Tuesday, September 13, 2016

ప్రశాంతం ప్రశాంతం ప్రశాంతం మనతోనే కలిగేను ప్రశాంతం

ప్రశాంతం ప్రశాంతం ప్రశాంతం మనతోనే కలిగేను ప్రశాంతం
ప్రయాణం ప్రయాణం ప్రయాణం మనతోనే సాగేను ప్రయాణం
ప్రమోదం ప్రమోదం ప్రమోదం మనతోనే వచ్చేను ప్రమోదం   || ప్రశాంతం ||

ప్రశాంతం ప్రమేయం మనకే ప్రయాణం ప్రయోగం మనదే ప్రమోదం ప్రసాదం మనమే
ప్రభాతం ప్రణామం మనకే ప్రతాపం ప్రకారం మనదే ప్రభావం ప్రసంగం మనమే
ప్రపంచం ప్రఖ్యాతం మనకే ప్రసిద్ధం ప్రమాణం మనదే ప్రదర్శనం ప్రత్యక్షం మనమే
పరిశీలనం పరిశోధనం మనకే పర్యవేక్షణం పరిశుద్ధం మనదే ప్రకృతం పరియావరణం మనమే || ప్రశాంతం ||

సమస్తం సంకల్పం మనకే సహస్త్రం సమాప్తం మనమే
సమీపం సంయుక్తం మనకే సంయోగం సంభోగం మనమే
సంగ్రామం సమూహం మనకే సంకేతం సంకీర్తం మనమే
సర్వస్వం సర్వేశ్వరం మనకే సర్వాంతరం సంఘర్షణం మనమే || ప్రశాంతం ||

No comments:

Post a Comment