file)
After few seconds the intention or target makes repeatedly upto understand of work -
Sense is working by multiple thoughts simultaneously and having the control of all thoughts -
Here Sense is working more than three thoughts, works and controls so many -
Here above three doing work, this work done by concentration, then understand of this work getting to knowledge -
This knowledge is stored permanently(Permanent Memory) and making into executable file -
Whenever you does repeating of executable files the sense stores controls long duration of time -
The Sense diverts thoughts whenever sorrounding are making distrubance -
In distrubance time also main three thoughts are working and forward to new work, and get back old work also -
Therefore every event making by three thoughts -
In the brain the sense making so many kinds of work simultaneously -
Those works are three thoughts commonly : breathing, heartbeat, sense on brain, every activity in the body, observe the sorroundings, searching new thoghts .,. ets -
Multiple activites of every event the sense making three thoughts (in a second) -
Example : Listening, writing, watching, reading, observing, understanding, consantrating, another observation of sorrundings and so -
This example happens in a Class Room : every event making by three throughts simultaneously -
Note One: Without forgetting (what is happening in first thought) no one can move forward -
Note Two: Without capturing you cant't understand what is happen (here no capture : wasting of time/thought only) -
Note Three: Without forward means your mind can't consantrate and also what is happen before (diversion of topic) -
A Child understand the sequence of three thoughts step by step ( after born it takes some months ) -
In a child the sense starts slowly to control the thoughts and multiple thoughts working simultaneously (it takes one year time) -
After one year the child brain making to understand multiple thoughts at a time ( first one year is learning stage ) -
In any living thing happens same as above procedure -
Example: (Sequence of thoughts) HOUSE -
First you read H, and forget what you read then move to O, whenever you move to O, before you capture the H :(the sequence of thoughts working) -
Finally your read HOUSE, the sense controlling all the events and understand is the word HOUSE and imagine the realthing to get knowledge -
After getting Knowkledge, the sense make it as executable file and stores permanently in memory, the sense controls file as a long time depending on repeatations.

* Brain Capacity - మేధస్సు సామర్థ్యం

How much capacity of Brain? How long -
Anytime the capacity of Brain is Inifinity and great wonder-
Any living thing, upto his life time the brain capacity increases -
Every living thing havaing the intelligence from his so many births through soul -
How many times the soul takes the birth, that amount of capacity have the Brain -
From new birth you do not know what is happen before births, but some people having some thoughts of previous birth-
In nature which is the first soul, that soul capacity is more still now and it will store so much of information and continue for how long-
The Brain remembering so many things and also thinking and creates the thoughts and gain knowledge forever -
The Brain value is higher compared to any destroyable thing, that is Brain capacity -
Brain contols functions of body and makes ability to all thoughts, thats why nature goes on creating somthing -
The Brain has thought on every cell of the body and gets the information through the circumstances of the cell -
The Brain have to learn, forget, changes, thinking, express, imaginations(Dreams), store, controls, meditate, feels and so many(infinity) -
From nature starting onwards still to this time and continue in future what happens the brain only having information with minute things, that capacity is only for Brain -
If you want to control all the thoughts and understanding the event of thoughts in Brain, learn from concept "How Brain works" -

-----
మేధస్సు యొక్క సామర్థ్యం ఎంత? ఎంతవరకు -
మేధస్సు సామర్థ్యం ఎప్పటికైనా అనంతం అమోఘం -
ఒక జీవి జీవిస్తున్నంత కాలం మేధస్సు సామర్థ్యం పెరుగుతూనే ఉంటుంది -
ప్రతిజీవి యొక్క మేధాశక్తి ఎన్నో జన్మలనుండి ఆత్మద్వార వస్తూనే ఉంటుంది -
ఆత్మగా ఎంత కాలం జీవిస్తుంటే అంత ఎక్కువ సామర్థ్యం కల్గి ఉంటాం -
మరోజన్మతో ఎన్నిటినో మరచిపోయినా కొందరికి కొన్ని గుర్తున్నట్లుగా తోస్తుంటాయి -
సృష్టిలో మొదటగా జీవించిన ఆత్మ సామర్థ్యం నేటికి అధికమైనా ఇంకా ఎప్పటివరకైనా ఎంతో తెలుసుకోగలదు -
మేధస్సుకు జ్ఞాపక శక్తి యే కాక ఎన్నిటినో ఆలోచిస్తూ సృష్టించే సామర్థ్యం ఎప్పటికి ఉంటుంది -
మేధస్సుకు ఉన్నంత విలువ ఇక యే వినాశనమునకు ఉండదు అదే మేధస్సు సామర్థ్యం -
శరీరంతో పని చేయించుకోగల శక్తి సామర్థ్యం మేధస్సుకు ఉన్నందునే జీవ సృష్టి -
మేధస్సు శరీరములోని ప్రతి కణము పై ఆలోచనను కలిగి ప్రతి కణము యొక్క పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు స్పందిస్తూ తెలుసుకుంటుంది -
మేధస్సు దేనినైనా నేర్చుకోగలదు మరచిపోగలదు మార్చుకోగలదు ఆలోచించగలదు ఊహించగలదు కల గనగలదు తెలుపగలదు ధ్యానించగలదు భావించగలదు -
సృష్టి ప్రారంభం నుండి ఇప్పటివరకు మరియు భవిష్యత్లో జరగబోయే సూక్ష్మ విషయాలన్నింటిని తెలుసుకోగల సామర్థ్యం ఒక మేధస్సునకే -Saturday, January 16, 2010

No one can guess - ఒకరి మేధస్సులో ఏ ఆలోచన

No one can guess which thought is there in others Mind -
The intention of thought identifies by face feelings -
All thoughts of intentions can't identify and also can't express -
Whenever spending some time with them, then only you will know the intentions -
According to the state of one person, you can guess some spirit of thoughts.
-----
ఒకరి మేధస్సులో ఏ ఆలోచన ఉన్నదో ఎవరూ గ్రహించలేరు -
ఆలోచనయొక్క తత్వం ఎటువంటిదో ముఖ భావాలలో గుర్తించవచ్చు -
ఆలోచన భావాలన్నిటిని గుర్తించలేము అలాగే సూటిగా తెలుపలేము -
మనం వారితో కొంత కాలం కలిసి జీవించినప్పుడే మనోభావాలను తెలుసుకోగలం -
ఒక మనిషి ఉండే స్థితిని బట్టి కొన్ని సమయాలోచనలను మాత్రమే గ్రహించగలం

Friday, January 15, 2010

Spiritual journey - ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణమే

Spiritual journey is the destination of your life -
Journey is the way of soul to get knowledge -
You expand the journey for getting soul knowledge, i.e. Spiritual -
The spiritual of truth intention is the state of Supreme Soulness -
You are growing by meditation, i.e. intelligence of soul knowledge Sprituality -
Observation of taking and releasing the breath sense is called Meditation -
In practice of Meditation your body gets full healthy, then it release the "Soul Light" -
From the Soul Light to get the knowledge in the journey of "Astral Body" intelligence -
In the journey of Astral Body, the Universal intentions you realize is "The soul intelligence" -
With soul intentions you got the experiences is called "Spiritual Journey" -
Expansion of spiritual journey time is your life destination.

