Friday, October 28, 2016

విశ్వానికి విజయ శీలవతి జగతికి జయ శీలవతి

విశ్వానికి విజయ శీలవతి జగతికి జయ శీలవతి
సృష్టికి సుందర సుమావతి లోకానికి మహా లౌక్యవతి
సద్భావాలకు సుశీలవతి సత్య ధర్మాలకు స్వర శీలవతి

విజ్ఞానానికి విద్యావతి వేదాలకు వేదవతి
మేధస్సులకు మేధవతి  స్వరాలకు సరస్వతి
భావాలకు గుణ శీలవతి  గుణతత్వాలకు గుణవతి

నటనకు నాట్యవతి కళాజ్యోతికి కళావతి
విశ్వ ప్రభావాలకు ప్రభావతి  అమరులకు అమరావతి
పవిత్రతకు పార్వతి వర్ణాలకు సువర్ణవతి తేజస్సుకు తేటవతి

పరిపూర్ణ పూర్ణవతి సంపూర్ణవతి
జీవులకు జీవవతి జలానికి జలావతి
గిరులకు హిమవతి స్త్రీలకు హైమావతి
నదులకు గంగావతి సముద్రాలకు సప్తవతి
పుష్కరాలకు పుణ్యవతి ధ్యానులకు ధ్యానవతి
నదుల విశేషణములకై శరావతి వేగవతి క్షీరవతి

రేయికే రేవతి రోజులకు రోజావతి
వర్షాలకు మేఘావతి కాలానికి కాలవతి
ఆకాశానికి చంద్రావతి రాత్రికి  తారావతి
ధైర్యానికి ధైర్యవతి సాధనకు ధీరవతి
మహాత్ములకు మహావతి వీరులకు వీరవతి
అప్సరసలకు హేమవతి అగ్నికి హోమవతి
ఉదయించుటలో ఉద్భవతి అస్తమించుటలో సంధ్యావతి

పుష్పాలకు పద్మావతి శృంగారానికి లీలావతి
వయసుకు పుష్పావతి మనస్సుకు మధురవతి
ప్రేమికులకు ప్రేమావతి ప్రియులకు ప్రియావతి
సూర్యవతి కాంతవతి తేజవతి దేవతలకు దేవతి
ప్రజలకు ప్రజావతి స్నేహితులకు స్నేహవతి

నేనెవరినో నీవు మరణించాక పర లోకంలో నీకు తెలియును

నేనెవరినో నీవు మరణించాక పర లోకంలో నీకు తెలియును
నేనెవరినో ఏనాటి మహాత్మనో ఇహ పర లోకంలో అర్థమగును
నేనెవరినో ఎందుకు వచ్చానో విశ్వ పరంపరలో తెలియబడును
నేనెవరినో ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతానో గత కాల లోకంలో అన్వేషించబడును 

Thursday, October 27, 2016

శతమానం భవతి యుగాలకే యువతి

శతమానం భవతి యుగాలకే యువతి
శతాబ్దాల జగతి లోకాలకు మా జాగృతి
సృష్టికే సుమతి ప్రతి ఇంటికి శ్రీమతి
ఆకాశానికే అరుంధతి ప్రకాశంలో ప్రణతి  || శతమానం ||

శుభోదయమే శోభనం నవోదయమే వందనం
కళ్యాణమే కమనీయం ఓంకారమే శ్రీకారం

బంధువులకు బహురూపం బంధాలకు బహుమానం
తరతరాలకు సమ భావం యుగయుగాలకు సుమధురం  || శతమానం ||

జగమంతా సూర్యోదయం విశ్వమంతా మహోదయం
మమకారమే మహా మధురం  మాతృత్వమే మహనీయం

అనురాగమే అనుబంధం అనుభవాల అమరత్వం
అనుగుణమే ఆనందం అభిరుచులకు అమోఘం    || శతమానం ||

Wednesday, October 26, 2016

ఎగిరిపో నేస్తమా చేరుకో మిత్రమా నీ దేశంలో కుశలమా

ఎగిరిపో నేస్తమా చేరుకో మిత్రమా నీ దేశంలో కుశలమా
నీ దేశమే ప్రశాంతమా నీవు జీవించే స్థానమే పరవశమా
జన్మించిన ఒడిలోనే ఉండిపో హాయిగా సాగిపో హితమా  || ఎగిరిపో ||

కలతలే లేనట్లు కలవరమే పడనట్లు కష్టాలే పూర్తిగా తొలగేనా
నష్టాలే రానట్లు  తడబడుట లేనట్లు కార్యాలే విజయమై సాగేనా

ఆనందమే నీకు వారధిగా అవధులే లేనట్లు ఆకాశంలో ఎగిరిపో
సంతోషమే నీకు వాహనగా అలసట లేనట్లు ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపో  || ఎగిరిపో ||

ఎక్కడ ఉన్నా నీవు నిశ్చలంగా స్థిరపడిపో క్షేమముగా
ఎలా ఉన్నా నీవు రక్షణ దృక్పధంతో ఉండిపో జాగ్రత్తగా

ఎదురయ్యే సమస్యలు ఏవైనా నీకు నీవే పరిష్కారమా
ఎదురయ్యే ప్రకంపనలు ఏవైనా నీకు నీవే పరిశోధనమా  || ఎగిరిపో || 

Highway ... Highway ... This is the Highway

Highway ... Highway ... This is the Highway
Highway ... Highway ... This is the Mainway
way way Highway ... This is the Greatway
way way Highway ... This is the National Highway
way way Highway ... This is the Open Gateway

way way you can ride on this way
way way you can go on this way
way way you can take left turn for Sub way
way way you can take right turn for Another way
way way you can cross signal at Ring Road on Time way

way way you want stay on the way
way way you want sleep by the way
way way you can have Lunch at Daba that way
way way you can choose right one where is the Doble way
way way you can choose best one where is More way's
way way you can stop at Destination way
way way you can reach Early on this Highway
way way you can take break after crossing more Speed breakers on Highway
way way you can relax on road side whenever you ride More miles on Highway
way way you don't create Accidents Any way
way way you can go Slow whenever vehicles are near Your way
way way you can take care about Precaution Symbols on the Highway
way way you can search route in Google Map as guidence for travelling on the Highway

way way Highway is the Speedway
way way Highway is sometimes Dangerous way
way way Highway is Heavy/Large goods Moving way
way way Highway is the Outer way
way way Highway is the Neat way
way way Highway is the Straight way
way way Highway is the Broad way
way way Highway is the Beautiful way
way way Highway is the Nature of Movie way
way way Highway is the Nature of Scenery way
way way Highway is the Peaceful way
way way Highway is connecting State way

Tuesday, October 25, 2016

నీవు ప్రేమించే వరకు నేను నీ ధ్యాసతోనే ఉంటానులే

నీవు ప్రేమించే వరకు నేను నీ ధ్యాసతోనే ఉంటానులే
నీవు ప్రేమిస్తున్నావని తెలిసే వరకు నీతోనే వస్తానులే
నీవు నేను ఒకటైతే నీతో నిత్యం తోడుగానే జీవిస్తానులే  || నీవు ప్రేమించే ||

ప్రేమించే నీ భావనే నాకు ఆనందమైన శుభోదయం
ప్రేమించే నీ తత్వమే నాకు మరవలేని నవోదయం
ప్రేమించే నీ గుణమే నాకు మరుపురాని తేజోదయం

నీ ప్రేమకై నేనే జీవిస్తున్నా ఒక యుగమై వేచివున్నా
నీ ప్రేమకై నేనే వచ్చేస్తున్నా ఒక క్షణమై నిలిచివున్నా
నీ ప్రేమకై నేనే విహరిస్తున్నా ఒక కాలమై వెంటవున్నా  || నీవు ప్రేమించే ||

ప్రేమతో సాగే కాలం ఇద్దరికే తెలియని సాగే సమయం
ప్రేమతో కలిగే భావం ఇద్దరికే తెలియని కలిగే తపనం
ప్రేమతో వెలిగే తేజం ఇద్దరికే తెలియని వెలిగే సహనం

నీ ప్రేమతో నన్ను పలకరించవా నీతో నేనే పులకరించనా
నీ ప్రేమతో నన్ను పిలుచుకోవా నీతో నేనే మలుచుకోనా
నీ ప్రేమతో నన్ను చూసుకోవా నీతో నేనే మనస్సిచ్చుకోనా  || నీవు ప్రేమించే ||

