Friday, August 26, 2016

ఋగ్వేదం - ఋతువులను తెలుపునా

ఋగ్వేదం - ఋతువులను తెలుపునా
యజుర్వేదం - యదార్థాన్ని తెలుపునా
సామవేదం - సమానత్వాన్ని తెలుపునా
అధర్వణవేదం - ఆదరించడాన్ని తెలుపునా
చతుర్వేదాలు - నాల్గు వైపుల జీవితాన్ని తెలుపునా 

No comments:

Post a Comment