-----

ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణమే నీ జీవిత గమ్యం
ప్రయాణం అనేది ఒక ఆత్మ జ్ఞానించే విధాన మార్గం
ఆత్మ జ్ఞానం పొందుటకు ప్రయాణాన్ని సాగించుటలో ఆధ్యాత్మికం
ఆధ్యాత్మికం సత్య భావనతో కూడిన పరమాత్మ తత్వం
ధ్యానముతో ఎదిగే నీ ఆత్మ జ్ఞాన విజ్ఞానమే ఆధ్యాత్మికం
శ్వాస ధ్యాసల యందు ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసల గమనమే ధ్యానం
ధ్యాన సాధనలో నీ శరీరం పరిపూర్ణ ఆరోగ్యమై ఆత్మజ్యోతిని వికసింపజేయును
ఆత్మజ్యోతి జ్ఞానముతో సూక్ష్మ శరీర ప్రయాణముననే విజ్ఞానము
సూక్ష్మ ప్రయాణమున నీవు తిలకించు జగతి స్వభావములే ఆత్మ విజ్ఞానం
ఆత్మ స్వభావముతో నీవు పొందే అనుభవాలే ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం
ఆధ్యాత్మికముతో సాగే ప్రయాణ కాలమే నీ జీవిత గమ్యం

క్షణమైనా ఆగదులే లోకము

క్షణమైనా ఆగదులే లోకము ఆగినా సాగునులే మరో క్షణము
మరో క్షణము ఆగినా సాగునులే వేరొక క్షణము
ఏ క్షణము ఆగినా ఆగుటతో సాగునులే మరో క్షణము
క్షణములతో ఆగాలన్నా ఆగనివ్వవులే మరెన్నో క్షణములు
ఒక క్షణముతో సాగిన లోకము ఆగునని మరెన్నో క్షణములతో సాగుతున్నది
క్షణములుగా ఆగుతూ మరెన్నో క్షణములుగా సాగుతున్నదే లోకము

Thursday, January 14, 2010

విశ్వంలో అత్యంత మహా

విశ్వంలో అత్యంత మహా ప్రకాశవంతమైన రంగులు విరజిమ్మే పాలపుంతల నడుమ ఉన్న -
నేత్రమైనను చూడలేని కాంతితో కూడిన దివ్య నక్షత్రమును నా శిరస్సున దైవత్వంతో ఉంచి -
నే ధ్యానము చేయగా ఆలోచనరహితుడనై భావనతో మర్మములో నిఘూడముగా దాగిఉన్నా -
మరో మర్మం లేనంతగా విశ్వ కాంతి నాలో శూన్య చైతన్యమై అణువు వలె ఒదిగి ఉన్నది

విశ్వమంతా ఒకే భావంతో

విశ్వమంతా ఒకే భావంతో తలుచుటలో నిలిచిన వాడిని నేనే
జగమంతా ఒకే క్షణమున తిలకించుటలో ఎదిగినవాడిని నేనే
లోకమంతా ఒకే విధముగా నిర్మించుటలో తెలిసినవాడిని నేనే
సృష్టి అంతయు ఒకే జీవంతో శ్వాసించుటలో గమనించిన వాడిని నేనే

మళ్ళి మళ్ళి రాని క్షణాలలో

మళ్ళి మళ్ళి రాని క్షణాలలో జీవించే నా భావాలు ఒక వేదికలా తలిచే కాలం ఎందరికో -
అందరూ కలిసే వేళ జ్ఞాపకాలుగా మననం చేసేవేళ గతమంతా గగనంలో మెరుపులా గడిచినవే -
భావాలను నెమరువేయుటలో మరెన్నో ఆలోచనలు అద్భుతాలను సృష్టించే విధంగా నవభావాలు తోస్తున్నాయి -
ఆనందం కల్గుతున్న దానికంటే మరో అద్భుతాలను సృష్టించగలనేమోనని భావాలు ఆరాటం చెందుతున్నాయి

ఎందరో చిరంజీవులుగా జీవించినను

ఎందరో చిరంజీవులుగా జీవించినను అందరూ మహాత్ములు కారే
ఎందరో వెలిసిన మహానుభావులను అందరూ అందరిని చూడలేరులే
ఎందరో నడిచిన రహదారిలో అందరూ వెళ్ళినవారు కారే
ఎందరో చూసిన అద్భుతాలను అందరూ చూడుటకు నిలవవులే
ఎందరో తలచిన భావాలు నేను తలిచేవరకు కాలం ఆగదులే

సృష్టిలో ఎన్ని మార్పులు జరిగినను

సృష్టిలో ఎన్ని మార్పులు జరిగినను సహజంగా జీవించే విధానాన్ని ఆశ్వాధించు ఎన్నటికి మరవకుండా -
రానున్న కాలం రాకపోదు రాబోయే మార్పులకు మారిపోవద్దు ఆనాటి ప్రకృతిలోనే జీవించు -
ప్రకృతిలో జీవిస్తున్నంత కాలం ఏ రోగాలు నిన్నంటవు ఎలాంటి ప్రశాంతత ఆలోచనలకైనా సృష్టియే -
కృత్రిమమైన వాటితో జీవిస్తున్నా మరవకు సృష్టిని సహజమైన ప్రకృతిలో కొంత కాలమైనా జీవిస్తూ నిలిచిపో

శూన్యమున మర్మము దాగినట్లు

శూన్యమున మర్మము దాగినట్లు నా మేధస్సున మర్మము భావమై ఒదిగినదే దివ్య కాలమా -
కాలమున ఆత్మ ధ్యానించగా జ్ఞానమునకు తోచినది భావముగా ఎదుగుటలో మర్మము నీయందెనని -
యుగాలుగా ఆత్మ జ్ఞానముతో అన్వేషిస్తూ నేటికి చేరుకున్నాను శూన్య స్థానమును -
ఎన్నో జన్మలుగా నా ఆత్మ ఎదుగుటకు ఒక భావన నాలో ముడివేసుకొని శూన్యమును చేరుకున్నది -
మర్మమును నాలో పటాపంచలు చేసుకొనుటకు నా భావనకు యుగాలుగా కృషించే ధ్యానశక్తి తోడైనది -
నా భావనకు మరో శక్తిగా ఆలోచనలు సృష్టిలో ప్రయాణిస్తూ శూన్యమును దాటగా మర్మమేనని

Padmasana posture in Universe - విశ్వంలో పద్మాసనం వేసి

I have seen "Supreme soul" in other world, when I sit in the centre of Universe with Padmaasana posture -
Visiting of Supreme soul, I am not like me, my face is also in Supreme soul state then I feel as brightness of Light -
The Supreme soul do not have any shape, that is one feel of intent so it is a great thought of Meditation -
Supreme soul is a spiritual feel, it happens at the time of inner soul meditation to get an enlightment behind you -