రూపంలో చలనం లేదు ఆకారంలో కదలిక లేదు

రూపంలో చలనం లేదు ఆకారంలో కదలిక లేదు
భావంలో అర్థం తెలియదు శ్వాసలో ధ్వనితం లేదు
చూపులో గమ్యం లేదు హృదయంలో నాదం లేదు   || రూపంలో ||

ఏనాటి మహాత్మ రూపమో ఏనాటికి తెలియని ఆత్మ భావము
ఏనాటి జీవాత్మ ఆకారమో ఏనాటికి తెలియని పర తత్వము

ఎవరికి తెలియని భావంతో నిలిచిపోయిన రూపం శిల్పత్వము
ఎవరికి తోచని స్వభావంతో ఒదిగిపోయిన ఆకారం కల్పత్వము   || రూపంలో ||

మానవుడిగా ఉదయించి మాధవుడిగా ఎదిగిన మహాత్ముడే ఇతడు
మాధవుడిగా జీవించినా పరంధామగా ఒదిగిన పరమాత్ముడే ఇతడు

జీవితమే అఖండమైన తత్వాలతో సాగించిన కాల బంధువుడు
జీవనమే అఖిలమైన సత్యాలతో పలికించిన సమయ మిత్రుడు  || రూపంలో || 

లోకానికే తెలియని భావన నాలోనే నిలిచిపోతున్నది

లోకానికే తెలియని భావన నాలోనే నిలిచిపోతున్నది
విశ్వానికే కలగని స్వభావం నాయందే దాగిపోతున్నది
జగతికే తోచని జీవ తత్వం నాతోనే ఒదిగిపోతున్నది   || లోకానికే ||

అణువుగా ప్రతి అణువులో పరమాణువునై లీనమై పోయాను
జీవిగా ప్రతి జీవిలో శ్వాసనై దేహంతో కనిపించలేక పోయాను
దైవముగా ప్రతి దేహంలో జీవమై శ్వాసతోనే నిలిచి పోయాను

రూపమే మహా తత్వమై నాలో నేనే ఒదిగేలా నిలిచినది
భావమే మహా జీవమై నాలో నేనే నివసించేలా చలించినది
వేదమే మహా బంధమై నాలో నేనే ఎదిగేలా సహకరించినది  || లోకానికే ||

ఏనాటిదో జన్మ జీవించుటలో జన్మించిన భావన తెలియనిది
ఏనాటికో జన్మ ఎదుగుటలో మన జీవితం ఎందుకని కలగనిది
ఎవరికో జన్మ సరి నడుచుటలో మనతో కలిసినదెవరో తలచనిది

అణువే పరమాణువులను జత చేసుకొని బంధాన్ని తెలుపుతున్నది
రూపమే ఆకారాలను ఒకటిగా చేర్చుకొని జీవత్వాన్ని పొందుతున్నది
విశ్వమే కాలాన్ని క్షణాలుగా మార్చుకొని ప్రయాణాన్ని సాగిస్తున్నది    || లోకానికే || 

తప్పుకు శిక్షగా శిక్షలో శిక్షణ లేకపోతే మరెన్నో తప్పులు జరిగిపోవును

తప్పుకు శిక్షగా శిక్షలో శిక్షణ లేకపోతే మరెన్నో తప్పులు జరిగిపోవును
పొరపాటుకు సాధనలో సాధించే సాహసం లేకపోతే మరుపు కలుగును
వృధా చేయుటలో మరొకరికి ఉపయోగం లేకపోతే ఎంతో తరిగిపోవును
విశ్వమున నీవు జీవించుటలో క్షమాపణ తెలుపుటకు అవకాశం ఇవ్వకు
లోకమున నీవు మరణించుటచే ఇతరులకు లెక్క సరిపోయిందని కలిగించు
జగమున నీవు ఎదుగుటలో నేర్చినది ఎంతో కాలం ఉపయోగమని భావించు
సృష్టిలో నీవు ప్రయాణించుటలో సమయం అభివృద్ధికేనని చరిత్రను సేకరించు 

Monday, October 24, 2016

అంతర్జ్యోతినై పరంజ్యోతిగా ఆరంజ్యోతిని నేనే

అంతర్జ్యోతినై పరంజ్యోతిగా ఆరంజ్యోతిని నేనే
పరంధామనై పరమాత్మగా పరంపర ధాతను నేనే
మహాత్మనై మహర్షిగా అంతర్భావ మాధవుడను నేనే  || అంతర్జ్యోతినై ||

మీలో కలిగే భావాలకు నేనే స్ఫూర్తిగా నిలిచివున్నాను
మీలో నిలిచే తత్వాలకు నేనే స్తంభించి పోతున్నాను
మీలో మిగిలే స్వభావాలకు నేనే స్థిరపడి ఉంటున్నాను

ఏ భావమైన మహాత్ములకు మహా తత్వమే
ఏ తత్వమైన మహర్షులకు మహా తీతత్వమే
ఏ వేదమైన మాధవులకు మహా తత్వేత్తమే    || అంతర్జ్యోతినై ||

విశ్వమంతా వెలుగునిచ్చే ఆరంజ్యోతిగా సూర్యోదయమౌతున్నా
జగమంతా విజ్ఞానాన్నిచ్చే పరంజ్యోతిగా అంతర్భావమౌతున్నా
లోకమంతా పరిశోధించే అంతర్జ్యోతిగా నేనే అవధూతమౌతున్నా

ఆత్మ స్వరూపమై ప్రతి జీవిలో నేనే ఉదయించనా
దైవ స్వరూపమై ప్రతి అణువులో నేనే జీవించనా
వేద స్వరూపమై ప్రతి దేహంలో నేనే శ్వాసించనా
నాద స్వరూపమై ప్రతి ప్రదేశంలో నేనే ధ్వనించనా  || అంతర్జ్యోతినై || 

Thursday, October 20, 2016

ఏ దేశమైన ఏమున్నది గొప్ప తనము

ఏ దేశమైన ఏమున్నది గొప్ప తనము
ఏ దేశమైన ఏమున్నది మన గౌరవము
ఏ దేశమైన ఏమున్నది మన విజ్ఞానము
ఏ దేశమైన ఏమున్నది మన జీవితము
ఎవరికి వారు జీవిస్తున్నారే గాని అందరి కోసం ఎవరున్నారు

పరమాత్మా నీవే ఓ ఆత్మ

పరమాత్మా నీవే ఓ ఆత్మ
పరంధామా నీవే మా రామ
పరంజ్యోతి నీవే మాకు జ్యోతి  || పరమాత్మా ||

విశ్వానికి నీవే జీవమై జీవిస్తున్నావు
జగతికి నీవే తేజమై వెలుగుతున్నావు
సృష్టికి నీవే సూర్యుడై ప్రకాశిస్తున్నావు

కాలంతో నీవే ఏకాంతమై క్షణాలనే సమయంతో దాటిస్తున్నావు
జీవంతో నీవే ఏకాగ్రతవై ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలను ఆడిస్తున్నావు  || పరమాత్మా ||

విశ్వంలో నీవు ఉన్నట్లు ఎవరికి కనిపించలేవు
జగతిలో నీవే పలికినట్లు ఎవరికి వినిపించలేవు
లోకంలో నీవే వస్తున్నట్లు ఎవరికి చూపించలేవు

మహాత్ములచే విశ్వానికి కావాలి ఒక శక్తి మహర్షులచే జగతికి చాలా కావాలి ఒక భక్తి
మహానుభావులతో లోకానికి కావాలి ఒక యుక్తి మాధవులతో సృష్టికి కావాలి ఒక రక్తి   || పరమాత్మా || 

ఏ గురూ ఓ గురూ ఒక్కసారి భోదించవా

ఏ గురూ ఓ గురూ ఒక్కసారి భోదించవా
ఏ గురూ ఓ గురూ మరోసారి వివరించవా
నీవు నేర్పే ఏ జ్ఞానమైన మాకు ఉపయోగమేగా
నీవు తెలిపే ఏ అనుభవమైనా మాకు విజ్ఞానమేగా  || ఏ గురూ ||

జీవితంలో ఎన్నో నేర్చుకోవాలి మరెన్నో సాధించాలి
జీవనంతో ఎన్నో నిర్మించుకోవాలి ఎన్నో అనుభవించాలి

జీవించే విధానంలో మార్పులెన్నో గమనించాలి
జీవించే జీవన శైలినే ఎన్నో విధాలా మార్చుకోవాలి

