Saturday, January 15, 2011

నీలో ఎంత విజ్ఞానం ఉన్నా అణువుల

నీలో ఎంత విజ్ఞానం ఉన్నా అణువుల స్థితి తెలియకపోతే విశ్వాత్మగా అన్వేషించు
శాస్త్రీయ పరిశోధనలతో సూక్ష్మ విజ్ఞాన ఆత్మ అణు స్థితి తత్వాలను పరిశీలించు

No comments:

Post a Comment