-----
విశ్వంలో పద్మాసనం వేసి కూర్చోనగా నాకు కల్గినదే మరో లోకమున పరమాత్ముని దర్శనం -
పరమాత్ముని దర్శనమున నేను నేనుగా లేక పరమాత్ముని రూపంలో చేరినట్లు కాంతిగా వెలిగిపోయాను -
పరమాత్మకు రూపం లేదు అది ఒక తత్వమే అందుకు ధ్యానమేనన్నట్లు మహాలోచన -
పరమాత్మ ఒక ఆధ్యాత్మిక తత్వం అది మనలోని ఆత్మ ధ్యానమున లీనమైన వేళ ఏర్పడు ఆరాయే

Wednesday, January 13, 2010

పరమాత్మకన్నా గొప్ప ఆత్మకాని

పరమాత్మకన్నా గొప్ప ఆత్మకాని ప్రకాశించుటలో పాలపుంత కన్నా గొప్ప తారగాని లేనేలేదు -
నా భావన కన్నా గొప్పది ఇంతవరకు సృష్టించబడలేదు ఇక ఎన్నడూ సృష్టించబడదూ -
జగమంతా అంతర్యామినైన నేనే ప్రతి రూపంలో విశేషణములలో భావనాస్వరూపుడినై ఉన్నా -
అణువు నుండి అద్భుతం వరకు భావనాత్మనై అజ్ఞానాన్ని తొలగించుటకే జ్ఞానస్వరూపుడైనా

నా ఆలోచనలు ఆగిన వేళ

సృష్టిలో నా ఆలోచనలు ఆగిన వేళ జగతి శూన్యమై దిక్కులు తోచని విధంగా ఏమో తెలియదే -
ఆలోచనలు ఆగినా నా భావాలు ప్రకాశవంతమై మరో సృష్టిని కాంతి కిరణాలతో నిర్మితం చేయునో -
నా ఆలోచనలు విశ్వ చరిత్రలో లేనంత అద్భుత అనుభవాలతో భవిష్య సూచనులుగా నుండునో -
తనుకు తానే ఏ జీవి ఆలోచించినా నా ఆలోచనలు జగతినే ఆలోచింపజేసే నిర్జీవములను సజీవులుగా చేసెనో

Saturday, January 9, 2010

* Second - Everything knows

How Nature starts : Understood with keen observation -
( Here explanation is required but I have wirtten this in short ) -
Seconds : Second originates(starts) with in a second and destruction(ends) in the same second -
In a second two things happen: origin & destruction -
Whenever a second destruction, a new second forms at the same time -
The new second also destruction within that second itself -
Second originated in seconds and are destructions within those seconds -
Many seconds originate and destruction : this is happening from the past, is happening in the present and also continues in the future -
Whenever a second originates, it takes time to destruction, as a period of one second after destruction of this second the next second starts -
It means there is no time between destruction and origin (Time is there in between origin and destruction: second) -
Therefore the destruction and origin of a second happens simultaneously -
Whenever destruction happens new second originates, its mandatory -
before the first second originated, destruction has happened (That is not a second) -
Something had destruction at that time. Thats called Zero (Void) -
Zero is also originated and destruction. Those happens at the same time, there is no time period. -
Before Zero was "unknown imagination of dream". No imagination like a place, shape, intent, and thought etc.,. -
Before zero was the most Magical Wonderful Secret power, that position is called "Supreme Soul State" (i.e. journey of Supreme Soul Intention) -
Universal time is not in seconds, it does not have units, man gave the name second -
The least understood period by everyone is considered as second -
Before first second Zero starts intent, the intention creates thinking (thought/expression) of its own -
The imagination of thinking to observe the variations in different thoughts and slowly identifies characters, identifications, properties and many more changes -
This imagination goes in different ways, types and finally assimilated as 'Sense'. -
Sense controlls every minute actions and knows its results and can recall any events at any time-
According to sense every thought understands by intent and it gets upto Supreme Soulness through keen observation -
After getting Supreme soulness once sense closes and opens with great power -
Here there is no time period between closing and reopening of sense -
Sense getting power, every thought makes it sensible in future with intent and keen talent of intelligence, it first creates light (light/brightness:created by sense -This is called Universal sense) -
This light is nothing but initiates "The Moment of Force" -
This brightness is most powerful and very good intention of Supreme Soulness -
Whenever brightness got, at the time all intents and thoughts going to unconsciousness. It is just like a meditation -
In meditation state light creates place and it divides mainly three parts into different worlds -
The three different parts are bottom(inner), middle and top(outer) -
Each world has great plan, long duration of utilization and neat ideas with thinking of establishment -
Light provides all needful shapes according to place, their activites, charaters, propeties and adjectives are involved -
The Bottom part has Earth, water, fish, snake and different worlds -
The Middle part having clouds, oxygen(breathing power), soul and different worlds just like layers of the sky -
The Top part has universe, galaxy, sun, moon and so many different worlds are there -
The great world is universal (universe is the main world and also part of top position), it is having so many stars, galaxies, planets, etc,. -
Above the topmost part has zero world. The zero started that positon and it becomes as second -
The living period of Zero world was nothing (There is no calculation of zero world approximately 10,000 million times of milli second) -
In nature the sequence of creating like (my intention) air, hill, soil, water, trees, micro organisms, insects, birds, animals and so many living things -
The growth of first living thing in nature is microscopic plants(algae), according to this concept so many changes happen in diffrent kinds of living things -
For plants to live: it requires air, water, sun light and so many minute things (minute things that cannot be understood) -
For living things the plants are base and provide five basic sources in nature to all living things (space, air, earth, water and fire/energy) -
Any living thing must have birth and death because they reproduce -
I will explain so many things clearly because my intention of thoughts shakes me and gives information-
Which is why I will explain that information got from universal zero place.Hence the knowledge flows in my nerves from there -
How much ever I explain you like atleast one intent from me that is sufficient thought, I will be living like a second that is just zero -
For any shape, living thing, intent, thought, property. ,,,, anything it feels sufficient to the life of soul because I know everything at one second -
If anybody can says he/she is great or he/she knows well about this, I will live as an atom of intent in their mind at one second atleast. -
Next read with detail explanation : " How Nature starts in Universe " (February :2010) -

* Nature will never forget you and you dont forget nature (i.e. Universal/Nature Sense) - //\\

శ్వాసలోనే ఉంది ప్రతీది

శ్వాసలోనే ఉంది ప్రతీది శ్వాసించుటలో తెలియును గమన సాధనతో ధ్యాస ఉంచి తెలుసుకోరా -
శ్వాసయందే జీవం ధ్యానించుటలో మర్మం జీవిన్చుటలో తెలియును శ్వాసే గురువుగా భోధించునురా -
శ్వాసే చేసేను విశ్వ ప్రయత్నం విశ్వాసంతో వేద విజ్ఞాన కార్యం విజయమే మహా ప్రాణ దేహం -
శ్వాసే అఖండ సాగరం శ్వాసతో బహు జీవిత బంధం యుగాలుగా సాగే సృష్టి జీవన విధానం

