Sunday, January 16, 2011

విజ్ఞానం నీకు వినపడుతున్నదా

విజ్ఞానం నీకు వినపడుతున్నదా అర్థమవుతున్నదా తెలుస్తున్నదా
వినిపించుటలో అర్థమగుటలో తెలియుటలో నీవు గ్రహించినదేమిటి
నీ మేధస్సుకు ఏది సత్యమో ఏది అసత్యమో వ్యత్యాసా భావన తెలుసా
అన్నింటిని అర్థం చేసుకునే విషయ విజ్ఞాన పరిజ్ఞానం నీలో ఉన్నదా

No comments:

Post a Comment