Tuesday, June 14, 2016

బ్రంహయే భావన విష్ణువే వచన మహేశ్వరుడే మనస్సు

బ్రంహయే భావన విష్ణువే వచన మహేశ్వరుడే మనస్సు
మన భావనలో ఉన్నది బ్రంహ విజ్ఞానము
వేద వచనములో ఉన్నది విష్ణు వేదాంతము
మనస్సులో ఉన్నది మహేశ్వరుని సిద్ధాంతము
త్రీ మూర్తులలో ఉన్న విశ్వ విజ్ఞానమే మన జీవన విధానము 

No comments:

Post a Comment