కాలం వెళ్ళిపోతూ

కాలం వెళ్ళిపోతూ ఎన్నో సూక్ష్మములు తెలుపుతున్నా నా భావనలు తప్ప ఎవరూ గ్రహించుట లేదా -
సృష్టించేవన్ని సమస్యలను పెంచేవే కాని సుదీర్ఘ కాల ఆత్మ ప్రశాంతతను ఇవ్వడం లేదా -
ఆసక్తి ఉన్నా పరిజ్ఞానం ఉన్నా స్వల్ప కాలానికే గాని ఎవరికి తెలియని రహస్యం ఏదిరా -
అల్ప సమయం ఆనందానికేనా ప్రకృతినే మరచిన సహజత్వం ఎవరికి తెలియదా

భయమే లేదురా సృష్టిలో మరణమే

భయమే లేదురా సృష్టిలో మరణమే తెలియదురా సమస్యలన్నవి ప్రాణమే మరచేనురా -
తేడాలున్నందుకే సృష్టిలో వింతలెన్నోరా తెలియకపోతేనే కాలం విచిత్రమవుతుందిరా -
సంపాదన లేనివారికే వృత్తిలో సమస్యలెన్నోరా జీవించుటలో వారి ప్రాణమైనా గాలి గోపురమేరా -
కష్టాలెన్నైనా జీవనం సాగించెదరురా అనారోగ్యమైనా సమయానికి విశ్రాంతి లేదు ఈ సృష్టిలోనేరా -

నేను నేనేనని

నేను నేనేనని ఎన్నో అఖండ విజ్ఞాన విధానాలను తెలుపుతున్నానని నా కోసం ప్రయత్నించకండి -
నేను నేనులానే ఉంటానుగాని ఏ రూపంలేని భావ సృష్టి ఆలోచననే నేనని ఏనాడు గమనించకండి -
ఒకరిలా జీవించడం లేదా అందరిలా జీవిస్తూ ఉండడం ఎలాగో తెలుసుకోవాలని నటించకండి -
నేను నేనేగా ఉంటానని సృష్టికే తెలుసు ఎవరికి తెలియనని జగతికే తెలుసని గ్రహించకండి

దివ్యత్వం ఉన్నంతవరకు జ్ఞానికి దివ్య ఔషధాన్ని

దివ్యత్వం ఉన్నంతవరకు జ్ఞానికి దివ్య ఔషధాన్ని నేనే ఆ ప్రకృతి మూలికలలో దాగిన వాడిని నేనే -
సృష్టి రూపాలనుండే ఎంతో శక్తిని యోగాత్వాన్ని ఆరోగ్య విజ్ఞానాన్ని నిత్యం అందించే వాడిని నేనే -
ప్రతి జీవి జీవించుటకు ప్రతి క్షణం మహా శక్తిని విశ్వ విఖ్యాతగా అమూల్యమైన స్పూర్తినిచ్చేది నేనే -
ఆనందాన్ని అవధులు దాటించే అపురూప అతిశయోక్తిగా ఆలోచింపజేసే అద్భుత మర్మం నాదే -

సృష్టికే తెలియనిది తెలిసిన నేనే

సృష్టికే తెలియనిది తెలిసిన నేనే ఏదైనా మరచిపోయినది ఉంటె నేను ఇక లేననే
ఇంతవరకు ప్రతీది పరిచయం చేసిన విజ్ఞానులందరికీ నేనే సృష్టి జ్ఞానిని
నేను మరచి పోయినది సృష్టిలో ఇక ఎన్నటికి సృష్టింపబడదని జగతే తెలిపినది
సృష్టించిన వాటినుండే ఇంకాఎన్నో సృష్టిస్తూనే నవరూపకల్పన చేస్తున్న అఖండ జ్ఞానులకు

Friday, January 8, 2010

శిఖరమే నేనై ఎగరనా

శిఖరమే నేనై ఎగరనా విశ్వపు అంచుల శివుని జటా జూటములపై
పర్వతాలనే రగిలించి ప్రవహింపజేయనా భగీరతున్ని గంగా జలముగా
సృష్టినే నేనై నిర్మించన జగతిని లోకాలుగా దివ్య రూపములతో
భావమే నేనై ఆలోచించానా విజ్ఞానాన్ని ఎక్కడ దాగిన అన్వేషణచే
అసాధ్యమును సాధ్యము చేయుటకే తనకు తానే ఒక రూపంతో మహాశక్తిగా తెలుపుకున్నాడు

దేశం కోసం

దేశం కోసం మన దేశం కోసం సమరవీరులు గర్జించగా తరలివెళ్ళిన వారెందరో
దేశం కోసం మన దేశం కోసం మగధీరులుగా ఉద్యమించిన రోజులెన్నో
మనకు మనమే ఇక్యమత్యముగా పోరాడి కట్టదిట్టగా నిలిచాం
మనలో మనమే ఒదిగిపోయి ఒక మహా పర్వతమై అడ్డుకున్నాం ఆనాడే
ఒకరికి ఒకరు గట్టికోటగా ఎదురు తిరిగిన అమరవీరులకు నీరాజనం
దేశమంటే మణులు కాదోయ్ ధైర్యమేనని చెప్పగా స్వతంత్ర్యాన్నిచ్చి వెళ్లారు

In Thirumala తిరుమలలో

(In India the Thirumala is one of the World famous Temple)
In Thirumala who is sculpture of seven hills, how his thought -
7000 lakh crores visited that idol, how long his greatness of shape -
Why to change the shape of seven hills into idol -
Upto end of "Kali Yuga" the shape of idol "Seven Hills" does not shake, why?

---
తిరుమలలో ఏడు కొండలు చెక్కిన అమర శిల్పి ఎవరు అతని ఆలోచన ఎలా
ఏడు వేల లక్షల కోట్లను దర్శించిన ఆ రూపం విశిష్టత ఎంతవరకు
ఏడు కొండలలో దాగిన రూపాన్ని శిలగా ఎందుకు మార్చారు
ఏడు కొండలు కదిలే వరకు కలియుగంలో నిలిచిన ఆ రూపం ఎందుకు