ఎదురయ్యే సమస్యలను అనుభవంతో పరిష్కరించాలి
సమస్యలనే తగ్గించుకోవాలంటే క్రమ పద్ధతిలో జీవించాలి  || ఏ గురూ ||

నూతన విజ్ఞానాన్ని ఎప్పటికప్పుడు ఎదుగుదలకై మనమే తెలుసుకోవాలి
నూతన విధానాన్ని ఎప్పటికైనా సులువుగా ఉండేలా మనమే అందించాలి

కాలం నేర్పే ఎన్నో విధానాలను మనమే సాధనతో అధిగమించాలి
జీవితం నేర్పే ఎన్నేన్నో పాఠాలను మనమే సహనంతో చదువుకోవాలి

ఏనాటికైనా నీవే మాకు మహా గురువుగా ఉండాలి
ఎప్పటికైనా నీవే మాకు బోధించే సద్గురువు కావాలి  || ఏ గురూ || 

Wednesday, October 19, 2016

ప్రేమా ప్రేమా చెప్పమా నీవైనా ఉన్నావని

ప్రేమా ప్రేమా చెప్పమా నీవైనా ఉన్నావని
ప్రేమా ప్రేమా చెప్పమా నీవైనా ఉంటావని
ప్రేమిస్తూనే ఉంటానమ్మా నీవైనా ఉండాలని  || ప్రేమా ||

ప్రేమైనా సాగాలి లోకంతోనే ఉండిపోవాలి
ప్రేమైనా కలగాలి జగమంతా వ్యాపించాలి
ప్రేమైనా ఎదగాలి విశ్వమంతా సాగిపోవాలి
ప్రేమైనా నిలవాలి సృష్టితోనే జీవించాలి

ప్రేమే మన భావం ప్రేమే మన లోకం
ప్రేమే మన తత్వం ప్రేమే మన జీవం
ప్రేమే మన వేదం ప్రేమే మన గానం
ప్రేమే మన దైవం ప్రేమే మన సత్యం
ప్రేమే మన స్నేహం ప్రేమే మన ప్రాణం  || ప్రేమా ||

ప్రేమే ఒక రూపమై జన్మించేను ప్రతి జీవిలో
ప్రేమే ఒక జీవమై ఉద్భవించేను ప్రతి శ్వాసలో
ప్రేమే ఒక దేహమై ఉదయించేను ప్రతి అణువులో
ప్రేమే ఒక జీవన నాదమై కలిగేను ప్రతి స్వర శృతిలో

ప్రేమే మనలో ఉన్న మహా భావం
ప్రేమే మనలో కలిగే మహా తత్వం
ప్రేమే మనలో ఒదిగే మహా జీవం
ప్రేమే మనలో నిండిన మహా దైవం
ప్రేమే మనలో వచ్చే మహా స్వభావం  || ప్రేమా ||

నేనెవరినో నాకెవరో నాలో ఎదో తెలియని తపనమే

నేనెవరినో నాకెవరో నాలో ఎదో తెలియని తపనమే
నేనెందుకు నాకేమిటో ఎంతో తెలియని కలవరమే  || నేనెవరినో ||

ఎవరికి ఎవరు ఎంత వరకో ప్రేమే తెలిపేను
ఎవరికి ఎవరు ఎందు కొరకో కాలమే చెప్పేను
ఎవరికి ఎవరు ఎలాంటి వారికో బంధమే చూపేను

ఎవరికి ఎవరని అనుభవమే చూపేను
ఎవరికి ఏదని సమయమే కలిగించేను
ఎవరికి ఏమని గుణత్వమే వివరించేను  || నేనెవరినో ||

మనకు ఎవరున్నా మనకు ఏదున్నా సర్దుకుపోవాలి
మనకు ఏమైనా మనకు ఏదైనా మనమే ఒదిగిపోవాలి
మనకు ఏనాటిదైనా ఎంతటిదైనా మనతో గడిచిపోవాలి
మనలో ఏమున్నా మనతో ఏమున్నా మనతో సాగిపోవాలి

మనలో మనమే కలిసిపోవాలి మనకు మనమే పరిచయం చేసుకోవాలి
మనలో మనమే ఎదిగిపోవాలి మనకు మనమే ప్రేమిస్తూ పంచుకోవాలి
మనలో మనమే ఒదిగిపోవాలి మనకు మనమే బంధమే ఇచ్చుకోవాలి
మనలో మనమే ఉండిపోవాలి మనకు మనమే కాలంతో నడుచుకోవాలి  || నేనెవరినో ||

ప్రేమం ప్రియం సంగీతం సంతోషం

ప్రేమం ప్రియం సంగీతం సంతోషం
ప్రాణం ప్రయాణం జీవితం ఉల్లాసం
ప్రాయం వసంతం జీవనం ఉత్తేజం  || ప్రేమం ||

ప్రేమతో సాగే ప్రయాణమే మన లోకం
ప్రాణంతో కలిగే శ్వాసే మన గమనం
ప్రాయంతో వెలిగే మన ధ్యాసే జీవితం
కాలంతో సాగే మన సంతోషమే ఆనందం

భావం ఓ జీవిత గీతం
తత్వం ఓ జీవన రాగం
వేదం ఓ శరీర స్వరం
గుణం ఓ ఆకార నాదం  || ప్రేమం ||

ప్రేమించే ప్రాణమే ప్రయాణిస్తూ చేరుతున్నది
ప్రాణంతో ప్రాయమే చిగురిస్తూ సాగిపోతున్నది
ప్రాయంతో పద్మమే వికసిస్తూ ఎదుగుతున్నది

భావంతో బంధాలెన్నో ప్రేమంగా సాగుతున్నాయి
వేదంతో గుణాలెన్నో ప్రాణంగా వచ్చేస్తున్నాయి
స్నేహంతో పరిచయాలెన్నో శాంతంగా కలుస్తున్నాయి  || ప్రేమం ||   

ఓ కృష్ణా నీవే పరమాత్మవా

ఓ కృష్ణా నీవే పరమాత్మవా
ఓ బ్రంహా నీవే పరంధామవా
ఓ మహేశ్వరా నీవే పరంజ్యోతివా
పర లోకాలకు మీరే పరస్పర బంధువులా  || ఓ కృష్ణా ||

ప్రతి జీవికి ఒక తత్వాన్ని కలిగించే పరమాత్మవు నీవేలే
ప్రతి జీవికి ఒక భావాన్ని కలిగించే పరంధామవు నీవేలే
ప్రతి జీవికి ఒక గుణాన్ని కలిగించే పరంజ్యోతివి నీవేలే

పర తత్వాలతో మా జీవితం సాగుతున్నది ప్రయాసగా
పర భావాలతో మా జీవనం జరుగుతున్నది భారముగా
పర స్వభావాలతో మా కాలం ప్రయాణిస్తున్నది వేదనగా  || ఓ కృష్ణా ||

నిజంగా నీవే ఉంటే సత్యం తెలిసేను మనకు
నీడగా నీవే ఉంటే స్నేహమే తెలిపేను మనకు
ప్రాణంగా నీవే ఉంటే ప్రేమే తెలియును మనకు

ఏ శ్వాసలో ఉన్నావో ఏ ధ్యాసతో ఉన్నావో తెలిసేదెలా
ఏ జీవిలో ఉన్నావో ఏ దేహంతో ఉన్నావో కనిపించేదెలా
ఏ రూపంలో ఉన్నావో ఏ దైవంతో ఉన్నావో గ్రహించేదెలా  || ఓ కృష్ణా || 

Monday, October 17, 2016

నా అంతర్ముఖంలో దాగిన అంతర్యామివి నీవే

నా అంతర్ముఖంలో దాగిన అంతర్యామివి నీవే
నా అంతర్భావంలో నిండిన అనంత మూర్తివి నీవే
నా అంతర్భాగంలో ఒదిగిన అవధూత శక్తివి నీవే
నా అంతర్లోకంలో వెలిసిన అంతరాత్మవు నీవే    || నా అంతర్ముఖంలో ||

నీవు ఎక్కడ ఉన్నా నీవే నా పరమాత్మవు
నీవు ఎక్కడ ఉన్నా నీవే నా పరంజ్యోతివి
నీవు ఎక్కడ ఉన్నా నీవే నా పరంధామవు
నీవు ఎక్కడ ఉన్నా నీవే నా పరతత్వానివి

