Tuesday, July 18, 2017

జయ జయ జయ జయ జయకర్ణ

జయ జయ జయ జయ జయకర్ణ
జయ జయ జయ జయ జయకర్త
జయ జయ జయ జయ జయవీర
జయ జయ జయ జయ జయవర్ణ
జయ జయ జయ జయ జయధీర
జయ జయ జయ జయ జయదేవ
జయ జయ జయ జయ జయతేజ
జయ జయ జయ జయ జయలోక
జయ జయ జయ జయ జయభావ
జయ జయ జయ జయ జయనాగ
జయ జయ జయ జయ జయరాజ
జయ జయ జయ జయ జయశూర
జయ జయ జయ జయ జయవిశ్వ
జయ జయ జయ జయ జయకృష్ణ
జయ జయ జయ జయ జయధాత
జయ జయ జయ జయ జయనాధ
జయ జయ జయ జయ జయరామ
జయ జయ జయ జయ జయసూర్య
జయ జయ జయ జయ జయచంద్ర

జయ జయ జయ జయ జయశక్తి
జయ జయ జయ జయ జయకీర్తి
జయ జయ జయ జయ జయగీత
జయ జయ జయ జయ జయరక్ష
జయ జయ జయ జయ జయదేవి
జయ జయ జయ జయ జయవేద
జయ జయ జయ జయ జయప్రభ
జయ జయ జయ జయ జయసుధ
జయ జయ జయ జయ జయలక్ష్మి
జయ జయ జయ జయ జయదుర్గ
జయ జయ జయ జయ జయవాణి
జయ జయ జయ జయ జయరాణి
జయ జయ జయ జయ జయరూప
జయ జయ జయ జయ జయపూర్ణ
జయ జయ జయ జయ జయమాత
జయ జయ జయ జయ జయధాత్రి
జయ జయ జయ జయ జయఖ్యాతి

No comments:

Post a Comment