Friday, December 31, 2010

నా స్వభావాలకు నీ మేధస్సులో

నా స్వభావాలకు నీ మేధస్సులో ఓ దివ్యాలోచన ఏనాడైనా కలగవచ్చు
నీ కేలిగే ఆలోచనలను వివిధ విచక్షణ భావాల అర్థాలతో గమనిస్తూ గ్రహించు
ఏ భావన ఏ అర్థాన్ని తెలుపుతుందో ఆ ఆలోచననే జ్ఞాపకంగా చేసుకో
జ్ఞాపకమైన దివ్యాలోచనతో విశ్వ భావ స్వభావాల విజ్ఞానాన్ని గ్రహించు

No comments:

Post a Comment