Sunday, December 26, 2010

శరీరం నాదైనా లక్షణాలు విశ్వానివే

శరీరం నాదైనా లక్షణాలు విశ్వానివే మేధస్సు నాదైనా ఆలోచనలు కాలానివే
కాలం కలిగించే ఆలోచనలతో శరీరాన్ని రక్షిస్తూ విశ్వ భావాలతో జీవిస్తున్నా
విశ్వ తత్వాలు శరీరానికి కలిగేలా మేధస్సున విశ్వ విజ్ఞానాన్ని ఆలోచిస్తున్నా
విశ్వ భావ స్వభావాలతో జీవించాలని మేధస్సునే విచక్షణతో పరిశోధిస్తున్నా

No comments:

Post a Comment