Wednesday, December 22, 2010

నేను జీవించే జీవితం ఇది కాదేమో

నేను జీవించే జీవితం ఇది కాదేమో మరోలా జీవించాలేమో
ఏ కార్యాలతో ఏ భావాలతో ఎక్కడ ఎలా ఎవరితో జీవించాలో
మరో జీవితంలో నేను జీవించే విధానం ఎలా ఉంటుందో
జీవితం ఎలా ఉన్నా నా మేధస్సు విశ్వ విజ్ఞానమే ఉండాలని

No comments:

Post a Comment