ఏమని తలిచినా నీవే నా దేహంలో ఉన్నావు
ఎంతని కొలిచినా నీవే నా మేధస్సులో ఉంటావు
ఎలా పిలిచినా నీవే నా భావనలో ఉండిపోతావు
ఎలా పలికినా నీవే నా మాటలో ఉంటున్నావు    || నా అంతర్ముఖంలో ||

ఏమని తెలిపెదను నీ రూప తత్వాలను
ఏమని తపించెదను నీ భావ గుణాలను
ఏమని వహించెదను నీ వేద సత్యాలను
ఏమని వినిపించెదను నీ ధర్మ గీతాలను

ఎక్కడ వెళ్ళినా నాకు నీవే వెలుగును చూపెదవు
ఎక్కడ ఉన్నా నాకు నీవే మార్గాన్ని చూపించెదవు
ఎక్కడ ఉంటున్నా నాకు నీవే భోదన చేసెదవు
ఎక్కడ ఉండినా నాకు నీవే తోడై చేయూతనిచ్చేవు  || నా అంతర్ముఖంలో || 

శాంతం ప్రశాంతం మనస్సే ఏకాంతం

శాంతం ప్రశాంతం మనస్సే ఏకాంతం
భావం ప్రభావం వయస్సే సుఖాంతం
లోకం పర లోకం మనిషికే వేదాంతం  || శాంతం ||

ఏనాటికో మనకు ఏకాంతము ఎవరితో మనకు సుఖాంతము
ఎప్పటికో మనకు సర్వాంతము ఎందుకో మనకు వేదాంతము

ఏకాంతమే ఏకాగ్రతమై విజ్ఞానమే ప్రజ్ఞానమయ్యేను
భావాంతమే స్వభావమై ఊహత్వమే వేదాంతమయ్యేను
సుఖాంతమే సంపూర్ణమై సర్వత్వమే సమాప్తమయ్యేను   || శాంతం ||

కాలమే మనకు కార్య గమనమై సమయమే సాగిపోవును
నాదమే మనకు వేద వచనమై విజ్ఞానమే వెలిగిపోవును

విశ్వాంతమే జీవత్వమై దేహమే ఉదయించేను
ప్రశాంతమే ఏకత్వమై దైవమే ప్రజ్వలించేను
సర్వాంతమే సమాప్తమై ధర్మమే అస్తమించేను  || శాంతం ||

బుద్ధమ్ శరణం గచ్ఛామి సంఘమ్ శరణం గచ్చామి

బుద్ధమ్ శరణం గచ్ఛామి సంఘమ్ శరణం గచ్చామి
గౌతమ్ శరణం గచ్చామి గమనమ్ శరణం గచ్చామి
దైవమ్ శరణం గచ్చామి దేహమ్ శరణం గచ్చామి
వేదమ్ శరణం గచ్చామి భావమ్ శరణం గచ్చామి
లోకమ్ శరణం గచ్చామి విశ్వమ్ శరణం గచ్చామి
రూపమ్ శరణం గచ్చామి జీవమ్ శరణం గచ్చామి
సత్యమ్ శరణం గచ్చామి నిత్యం శరణం గచ్చామి
నాదమ్ శరణం గచ్చామి నాట్యమ్ శరణం గచ్చామి
జ్ఞానమ్ శరణం గచ్చామి విజ్ఞానమ్ శరణం గచ్చామి
ఆత్మమ్ శరణం గచ్చామి అఖిలమ్ శరణం గచ్ఛామి
ధర్మమ్ శరణం గచ్చామి అభయమ్ శరణం గచ్చామి
సర్వమ్ శరణం గచ్చామి సమయమ్ శరణం గచ్చామి
పూర్ణమ్ శరణం గచ్చామి సంపూర్ణమ్ శరణం గచ్చామి

అంతర్యామి అలసితి సొలసితి

అంతర్యామి అలసితి సొలసితి
అవధూతగా నిన్నే కొలిచితి పిలిచితి
ఆత్మ పరమాత్మగా నీకై నేనే మిగిలితి  || అంతర్యామి ||

నా అంతర్భావాలలో నీవే నా అంతరాత్మవు
నా అంతర్భాగములో నీవే నా అవధూతవు
నా అంతర్ముఖములో నీవే నా పరమాత్మవు

నా భారాన్ని ఏనాటి వరకు మోసితివి
నా మోక్షాన్ని ఏనాటి వరకు దాచితివి
నా మరణాన్ని ఏనాటి వరకు పెంచితివి  || అంతర్యామి ||

నీ దర్శనముకై నీ సప్త ద్వారముల యందే నిలిచితి
నీ రూపమునకై నీ అంతస్తుల అడుగులనే కొలిచితి
నీ వరమునకై నీ దూరముల ప్రయాణమునే నడిచితి

నీవే నాకు దిక్కుగా నేనే నీకు మోక్కుగా సాగితిని
నీవే నాకు దైవంగా నేనే నీకు దేహంగా ఉండితిని
నీవే నాకు ధర్మంగా నేనే నీకు సత్యమై పలికితిని  || అంతర్యామి || 

ఏమి భాగ్యమో శ్రీ హరి రూపము

ఏమి భాగ్యమో శ్రీ హరి రూపము
ఏనాటి సౌభాగ్యమో శ్రీ హరి దర్శనము
ఎంతటి అద్భుతమో శ్రీ హరి విశ్వ రూపము  || ఏమి భాగ్యమో ||

మహా జీవిగా జీవించే మహాత్ముడే మహా విష్ణువై కొలువైనాడు
మహా ఆత్మగా జీవించే పరమాత్ముడే పరంధామై ఉంటున్నాడు
మహా ఋషిగా జీవించే మహర్షియే అవధూతగా నిలయమైనాడు

అవతారములు ఎన్నైనా ఇరువై ఒక అవతారాలలో దశవతారాలే మనకు ప్రాముఖ్యములు
యుగ యుగాలుగా మనము దర్శించిన దశవతారాలే అవధూత రూపముల సౌభాగ్యములు  || ఏమి భాగ్యమో ||

మహాత్ముడిగా కొలిచినా నారాయణుడివి నీవే
మహర్షిగా తలచినా శ్రీమన్నారాయణవు నీవే
పరమాత్మగా దర్శించినా శ్రీ మహా విష్ణువు నీవే

అవతారముల అవధూత తత్వములు మన లోని అరిషడ్వార్గాల భావ స్వభావములు
అవతారముల పరమాత్ముని తత్వములు మన దేహం లోని జీవ కార్యాల లక్షణములు
అవతారముల పరంధాముని తత్వములు మన లోకానికి రక్షణ కలిగించే సౌఖ్యములు  || ఏమి భాగ్యమో ||

వర్ణాల రూపమా గంధాల భావమా

వర్ణాల రూపమా గంధాల భావమా
సువర్ణాల స్వభావమా సుగంధాల తత్వమా
సువాసనల జీవమా సుమధురాల సౌందర్యమా  || వర్ణాల ||

నీలోని భావాలే నాలో మొదలైన స్వప్నాల సౌఖ్యాలే
నీలోని గాలులే నాలో సోకిన ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలే

నీ మేధస్సులో ఆలోచనై నేనే ఉండి పోతాను హాయిగా
నీ మనస్సులో మౌనమై నేనే నిలిచిపోతాను శాంతంగా

నీ దేహం నాకు తోడైన వేళలో జీవితమే వేదాల సాగరం
నా రూపం నాకు నీడైన వేళలో జీవనమే వేదాంతాల తీరం  || వర్ణాల ||

నీ కోసమే జీవితం నీ ధ్యాసతో నా లోనే ప్రయాణం
నీ కోసమే జీవనం నీ భావనతో నా కార్యాల గమనం

నీవు వస్తుంటే చిరు గాలితోనైనా నా భావాలతో జీవిస్తాను
నీవు చూస్తుంటే చిన్న ఆశతోనైనా నా కార్యాలను సాగిస్తాను

నీవే నా బంధమై అనుబంధనాన్ని పెనవేసుకో
నీవే నా స్వర రాగమై అనురాగాన్ని పంచేసుకో  || వర్ణాల || 

Thursday, October 13, 2016

ఓ రామ చంద్ర శ్రీరామచంద్ర

ఓ రామ చంద్ర శ్రీ రామచంద్ర
ఓ సూర్య చంద్ర శ్రీ శుభ చంద్ర
ఓ సత్య చంద్ర శ్రీ సత్య హరిచంద్ర