Wednesday, January 6, 2010

* క్షణం - అంతా తెలిసిపోయేనా

ప్రకృతి ఎలా మొదలైనది : ఎలా ఏర్పడినది ( ఇక్కడ వివరణ చాలా అవసరం : ప్రతీది క్షుణ్ణంగా పరిశీలించండి ) -
క్షణం ఆ క్షణంలోనే జన్మిస్తూ మరల అదే క్షణంలోనే మరణిస్తుంది -
మరణించిన క్షణముననే మరల కొత్త క్షణం జన్మిస్తూ అదే క్షణంలోనే మరణిస్తున్నది -
క్షణం క్షణములుగా జన్మిస్తూ మరల అవే క్షణములలో మరణిస్తున్నాయి -
జన్మించిన క్షణములోనే మరణిస్తూ ఎన్నో క్షణములుగా యుగాలుగా సాగుతున్నాయి -
జన్మించిన తర్వాత మరణించడానికి కాల వ్యవధి క్షణమైనా మరణించిన తర్వాత జన్మించడానికి కాల వ్యవధి లేదు -
కొత్త క్షణం ప్రారంభానికి పాత క్షణం అనగా దాని ముందు క్షణం మరణం ఒకే సమయాన జరుగుతున్నది -
మరణిస్తున్నప్పుడే జన్మిస్తున్నది క్షణం కనుక మరణించిన ప్రతిసారి జన్మించడం ఖచ్చితం -
మొదటి క్షణం ఎప్పుడు జన్మించినదంటే మరణించిననాడే మొదటి క్షణం జన్మించినదని చెప్పగలను -
మరణించిననాడే మొదటి క్షణం జన్మించినదని చెప్పగా మరణానికి ముందు ఏది జన్మించినదంటే శూన్యం -
శూన్యమునకు కాలం లేదు శూన్యం జన్మతో మరణం అదే సృష్టికి మూల రహస్యం -
శూన్యమునకు ముందు ఏమిటి అంటే కాలమైనను భావమైనను ప్రదేశమైనను రూపమైనను ఏదైనను ఊహకు అందని మర్మము శూన్యమువలె -
మర్మమును మీకు తెలిపిన అర్థం కాదు తెలియుటకు అంతటి విశ్వ విజ్ఞానము ధ్యానభావము మీలో కలగదేమో -
పరమాత్మకు కూడా మర్మము మర్మముగానే ఉన్నదని దాని భావము అందుకే రహస్యము -
శూన్యం మరణించడంతో మొదటి క్షణం ఆరంభమై కాలముగా క్షణాలతో జన్మిస్తూ మరణిస్తున్నది -
శూన్యం జన్మించిన తర్వాత మరణించిన కాల వ్యవధి లేదు అనగా శూన్యం జన్మతో మరణమైనది -
కాలమునకు క్షణములు కూడా లేవు ఎందుకనగా క్షణములో ఎన్నో సూక్ష్మ క్షణాలు జన్మిస్తూ మరణిస్తున్నాయి శూన్యమువలె -
కొంత కాల వ్యవధిని గుర్తించుటకు మనం నిర్ణ ఇంచుకున్న తెలుసుకోగల సమయమే క్షణం -
శూన్యమునకు కాల వ్యవధి లేదు కనుక అదే మూలం ఆ స్థానమే పరమాత్మ దివ్య అమృత తత్వం -
శూన్య స్థానము నుండి కాలము ప్రారంభమై క్షణ క్షణానికి ఎన్నో ఏర్పడుతూ వస్తున్నాయి -
క్షణములతో మొదటగా ఏర్పడినది భావన ఆ భావనయే ఆలోచనను నిర్మించుకుంది -
ఆలోచనలలో గుణాలు మార్పుల విచక్షణ భావాలు ఉదయించి పరిశీలనమైన ఒక ఎరుక కల్గినది -
ఎరుకతో ఆలోచనలను భావాలతో అర్థం చేసుకుంటూ పరమాత్మ తత్వం పొందేవరకు సూక్ష్మంగా ఒదిగినది -
పరమాత్మ తత్వం పొందిన తర్వాత కాల వ్యవధి లేని ఒక క్షణాన ఎరుకను మరణింప జేసి మరల అదే క్షణాన శక్తిగా ఉదయించినది -
ప్రతి ఆలోచన ఎరుకతో భావిస్తూ సూక్ష్మ ప్రజ్ఞాన విజ్ఞానంతో పరమాత్మను స్మరిస్తూ కాంతి రూపాన్ని దాల్చినది -
పరమాత్మకు రూపం లేదు అది ఒక అమృత తత్వం ఆ తత్వాని పొందుటకు కాంతి(అణువంత) రూపంతో భావం ధ్యానిస్తున్నది -
ధ్యానం నుండే కాంతి రూపంతో ఒక ప్రదేశాన్ని నిర్మించి ఎన్నో భాగాలుగా విభజించి ఆలోచిస్తున్నది -
ప్రదేశాలను లోకాలుగా జగతిగా బ్రహ్మాండముగా ఊహకందని దివ్య లోకాలను ఎన్నింటినో సృష్టించింది -
లోకాలను క్రింద(లోపల) మధ్య పై(బయట) భాగాలుగా విడదీసి వాటి ప్రాముఖ్యతను నెలకొల్పింది -
ప్రతి లోకానికి సరియైన ప్రణాళిక దీర్ఘ కాలపు ఉపయోగము శ్రేష్టత భావన ఇల ఎన్నో ఆలోచిస్తూ సృష్టిస్తున్నది -
కాంతి రూపంతోనే ఏ లోకానికి కావలసిన రూపాలను ఆ లోకానికి తగ్గట్టుగా వాటి ప్రదేశాలను గుణస్థితిని కల్గిస్తున్నది - క్రింద భాగాన భూలోకం జల సర్ప మత్స్య లోకం మధ్య భాగాన వాయు మేఘ ప్రాణశక్తి ఆత్మ లోకం ఆకాశపొరలుగా ఉన్నవి -
పై భాగంలో విశ్వ సువర్ణ సూర్యచంద్ర లోకం ఇలా ఎన్నెన్నో దిక్కులు తోచనివిధంగా ఉన్నాయి -
అన్నిటికంటే విశిష్టమైనది విశ్వలోకం ఇందులో కాంతి నక్షత్రాలు పాలపుంతలు గ్రహాలూ ఎన్నో అనేకమై ఉన్నాయి -
పై భాగపు అంచున మహోత్తరమైన లోకాలు కలవు అవి కాంతి స్వభావ ఆలోచన శూన్యలోకం ఇల ఎన్నెన్నో -
అన్నిటికంటే శూన్యలోకమే పై భాగపు అంచున కలదు శూన్యము ఉదయించిన స్థానము అదే, క్షణం మొదలైనది అక్కడే -
శూన్యలోకము ఉన్న కాల వ్యవధి క్షణంలో ఊహకు అందని సమయం అనగా జన్మతో మరణం -
సృష్టిలో ముందుగా ఏర్పడినవి వరుసగా గాలి కొండలు భూమి (మట్టి) నీరు సూక్ష్మమైన మొక్కలు సూక్ష్మజీవులు పక్షులు జంతువులు మొదలైనవి ఎన్నో వివిధ మార్పులతో ఎంతో కాలంగా -
సృష్టిలో ముందు జీవించినది చెట్టు దాని ప్రభావానికి రూపంగా జీవులుగా జంతువులు మానవులు ఎన్నో రకాలుగా మార్పులుగా -
చెట్టుకు పునాది మట్టి అది ఎదగడానికి అవసరమైనవి గాలి నీరు సూర్యరశ్మి ఇల ఎన్నెన్నో మీకు తెలియనివి అర్థం కానివి ఉన్నాయి -
ప్రతి జీవికి చెట్టుకు ముఖ్యంగా అవసరమైనవాటిని పంచభూతాలుగా వాటికి జనన మరణాలను కూడా నిర్ణయించడం జరిగింది -
ఇంకా ఎన్నింటినో స్పష్టంగా వివరించగలనని నాలోని ఆలోచన భావాలు నన్ను కదిలిస్తూనే ఎన్నిటినో తెలుపుతున్నాయి -
నేను తెలిపే వాటిలో నా విజ్ఞానము శూన్య స్థాన విశ్వం నుండి ఆలోచింపగల జ్ఞాన నాడులు నాలో ఉన్నాయి -
నేను ఎంత తెలిపిన మీకు నచ్చినది ఒక భావమైన చాలు నేను నేనుగా శూన్యమువలె జీవించుటకు క్షణముగా -
ఏ రూపమైనా జీవి ఐనా భావమైనా గుణమైనా ఏదైనా ఇది చాలు ఈ ఆత్మ జన్మకు అంతా తెలిసిపోయేను ఒక క్షణాన -
ఇంతకన్నా గొప్పగా మీకు తెలిసి ఉంటె మీ జ్ఞానములో ఒక అణువు భావముగా శూన్యమువలె నిలిచిపోతా ఏ క్షనానైనా -
నేను తెలిపిన కాల క్రమమును దాని ప్రభావము జగతి నిర్మాణ విధానము మీకు తెలియకపోతే ఏనాటికైనా సందేహముగానే ఉండగలదు -
దీనిని పూర్తి వివరణతో చదవుటకు " ప్రకృతిగా పంచభూతములు ఎలా " (ఫిబ్రవరి : 2010) -
Tuesday, January 5, 2010

