Thursday, April 28, 2016

మరణించగా ఆకాశమందు అమరుడనై ఆత్మగా జగతిని తిలకిస్తున్నా

మరణించగా ఆకాశమందు అమరుడనై ఆత్మగా జగతిని తిలకిస్తున్నా
ఆకాశమున కలిగే సూర్య భావ మేఘ రూప వర్ణ భావాలను గ్రహిస్తున్నా
ఆకాశమున తోచే విశ్వ భావ తత్వాలను ఆత్మ మేధస్సులో దాచేస్తున్నా
విశ్వ భావాలతో విశ్వాత్మనై స్థిరస్తాయిగా ఆకాశాన అమరుడిగా నిలుస్తున్నా
ఆకాశము నుండే జగతిలో దాగిన ప్రతి అణువు పరమాణువును చూస్తున్నా
అంతరిక్షము నుండి పాతాళము వరకు ప్రతి విశ్వ భావన నా మేధస్సులోనే
విశ్వ భావాలు కలవారు ఆత్మగా అమరుడై జగతిలోనే స్థిర కాలం జీవిస్తారు
ఓ విశ్వ మానవా! విశ్వమున జీవిస్తూ నా విశ్వ భావనను గ్రహించు మిత్రమా! 

No comments:

Post a Comment