Thursday, August 10, 2017

వేదాన్నే తెలుసుకో వేదాంతమే పంచుకో

వేదాన్నే తెలుసుకో వేదాంతమే పంచుకో
భావాలనే తెలుపుకో బంధాలనే చూసుకో

కాలమే మారినా ప్రకృతి భావాలనే గమనిస్తూ సాగిపో  || వేదాన్నే ||

వేదాల గమనం విజ్ఞాన సోపానం
వేదాంత భావం ప్రజ్ఞాన బోధనం

ప్రకృతి సిద్ధాంతం సహజం సమ భావ వేదం
ప్రకృతి పరిశోధనం గమనం సమ తత్వ జీవం  || వేదాన్నే ||

శాస్త్రీయ పరిశోధనమే వేదాల జీవన సిద్ధాంత దైవం
శాస్త్రీయ పరిణామమే భావాల జీవిత పరిస్థిత తత్వం

బంధాల భావాల అనుభవాలే అనుబంధాల సుగుణం
యోగాల వేదాల అనుభవాలే అనురాగాల ఫలితార్ధం   || వేదాన్నే ||

No comments:

Post a Comment