Sunday, January 16, 2011

విశ్వ భాషకే తెలియని విశ్వ స్థితి

విశ్వ భాషకే తెలియని విశ్వ స్థితి నా మేధస్సుకు విశ్వ విజ్ఞానమే
నా భావ స్వభావాలలో విశ్వ స్థితి తత్వాలు జీవిస్తూనే ఉంటాయి
నా జీవ స్థితి ఆత్మ స్థితి తత్వంతో విశ్వ భావాలను అన్వేషిస్తున్నది
నిత్యం విశ్వ భావాలను గ్రహించుటయే నా మేధస్సు స్థితి తత్వం

No comments:

Post a Comment