Sunday, January 16, 2011

ఆనాడు నా భావనలో కలిగిన స్థితులే

ఆనాడు నా భావనలో కలిగిన స్థితులే నేడు జీవుల ఆత్మలో కలుగుతున్నాయి
ఆనాడు నా భావనకు విశ్వ విజ్ఞాన కాల మేధస్సు లేక భావార్థం తెలియకున్నది
నేడు నా భావాలకు స్వభావ స్థితులు ఆత్మ గతులు అన్నీ గ్రహచార స్థితులుగా
ఆత్మ జీవులకు నా స్థితుల ప్రభావాలు అనంతమైన విజ్ఞానంగా మర్మ రహస్యంవలే

No comments:

Post a Comment