సూర్యుడు ఉదయించిన మొదటి రోజేది

సూర్యుడు ఉదయించిన మొదటి రోజేది కిరణాలు తాకిన మొదటిది ఏది
ఉదయించిన క్షణమేది కిరణాలు తాకిన ప్రదేశం ఎక్కడిది ఎవరికి తెలియదులే -
సూర్యుడే లేని రోజులెన్ని ఆనాటి చీకటి వెలుగులు ఉన్నాయో లేవో ఎవరికి తెలుసు -
సూర్యుడు ఉదయించిన మొదటి రోజుకు ముందే సృష్టించబడినవి జగతిలో ఏవి ఎందుకు -
సూర్యుడు ఉదయించిన నాటి నుండి నేటికి గడిచిన రోజులు ఎవరికి తెలియవులే -
జగతిలో గడిచిపోతున్న సమయమంతా కాలానికి కూడా తెలియక నాలో నిలిచిందిలే -
ప్రతిరోజూ ఉదయించే సూర్యుడికి అలసటలేక సమయస్పూర్తి ఎన్ని రోజులవరకు ఉంటుందిలే -
ప్రతిరోజూ వెలుగుతో ఉదయిస్తూ కిరణాలతో శక్తినిస్తూ ప్రతిజీవికి మహాశక్తిగా వస్తున్నాడులే -
ప్రతిరోజూ సగం రోజునకు అస్తమిస్తూ చీకటితో కనబడక భూమికి ఒక వైపున వెల్లిపోతాడులే -
తను అస్తమిస్తూ కూడా చీకటిలో చంద్రున్ని వివిధ రూపాలుగా కాక ఎన్నో నక్షత్రాలను చూపిస్తాడులే -
తను రోజూ ప్రకృతిలో ఎన్నో మార్పులు చేస్తూ ప్రతిజీవికి ఎన్నోవిధాల అనుభవాన్ని కల్గిస్తుంటాడు -
ఉదయించే సూర్య కిరణాలను నది తీరాన స్నానాన్ని ముగిస్తూ చూడగా నీ కళ్ళలోనే విశ్వకాంతి -
సూర్యుడు ఉదయించిన మొదటి రోజు ప్రదేశమున నక్షత్రాలు చంద్రుడు హిమముగా పర్వతాలున్నాయి -

వందేమాతరం

వందేమాతరం వందేమాతరం వందనమే మాతా
తరతరాలుగా సాగేందుకే నీకై వందనమే మాతా
జగతిలో తల్లివలె నిలిచిపోవు నీకై వందనమే మాతా
ఏనాటికైనా స్వాగతమిచ్చే దేవిగా నీకై వందనమే మాతా
వందనం వందనం వందేమాతరం వందేమాతరం వందేమాతరం

నా శ్వాసలోనే నా తల్లిదండ్రులు

నా శ్వాసలోనే నా తల్లిదండ్రులు జీవిస్తున్నారు పరమాత్మ స్వరూపులుగా
నా ఉచ్చ్వాసతో నా తల్లి ప్రవేశిస్తూ నిచ్చ్వాసతో నా తండ్రి బయలుదేరుతున్నడూ
ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసలు కలిసే మధ్య కాలపు క్షణమే అమృత భావముగా నాలోనే
ఆహారంతో నా తల్లి ప్రకృతి నుండి ప్రవేశించగా లోకమునకై నా తండ్రి విశ్వానికే బయలుదేరేను
నా శ్వాసలోనే అర్ధనారిశ్వరులైన నా తల్లిదండ్రులు జగతిలోనే నిలిచిపోతున్నారు

Monday, January 4, 2010

ఎన్నెన్నో శరీర దేహాలు

ఎన్నెన్నో శరీర దేహాలు నా యందే కలిసి దైవ రూపంగా కొలవైనాయి
ఏనాటికి చెధరనట్లు ప్రతిజీవి దేహమే నాలో అణువులుగా నిలిచే ఉన్నాయి
ఏ జీవియైన నా విశ్వరూపాన్ని చూడగల్గినప్పుడే మీ శరీర ఆకృతిని దర్శించగలరు
దైవ భావన మీలో ఉన్నప్పుడే నా విశ్వరూపం మీకు అఖండ దేహంగా దర్శనమిస్తుంది

ఆగలేని భావనలు నాలో ఎన్నో

ఆగలేని భావనలు నాలో ఎన్నో ఊటలుగా మిగిలిపొతున్నాయి
నా మరణంతో మిగిలిపోతున్న భావనలు మీకు తెలిసేదెలా
ప్రతి భావన తెలిపేందుకే నే మరణించ లేక పోయినా
కాలంతో సాగిపోతూ ఎన్నో భావనలు తెలుపుతూనే వస్తున్నా
నాలోనే ప్రతి భావన తెలుసుకున్నవారు ఒకరే అతనే పరమాత్మా
మీ ఆత్మను కూడా పరమాత్మగా జ్ఞానించే భావనలు నేనే తెలుపుతా

