Monday, July 11, 2016

జలంధరుడివో నీవు జలధాతవో

జలంధరుడివో నీవు జలధాతవో
జలధారవో నీవు జల జననివో
జలభేరివో నీవు జల జగతివో
జలజాక్షివో నీవు జల జగమివో
జలపత్రివో నీవు జల జీవనివో
జలచరాల సకల జీవరాసులకు నీవు జలగంగవు  

No comments:

Post a Comment