Saturday, January 15, 2011

ఆనాటి మహాత్ములు శరీరాన్ని చాలించి

ఆనాటి మహాత్ములు శరీరాన్ని చాలించి నేడు ఆత్మ స్థితి భావాలతో జీవిస్తున్నారు
విశ్వ తత్వాల అన్వేషణతో మేధస్సును విశ్వమంతా పరిశోధించేలా భావిస్తున్నారు

No comments:

Post a Comment