Tuesday, July 5, 2016

సాహసమే శ్వాస సాగించునా సంతోషమే శ్వాసతో సాగిపోవునా

సాహసమే శ్వాస సాగించునా సంతోషమే శ్వాసతో సాగిపోవునా
శ్వాసయే సాహసమై జీవితాలను యుగ యుగాలుగా సాగించునా  || సాహసమే  ||

శ్వాసలోని జీవమే ఆయుధమై జీవిత సాహసాన్ని సాగించునా
శ్వాసలోని భావమే ఊపిరై జీవన సాహస కార్యాలను సాగించునా

శ్వాసలో స్వర జీవమే ఉచ్చ్వాస నిచ్ఛ్వాసాలతో సాగునా
శ్వాసలో స్వర బీజమే మహా ప్రాణ వాయువై సాగిపోవునా

శ్వాసలో ఏ శక్తి ఉన్నదో ధ్యాసలో ఏ మర్మం ఉన్నదో
శ్వాసలో ఏ ధీక్ష ఉన్నదో ధ్యాసలో ఏ సాధన ఉన్నదో   || సాహసమే  ||

శ్వాసలోని శ్వాసయే జీవమై మరో జీవాన్ని సృస్టించునా
శ్వాసలోని జీవమే మరో శ్వాసగా జీవమై అలాగే సాగునా

శ్వాసలోని సృష్టి తత్వమే యుగ యుగాలుగా  గడిచిపోవునా
శ్వాసలోని భావమే జీవమై సాహసంతో జీవితాన్ని సాగించునా

శ్వాసలోనే దైవం ఉన్నది అందులోనే మర్మం ఉన్నది
శ్వాసలోనే ధ్యానం ఉన్నది అందులోనే బంధం ఉన్నది  || సాహసమే  ||

No comments:

Post a Comment