Thursday, September 29, 2016

నీవు నేను ఒకటే అన్న భావన లేదా ... (ప్రభూ)

నీవు నేను ఒకటే అన్న భావన లేదా ...  (ప్రభూ)
నేను నీవు ఒకటే అన్న ఆలోచన లేదా ... (గురూ)
నీవే నేను అన్న అర్థమైనను లేదా ... (దేవా)         || నీవు నేను ||

నేను అన్న అహం ఆనాటి పగటికే చెందునని
నేను అన్న ఇహం ఈనాటి రోజులకే చేరునని              
ఇహ పర లోక భావ తత్వాలు పరంపరలలోనే సాగునని తెలిసేనా

నీవే నేను అన్న అర్థ భావ తత్వాలు ఏ విజ్ఞాన గ్రంథంలో లిఖించబడలేదా
నేనే నీవు అన్న ఆత్మ పరమార్ధ తత్వములు ఏ మహాత్మునిచే తెలుపబడలేదా || నీవు నేను ||

ఏ భావ తత్వాలు ఎప్పుడు ఎవరికి కలుగునని తెలిసేనా
ఏ జీవ తత్వములు ఎప్పుడు ఎవరికి తోచేనని తెలిసేనా
ఏ విశ్వ తత్వాలు ఎప్పుడు ఎవరికి చేరునని తెలిసేనా

ఏనాటి అర్థాల భావ తత్వములో పర బ్రంహ జ్ఞానముచే తెలుపబడునా
ఏనాటి అర్థాల స్వభావాలోచనలో పర విష్ణు విజ్ఞానముచే తెలియబడునా
ఒకటే అర్థమైన పరమార్థం ఒకటేనని ఒకరిగా ఒకరికే నేడు తెలియునా     || నీవు నేను ||

No comments:

Post a Comment