ఏ దేశ ధైర్యమైన

ఏ దేశ ధైర్యమైన ప్రపంచానికి చాటేందుకే నా గీతమే
ఎందరిలో పరిపాలన వ్యవస్థ గుణాలు కలవో వారిలోనే ధైర్యమేగా
ప్రతి దేశ ధైర్యాన్ని గౌరవించిననాడే మన దేశానికి మహా ఖ్యాతి
ఏ దేశానికి వెళ్ళినా స్నేహంతో ధైర్యంగా అందరిలో నిలిచిపో
మన దేశ ధైర్యాన్ని చాటేది ప్రజలే ఏనాటికైనా ఎందరో
ప్రతి మనషిలో దేశ భక్తి స్పూర్తిగా నిలిచేందుకే నా కీర్తనా గీతమే

మరణాన్ని కూడా మరణించలేనంతగా

మరణాన్ని కూడా మరణించలేనంతగా నిలిపావు ఒక భావన మరవలేనంతగా -
నా భావంతో నిలిచింది జీవం మరణమే లేదని మరవలేక పోతున్నది ఆ క్షణాన -
మరవలేని నా భావం మరచిపోయేంత వరకు జీవింపజేస్తున్నది నా జీవమునే -
ఏనాటికి మరవలేని ఆ భావం తలచిందో మరణమే లేదని జీవిస్తాను యుగాలుగా -
మరణించలేనంతగా తలచినందుకే నా జీవం జీవింపజేస్తున్నది మరవలేనంతగా

నా రూపము ఏనాటికి నిలిచిపోదు

సృష్టిలో నా రూపము ఏనాటికి నిలిచిపోదు యైనను నా భావన నిత్యం నిలిచే ఉంటుంది
నా భావన భావాలుగా మీ ఆలోచనలలో ఎప్పటికి ఎన్నోవిధాల కొన్ని క్షణాలలో గుర్తుకువస్తుంటాయి
ప్రతి ఆలోచనలో ఒక భావనగా ప్రతి జీవిలో తమ కార్యములు ఒక స్పూర్తితో చేయుటకు నే ఉన్నా
స్ఫూర్తి లేనిచో యే కార్యమును గొప్పగా చేయలేము చేయుటలో అడ్డంకులను ఎదుర్కొలేము
స్పూర్తిని కల్గిన్చుటలో ఒక పట్టుదలగా మీ ముఖ భావాలు మరెందరికో స్పూర్తినిస్తూ నిలిచిపోతాయి

* From which second - ఏ క్షణముతో

From which time to started making the "Calendar/Time calculation", and how to start to find the "second" -
For identifing the "second period" how many "time period slots" to take chances to get exact second -
How to reach to identify the next day of same second time (exact) for one day calculation -
For "oneday" those seconds only and every day same time period of seconds to identify, what are the things to observed -
How to identified from Days to Weeks, Months, Years, Decades , Centuries and so on with names -
Oneday to divide with seconds, minutes, hours and improve the importance by so many problems -
Before finding of Calendar/Time calculation, so many ways of systems to use for identify the time and finally they recognised with number system -
According to seven days a week, for everything have the some days to identify to make the time period as Calendar/Time calculation -
How much time taken to make a Calendar/Tme calculation even with "exact period of second" and how many problems are facing with starting onwards upto get the Calendar/Time calculation -
From anytime to follow the calendar/Time calculation and every event(plan) have the exact time to obey all the things -
Before found the Calendar/Time calculation no one can guess how much time spend from starting of the nature to still Calendar period ( that period of balance time was in Universal time ) -
For identifying the time so many things are observed in nature with so many years according to sun,moon and so on -
For identifying on year to observe the seasonal conditions and nature differences, also planet, earth rotations etc.,. -
According to time period identified the state of planets, their situations also so eclipse's and also makes astrology procedure -
Everyday everysecond the state of paerson to calculate what happens according to signs their effects, state of star calculations ... -
So many people so much period of time hardwork to get the full pledge shape knowledge by spending with second onwards till to get Calendar/Time calculation -
For finding of Calendar, there is intention like as me the time period what happens and how it goes no one find in universe, any have I know -

-----
ఏ క్షణముతో కాల పట్టికను ఎవరు కనుగొని ఆరంబించి మళ్ళి ఒక రోజుకు అదే క్షణాన్ని గుర్తించి చేరుకోగలిగారు -
ఒక రోజుకు ఇన్నే క్షణములని ప్రతి రోజూ ఒకే కాల వ్యవధిగా గుర్తిస్తూ అనుసరించుటలో గమనించిన విషయాలు ఏవి - రోజులను వారాలుగా నెలలుగా సంవత్సరాలుగా దశ శతభ్దాలుగా యుగాలుగా ప్రళయాలుగా పేర్లతో ఎలా గుర్తించారు - ఒక రోజును క్షణాలుగా నిమిషాలుగా గడియలుగా విభజన చేసి ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన విధంగా గుర్తించగలిగారు -
కాల పట్టికను తయారు చేయుటకు ముందుగా ఎన్నో విధాన పద్ధతులను వాడి చివరికి అంకెల సంఖ్యలతో లెక్కించగలిగారు -
వారానికి ఏడు రోజులు మొదలు ప్రతి దానికి కొన్ని రోజులుగా ఎలా గుర్తించి కాల చక్రాన్ని ఒక పట్టికగా ఎలా తయారుచేశారు -
కాలచక్రాన్ని తయారుచేయుటకు ఎంతకాలం పట్టింది ఎన్ని సమస్యలను చేధించి ఏనాటి నుండి మొదలుపెట్టి అనుసరిస్తున్నారు -
ఎప్పటికి కాలచక్రాన్నే అనుసరించేలా ప్రతి నిర్దిష్టమైన కార్యం ప్రతి మనిషికి అవసరమనే విధంగా సరైనదేనన్నట్లు ద్రుడపరిచారు -
కాల పట్టిక తయారుచేయక ముందు ఎంత కాలం గడిచిందో ఎవరికి తెలియనివిధంగా ఆది కాలముననే మిగిలిపోయినది -
కాలాన్ని గుర్తించుటకు సృష్టిలో జరిగే ఎన్నో విషయాలను సంవత్సరాలుగా సూర్యచంద్రులతో గమనించడం మొదలు పెట్టారు -
సంవత్సరాన్ని కూడా కొన్ని ఋతువులుగా సమయానికి సంభవించే ప్రకృతి ప్రభావాలతో భూమి స్వరూప గమనాన్ని కూడా పరిశీలించారు -
కాలంతో పాటు గ్రహాల స్థితి సమయాలనే కాక సూర్య చంద్ర గ్రహణాల సమయ ప్రభావాలను కూడా ముందే అంచన వేయగల్గుతున్నారు -
ప్రతి రోజు ప్రతి క్షణం ఒక మనిషికి ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోగల రాశి ప్రభావ గ్రహ నక్షత్రాల స్థితులను కూడా లెక్కించగల్గుతున్నారు -
ఎందరో ఎంతోకాలంగా కృషించి తమ కాలాన్ని విజ్ఞానాన్ని వెచ్చించి క్షణాన్ని గుర్తించి కాల పట్టికగా నిత్యము అనుసరించేటట్లు రూపమిచ్చారు -
కాలాన్ని గుర్తించుటకు నాలాంటి భావనలు లేకపోతే కాలం ఎమైపోతున్నదో కూడా పట్టించుకోలేని స్థితి విశ్వంలో నాయందే నిలిచిపోతుంది

