Friday, December 31, 2010

విశ్వమై ఆలోచించు విశ్వ భావమే నీలో

విశ్వమై ఆలోచించు విశ్వ భావమే నీలో కలుగును
విశ్వమే నీవు కావాలని ఆలోచిస్తే విశ్వ భావన నీలో కలుగుతుంది
విశ్వమే నీవు కావాలంటే విశ్వాన్ని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవాలి
విశ్వాన్ని ఆత్మ భావాలతో తిలకిస్తూ స్వభావ తత్వాలను తెలుసుకోవాలి
ఆత్మ భావాలలో విశ్వ స్వభావాలు ఆలోచనాలుగా వస్తూనే ఉంటాయి
ఆలోచనలను గమనించుటలో విశ్వ స్వభావాలు నీలో ఏర్పడితే
నీవే విశ్వమై విశ్వ భావాలతో జీవిస్తావు నీలోనే విశ్వం ఉండిపోతుంది

No comments:

Post a Comment