కవి చంద్రవు నీవే రవి చంద్రవు నీవే
వీర చంద్రవు నీవే విశ్వ చంద్రవు నీవే
ధర్మ చంద్రవు నీవే దైవ చంద్రవు నీవే
జీవ చంద్రవు నీవే ధ్వని చంద్రవు నీవే
శివ చంద్రవు నీవే శోభన చంద్రవు నీవే
గురు చంద్రవు నీవే గుణ చంద్రవు నీవే
లోక చంద్రవు నీవే ఆకాశ చంద్రవు నీవే
దేహ చంద్రవు నీవే హిమ చంద్రవు నీవే
మణి చంద్రవు నీవే  దివ్యచంద్రవు నీవే
గ్రహ చంద్రవు నీవే గృహ చంద్రవు నీవే
వర్ణ చంద్రవు నీవే సువర్ణ చంద్రవు నీవే
నిత్య చంద్రవు నీవే నేత్ర చంద్రవు నీవే
హరి చంద్రవు నీవే  హేమ చంద్రవు నీవే
ఇంద్ర చంద్రవు నీవే అర్ధ చంద్రవు నీవే
తార చంద్రవు నీవే సితార చంద్రవు నీవే
యోగ చంద్రవు నీవే యుగ చంద్రవు నీవే
భోగ చంద్రవు నీవే సంభోగ చంద్రవు నీవే
పూర్వ చంద్రవు నీవే భూత చంద్రవు నీవే
భావ చంద్రవు నీవే శ్రీ భానుచంద్రవు నీవే
జయ చంద్రవు నీవే విజయ చంద్రవు నీవే
వేద చంద్రవు నీవే వేదాంత చంద్రవు నీవే
సాగర చంద్రవు నీవే సాహస చంద్రవు నీవే
సింహ చంద్రవు నీవే స్నేహ చంద్రవు నీవే
ధీర చంద్రవు నీవే మహా వీర చంద్రవు నీవే
ఓంకార చంద్రవు నీవే శ్రీకార చంద్రవు నీవే
పూర్ణ చంద్రవు నీవే సంపూర్ణ చంద్రవు నీవే
అక్షర చంద్రవు నీవే అక్షయ చంద్రవు నీవే
సాయి చంద్రవు నీవే సాహితి చంద్రవు నీవే
అభి చంద్రవు నీవే అభిరామ చంద్రవు నీవే
సురేఖ చంద్రవు నీవే సులేఖ చంద్రవు నీవే
శ్రీకాంత చంద్రవు నీవే శ్రీనాథ చంద్రవు నీవే
మోహిని చంద్రవు నీవే మోహన చంద్రవు నీవే
సుగంధ చంద్రవు నీవే సింధూర చంద్రవు నీవే
కుంకుమ చంద్రవు నీవే చందన చంద్రవు నీవే
సౌభాగ్య చంద్రవు నీవే సుకుమార చంద్రవు నీవే
సుందర చంద్రవు నీవే సుమధుర చంద్రవు నీవే
రఘు చంద్రవు నీవే శ్రీ రఘు రామచంద్రవు నీవే
పార్వతి చంద్రవు నీవే పరమేశ్వర చంద్రవు నీవే 

ఒక జీవిగా చిరంజీవిగా జీవించవా జీవత్వమా

ఒక జీవిగా చిరంజీవిగా జీవించవా జీవత్వమా
ఒక ఆత్మగా పరమాత్మగా పలికించవా పరతత్వమా  || ఒక జీవిగా ||

ఈ జగతికి నీవే మహాత్మవై పరంధామగా అవతరించావు
ఈ విశ్వానికి నీవే మహర్షివై పరంజ్యోతిగా అధిరోహించావు
ఈ లోకానికి నీవే అవధూతవై అంతర్యామిగా అంతర్భవించావు

ప్రతి జీవిలో ఒకే జీవత్వమే చిరంజీవిగా జీవిస్తూ మరణించే భావత్వమే
ప్రతి అణువు ప్రతి జీవి ఆనందంగా జీవించాలనే విశ్వాన్ని వేడుకొనెను
ప్రతి అణువు ప్రతి జీవి సంతోషంగా మరణించాలనే కాలాన్ని కోరుకొనెను  || ఒక జీవిగా ||

ప్రతి జీవిలో ప్రతి అణువులో ఒకే జీవత్వమై ఒకే ప్రేమత్వమై దాగేను
ప్రతి జీవిలో ప్రతి అణువులో ఒకే భాషత్వమై ఒకే సత్యత్వమై ఉండేను
ప్రతి జీవిలో ప్రతి అణువులో ఒకే శ్వాసత్వమై ఒకే ధ్యాసత్వమై సాగేను

మనిషిగా జీవించే ప్రతి జీవిలో విజ్ఞానమే సంపూర్ణమైన ప్రజ్ఞానమయ్యేను
మనిషిగా ఎదిగే ప్రతి జీవిలో వివేకత్వమే పరిశుద్ధమైన పరిపూర్ణమయ్యేను
మనిషిగా ఒదిగే ప్రతి జీవిలో అనుభవమే పేమత్వమైన పరిశోధనమయ్యేను  || ఒక జీవిగా || 

Wednesday, October 12, 2016

నేను జన్మించిన క్షణానికి ముందే నా కోసం దురదృష్టం ఉదయించినది

నేను జన్మించిన క్షణానికి ముందే నా కోసం దురదృష్టం ఉదయించినది
నేను జీవించుటలో నా కార్యాలకు ఫలితమే లేనట్లు కర్మయే వరిస్తున్నది  || నేను జన్మించిన ||

ఏ కార్యమైనా కాలం వృధాయే కష్టాల నష్టాలతో సాగిపోయేలా నన్ను వెంటాడుతున్నది
నా నీడైనా నన్ను ద్వేషించేలా నా కార్యాలన్నీ భంగమైపోయేలా నన్ను వెంబడిస్తున్నది

ఏనాటి జీవితమో ఎవరి జీవనమో విశ్వమే ఎరుగని భావ తత్వాలతో సాగుతున్నది
ఏనాటి వరకో ఎందులకో జగమే తెలుపని మహా స్వభావాలతో జీవత్వం చలిస్తున్నది

మేధస్సులో లోపమా రూపంలో వికారమా జన్మించిన స్థానమే అపరాధమా
ఆలోచనలలో అనర్థమా కార్యాలలో అజ్ఞానమా ప్రయాణంలో అప భావమా  || నేను జన్మించిన ||

నేను ఎవరికి నచ్చని జీవన స్వభావమా ఎవరికి చూపరాని తత్వమా
నేను ఎవరికి తెలియని మానసిక ఆవేదనాన్నినా శారీరక దుష్టడునా

నా జన్మలో ఏ భూతాత్మ ఉన్నదో నా కాలంలో ఏ విశ్వాత్మ ఉన్నదో
నా రాశిలో మృగమే ఉన్నదా నా భాషలో మూర్కత్వమే ఉంటున్నదా

నేనెప్పుడూ మార్చుకోలేని స్థిరమైన అవస్థ భావాల బాధితుడనా
నేనెప్పుడూ చెరుపుకోలేని రాతల పురాతనల చరిత్ర గ్రహస్తుడనా  || నేను జన్మించిన || 

నేను జన్మించిన క్షణానికి ముందే నా కోసం దురదృష్టం ఉదయించినది

నేను జన్మించిన క్షణానికి ముందే నా కోసం దురదృష్టం ఉదయించినది
నేను జీవించుటలో నా కార్యాలకు ఫలితమే లేనట్లు కర్మయే వరిస్తున్నది  || నేను జన్మించిన ||

ఏ కార్యమైనా కాలం వృధాయే కష్టాల నష్టాలతో సాగిపోయేలా నన్ను వెంటాడుతున్నది
నా నీడైనా నన్ను ద్వేషించేలా నా కార్యాలన్నీ భంగమైపోయేలా నన్ను వెంబడిస్తున్నది

ఏనాటి జీవితమో ఎవరి జీవనమో విశ్వమే ఎరుగని భావ తత్వాలతో సాగుతున్నది
ఏనాటి వరకో ఎందులకో జగమే తెలుపని మహా స్వభావాలతో జీవత్వం చలిస్తున్నది

