Tuesday, July 19, 2016

ఊపిరిలో ఊహా భావ తత్వమే ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలుగా

ఊపిరిలో ఊహా భావ తత్వమే ఉచ్చ్వాస నిచ్చ్వాసాలుగా శ్వాసతో ఆత్మ జీవం ఉదయించినది
శ్వాసా స్పర్శలో మాతృత్వమే మహా జీవమై తల్లి భావ తత్వాలతో ఆత్మ జీవం ఎదుగుతున్నది
జీవత్వంలో దైవత్వమే అమరమై శ్వాసలో ఆత్మయే లీనమై హృదయంతో జీవిస్తున్నది
అంతర్గత దేహంలో జీవమే సర్వస్వమై శ్వాసే మహాత్మగా విశ్వ జగతిలో లీనమైనది 

No comments:

Post a Comment