Thursday, July 7, 2016

వేద మంత్రం విజ్ఞాన పఠనం

వేద మంత్రం విజ్ఞాన పఠనం
విశ్వ తంత్రం జ్ఞాన అధ్యాయం
జగతి యంత్రం ప్రజ్ఞాన పరమం
భావన తత్వం మహా స్వభావార్థం

No comments:

Post a Comment