Monday, January 3, 2011

విశ్వ విజ్ఞానాన్ని ఎందుకు

విశ్వ విజ్ఞానాన్ని ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నానో నా మేధస్సుకే తెలియకపోతే
నా భావ స్వభావాలకు నా ఆత్మ గుణ స్థితి తత్వాలకు ఏమని తెలియును
నా ఆలోచనలలో ఏదో విశ్వ భావార్థం ఉన్నదని పర ధ్యాసలో గ్రహిస్తున్నా
నా ధ్యాసను మేధస్సులోనే విశ్వ రూపాలను దర్శించేలా నా ఆలోచనలు
నా ఆలోచనలలో ఏ గుణ భావ స్వభావాలున్నాయో విచక్షణకే సందేహం
నా మేధస్సు విచక్షణ తత్వాలను గ్రహించేందుకు సూక్ష్మ ప్రజ్ఞాన అన్వేషణ
అన్వేషణలో తెలిసే విషయం విశ్వ మేధస్సుగా విశ్వమే నా మేధస్సులో ఉందని

No comments:

Post a Comment