మేధస్సులో లోపమా రూపంలో వికారమా జన్మించిన స్థానమే అపరాధమా
ఆలోచనలలో అనర్థమా కార్యాలలో అజ్ఞానమా ప్రయాణంలో అప భావమా  || నేను జన్మించిన ||

నేను ఎవరికి నచ్చని జీవన స్వభావమా ఎవరికి చూపరాని తత్వమా
నేను ఎవరికి తెలియని మానసిక ఆవేదనాన్నినా శారీరక దుష్టడునా

నా జన్మలో ఏ భూతాత్మ ఉన్నదో నా కాలంలో ఏ విశ్వాత్మ ఉన్నదో
నా రాశిలో మృగమే ఉన్నదా నా భాషలో మూర్కత్వమే ఉంటున్నదా

నేనెప్పుడూ మార్చుకోలేని స్థిరమైన అవస్థ భావాల బాధితుడనా
నేనెప్పుడూ చెరుపుకోని రాతల పురాతనల చరిత్ర గ్రహస్తుడనా  || నేను జన్మించిన || 

అదిగో మన తిరుమల గిరి తిరుమలేశుని బ్రంహాండోత్సవం

అదిగో మన తిరుమల గిరి తిరుమలేశుని బ్రంహాండోత్సవం
అదిగో మన బ్రంహాండ నాయకుని మహా ధ్వజ రథోత్సవం   || అదిగో ||

తిరుమల గిరిలో బ్రంహాండ నాయకుని కళ్యాణ మహోత్సవం శుభ సంతోషకరదాయకం
తిరుమల గిరిలో బ్రంహాండ నాయకుని మహా బ్రంహాండోత్సవం శుభోదయ మహనీయం

బ్రంహోత్సవాల కళ్యాణమును తిలకించేందుకు నడకతో సాగేను మహా జనుల సమూహమే
బ్రంహాండమైన రథోత్సవాన్ని దర్శించేందుకు భక్తి శ్రద్ధలతో కదిలేను మహా జనుల సంభరమే

తిరుమల గిరియే బ్రంహాండమై జగతికే మహా పుణ్య క్షేత్రముగా వెలిసినది
తిరుమల గిరియే మహోత్తరమై విశ్వానికే మహా ఖ్యాతి ఆలయంగా నిలిచింది  || అదిగో ||

సువర్ణ ఆభరణముల వజ్ర వైడూర్యములతో అలంకారమే అంగరంగ వైభోగము
మహా సుగంధ పరిమళాల పుష్పాలతో అలంకారమే మహోత్తర వైభోగ భాగ్యము

తేనీయ పాల ఫలహారములతో అభిషేకమే తిరుమలేశునికి మహా సుందర శ్రేష్టము
నూతన నవ సువర్ణ వర్ణ ఛాయ వస్త్రాలంకారణ తిరుమల వాసునికి మహా సౌభాగ్యము

రథములో కొలువై ఉన్న శ్రీనివాసుని దర్శనమే భక్తులకు మోక్షానందమయము
నిత్యం అన్నదాన ప్రసాదములతో భక్తుల అలసట తెలియని ఓ దైవానందము  || అదిగో || 

Tuesday, October 11, 2016

ప్రాణం ఉన్నంతవరకే విజయం

ప్రాణం ఉన్నంతవరకే విజయం
జీవం ఉన్నంతలోనే జీవితం
శ్వాస ఉన్నంతలోనే జీవనం
ఊపిరి ఆగేంతవరకే ప్రయాణం
నీవు నేను ఉన్నంతవరకే పరిచయం  || ప్రాణం ||

పరిచయాలతోనే నేస్తం చేసుకుంటేనే బంధం
బంధాలతోనే జీవితం చూసుకుంటూనే ప్రయాణం
ప్రయాణంతోనే జీవనం చెప్పుకుంటూనే అనుభవం
అనుభవాలతో అనురాగం చూపుకుంటూనే విజయం  || ప్రాణం ||

పరిచయాలే పలుకుల కాల గమనం
బంధాలే జీవితాల కార్యక్రమాల గమకం
ప్రయాణమే జీవన విధానాల తరుణం
అనుభవాలే మన ప్రగతి విజయాల చరణం  || ప్రాణం || 

ఓం కల్యాణి ఓం విశ్వాణి ఓం విధ్యాణి ఓం సర్వాణి ఓం

ఓం కల్యాణి ఓం విశ్వాణి ఓం విధ్యాణి ఓం సర్వాణి ఓం
ఓం జీవాణి ఓం గుర్వాణి ఓం నేత్రాణి ఓం విజ్ఞాణి ఓం  

ఓం ఓం శక్తి స్వరూపిణి ఓం ఓం నమో దుర్గా దర్శిణి ఓం ఓం
ఓం ఓం మాతా మహర్షిణి ఓం ఓం నమో దేవి దేవర్షిణి ఓం ఓం

ఓంకార రూపిణి ఓంకార యామిణి ఓం ఓం
ఓంకార జనణి ఓంకార ఇంద్రాణి ఓం ఓం 

అమ్మ అంటే హృదయం అందించునే ప్రేమామృతం

అమ్మ అంటే హృదయం అందించునే ప్రేమామృతం
శ్వాస అంటే ప్రాణం కలిగించునే మన తల్లి హృదయం || అమ్మ ||

ఎన్నో తరాల బందుత్వాన్నే సాగించును మన అమ్మే
ఎన్నో యుగాల అనుబంధాన్నే తెలిపేను మన అమ్మే

ఏదో తెలియని జీవితం నడిపించేను మన కోసం
ఏది లేని జీవనం సహనంతో సాగించేను మన కోసం

ఎక్కడికో ఎప్పటి వరకో తెలియని ప్రయాణం తపనంతో సాగే తన ప్రాణం
ఎందుకో ఎవరి కొరకో తెలియని కాల ప్రభావం సాహసంతో వెళ్ళే తన జీవం || అమ్మ ||

మన కోసమే జీవిస్తుంది మన కోసమే ఎదురు చూస్తుంది
మనతోనే ఉంటుంది మనందరి కోసమే శ్రమిస్తుంటుంది

మనమే తమకు లోకం ఏ ఐశ్వర్యం భోగ భాగ్యాలు వద్దనుకుంది
మనమే తన ప్రపంచం ఏ ఆశలు అతిశయాలు అనవసరమంది

మనం పలికించే మాటలతోనే జీవితాన్ని నింపుకుంటుంది
మనం తెలిపే అనుభవాలతోనే జీవనాన్ని అల్లుకుంటుంది || అమ్మ || 

గంగా జల ధార గంగాధర గంగా పవిత్రం పరమేశ్వరం జలం పరిశుద్ధం

గంగా జల ధార గంగాధర గంగా పవిత్రం పరమేశ్వరం జలం పరిశుద్ధం
గంగా నది తీర గంగా తీర్థం గంగా పవిత్రం మహేశ్వరం జలం అమృతం
గంగా స్వర జీవ గంగాలయ గంగా పవిత్రం జీవేశ్వరం జలం స్వరాగమనం
గంగా మాతృ దేవో గంగా మాతా గంగా పవిత్రం గంగేశ్వరం జలం మాతృత్వం 

Friday, October 7, 2016

ఓం ఓం నమః శివా నమో నమో హర హర నమః శివా

ఓం ఓం నమః శివా నమో నమో హర హర నమః శివా
ఓం ఓం నమః శివా నమో నమో హర హర నమః శివా

గంగా జల ధార గంగాధర గంగా పవిత్రం పరమేశ్వరం  || ఓం ఓం ||

ఓంకారం శ్రీకారం మకారం త్రికారం ప్రకారం శుభంకరం శంకరం
సురేశం గ్రేష్మం రేష్మం గిరీశం ప్రకాశం ప్రజ్వలం తజ్వలం తేజం
సువర్ణం సుగంధం సుదానం సుమార్గం సుదీశం సుదేశం సుఖాంతం

న పూర్వం న భూతం న కాలం న రూపం న తేజం న శూన్యం
న ముఖం న మోహం న దేహం న ధ్యానం న కారం న భావం

సమస్తం సమాప్తం ప్రళయం ప్రమేయం ప్రతాపం ప్రమాదం
ప్రణామం ప్రశాంతం ప్రసిద్ధం ప్రదేశం ప్రమోదం ప్రకారం    || ఓం ఓం ||

నిదానం నదానం నినాదం నిశ్శబ్దం నిస్వార్థం నిపుణం
నీ దేశం నా దేశం స్వదేశం విదేశం ప్రదేశం ఈ దేశం
నీ రాజ్యం నా రాజ్యం సామ్రాజ్యం స్వరాజ్యం ఈ రాజ్యం

త్రిశూలం త్రివర్ణం త్రిముఖం త్రిపురం త్రిభావం త్రిశుద్ధం
త్రిలోకం త్రికారం త్రిగుణం త్రిశాంతం త్రిభాష్పం త్రినేత్రం  || ఓం ఓం ||

Thursday, October 6, 2016

ఏ ఆశా కోరికలు సంపూర్ణంగా తీరవు ఆగవు

ఏ ఆశా కోరికలు సంపూర్ణంగా తీరవు ఆగవు
ఏ జీవిత కాలం సంపూర్ణంగా గడవదు ఉండదు
ఏ ఐశ్వర్యం సంపూర్ణంగా ఖర్చు కాదు కానివ్వదు
విశ్వమందు ఏమి జరిగినను నీ విజ్ఞాన కార్యాలను సాహసంతో సాగించు మిత్రమా!

