Monday, September 19, 2016

జయ జయహో జయ విజ్ఞేశ్వర జయ జయహో జయ మహేశ్వర

జయ జయహో జయ విజ్ఞేశ్వర జయ జయహో జయ మహేశ్వర
జయ జయహో పర బ్రంహ జయ జయహో పర విష్ణు పరమేశ్వర
జయ సాక్షత్ పర బ్రంహ జయ దేవో పరంధామ పర లోక ప్రాణేశ్వర
జయ విజయ జయ గురు బ్రంహ జయ దేవో జయ విజయ విశ్వేశ్వర 

No comments:

Post a Comment