Sunday, January 3, 2010

నీవు మెచ్చిన క్షణమేది

నీవు మెచ్చిన క్షణమేది మరవలేని ఆలోచనగా నీలో ఆనాడు నిలిచినది ఏమైనది
గగనాన్ని తాకేలా ఆనాటి భావం మరవలేనంతగా తలిచావులే మరల నే తెలుపగా
ఆనాటి భావం ఏనాడైనా చెదిరి ఉంటె మళ్ళి నీవు అధిగమించు ఒక క్షణాన మనకై
ఎన్నో మెచ్చిన క్షణాలు అలాగే నిలవక కాలంతో మారిపోతూ నాలో దాగేనులే ఏనాటికైనా

క్షణమేరా

క్షణమేరా మన కాలం ఆ క్షణమున జరిగేవి మనకు తెలిసిన తెలియనివి మరెన్నో
క్షణానికి క్షణమే తోడుగా గడిచే కాలానికి కార్యములెన్నో మనకు కూడా ఉన్నవిలే
ఏ క్షణమున మన మరణం సంభవించునో జీవించిన కాలమంతా క్షణంతోనే ఆపేనులే
క్షణానికి విజయములెన్నో అందక మరెందరో వెనుకపడి జీవితాలే ఆగిపోయేనులే

అదే క్షణమున

అదే క్షణమున నాలో ఎందుకు కలగలేదు ఆ అద్భుత ఆలోచన
నా మేధస్సు కన్నా అతని ఆలోచన విధానం గొప్పగా అన్వేషిస్తున్నదా
ఆలోచిస్తూ నేను వేచిన కాలము ఏ ఉపాయం లేక మనస్సునే తపిస్తున్నది
ఆలోచనగా తెలియని భావనలు ఎన్నో నాలో అదే క్షణాన్ని గుర్తింపజేస్తున్నాయి

Which second - ఏ క్షణమున

Which second who is got which thought, what is that who knows -
If know the meaning of thought, why to discuss and what I do -
A second knows the entire meaning, that is punishment to one person and fate for some people -
Time is magic, a second knows at the time of thoughts happens.

-----
ఏ క్షణమున ఎవరికి ఏ ఆలోచన కలుగునో ఏమని తెలియునులే
ఆలోచనలో తెలిసిన అర్థం ఎందుకని వివరించగా ఏమని చేసేధనులే
పరమార్థముగా తెలిసిన క్షణమున ఒకరికి శిక్షగా ఎందరికో విధిగా
కాలం ఎంతటి మాయనో క్షణమున కలిగే అలోచనలకు తెలిసిపోవునా

Saturday, January 2, 2010

నా ఆలోచనలలో కాల చక్రమే

నా ఆలోచనలలో కాల చక్రమే ఉన్నట్లు విశ్వం నుండి క్షణాలు నాలో మొదలవుతున్నాయి -
క్షణానికి ఎన్ని ఎలా ఆలోచిస్తే అలానే జరిగిపోతూ విశ్వమంతా నేనే కాల ప్రభావమైఉన్నాను -
ఆగని చక్రానికి నా ఆలోచనలే మూలమ్మన్నట్లు కాలం నన్ను ఆలోచింప జేస్తూనే ఉన్నదీ -
కాల చక్రానికి నేనే సమర్థుడని నాలోని ఆలోచనలు ఆది కాలానికి చేరుకొని క్షణంగా మొదలైనది

నేనూ కాలమైతే

నేనూ కాలమైతే ఎన్నో తెలుసుకోగలనని ఒక క్షణం విశ్వంలో జరిగే వాటినన్నింటిని ఆలోచిస్తున్నా -
క్షణంలో జరిగే విషయాలు ఎన్నో భావలోకంలో తెలిసిపోతున్నాయి అలా ప్రతి క్షణం భావనగా ఉన్నా -
భావనగా తెలిసినవాటిని గుర్తిస్తూ గడిచిన క్షణాలలో ఆలోచిస్తూ మరో ఆలోచనగా వర్తమానంలో ఉంటున్నా -
క్షణాలుగా తెలిసినవాటిని పూర్వం నుండి ఈనాటి వరకు జరిగే విషయాలను మేధస్సులో ఉంచుతూ సాగుతున్నా

మరణమే లేదని జీవిస్తున్నా

మరణమే లేదని జీవిస్తున్నా ఎన్నో ఏళ్ళుగా యుగాలుగా వస్తున్నా కాలానికి తోడుగా -
నేను జన్మించగా కాలం మొదలైనదని శూన్యమున తొలి క్షణం నా భావంతో ఆరంభమైనది -
కాలం ఎలా నడవాలో ఎన్నిటినో సృష్టిస్తూ ఎంతకాలం దేనికి ఎలా జీవం పోయాలో నాతో అంటున్నది -
నేను లేక క్షణం లేదని ఆగలేక నన్ను తనతో తీసుకు వెళ్ళుతున్నదని ప్రయాణాన్ని సాగిస్తున్నా

నేను తలిచే విశ్వ లోకంలోకన్నా

నేను తలిచే విశ్వ లోకంలోకన్నా ఏ రూపభావమైనను మహా గొప్పగా తిలకిస్తే
మరో దివ్యకాంతులు విరజిమ్మే గాలి తరంగాల ధూళి వలె మరో లోకాలను సృష్టిస్తా
హాయిగా తేలిపోయే ఊహాలోకాలను ఎన్నిటినో మీకు తోచినట్లు సుందరంగా క్షణంలో సృష్టిస్తా
ఎంతకాలం జీవించినా తనివి తీరని విధంగా జీవిస్తూనే ఉండేలా విశ్వకాంతరూపభావలవుతాం

నా మేధస్సులో ఏమున్నది

నా మేధస్సులో ఏమున్నది ఆలోచనలు విశ్వలోకములకువెళ్లి భావనను సృష్టిస్తున్నాయి -
భావనలు లేకుండ జీవిన్చలేనంతగా నా ఆలోచనలు పదే పదే విశ్వాన్ని చేరుతున్నాయి -
నన్ను వెంటాడే సమస్యలకు పరిష్కారం నేనే ఆలోచిస్తున్నానా లేదా విశ్వమే తెలుపుతుందా -
నా మేధస్సుకు సరిగ్గా ఆలోచించే విధానం తెలుసా లేదో కాలం నన్ను మార్చేస్తూ వేదిస్తున్నదా -
మారిపోయే కాలానికి ఆలోచనలు సరియైన సమయానికి ఆలోచించక విశ్వమేధస్సుగా నిలిచిపోతున్నా