అదిగో బ్రంహాండ నాయకుని బ్రంహోత్సవం

అదిగో బ్రంహాండ నాయకుని బ్రంహోత్సవం
తిరుమల గిరి నివాసపు శ్రీనివాసుని రథోత్సవం  || అదిగో ||

బ్రంహ విష్ణు మహేశ్వరులే జరిపించు వైకుంఠ వాసుని బ్రంహోత్సవం
మహా జనుల సమూహంతో ఘన ఘనంగా సాగిపోయే మహా రథోత్సవం

శ్రీనివాసుని ఇరు వైపుల మెరిసే శంఖు చక్రములను దర్శించే తేజోత్సవం
శ్రీనివాసుని నిలువెత్తు అలంకరించిన సువర్ణ ఆభరణముల సువర్ణోత్సవం

భూలోకములోనే బ్రంహాండముగా జరిగే మహా నాయకుని బ్రంహోత్సవం
సర్వ లోకములలోనే మహా సంభరంగా జరిగే తిరుమల వాసుని రథోత్సవం  || అదిగో ||

ఊరూర ఊరేగిపోయే బ్రంహాండ నాయకుని సువర్ణ పల్లకి మహోత్సవం
ఊరంతా కలిసి జరుపుకునే మహా నాయకుని కళ్యాణ మహోన్నోత్సవం

ఉదయించు వేళ సుప్రభాత స్వర సంగీతములతో ఆరంభమయ్యే బ్రంహోత్సవం
అస్తమించు వేళ మహా మకర జ్యోతులతో కొనసాగే అశ్వ గజ ముఖ వాహన రథోత్సవం

సప్త ద్వారాలలో దాగి ఉన్న మహా నాయకుని సప్త వాహనాల ఊరేగింపు బ్రంహాండమైన మహోత్సవం
సప్త సముద్రాల గంగా జల పాతములతో అభిషేకము చేసే మహా నాయకుని బ్రంహాండమైన ఉత్సవం  || అదిగో || 

విశ్వమున నీవు ఎచట ఉన్నా నేను నీ విజ్ఞాన ధాతను మిత్రమా!

విశ్వమున నీవు ఎచట ఉన్నా నేను నీ విజ్ఞాన ధాతను మిత్రమా!
విశ్వమందు నీవు ఎచట ఎలా ఉన్నా నేను నీ మేధస్సులోనే మిత్రమా!
విశ్వమందు ఏమి జరిగినను నీ విజ్ఞాన కార్యాలను సాహసంతో సాగించు మిత్రమా!
విశ్వమందు ఏ కార్యములు సాగిపోతున్నా నీ విజ్ఞాన కార్యాలను సాధనతో జయించు మిత్రమా!

అద్భుతమే నీ వంతుగా జరిగేనా

అద్భుతమే నీ వంతుగా జరిగేనా
సమయమే నీ విజ్ఞానముకై సాగేనా
ఐశ్వర్యమే నీ అవసరాలకై వచ్చేనా
విశ్వమున నీవు ఎచట ఉన్నా నేను నీ విజ్ఞాన ధాతను మిత్రమా!  

అనారోగ్యం కలగక ముందే ఆరోగ్యంతో జాగ్రత్త వహించు

అనారోగ్యం కలగక ముందే ఆరోగ్యంతో జాగ్రత్త వహించు
కాలం వృధా కాకముందే సమయాన్ని సద్వినియోగించు
ధనం అత్యధిక ఖర్చులతో సాగక ముందే సంపాదించు
విశ్వమందు నీవు ఎచట ఎలా ఉన్నా నేను నీ మేధస్సులోనే మిత్రమా! 

బ్రంహోత్సవం బ్రంహోత్సవం జన్మ జన్మల అనుబంధాలకే బ్రంహోత్సవం

బ్రంహోత్సవం బ్రంహోత్సవం జన్మ జన్మల అనుబంధాలకే బ్రంహోత్సవం
బ్రంహోత్సవం బ్రంహోత్సవం తర తరాల అనురాగాలకే ఈ బ్రంహోత్సవం  || బ్రంహోత్సవం ||

శుభ కార్యాల ఉత్సవాలను జరుపుకునేందుకే ప్రతి ఇంట బ్రంహోత్సవం
శుభ ముహూర్తపు కళ్యాణం జరిగేందుకే ప్రతి నివాసంలోనే బ్రంహోత్సవం

తిరుమల గిరి నివాసమున కొలువై ఉన్న శ్రీనివాసునికే నిత్యం బ్రంహోత్సవం
అనంత లోకాలలో లీనమై ఉన్న బ్రంహాండ నాయకునికే మహా బ్రంహోత్సవం

ఊరంతా కలిసి జరుపుకునే మహా దేవుని కళ్యాణ రథోత్సవమే బ్రంహోత్సవం
దేశాలే కలిసి సంతోషంగా జరుపుకునే సంభరమైన ఉత్సవాలే బ్రంహోత్సవం  || బ్రంహోత్సవం ||

మహాత్ముల మహా భావాలతో ప్రతి చోట జరగాలి మహోత్తరమైన బ్రంహోత్సవం
మహర్షుల మహా తత్వాలతో ప్రతి రోజు కలగాలి మహోన్నతమైన బ్రంహోత్సవం

అద్వితీయమైన దైవత్వంతో జరపాలి మహా నాయకుని బ్రంహోత్సవం
అద్వైత్వ దైవాంశంతో యోగత్వ పరతత్వాలతో కలగాలి బ్రంహోత్సవం

అవధూతగా అవతరించే పరంధామయే వచ్చేలా జరపాలి బ్రంహోత్సవం
పరమాత్మయే తన్మయంతో పరవశించి పోయేలా కలగాలి బ్రంహోత్సవం  || బ్రంహోత్సవం || 

Wednesday, October 5, 2016

అమ్మ అంటే ప్రాణమని అమ్మ అంటే ఊపిరని

అమ్మ అంటే ప్రాణమని అమ్మ అంటే ఊపిరని
అమ్మ అంటే జీవమని అమ్మ అంటే శ్వాస అని
అమ్మతోనే జన్మించి ఎదిగాము మహా రూపమై     || అమ్మ ||

అమ్మగా లాలించి దీవిస్తుంది
తల్లిగా ఓదార్చి పలికిస్తుంది
మాటలనే నేర్పిస్తూ నడిపిస్తుంది
విజ్ఞానాన్నే భోదిస్తూ మెప్పిస్తుంది

అమ్మయే మహాత్మగా దైవత్వం చూపుతుంది
తల్లియే పరమాత్మగా కరుణామృతం చాటుతుంది  || అమ్మ ||

అమ్మగా స్నేహాన్ని తెలుపుతుంది
తల్లిగా ధైర్యాన్ని ఇచ్చేస్తుంది
రక్షణగా మనతోనే ఉండిపోతుంది
మాతగా మన కోసమే జీవిస్తుంది

అమ్మయే మహర్షిగా వేదాలనే వివరిస్తుంది
తల్లియే దేవర్షిగా అనుభవాలనే కలిగిస్తుంది  || అమ్మ || 

భారత దేశము మహా గొప్ప దేశము

భారత దేశము మహా గొప్ప దేశము
భారతీయులందరు స్వదేశ పౌరులు
మన దేశానికే మహోన్నత వీరులు
మన విజ్ఞానమే విదేశ గొప్ప తనము
మన దేశమే మహా జనుల భారతము
మనమంతా ప్రపంచ దేశాలకు ప్రయోజనము 

ఆహారం వృధా ఐతే అనారోగ్యం కలుగునా

ఆహారం వృధా ఐతే అనారోగ్యం కలుగునా
కాలం వృధా ఐతే విజ్ఞానం తరుగునా
ధనం వృధా ఐతే దుఃఖం పెరుగునా
విశ్వమందు నీవు ఎచట ఎలా ఉన్నా నేను నీ మేధస్సులోనే మిత్రమా! 

