Tuesday, April 18, 2017

జీవించవా నా శ్వాసతో ధ్యానించవా నా ధ్యాసతో

జీవించవా నా శ్వాసతో ధ్యానించవా నా ధ్యాసతో
గమనించవా నా భావాలతో తపించవా నా తత్వాలతో
ప్రతి క్షణం ప్రతి సమయం నా విశ్వ రూప విజ్ఞానంతో  || జీవించవా ||

శ్వాసలో నీవే ధ్యాసలో నీవే గమనమై మరో జీవమై ధ్యానించెదవో
రూపమే నీవై దేహమే నీవై వేద స్వభావ తత్వంతో తపించెదవో

స్వరములో నీవై ఉచ్చ్వాసలో నీవై మహా గుణముతో నీవు స్పందించెదవో
జీవములో నీవై ప్రాణములో నీవై మహా లక్ష్యముతో నీవు పరవశించెదవో   || జీవించవా ||

వినయము నీవే విధేయత నీవే విశ్వ బంధము నీవే తెలిపెదవో
మౌనము నీవే మమతవు నీవే మధుర తత్వము నీవే గ్రహించెదవో

జ్ఞానము నీవే గమకము నీవే గాత్రము నీవే నడిపించెదవో
దైవము నీవే ధీరము నీవే కాల ధర్మము నీవే సాగించెదవో       || జీవించవా ||

No comments:

Post a Comment