Thursday, August 4, 2016

వినవా సోదరా విశ్వ వేదాంతం

వినవా సోదరా విశ్వ వేదాంతం
వినవా మిత్రమా విశ్వ వేద జ్ఞానం
వినవా మానవా విశ్వ వేద తత్వం
వినవా మహాత్మా విశ్వ వేద భావం
వినవా దేవా విశ్వ వేద విజ్ఞానం 

No comments:

Post a Comment