విశ్వంలో శూన్య స్థానాన్ని దర్శించుటకై ధ్యానిస్తూనే నిలిచిపోయాను

విశ్వంలో శూన్య స్థానాన్ని దర్శించుటకై ధ్యానిస్తూనే నిలిచిపోయాను
జగతిలో శూన్య తత్వాన్ని పొందుటకై శ్వాస ధ్యాసతోనే మిగిలిపోయాను  || విశ్వంలో ||

విశ్వమంతా ఆకాశపు అంచుల దాకా చేరుకున్నా తెలియదే శూన్యము
జగమంతా ఖండాల సరిహద్దుల దాకా వెళ్ళినా కనిపించలేదే శూన్యము

అంతరిక్షంలో ప్రయాణించినా శూన్యమైన జాడ తెలియుట లేదే
ఆకాశపు పొరలలో వెతికినా శూన్యమైన భావన తెలియడం లేదే

లోకాలన్నింటిని దర్శించినా ఖాళీ ప్రదేశం ఎక్కడ లేదే
త్రీలోక పర్వతాలను దాటి వెళ్ళినా శూన్యం ఎక్కడ లేదే  || విశ్వంలో ||

శూన్యం గత కాల పూర్వపు ఆది స్థాన మూల కేంద్రం
కాలమే ఆరంభం కాని గత భావనయే శూన్య స్థానం

మర్మమైన లేని భావనతో ఉదయించిన మహా గొప్ప తత్వమే శూన్యం
రహస్యమైన లేని స్వభావంతో ఆవిర్భవించిన మహా తత్వమే శూన్యం

ఆనాటి శూన్యం నుండే నేడు మహా దేశ ప్రదేశమై అవతరించినదే మన జగతి
ఆనాటి క్షణ కాలం నుండే మహా ఆకార రూపాలతో నిర్మితమైనదే మన విశ్వం || విశ్వంలో ||

Tuesday, October 4, 2016

జగతికే తెలపాలి నాలోని భావాలను

జగతికే తెలపాలి నాలోని భావాలను
లోకానికే తెలపాలి నాలోని స్వభావాలను
విశ్వానికే తెలపాలి నాలోని తత్వాలను
ఏనాటి భావ స్వభావ తత్వాలో నాలోనే కలుగుతున్నాయి  || జగతికే ||

ఆకాశ మేఘ వర్ణాలలో ప్రతి క్షణం ఎన్నెన్నో భావాలు
సూర్య కాంతి కిరణాల తేజస్సులో ఎన్నెన్నో స్వభావాలు
మహా జీవుల జీవన విధానాలలో ఎన్నెన్నో తత్వాలు       || జగతికే ||

ప్రతి భావన ఓ మహా స్వభావంతో కూడిన తత్వం
ప్రతి స్వభావం ఓ విజ్ఞాన విచక్షణ కలిగిన సహజత్వం
ప్రతి తత్వం ఓ శ్రద్ధ ధ్యాసతో కూడిన మహా గుణత్వం  || జగతికే || 

ఒక శ్వాసగా ఒక ధ్యాసగా సాగేనే నా మనస్సు

ఒక శ్వాసగా ఒక ధ్యాసగా సాగేనే నా మనస్సు
ఒకే భాషగా ఒకే యాసగా సాగేనే నా వయస్సు
నాలోని హృదయమే నీలో ఒకటై జీవిస్తున్నదే
నేను నేనుగా లేక నీలోనే నీతో ఉండిపోయానే  || ఒక శ్వాసగా ||

ప్రేమించే భాషకు అర్థం ఒకటేనని తెలిపినదే నా మనస్సు
ప్రేమించే ధ్యాసకు లోకం ఒకటేనని తెలిపిందే నా వయస్సు

ప్రేమతో సాగే నా శ్వాస నీతోనే ధ్యాసగా సాగుతున్నదే
ప్రేమతో సాగే నా మనస్సు నీతోనే మౌనమై పోయినదే  || ఒక శ్వాసగా ||

ప్రతి శ్వాసలో నీ ధ్యాసే నన్ను జీవింపజేస్తున్నది
ప్రతి ధ్యాసలో నీ శ్వాసే నన్ను పలికించేస్తున్నది

ప్రతి క్షణం ఒక ధ్యాస ఒక శ్వాస అదే నా ప్రియమైన భాష
ప్రతి నిమిషం ఒక ధ్యాస ఒక శ్వాస అదే నా ప్రియతమ ఘోష  || ఒక శ్వాసగా || 

బ్రంహోత్సవం బ్రంహోత్సవం బ్రంహాండ నాయకుని బ్రంహోత్సవం

బ్రంహోత్సవం బ్రంహోత్సవం బ్రంహాండ నాయకుని బ్రంహోత్సవం
బ్రంహోత్సవం బ్రంహోత్సవం బ్రంహాండ నాయకుని మహా రథోత్సవం || బ్రంహోత్సవం ||

దివి నుండి భువి దాక అందరితో కలిసి సాగేను మహా బ్రంహోత్సవం
జనులందరు వచ్చి జరిపేను మహా నాయకుని కళ్యాణ మహోత్సవం

ముల్లోకాళ్ళ నుండి త్రీ లోక మూర్తులు వచ్చి దర్శించి జరిపేను మహా బ్రంహోత్సవం
గంధర్వ లోకాల నుండి అనంత లోకాల వరకు తరలి వచ్చి చూసేను బ్రంహోత్సవం

అంగరంగ వైభోవంగా జరిగేను బ్రంహాండ నాయకుని కళ్యాణ బ్రంహోత్సవం
ఆనందంతో మహా సుందరముగా జరిగేను బ్రంహాండ నాయకుని రథోత్సవం  || బ్రంహోత్సవం ||

పసుపు కుంకుమల గంధాల ఫలహారములతో జరిగేను అర్చనా అభిషేకములు
నవ నూతన పట్టు వస్త్రాలతో వజ్ర వైడూర్య సువర్ణాలతో జరిగేను అలంకారములు

కోటి జ్యోతులతో ఆలయం నక్షత్రాల నవ కాంతులతో గోపురములే మెరిసిపోయేను
సుగంధ కర్పూర కాంతులతో మహా జ్యోతులే మిరుమిట్లు గొలిపేలా వెలిగిపోయేను

నిత్య అన్నదానములు మహా ప్రసాదములు మధురమైన పానీయములే గొప్పగా ఆహారమయ్యేను
నవ ధాన్యములు తాజా కూరగాయలను మహా రాసులుగా పేర్చి వండేను మహా పరమాన్నములను || బ్రంహోత్సవం ||

విశ్వమంతా మహా ధ్వనులతో సంగీత వాద్యముల మేళ తాళాల సన్నాయిలతో జరిగేను బ్రంహోత్సవం
జగమంతా జనులందరు కలిసి మెలసి దైవత్వంతో జరుపుకునేను బ్రంహాండ నాయకుని మహా రథోత్సవం  

ప్రతి రోజు ప్రతి చోట ప్రతి రాత్రి సాగేను ఊరేగింపుగా మహా నాయకుని అశ్వ గజ సువర్ణ సూర్య చంద్ర రథోత్సవం
ప్రతి సారి పలుమార్లుగా సాగుతూ ఊరేగి పోయేను బ్రంహాండ నాయకుని మహా మధురమైన సర్వ బ్రంహోత్సవం

అవధులే లేని ఆనందమైన పరవళ్ళతో నృత్యం నాట్యం వేష భాష సాంప్రదాయ ప్రావీణ్య ప్రదర్శనలతో జరిగేను గొప్పగా మహా బ్రంహోత్సవం
ప్రతి ఒక్కరు సుఖ శాంతులతో ఆయురారోగ్యాలతో దీర్ఘ కాలం అనురాగ బంధాలతో జీవించేలా కల్పించేను మహా నాయకుని బ్రంహోత్సవం || బ్రంహోత్సవం ||