Wednesday, April 20, 2016

కాలమా సాగిపో దైవమా మిగిలిపో

కాలమా సాగిపో దైవమా మిగిలిపో
జీవమా నిలిచిపో ప్రాణమా ఉండిపో
ప్రేమా కలిసిపో బంధమా కరిగిపో
హృదయమా చలించిపో భావమా కదిలిపో

No comments:

Post a Comment